Vodný dezinfekčný prostriedok na obmedzenie počtu choroboplodných zárodkov vo vzduchu

Číslo patentu: E 11343

Dátum: 16.05.2008

Autor: Kimmel Stefan

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka použitia vodného dezinfekčného prostriedku na dezinfekciu vzduchu a/lebo na obmedzenie počtu choroboplodných zárodkov0002 Obmedzovanie počtu choroboplodných zárodkov vo vzduchu adezinfekcia vzduchu pomocou dezinfekčných prostriedkov vo forme aerosólov nachádza použitie v rôznych oboroch priemyslovej výroby,napríklad pri spracovaní potravín, vo farmaceutickom a/lebo kozmetickom priemysle. Dezinfekčné prostriedky sa okrem toho používajú tiež na ochranu rastlín, napríklad v skleníkoch. Obmedzovanie počtu choroboplodných zárodkov vo vzduchu a dezinfekcia vzduchu pomocou aerosólov s obsahom účinných látok nachádza ďalej uplatnenie pre lekárske účely alebo v rámci0003 DE 202006016535 Ul popisuje vysoko koncentrovaný roztok peroxidu vodíka s koncentráciou najmenej 50 peroxidu vodíka vo forme aerosólov na dezinfekciu klimatizačných zariadení. Dostatočný účinok sa však dosiahne iba vysokou koncentráciou a dávkami peroxidu. V dôsledku oxidačných vlastností je však možno aerosól použiť iba v uzavretých systémoch, poprípade je nutné aplikovať rozsiahle ochranné opatrenie pre exponované osoby. To je obecne nutné v prípade použitia dezinfekčných prostriedkov, u ktorých vykazujú rozprašované roztoky pH v silne kyslej oblasti, oxidačné a/lebo korozívnevlastnosti, napríklad voči materiálu zariadení a/lebo vyrábaným produktom.0004 Na zmiernenie týchto nežiadúcich účinkov sa používajú kombinácie peroxidu s ďalšími antimikrobiálnymi látkami, ktoré napríklad synergicky podporujú antimíkrobiálny účinok peroxidu napríklad redukciou povrchového0005 DE 102004022392 Al je popísaný roztok kyseliny peroxouhličitej a neiónových tenzidov, ktorý sa rozprašuje na dezinfekciu vzduchu. Tenzidyvšak môžu na potravinách zanechávať nežiadúce rezíduá.0006 Vo forme prostriedku na zvýšenie vlhkosti tabaku a na ochranu proti plesňovému napadnutiu sa napríklad používa propylénglykol. Podobne ako pri použití etanolu na dezinfekčné účely sú tu obvykle používané vysoké koncentrácie rozpúšťadla. Koncentrácie rádovo päť percent a menej sav antimikrobiálnych kombinačných prípravkoch nepoužívajú.0007 V známom stave i techniky sa na zabránenie rozvoja nežiadúcich mikroorganizmov, respektíve na ich inaktiváciu, používajú aerosóly z vodných-alkoholických roztokov peroxidov a slabých kyselín. V dôsledku vysokých koncentrácii peroxidu cez 10 hmot. (US 6,106,854), vztiahnuté na celkovú hmotnosť dezinfekčného prostriedku, nie sú také aerosóly vhodné na dlhodobé používanie na dezinfekciu vzduchu v priestoroch, v ktorýchpracujú ľudia, poprípade v ktorých sa nachádzajú citlivé výrobky.0008 W 0 2004/03518 A 2 sa týka koncentrátu čistiaceho prostriedku na rozpustenie biologických usadenín. W 0 03/045144 A 1 sa týka prostriedku napotlačovanie počtu choroboplodných zárodkov a stabilizáciu vody a vodných roztokov. US 2003/0035754 A 1 sa týka zariadení na dekontamináciu.0009 Úkolom predkladaného vynálezu je poskytnutie dezinfekčného prostriedku na obmedzenie počtu choroboplodných zárodkov vo vzduchu a/lebo na dezinfekciu vzduchu, ktorý je použiteľný vo forme aerosólu, vykazuje silný a dlhodobý účinok a nie je toxický a/lebo korozívny.0010 Úkol sa rieši použitím vodného dezinfekčného prostriedku podľaa) Minimálne jednu peroxídovú zlúčeninu,b) Minimálne jedno organické rozpúšťadlo, zvoleného z alifatického alkoholu a/lebo alifatického éteru, a c) Kyselinu octovú,pričom je peroxidová zlúčenina obsíahnutá v koncentrácii menej než 10 hmot., tenzid V koncentrácii menej než 0,1 hmot. a chelatačné činidlovkoncentrácií menej než 0,1 hmot. , vztiahnuté na celkovú hmotnosť0011 Podľa jednej formy uskutočnenia obsahuje vodné dezinfekčné činidloa) Minimálne jednu peroxidovú zlúčeninu,b) Minimálne jedno organické rozpúšťadlo, zvolené z alifatického alkoholu a/lebo alifatického éteru, ac) Kyselinu octovú, pričom je peroxidová zlúčenina obsiahnuté v koncentrácii menej než 10 hmot., tenzid v koncentrácii menej než 0,1 hmot. a chelatačné činidlo vkoncentrácii menej než 0,1 hmot. , vztiahnuté na celkovú hmotnosť0012 Podľa jednej formy uskutočnenia vodného dezinfekčného činidla podľa vynálezu zahrnuje toto činidlo ďalej slabú organickú kyselinu zvolenú zo skupiny tvorenej kyselinou pyrohroznovou, kyselinou mliečnou, kyselinou sorbovou, ich soľami, derivátmi a zmesami. Zvlášť výhodné sú kyselina pyrohroznová a/lebo kyselina mlíečna. Vo forme slabej organickej kyseliny sa najmä použije kyselina L-()-mlíečna. V dôsledku jej dobrej rozpustnosti sa ako zvlášť dobrá ukázala tiež kyselina octová. Výhodne vykazujú slabé organické zlúčeniny 2 až 6 atómov uhlíka. Výhodne vykazuje slabá organícká kyselina hodnotu pH V rozsahu od 2 do 7, výhodne od 2 do 5,5, a výhodne sa0013 Podľa jednej formy uskutočnenia vodného dezinfekčného činidla podľa vynálezu obsahuje toto činidlo menej než 1 hmot. , výhodne menej než 0,1 hmot. silnej kyseliny vzťahujúcej na celkovú hmotnosť vodného dezinfekčného činidla. Pod pojmom silnej kyseliny sú chápané výhodne kyseliny s hodnotou pH menšou než 1,9. Silnými kyselinami je napríklad0014 Výhodne obsahuje vodné dezinfekčné činidlo podľa vynálezu menej než l hmot. , výhodne menej než 0,0 l hmot. kyseliny fosforečnej,kyseliny fosforitej, kyseliny fosfónovej, kyseliny fosfínovej, kyseliny peroxofosfónovej, kyseliny fosforičitanovej, kyseliny dvojfosforečnej,kyseliny peroxodvojfosforečnej, ich deriváty, soli a/lebo zmesi, vztiahnute na celkovú hmotnosť vodného dezinfekčného činidla. Vodné dezinfekčné činidlo podľa vynálezu obsahuje najmä menej než 1 hmot. , výhodne menej než 0,01 hmot. anorganickej kyseliny, vztiahnuté na celkovú hmotnosť0015 Vodné dezinfekčné činidlo podľa vynálezu obsahuje menej než 0,1 hmot. tenzidu, vztiahnuté na celkovú hmotnosť vodného dezinfekčnéhočinidla výhodne neobsahuje žiadny tenzid.0016 Pod pojmom tenzid sú chápané výhodne amfifilné organické zlúčeniny,ktoré vykazujú povrchovo aktívne reakcie, ktoré sú výhodne používané vo forme detergentov v čistiacich prostriedkoch, odmasťovačoch, pracích prostriedkoch, premývacích prostriedkoch a/lebo šampónoch. U tenzidov sa môže jednať o aníónové, amfoterné, neiónové, katiónové tenzidy a/lebo ich zmesi. Tenzidy vykazujú výhodne amfifilné vlastnosti. Formou príkladu obsahujú tenzidy alkylovej skupiny s dlhým reťazcom vo forme nepolárnehozbytku. Môže sa jednať tiež o polyalkylénglykoly.0017 Podľa jednej formy uskutočnenia vodného dezinfekčného prostriedku podľa vynálezu obsahuje toto činidlo menej než 1 hmot. , výhodne menej než 0,1 hmot. látky zvolenej zo skupiny tvorenej benzalkóniumchloridom,didecyldimetylamóniumchloridom, mecetróníum metylsulfátom, octenidínom,polyhexametylén-bíguadinídom, chlórhexydinglukonátom,chlórhexydinacetátom, cetrimidom, cetylpyridíniumchloridom, hexetidinom,alkyltiuroniovými zlúčeninami, benzylalkoholom, fenoxyetanolom,fenoxypropanolom, etylhexylglycerínom, kyselinou undecylovou, 2 bifenolom, triklosánom, p-chlór-m-xylénolom, tymolom, močovinou, kyselinou benzoovou, ozónom, ich derivátmi a zmesami, vztiahnuté na

MPK / Značky

MPK: A01N 59/00, A01P 1/00, A01N 31/02, A01N 37/02

Značky: počtu, dezinfekčný, vzduchu, choroboplodných, prostriedok, obmedzenie, zárodkov, vodný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e11343-vodny-dezinfekcny-prostriedok-na-obmedzenie-poctu-choroboplodnych-zarodkov-vo-vzduchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodný dezinfekčný prostriedok na obmedzenie počtu choroboplodných zárodkov vo vzduchu</a>

Podobne patenty