Deliace ústrojenstvo a spôsob rozdeľovania balíka a oddelenie baliaceho materiálu od balíka

Číslo patentu: E 16896

Dátum: 07.08.2009

Autor: Murphy William Kieran

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka deliaceho ústrojenstva na rozdelenie balíka a najmä sa týka deliaceho ústrojenstva, ktoré je možné namontovať na traktor a ktoré je určené na rozdelenie zabaleného balíka, akým je napr. zabalený balík kŕmneho materiálu, akým je napr. seno,slama, zelené krmivo a iný podobný materiál, a na oddelenie obalového materiálu z rozdeleného balíka. Vynález sa taktiež týka spôsobu rozdelenia zabaleného balíka, najmä,avšak neobmedzujúcim spôsobom, zabaleného balíka kŕmneho materiálu, a oddeleniarozdeleného balíka od obalového materiálu.0002 Balíky zeleného krmiva, sena, slamy a iného kŕmneho materiálu, a najmä balíky zeleného krmiva, sú obvykle zabalené do obalového materiálu. Také balíky môžu mať kvádrový tvar alebo môžu mať valcový tvar. Balíky svalcovým tvarom sa všeobecne nazývajú ako oblé balíky a majú priemer približne 1,2 metra a axiálnu dĺžku taktiež približne 1,2 metra. Obalovým materiálom je všeobecne zvlášť pevný plastový fóliový materiál, ktorý je vyrobený v podlhovastej listovej forme a je vybavený samolepiacim poťahom na jednej jeho strane. Plastový fóliový materiál je všeobecne poskytnutý v roli a je odvinutý z tejto role na balík. Fóliový materiál všeobecne je navinutý na balík s tým, že jedno vinutie prekrýva ďalšie vinutie tak, že samolepiaci poťah fóliového materiálu spája každé vinutie fóliového0003 Takéto balíky a všeobecne valcové balíky sú zabalené na baliacom stroji, ktorý otáča balík okolo dvoch vzájomne kolmých osí, pričom jedna os sa zhoduje so stredovou geometrickou osou balíka a druhá os je osou, ktorá prebieha priečne vzhľadom na stredovú os balíka. Keď sa balík otáča okolo týchto dvoch osí, fóliový materiál sa vyťahuje z role, na ktorej je fóliový materiál navinutý, aby sa obalový materiál tesne navinul na balík, a navinie sa na balík tak, že jedno vinutie fóliového materiálu prekrýva predchádzajúce vinutiefóliového materiálu a je s ním spojené samolepiacim poťahom fóliového materiálu.0004 Také baliace ústrojenstva na balenie balíkov a taký plastový fóliový baliaci materiál na balenie balíkov zeleného krmiva a iného kŕmneho materiálu je dobre známy odborníkovi v danom odbore. Balenie takých balíkov, najmä balíka zeleného krmiva má mnoho výhod. Prvou výhodou je to, že pokiaľ sa fóliový materiál na zabalenom balíku po zabalení neprepichne, fóliový materiál tvorí okolo balíka vzduchotesný plášť. Tým sa chráni zabalenékrmivo a V prípade zeleného krmiva sa umožní to, že fermentácía zeleného krmiva pokračujevo vnútri zabaleného balika vo vzduchotesnom prostredí, bez toho aby sa jej akokoľvek bránilo. Avšak balenie takých balíkov kŕmneho materiálu má istý počet nevýhod, najmä ked je kŕmny materiál zabalený do balíkov pripravený na to, aby sa ním nakŕmili zvieratá. Prvou takou nevýhodou je to, že balík musí byť oddelený od plastovej fólie obaľujúcej materiál,pretože požitie fóliového materiálu zvieraťom by mohlo mať vážne zdravotné dôsledky. Druhou ztýchto nevýhod je tá, že materiál obalovej fólie všeobecne nie je biologicky rozložiteľným materiálom a musí byť zneškodnený vhodným spôsobom. Pretože balíky sú tesne obalené plastovým fóliovým materiálom a balíky sú všeobecne obalené mnohými vrstvami fóliového materiálu, vybratie obalového materiálu zbalíka predstavuje pomeme0005 Deliace ústrojenstva na rozdelenie balíka a na súčasné rozrezanie obalového materiálu,zatiaľ čo balík je polený, sú dobre známe. Také deliace ústrojenstvá typicky obsahujú rám,ktorý je vhodný na to, aby bol namontovaný k trojbodovému spojovaciemu článku traktora a dvojicu vzájomne odsadených paralelných zubov, ktore vybiehajú z nosného rámu, aby na sebe niesli balík. S nosným rámom je otočne spríahnutý rezací nôž, ktorý je možné pomocou hydraulického piestu poháňať tak, že sa pohybuje dole cez balík z polohy nad balíkom do polohy pod balíkom, aby rozdelil balík na dve polovice, a zároveň rozrezáva obalový fóliový materiál. Avšak nevýhodou takých deliacich ústrojenstiev je to, že obidve polovice balíka,keď je balík rozrezaný, sú stále držané v obalovom materiále, a preto obalový materiál musí byť oddelený od príslušných polovíc balíka. Toto oddelenie je obtiažna a časovo náročná úloha. Okrem toho, keď sú polovice balíka oddelené od obalového materiálu, musí sa potom obalový materiál zobrať a niekam uložiť na jeho následnú likvidáciu. Vykonanie všetkých týchto úkonov je časovo náročné a vedie k tomu, že sa plytvá drahocenným časom poľnohospodárov alebo poľnohospodárskeho robotníka. Okrem toho, v prípade, že tým, kto obsluhuje deliace ústrojenstvo, je vodič traktora, ktorý ovláda toto ústrojenstvo zkabíny traktora a ktorému v priebehu obsluhy tohto ústrojenstva nevypomáha iná ďalšia osoba, po každom rozdelení balíka taká obsluha deliaceho zariadenia musí zostúpiť z kabíny traktora, aby oddelila balík od obalového materiálu. To je značne nevýhodné.0006 Patent US 5544822 A opisuje deliace ústrojenstvo, ktoré je definované v úvodnej časti0007 Preto bolo potrebné poskytnúť deliace ústrojenstvo, ktoré by riešilo aspoň niektorý z týchto problémov, a taktiež bolo potrebné poskytnúť spôsob rozdelenia obaleného balíka a oddelenie baliaceho materiálu od balíka, ktorý taktiež rieši aspoň niektorý z týchto problé mov.0008 Tento vynález sa týka takého deliaceho ústrojenstva a vynález sa taktiež týka spôsoburozdelenia obaleného balíka a oddelenia baliaceho materiálu od balíka.0009 Podľa vynálezu je poskytnuté deliace ústrojenstvo, ktoréje určené na rozdelenie balíka a ktoré je možné namontovať na traktor, pričom toto ústrojenstvo obsahuje nosný prostriedok na neseníe zabaleného balíka v priebehu jeho delenía rezací prostriedok, ktorý je pohyblivo spojený s nosným prostriedkom a je pohyblivý z prvej polohy, V ktorej je umiestnený zvonka zabaleného balíka, ktorý je nesený na nosnom prostriedku, cez zabalený balík do druhej polohy, aby rozrezal a rozdelil balík na dve časti a aby súčasne rozrezal zabalený materiál balíka tak, aby sa v baliacom materiále vytvoril taký otvor, ktorým by bolo možné prestrčiť rozdelený balüç drapák, ktorý je namontovaný na nosný prostriedok tak, aby bol V styku so zabaleným balíkom, ktorý je nesený na nosnom prostriedku a ovládací prostriedok, ktorý je určený na to, aby ovládal drapák tak, aby zovrel baliaci materiál balíka, v dôsledku čoho, keď sa rozdelený balík vykladá z nosného prostriedku, dráp drží baliaci materiál, čím oddeľujebaliaci materiál od rozdeleného materiálu.0010 Výhodne ovládací člen je uspôsobený tak, aby ovládal drapák tak, aby zovrel baliacimateriál predtým, ako sa začne ovládať rezací prostriedok, aby rezal balík.0011 Výhodne je drapák uspôsobený tak, aby zovrel baliaci materiál, bez toho aby prenikol baliacim materiálom. Výhodne drapák obsahuje dvojicu čeľustí, ktoré je možné ovládať medzi uvoľnenou polohou a zovretou polohou, V ktorej zviera baliaci materiál medzi týmito0012 Vďalšom uskutočnení vynálezu je rezací prostriedok odsadený od časti nosného prostriedku, ktorá je V zábere s balíkom a nesie balík, aby sa zabránilo tomu, že sa prerežebaliaci materiál, ktorý je priľahlý k uvedenej časti nosného prostriedku.0013 Výhodne obmedzovací prostriedok, ktorý je možné ovládať spoločne srezacímprostriedkom, obmedzuje pohyb rezacieho prostriedku v smere pohybu z prvej polohy dodruhej polohy tak, že v druhej polohe je rezací prostriedok priľahlý k, ale je nepatme odsadený od uvedenej časti nosného prostriedku, ktorý je v zábere s balíkom a nesie tento balík.0014 Výhodne je poskytnutý hnací prostriedok, ktorý je určený na to, aby poháňal rezací prostriedok medzi prvým a druhým stavom. Výhodne hnací prostriedok obsahuje0015 Podľa jedného hľadiska vynálezu nosný prostriedok obsahuje zvislý nosný rám a aspoň jeden podlhovastý nosný balík nesúci člen, ktorý vybieha priečne zo spodnej časti nosného rámu, pričom nosný balík nesúci člen tvorí uvedenú časť nosného prostriedku, ktorá0016 Podľa iného hľadiska vynálezu nosný balík ktorý nesie člen vymedzuje nosnú balík nesúcu rovinu, na ktorej je balík nesený, a rezací prostriedok v prvej polohe definuje spoločne s nosnou balík nesúcou rovinou prijímaciu oblasť na prijatie balíka, pričom rezací prostriedok je pohyblivý z prvej polohy do druhej polohy vo všeobecnom smere smerom k nosnej balík nesúcej rovine, a obmedzovací prostriedok je uspôsobený tak, aby obmedzoval pohyb smerom k nosnej balík nesúcej rovine tak, aby v druhej polohe bol rezací prostriedok priľahlýk, avšak nepatme odsadený od balík nesúcej roviny.0017 Výhodne sú poskytnuté aspoň dva vzájomne odsadené nosné členy na nesenie balíka.Výhodne každý balík nesúci člen obsahuje podlhovastý tŕň.0018 Podľa iného hľadiska vynálezu rezací prostriedok obsahuje podlhovastý rezací nástroj, ktorý definuje pozdĺžne vybiehajúci rezací okraj.0019 Výhodne je rezací nástroj pohyblivý z prvej polohy, V ktorej rezací okraj je odsadený od aspoň jedného nosného balík nesúceho člena, do druhého stavu, V ktorom rezací okraj rezacieho noža je umiestnený vzhľadom k aspoň jednému nosnému členu tak, aby rozrezal a rozdelil balík, avšak aby sa zabránilo tomu, že sa prereže baliaci materiál priľahlý k aspoň jednému nosnému členu. Výhodne rezací nôž je nesený na aspoň jednom nosnom ramene, ktoré je otočne spojené s nosným rámom okolo hlavnej osi otáčania, okolo ktorej je rezací nožpohyblivý medzi prvou a druhou polohou. V ideálnom prípade s nosným rámom je otočne

MPK / Značky

MPK: A01D 87/12, A01F 29/00

Značky: balíka, ústrojenstvo, baliaceho, spôsob, oddelenie, materiálů, rozdeľovania, deliace

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e16896-deliace-ustrojenstvo-a-sposob-rozdelovania-balika-a-oddelenie-baliaceho-materialu-od-balika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Deliace ústrojenstvo a spôsob rozdeľovania balíka a oddelenie baliaceho materiálu od balíka</a>

Podobne patenty