Spôsob stanovenia časového okamihu samostatného vytvorenia spojenia a zariadenia na uskutočňovanie tohto spôsobu

Číslo patentu: E 18870

Dátum: 09.08.2006

Autor: Petroczi Julius

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob stanovenia časového okamihu samostatného vytvoreniaspojenia a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu0001 Vynález sa týka spôsobu stanovenia časového okamihu samostatného vytvorenia spojenia fázovo prevádzkovanej palubnej jednotky, umiestnenej vo vozidle, so systémom pozadia mýtneho systému a zariadenia na uskutočňovanie tohto spôsobu, ako aj palubnej jednotky s takým zariadením.0002 Mýtne systémy, najmä automatické mýtne systémy, sú založené na tom, že uskutočňujú zisťovanie prejazdených spoplatnených úsekov cesty a údaje stanovené pomocou tohto zistenia sú podkladom vyúčtovania mýta. Pomocou vyúčtovania mýta sa nakoniec stanoví poplatok, ktorý sa v súhrne vyberá za prejazdenie spoplatnených ciest. Pri automatických mýtnych systémoch sa zisťovanie prejazdených ciest uskutočňuje automaticky, to znamená samostatným spôsobom, ktorý vo všeobecnosti závisí od mýtneho systému. Vozidlá, ktorých jazdy sú spoplatňované, sú na účely automatického zaznamenávania jazdnej trasy vybavené palubnou jednotkou, ktorá zaznamenáva prejazdené trasy a zaznamenané údaje odovzdáva systému pozadia mýtneho systému. V ďalšom texte sa tieto palubné jednotky označujú aj ako OBU, pričom OBU znamená On Board Unit. Tento výraz, a teda aj jeho skratka OBU sa pre odborníka na automatické mýtne systémy stala medzičasom ustáleným odborným0003 Automatické mýtne systémy sa teda skladajú z vyššieuvedených OBU a systému pozadia, ktorý riadi výmenu údajov sOBU. Výmena údajov sa uskutočňuje bezdrôtovým spôsobom. Na tento účel sa uplatnil rádiovo podporovaný prenosový kanál na základe jeho výhod V porovnaní s prenosovým kanálom podporovaným dátovým nosičom alebo drôtovým kanálom. Jednou z výhod prenosových kanálov podporovaných rádiom je ich priestorová nezávislosť. S týmito výhodami sú však spojené aj nevýhody, ktoré spočívajú napríklad V dosahu rádiových signálov. Preto sa na prenos údajov volí rádiový prenosový kanál, ktorý je dostupný V mnohých krajinách sveta. Jedná sa napríklad o mobilné siete. Napríklad medzitým rôzni prevádzkovatelia mobilných telefónov vytvorili takmer celoplošnú mobilnú sieť v Európe podľa GSM štandardu (GSM Global System for Mobile Communication). Prostredníctvom takej rádiovej siete je možne aj prostredníctvom OBU veľmi vzdialených od systému pozadia odovzdávať do systému pozadia0004 Údajová komunikácia sa pri tom neuskutočňuje trvale V spojení udržiavanom počas jazdy. Ako výhodné sa oveľa viac osvedčilo uskutočňovanie údajovej komunikácie počas spojenia vytváraného príležitostne. Po úspešnom prenose údajov sa uskutoční ukončenie spojenia. Časový okamih a časovápostupnosť vytvorenia spojenia sú pri tom v podstate0005 Čiastková funkcia OBU spočíva teda V tom, že vo vopred určenom časovom okamihu, napríklad raz za deň, vytvára spojenie so systémom pozadia a odovzdáva údaje. Aby sa pri systéme pozadia a aj pri systéme mobilných rádiových spojov použitom na vytvorenie spojenia zabránilo špičkovým zaťaženiam, OBU sú konfigurované tak, že časové okamihy na vytvorenie spojenia nie sú pre všetky OBU rovnaké, napríklad časové okamihy vytvorenia spojenia podliehajú štatistickémurovnomernému rozdeleniu. Tým sa má dosiahnuť to, že zaťaženiasystému pozadia a systému mobilných rádiových spojov sú rozložené rovnomerne. Avšak nie vždy sa môže spojenie vytvoriť Vo vopred určenom časovom okamihu, a to buď preto, že nie je možné žiadne mobilné rádiové spojenie, alebo preto, že OBU je mimo prevádzky, lebo vozidlo je taktiež mimo prevádzky. Ak OBU nemôže vo vopred určenom časovom okamihu vytvoriť žiadne spojenie, potom OBU vytvorí spojenie vtedy, keď je to technicky opäť možné, to znamená, keď opäť existuje dostatočné pokrytie sieťou na vytvorenie mobilnéhorádiového spojeniaalebo keď sa vozidlo znova uviedlo do prevádzky.0006 Z dokumentu DE 101 O 4 499 Al je známy systém na vyberanie mýta, pri ktorom sú na prenos údajov z OBU do systému pozadia prostredníctvom GSM spojenia stanovené rôzne kritériá. Odoslanie údajov z OBU sa uskutoční, keď sa dosiahne určený limit odoslania, alebo keď sa prekročí parametrizovaný časový interval. Okrem toho opätovné odoslanie tých istých údajov sa uskutočňuje vtedy, keď OBU nedostane z centrály0007 Spôsob zníženia zaťaženia mobilnej siete automatickým systémom výberu mýta je popísaný V dokumente DE 44 44 142 C 1. Pri ňom sa na kontrolu neplatenia alebo nesprávneho platenia na mieste kontroly opticky zaznamenávajú iba jednotlivé vozidlá, ktoré za miestom kontroly musia potvrdiť svoju platbu0008 Mnoho typov vozidiel podlieha V rámci dopravných predpisov časovo obmedzenému zákazu jazdy. Taký zákaz jazdy existuje napríklad v Nemecku pre nákladné vozidlá miestnej nákladnej dopravy a diaľkovej nákladnej dopravy. Platí V čase od 22.00 hod v sobotu večer do 22.00 hod v nedeľu večer a taktiež počas sviatkov do 22.00 hod. To znamená, počas tohtoobdobia je veľký počet vozidiel s povinnosťou platiť mýto mimoprevádzky. V dôsledku toho sú aj ich OBU mimo prevádzkya nevytvárajú žiadne spojenia so systémom pozadia mýtneho systému. Po ukončení zákazu jazdy v nedeľu večer o 22.00 hod sa znovu uvedie do prevádzky veľký počet vozidiel a OBU.V dôsledku toho už neexistuje žiadané štatistické rovnomernérozdelenie vyťaženia systému pozadia práve tak ako štatistické rovnomerné rozdelenie vyťaženia mobilnej siete. Špičkovézaťaženie teda existuje V obidvoch systémoch.0009 Také špičkové zaťaženie možno pozorovať aj V jednotlivých dňoch. Ráno začína mnoho vodičov so svojou prácou a uvádza vozidlá a OBU do prevádzky. To isté platí pre skoré popoludnie, kedy mnoho vodičov končí svoju obedňajšiu prestávku a taktiež sa znovu uvádzajú vozidlá do prevádzky. OBU, ktorých vopred určený časový okamih na vytvorenie spojenia sa nachádza v časových oknách, ktoré sú charakterizované prestojom, vytvárajú po opätovnom začatí prevádzky spojenie so systémom pozadia. Tým vznikajú aj v pracovných dňoch časové úseky so špičkovým zaťažením. Je to nevýhodné, pretože systém pozadia a aj systém mobilných rádiových spojov by mali byť dimenzované tak, aby tieto špičkové zaťaženia odpracovali bez porúch a zdržaní. To vedie k vysokému objemu investícií pri výrobe systému pozadia asystému mobilných rádiových spojov.0010 Existujú rôzne možnosti rozptyľovania časových okamihov na vytvorenie spojenia. Napríklad vytvorenie spojenia sa môže uskutočňovať v náhodne zvolenom časovom okamihu po uvedení palubnej jednotky do činnosti. Pri tom sa však vyskytne istý problém. Ak sa povolia aj časové okamihy pomerne neskoro vzhľadom na začiatok prevádzky OBU, potom existuje veľmi vysoká pravdepodobnosť, že mnoho vozidiel nedosiahne potrebné trvanie jazdy. Pre tieto vozidlá sa v tomto prípadenevytvoria žiadne spojenia so systémom pozadia mýtneho

MPK / Značky

MPK: G07B 15/02, G07B 15/00

Značky: časového, uskutočňovanie, okamihu, stanovenia, zariadenia, spôsob, spôsobu, samostatného, spojenia, vytvorenia, tohto

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e18870-sposob-stanovenia-casoveho-okamihu-samostatneho-vytvorenia-spojenia-a-zariadenia-na-uskutocnovanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob stanovenia časového okamihu samostatného vytvorenia spojenia a zariadenia na uskutočňovanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty