Spôsob montáže dverí na vozidlo

Číslo patentu: E 15177

Dátum: 18.07.2011

Autor: Hirsch Bernhard

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB MONTÁŽE DVERÍ NA VOZIDLO0001 Tento vynález sa týka spôsobu montáže dverí na vozidlo podľa predvýznaku nároku 1.0002 Montáž dverl na vozidle nadobúda podstatný význam, keďže sa pri tomto jedná o spájanie dvoch konštrukčných zostáv (dverí a karosérie vozidla),ktoré môžu byť prípadne vystavené značným kolísaniam tolerancií, takže pri neodbornom namontovaní dverí na karosériu vozidla môže dochádzať k neželane nerovnomerným rozmerom medzier a nezarovnaniam napríklad okrajov dverí vzhľadom na karosériu vozidla. Toto je často možné zlepšiť iba namáhavým a nákladným dodatočným nastavovaním dverových závesov.0003 Aby sa takéto zlepšovanie vylúčílo, je z EP 1 281 470 B 1 v spojení so spôsobom montáže dverí na vozidlo už známe, že sa závesy, spájajúce dvere skarosériou vozidla, vytvoria dvojdielne ačasť závesu zo strany karosérie sa nezávisle od časti závesu zo strany dverl stabilizuje pomocou zodpovedajúceho pomocného prípravku na karosérii vozidla. Časť závesu zo strany dverí sa montuje nezávisle od tohto na dvere, pričom na stanovenie polohy častí závesu zo strany dverí sa pomocou meracieho snímača sníma presná poloha častí závesu zo strany karosérie aodovzdáva sa ďalej na zariadenie, ktoré tieto dáta vyhodnotí a potom predurčí na dvere zodpovedajúce polohovanie častí závesu zo strany dverí. Konkrétne sú pre toto na určitom prípravku prestavitelné vytvorené takzvané referenčné uloženia, pričom tieto referenčné uloženia pre závesové uloženia zo strany dverí sa nastavujú zodpovedajúc polohe osí závesov vymeraných na karosérii vozidla u už upevnených zàvesových častí zo strany karosérie.0004 Ďalej je z DE 103 56 808 A 1 známy spôsob pre lícované nainštalovanie dverí vozidla na dverový stĺpik. pri ktorom je pre presné polohovanie dverového závesu navrhnuté, že na zosilnenie stĺpika nainštalovaný upevňovací svorník vykazuje opracovanú plochu, ktorá po individuálnom opracovani vytvára tvarovo stabilnú úložnú plochu pre dverové0005 Aďalej je z DE 100 26 192 A 1 známy spôsob pre namontovanie dverí do vozidla, pri ktorom sú dvere držané závesmi, ktoré obsahujú voči sebe navzájom otáčateľné polovičky závesu atakto sú upevnené na dvere resp. karosériu, takže po montáži dveri sú upevňovacie body zo strany dveri prístupné iba pri otvorených dverách. Aby sa zabránilo dvojnásobnej montáži dveri, aby sa do najvyššej miery zabránilo potrebným vyrovnávacím prácam na dverách a aby nebolo treba robiť oddelenie závesov, navrhuje sa tu. že sa na karosériu alebo na dvere nainštalujú najprv závesy, pozostávajúce zoboch závesových polovíc, že sa nadväzne premerajú volné závesové polovice týchto závesov a že sa pri premeraní zistené dáta polohy závesových polovíc použijú na to, aby sa pri nasledujúcej montáži dverí upevňovacie plochy závesov na dvere polohovall oproti voľným závesovým poloviciam zo strany dverí, resp. aby sa volné závesové polovice zo strany karosérie polohovall na dverách oproti upevňovacim plochám závesov na karosérii. Oproti tomu je úlohou predkladaného vynálezu pripraviť spôsob pre montáž dverí na vozidlo, pri ktorom v spojeni s delenými závesmi bude možná ešte jednoduchšia a napokon dokonca plne automatizovaná možnosť polohovania dveri vozidla na karosérii vozidla, pri súčasnej úspore nákladov na konštrukčné časti a výrobných nákladov.0006 Táto úloha je riešená znakmi nezávislých nárokov. Výhodnéstvárnenia k tomuto sú predmetom na toto sa vzťahujúcich vedľajších nárokov.0007 V zmysle vynálezu sa zosníma prinajmenšom jedna závesová časť zo strany karosérie prvým pomocným prípravkom na čiastkovom úseku osi závesu, tvoriacom os závesu, najmä na čapovom uchytení anadväzne sapomocou tohto prvého pomocného prípravku polohovo apozične správnenasmerovaná polohuje na karosériu vozidla a tiež sa ďalej nadväzne stabilizuje. K tomuto sa v zmysle vynálezu závesové časti zo strany dverí pomocou ďalšieho, druhého pomocného prípravku, zosnímajú na druhom čiastkovom úseku osi závesu, vytvárajúcom os závesu, najmä na osovom čape závesových častí zo strany dveri a nadväzne sa pomocou tohto druhého pomocného prípravku polohovo a pozične nasmerované presne polohujú na dvere a tiež sa nadväzne stabilizujú. Nakoniec sa dvere po vykonanom stabilizovaní všetkých závesových častí bez ďalšieho nasmerovania zavesia na aktuálne priradenú závesovú časť alebo časti zo strany karosérie.0008 Spodobným riešením vzmysle vynálezu sa tieto obe navzájom spájané závesové časti presne na osi závesu atým na rozhraní týchto konštrukčných častí zosnímajú, čím pre spojenia závesových častí vychádzajú vždy konštantné areprodukovatelné pomery pri montáži ausádzaní na karosérii vozidla a na dverách, čo celkovo vedie k tomu, že výrobno-technicky vyvolané tolerancie resp. nepresnosti závesových častí nemôžu nevýhodne pôsobiť na dverovú montáž atým na rozmer štrbiny medzi dverami a karosériou. Keďže tým sú zakaždým presne zosnímané otočné osi závesových častí azávesové časti sú presne polohované na príslušné priradené konštrukčné časti, budú tým výrobné kolísania závesových častí resp. karosérie vozidla a dveri vykompenzované, takže konštrukčné časti sa môžu jednoduchšie spájať cez závesové časti, vytvárajúce osi závesov. To znamená,že navzájom spájané závesové konštrukčné časti sa tak ako predtým môžu výhodne vyrábať zaťažené toleranciami atým nemusia byť presnými konštrukčnými časťami, ktoré sú menej zaťažené toleranciami.0009 Stýmto riešením vzmysle vynálezu sa dá takto docieliť zreteľne zlepšenie kvality pri montáži dverí na karosériu vozidla a síce spojené s nižšími časmi na vyrovnávanl. Tolerancie závesov pri tomto na základe delenej konštrukcie závesov s polohovaním uchytenia dotyčných závesových častí cez ich osi závesov na základe súradnicového systému vozidla budú velmi dobre vykompenzované, takže môžu byť tiež veľmi dobre vykompenzované výrobné kolísania konštrukčných častí. Tým treba obe závesové časti (resp. dvere na karosérii vozidla) po vykonanom polohovaní vzmysle vynálezu závesovýchčastí zo strany dveri azo strany závesu už iba bez akéhokoľvek ďalšieho nákladného zariadenia pre nasmerovanie navzájom spojiť. Nákladný prípravok pre koncovú montáž dverí vozidla na karosériu, ktorý umožňuje nasmerovanie dverí na karosérii, sa môže týmto výhodne usporiť amôže sa nahradiť jednoduchým prípravkom. Tým sa môže zrealizovať jednoduchá plneautomatizovaná výroba jednoduchým spôsobom.0010 Podľa zvlášť výhodného stvárnenia sa pomocný prípravok, snimajúci závesové časti zo strany karosérie a/alebo zo strany dverí, najmä na začiatku polohovania tohto pomocného prípravku nasmeruje a/alebo polohuje iba na niektorom hlavnom referenčnom bode, pričom tento hlavný referenčný bod je napríklad vytvorený vybraním na strane karosérie, do ktorého tvarovo kontaktne zasahuje výstupok pomocného prípravku vtvare tŕňa, čo však samozrejme nevylučuje prítomnosť ďalších, napr. prostredníctvom markantných bodov alebo úsekov konštrukčnej časti vytvorených pomocných referenčných bodov. Výhodne môže týmto tu pomocou jedného jediného pomocného prípravku a/alebo pomocou jedného jediného hlavného referenčného bodu prebehnúť v podstate rovnaké, presné polohovanie častí závesu od karosérie vozidla resp. od dverí. Ktomuto sú na pomocnom prípravku s výhodou prvky, držiace časti závesu, prednostné nastaviteľné tak, aby závesové časti mohli byť vždy želaným spôsobom nainštalované na karosériu vozidla resp. na dvere.0011 Pod pojmom hlavný referenčný bod sa v rámci predkladanej myšlienky vynálezu rozumie istý referenčný bod, ktorý vždy musí byť nutne prítomný a/alebo vytvára prvý tvarovo kontaktný záber dvojice konštrukčných častí, teda napr. výstupok zo strany pomocného prípravku vtvare tŕňa, ktorý zasahuje do vybrania na strane karosérie alebo dverí. Pod pomocným referenčným bodom sa naproti tomu rozumie vzávislosti od polohy a nasmerovania hlavného referenčného bodu v podstate vždy podľa geometrie alebo obrysu konštrukčnej časti stanoviteľná markantná oblasť danej konštrukčnej časti, v ktorej táto konštrukčné časť, najmä V momente po vytvorenom záberovom spojení na hlavnom referenčnom bode, sa ďalej nasmeruje, teda napr. parapetná časť dverí, výrez okna, resp. parapetná lišta okna, aby sa iba ako príklad uviedlo niekoľko oblastí.

MPK / Značky

MPK: B62D 65/06, B23P 19/04

Značky: dveří, montáže, vozidlo, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e15177-sposob-montaze-dveri-na-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob montáže dverí na vozidlo</a>

Podobne patenty