Spôsob prípravy samoväzbových pigmentových častíc zavádzajúci akrylové hrebeňové kopolyméry s hydrofóbnymi skupinami ako spojovacie činidlá, samoväzbové pigmentové častice a ich použitie

Číslo patentu: E 15751

Dátum: 11.01.2010

Autori: Gane Patrick, Hunziker Philipp

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob prípravy samoväzbových pigmentových častíc zavádzajúci akrylové hrebeňovékopolyméry s hydrofóbnymi skupinami ako spojovacie činidlá, samoväzbové pigmentovéčastice a ich použitie Opis 0001 Spojivá a minerálne materiály sú jednou z hlavných zložiek náterových farieb prepapier. Skôr, vodné suspenzic alebo disperzie obvykle na báze latexu poskytovali potrebnú priľnavosť k substrátu a súdržnosť medzi prvkami, ktoré tvoria poťah pre papier. Neskôr,obvykle uhličitan vápenatý mohol poskytnúť vylepšenie, napríklad, V kvalite papiera, hlavnevzhľadom na jeho optické vlastnosti.0002 Pojem samoväzbové pigmentové častice je známy V priemysle týka sa rôznych pevných častíc, tvorených minerálnym materiálom a spojivom, ktoré sú tesne k sebe viazané. Vnútorné súdržné sily sú také, aby sa poskytovali samoväzbové pigmentové častice s výbornoumechanickou stabilitou. Tieto častice môžu byť priamo použité v rôznych aplikáciách.0003 Použitie samoväzbových pigmentových častíc zabraňuje logistickým ťažkostíam pn manipulácíi minerálnych materiálov a spojív samostatne, a ďalej zabraňuje nežiaducim fyzikálnym a chemickým interakcíám, ktoré sa prejavujú V porovnateľných zmesiach minerálov a spojív. Tieto problémy sú predovšetkým uvedené V publikácii Physical and Chemical Modiñcations in latex binders and their effects on the coating colour rheology (Advanced Coating Fundamentals Symposium, San Diego, CA, USA, 4-5. máj, 2001, str. 108 až 123), ktorá zdôrazňuje negatívne účinky pri používaní zmesí uhličitanu Vápenatého a latexových spojív0004 Samoväzbové pigmentové častice sú pripravené spôsobom, ktorým sa uskutočňuje aspoň jeden krok mletia minerálnych materiálov v pritonmosti spojiva, kde mletíe sa odkazuje na operácie vedúce k redukcii Veľkosti častíc minerálne materiály v samoväzbových pigmentových častíciach majú menší priemer než počiatočný minerálny materiál, ktorý bol použitý na ich výrobu. Také samoväzbové pigmentové častice a ich variácie sú opísané V rade dokumentov, vrátane W 0 2006/008657, W 0 2006/128814, W 0 2008/139292 a W 0 2008/139286, rovnakoako V doteraj šom stave techniky, tu diskutovanom.0005 Všeobecne bolo vypozorované, že použitie spojovacieho čínídla, ako jenapríklad etylén-akrylová kyselina Poligen TM WE 4, navyše k minerálnemu materiálu a spojivupočas procesu výroby samoväzbových pigmentových častíc poskytuje zlepšené samoväzbové vlastnosti vo vytvorených pigmentových časticiach. V skutočnosti sa predpokladá, že tieto spojovacie činidlá uľahčujú vyvolávanie silnej priľnavosti spojiva na povrchu uhličitanu, vrátane spojív prírodného pôvodu, ako je škrob, proteíny napríklad kazeín, celulóza a deriváty oelulózy,napríklad etylhydroxyetylcelulóza (EHEC) a/alebo karboxymetylcelulóza (CMC), a syntetických spojív, ako je polyvinylacetát (PVA), akrylová živica, ester kyseliny akrylovej, akrylonitril,styrénové a styrén-alcrylátové spoj ivá. Tieto spojivá môžu byť vo forme roztoku, suspenzie aleboemulzie, ako sú napríklad Hycar TM akrylové emulzie vyrobené prostredníctvom Lubricol TM.0006 W 0 2006/008657 opisuje spôsob spoločného mletia anorganických materiálov v prítomnosti spojiva vo vodnom prostredí. Samoväzbový charakter je hodnotený na základe skúšky tlakom, uskutočnenej na tabletách vytvorených zo spoločne mletého materiálu. Zo šiestich uskutočnených príkladov je v štyroch z nich (príklady 1, 3, 5 a 6) použité spojivo, ako aj Poligen TM WE 4 (predávaný firmou BASF TM). Iba príklady 5 a 6 vedú ku konečnému obsahu pevných látok v suspenzii samoväzbových pigmentových častíc väčšiemu než 50 hmotn. na získanie funkčnej viskozity suspenzie pri týchto pevných látkach je nutné pridať zmáčacíe a0007 W 0 2006/ 128814 sa týka vplyvu týchto samoväzbových pigmentových častíc (tzv. polymér-pigrnentových hybridov) na vlastnosti papiera, V ktorom sú aplikované. Hlavne je pozorované zlepšenie optických vlastností, ako je napríklad priehľadnosť. Tento dokument opisuje tvorbu týchto samoväzbových pigmentových častíc prostredníctvom mletia uhličitanu vápenatého vo vodnom prostredí so styrén-akrylátovým spojívom a Poligenom m WE 4. Avšak žiadna zo získaných výsledných suspenzii samoväzbových pigmentových častíc nemá obsahpevných látok väčší než 30 hmotn.0008 FR 2 913 420 A, rovnako ako tu citovaný doterajší stav techniky, sa týka mlecích činidiel na použitie V suchom mletia uhličitanu vápenatého. Predmetom FR 2 913 420 A je, aby sa zaistilo mlecie činidlo, ktoré nevedie k vysokému množstvu prchavých organických zlúčenín(VOC), ako je tomu v prípade mlecích pomocných činidiel na báze glykolu, rovnako ako v prípade uhličitanu vápenatého, ktorý môže byť použitý v kompozícii s hydraulickou spojivovou bázou, ako je cement, betón alebo malta s omnoho vyšším stupňom roznášania v porovnaní s uhličitanom vápenatým, ktorý sa melie za sucha s dietylénglykolom. To je dosiahnuté prostredníctvom suchého mletia uhličitanu v prítomnosti mlecieho pomocného činidla, ktorým jekopolymér, ktorý sa skladá z aspoň jedného aniónového monoméru vybraného z kyselinyakrylovej, kyseliny metakrylovej a ich zmesí, a z aspoň jedného neiónogérmeho monoméru obsahujúceho alkoxy- alebo hydroxy- polyalkylénglykolovú skupinu. Nie je tu žiadna zmienka ozaístení samoväzbových častíc alebo ich zlepšení.0009 EP l 997 838 A, rovnako ako tu citovaný doterajší stav techniky, opisuje vodné plnivové a/alebo pigmentové kompozície obsahujúce kopolyméry monomérov, ktoré obsahujú etylenicky nenasýtené a karboxylové funkcie, etylenicky nenasýtený oxyalkylovaný monomér ukončený pomocou hydrofóbneho mastného reťazca s aspoň 26 atómami uhlíka, prípadne monoméry s etylénovou nenasýtcnou väzbou a bez karboxylovej funkcie, a prípadne monoméry, ktoré majú aspoň dve etylénové nenasýtené väzby.0010 Z WO 2008/044118, rovnako ako z tu citovaného doterajšieho stavu techniky, je známe použitie činidla na spomalenie prenikania poťahu na vnútomú stranu archu pri spôsobe výroby poťahovaného papiera, disperzie a/alebo vodné suspenzie minerálnych látok,charakterizované tým, že obsahuje aspoň jeden vo vode rozpustný kopolymér pozostávajúci z a) aspoň jedného aniónového monoméru obsahujúceho etylenické nenasýtenie, b) a aspoň jedného etylenicky nenasýteného oxyalkylovaného monoméru ukončeného pomocou hydrofóbneho0011 Konečne W 0 2008/139292 a W 0 2008/139286 opisuje spôsob uskutočňovania kroku mletia pigmentového materiálu V prítomnosti spojiva, kde sa následne pridá špecifikovaná inverzná emulzie príklady používajúce Poligen TM WE 4 navyše k spojivu, ktoré sa melú s uhličitanom vápenatým na 20 obsah pevných látok. Koncentrovanie tejto suspenzie vedie k40 obsahu pevných látok v suspenzii.0012 Zlepšenie spôsobu výroby samoväzbových pigmentových častíc zostáva predmetom záujmu odborníkov v danom odbore a vrámci tohto pokračujúceho úsilia prihlasovateľ vyvinul spôsob výroby sarnoväzbových pigmentových častíc, ktorý zahrnuje nasledujúce krokya) aspoň jeden krok mletia aspoň jedného spojiva a aspoň jedného minerálneho materiáluvo vodnom prostredí na získanie suspenzieb) prípadne aspoň jeden krok koncentrovanja suspenzie získanej podľa kroku a), prípadneV prítomnosti aspoň jedného dispergačného pomocného prostriedkuc) prípadne sušenie suspenzie získanej podľa krokov a) alebo b)pred a/alebo počas kroku a) sa pridáva kopolymér vo fonne vodného roztoku, pričom uvedený kopolymér je výsledkom polymerizáciel) aspoň jedného aniónového monoméru, ktorým je alkén2) aspoň jedného oxyalkylovaného monoméru, ktorým je alkén, kde oxyalkylová skupina má terminálnu hydrofóbnu alkylovú, arylovú, alkylarylovú alebo arylalkylovú skupinu, ktorá má 10 až 32 atómov uhlíka3) prípadne aspoň jedného ďalšieho monoméru, ktorým je akrylový ester, výhodným akrylovým esterom je etylakrylát, a/alebo nenasýtený amid, výhodným nenasýteným amídom je akrylalnid, pričom uvedeným oxyalkylovaným monomérom je monomér všeobecného vzorca (I)- m, n, p a q sú celé čísla s hodnotou menšou než 150, a aspoň jedno z m, n, a p má hodnotu väčšiu než 0, q má hodnotu väčšiu než 1 alebo rovnú l, výhodne takú, že 15 S (m n p) q 150, výhodnejšie takú, že 20 S (m n p) q 60 a ešte výhodnejšie takú, že 25 (m n p) q 50R znamená radikál majúcí polymerizovateľnú alkénovú skupinu, R 1 a R 2 sú rovnaké alebo rozdielne a znamenajú atóm vodíka alebo alkylovéNa účely tejto predloženej prihlášky aníónovým monomérom je monomér, ktorý, keď je zavedený do vodného prostredia vo forme monoméru alebo ako polymerovaný monomérv polymére podstupuje disociáciu, aby sa stal aniónovým.

MPK / Značky

MPK: C09C 1/36, C09C 1/02, C09C 1/42, C09C 1/40

Značky: skupinami, částice, pigmentových, hydrofóbnymi, samoväzbové, přípravy, pigmentové, spôsob, spojovacie, kopolymery, akrylové, hřebenové, činidla, zavádzajúci, částic, použitie, samoväzbových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e15751-sposob-pripravy-samovazbovych-pigmentovych-castic-zavadzajuci-akrylove-hrebenove-kopolymery-s-hydrofobnymi-skupinami-ako-spojovacie-cinidla-samovazbove-pigmentove-castice-a-ich-pou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy samoväzbových pigmentových častíc zavádzajúci akrylové hrebeňové kopolyméry s hydrofóbnymi skupinami ako spojovacie činidlá, samoväzbové pigmentové častice a ich použitie</a>

Podobne patenty