Parný generátor

Číslo patentu: E 1390

Dátum: 08.12.2003

Autori: Král Rudolf, Franke Joachim

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka parného generátora, pri ktorom je V kanáli vykurovacieho plynu, ktorým môže prúdiť médium v približne vodorovnom smere vykurovacieho plynu, usporiadaná odparovacia prietočná výhrevná plocha, ktorá zahrnuje určitý počet rovnobežne zoradených rúrok parného generátora na prúdenie prietočného media, a ktorá je projektovaná tak, že rúrka parného generátora, viac zahrievaná v porovnaní s ďalšou rúrkou parného generátora rovnakej odparovacej prietočnej výhrevnej plochy, má v porovnaní s ďalšou rúrkou parného generátoravyššiu priechodnosť prietočného média.Pri zariadení plynovej a parnej turbíny sa teplo obsiahnuté V rozpínajúcom sa pracovnom prostriedku alebo vykurovacom plyne z parnej turbíny využíva na vytváranie pary pre parnú turbinu. Prenos tepla nastáva v parnom generátore na odpadové teplo, zaradenom za plynovou turbínou, v ktorom je obvykle usporiadaný určitý počet výhrevných plôch na predohrievanie vody na odparovanie vody a prehrivanie pary. Výhrevne plochy sú zaradené do obehu voda-para parnej turbíny. Obeh vodapara zahrnuje obvykle niekoľko, napríklad tri tlakové stupne, pričom každý tlakový stupeňmôže mať jednu odparovaciu výhrevnú plochu.vykurovacieho plynu za plynovú turbínu akoparný generátor na odpadové teplo, moze prichádzať do úvahy viac alternatívnych konštrukčných konceptov, totiž dimenzovanie ako prietoćného parného generátora alebo dimenzovanie ako obehového parného generátora. Pri prietočnom parnom generátore vedie ohrievanie rúrok parného generátora, upravených ako odparovacie rúrky, na odparovanie prietočného média v rúrkach parného generátora v jedinom prietoku. Naproti tomu sa pri parnom generátore s prirodzeným alebo núteným obehom odparuje voda, vedená V obehu, pri jednom prietoku odparovacimi rúrkami len čiastočne. Voda, ktorá sa pri tom neodparila sa po oddelení vytvorenej pary znova privádza na ďalšie odparovanie do rovnakých odparovacichPrietočný parný generátor nepodlieha na rozdiel od parného generátore s prirodzeným alebo s núteným obehom tlakovým obmdzeniam,takže tlaky ostrej pary sú možné ďaleko nad kritickým tlakom vody (Pmi v 221 bar) - kde už existujú iba malé rozdiely hustoty medzi médiom podobným kvapaline a podobným pare. Vyšší tlak ostrej pary zvýhodňuje vysokú tepelnú účinnosť a tým nízke emisie C 02 elektrárne na fosilné palivá. Naviac má prietočný parný generátor v porovnaní s obehovým parným generátorom jednoduchú konštrukciu a je tak možné ho vyrobiť so zvlášť nízkymi nákladmi. Použitieprietokového principu ako parný generátor na odpadové teplo zariadenia plynovej a parnej turbíny, je preto na docielenie vysokej celkovej účinnosti zariadenia plynovej a parnej turbíny pri jednoduchej konštrukcii zvlášťObzvláštne výhody pokial ide o výrobné náklady, ale tiež s ohľadom na potrebné údržbárske práce ponúka parný generátor na odpadové teplo v ležatej konštrukcii, pri ktorom je vykurovacie médium alebo vykurovací plyn, teda odpadový plyn 2 plynovej turbíny,vedený V približne vodorovnom smere prúdenia parným generátorom. U prietočného parného generátora v ležatej konštrukcii môžu však byť rúrky parného generátora jednej výhrevnej plochy vystavené podľa svojej polohy rôzne silnému ohrevu. Najmä u rúrok parného generátora, spojených na výstupnej strane so spoločným zberačom, môže rozdielne zahrievanie jednotlivých rúrok parného generátora viesť na zlučovanie prúdov pary so silne vzájomne odlišnými parametrami pary a tým k nežiadúcim stratám účinnosti, najmä k pomerne zníženej efektivite postihnutej výhrevnej plochy a tým k redukovanému vytváraniu pary. Rozdielny ohrev susedných rúrok parného generátora môže naviac,najmä v oblasti ústia zberačov, viesť na poškodenia na rúrkach parného generátora alebo zberača. Samo o sebe žiadúce použitieležatej konštrukcii ako parný generátor na odpadové teplo pre plynovú turbinu, tak zo sebou môže prinášať veľké problémy pokiaľ ide odostatočne stabilizovane vedenie prúdu.Zo spisu EP O 944 801 B 1 je známy parný generátor, ktorý je vhodný pre koncept V ležatej konštrukcii a naviac vykazuje uvedené výhody prietočného parného generátora. Známy parný generátor je na to, pokiaľ ide o jeho odparovaciu prietočnú výhrevnú plochu,projektovaný tak, že rúrka parného generátora,ktorá je viac zahrievaná V porovnaní s ďalšou rúrkou parného generátora rovnakej odparovacejs ďalšou rúrkou parného generátora vyššiu priechodnosť prietočného média. Odparovacia prietočná výhrevná plocha známeho parnéhogenerátora tak prejevuje V type prietokovécharakteristiky odparovacej výhrenej plochy sprirodzeným obehom (charakteristika prirodzeného obehu) pri vyskytujúcom sa rozdielnom zahrievaní jednotlivých rúrokparného generátora samostabilizujúce správanie,ktoré vedie bez požiadavky na uplatňovanie vonkajších vplyvov na prispôsobenie teplôt na výstupnej strane aj na rôzne zahrievaných rúrkach parneho generátora, radených rovnobežne na strane prietočného média. Známy parný generátor je však z konštrukčného hľadiska, najmä poiaľ ide o rozdeľovanie prietočneho

MPK / Značky

MPK: F22B 1/00

Značky: generátor, parný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e1390-parny-generator.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Parný generátor</a>

Podobne patenty