Použitie polyetylenimínov ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý

Číslo patentu: E 11078

Dátum: 27.01.2010

Autori: Rentsch Samuel, Gane Patrick, Buri Matthias

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Použitie polyetylenimínov ako aditíva vo vodných suspenziáchmateriálov obsahujúcich uhličitan vápenatý0001 Predložený vynález sa týka technickej domény vodných suspenzií materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý a aditivdo ktorých sa pridávajú.0002 Pri príprave vodných suspenzií materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý, sa po odborníkoch V danom obore často vyžaduje, aby zvolili a zaviedli aditíva s cieľom riadiť jednunebo viac vlastností tejto suspenzie.0003 Pri voľbe tohto aditíva, musí mať odborník v danom obore na pamäti, že by toto aditívum malo zostať cenovo efektívne a nemalo by spôsobovať následné nežiadúce interakcie alebo efekty počas transportu, spracovania a použitia tejto0004 Medzi faktormi, na ktoré sa odborník v danom obore zriedka zameriava, ale ktoré si prihlasovateľ uvedomuje ako dôležité, patri voľba aditiv, ktoré nespôsobujú významnejšiu zmenu, a konkrétne zvýšenie, elektrickej vodivosti suspenziemateriálu obsahujúceho uhličitan vápenatý.0005 V skutočnosti môže byť výhodné regulovať aspektyspracovania transportu takej suspenzie na základe merania0006 Napríklad prietok takej suspenzie cez uvedený prechodalebo jednotku je možné regulovať na základe merania vodivostiConcentration Sensor for Large Diameter Slurry Pipelines, Klausner F et al. (J. Fluids Eng. /zväzok 122/vydanie 4/Technical Papers), je opisaný prístroj merajúci koncentrácie pevných látok suspenzie prechádzajúci potrubím daného priemeru na základe merania vodivosti. Na základe týchto meraní vodivosti je možné získať grafický ukazateľ, ktorý ukazuje premenlivosť koncentrácie suspenzie od stropu ku dnu trubice, rovnako ako plošne-priemernú históriu koncentrácie.0007 Stupeň naplnenia zásobníka môže byť rovnako tak riadenýdetekciou vodivosti v danej výške steny zásobníka.0008 Predsa len, aby sa dali použiť a využiť také regulačné systémy založené na meraní elektrickej vodivosti, čelí odborník v danom obore postavený pred problém voľby aditív potrebných na to, aby zastávala jednu alebo viac funkcií, a paralelne, aby nespôsobovala významnejšie zmeny hodnôt0009 Medzi funkcie aditív používaných v suspenzii materiálu obsahujúceho uhličitan vápenatý, patrí regulácia suspenzie pH,bez ohľadu na to, či sa jedná o okyslenie, neutralizáciu alebo0010 Alkalizácia suspenzie je obzvlášť potrebná na prispôsobenie pH aplikačnému prostrediu, do ktorého sa suspenzia zavádza, alebo pri príprave na pridanie pH-citlivých aditív. Krok zvyšovania pH môže tiež slúžiť ako dezinfekcia alebo podpora dezinfekcie suspenzie. Nastavenia pH môžu byť nevyhnutné pre elimináciu. nežiadúceho rozpustenia uhličitanuvápenatého po kontakte s kyslým prostredím počas spracovania.0011 Takých aditév nastavujúcich pH, ktoré sa používajú vo vodnej suspenzii suspenzie materiálu obsahujúceho uhličitanvápenatý a sú dostupné odborníkom V danom obore je celý rad.0012 Prvou skupinou aditív, ktoré je možné použiť nazvýšenie pH vodnej suspenzie materiálov obsahujúcich uhličitanvápenatý, sú aditíva obsahujúce hydroxid, a najmä sa jedná oalkalické hydroxidy a hydroxidy kovov alkalických zemín.0013 Napríklad patent US 6 991 705 označuje zvýšenie alkalinity suspenzie buničiny, ktorá môže obsahovať uhličitan vápenatý, kombináciou zavádzania hydroxidu alkalického kovu, ako je napríklad hydroxid sodný a oxidu uhličitého.0014 Hydroxid draselný, hydroxid horečnatý a hydroxid amónny sú ďalšie také aditíva používané na riadenie pH PCC suspenziev rozmedzí od 10 do 13, ako je označené V EP 1 795 502.0015 Druhou skupinou aditív, ktoré je možné použiť na zvýšenie pH vodnej suspenzie materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý sú aditíva, ktoré neobsahujú hydroxidové ióny, alektoré generujú také ióny po reakcii s vodou.0016 Takými aditívami môžu byť soli, ako napríklad sodné soli, slabých kyselín. Príklady tohto typu aditív budú zahrnovať octan sodný, hydrogénuhličitan sodný, uhličitan draselný a alkalické fosfáty (ako napríklad tripolyfosfáty, ortofosforečnan sodný a/alebo draselný).0017 Ďalšou možnosťou je použitie aditív na báze dusíka,ktoré zahrnujú napríklad amoniak, amíny a amidy, za účelom zvýšenia pH suspenzie materiálu obsahujúceho uhličitan vápenatý. Obzvlášť tieto môžu zahrnovať primárne, sekundárne alebo terciálne amíny. Alkanolamíny použité na zvýšenie pH suspenzie zahrnujú napríklad monoetanolamín (MEA), dietanolamin (DEA) a metylaminoetanol (MAE).0018 Všetky Vyššie zmieňované aditíva zvyšujú pH vodnej suspenzie podľa všeobecného mechanizmu, ktorým je poskytnutie alebo vytvorenie, po reakcii s vodou, hydroxidových iónov V0019 Z literatúry je známe, že zvýšenie koncentrácie hydroxidových iónov za alkalických podmienok vedie paralelne na zvýšenie vodivosti (Ana 1 ytikum, 5. vydanie, 1981, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, strana 185 186 týkajúce sa Konduktometrickej titrácie).0020 Pokiaľ sa zoberú do úvahy všeobecné znalosti zdokumentované v literatúre, spoločne s podporujúcim dôkazom,že alkalické hydroxidy a hydroxidy kovov alkalických zemín,rovnako ako amíny, ako je napríklad trietanolamín, spôsobujú významné zvýšenie vodivosti paralelne so zvýšením pH vodnej suspenzie materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý, ako ukazuje nižšie uvedená kapitola príkladov, by odborník nemohol očakávať, že konkrétne činidlo regulujúce pH, ktoré zvyšuje pH suspenzie podľa rovnakého mechanizmu ako tieto aditíva, tj. výsledné zavádzanie hydroxidových iónov V suspenzii, byspôsobilo iba minimálne zvýšenie vodivosti.0021 Bolo teda celkom prekvapujúce, a v protiklade s očakávaním založeným na bežných aditívach používaných na zvýšenie pH, že prihlasovateľ zistil, že polyetylenimínov,(PEIS) ktoré majú pH medzi 8,5 a 11 a obsahujú od 25 do 62 obj. aspoň jedného materiálu obsahujúceho uhličitan vápenatý, je možné použiť ako aditíva vo vodnej suspenzii na zvýšenie pH suspenzie aspoň o 0,3 pH jednotiek, za súčasného udržania vodivosti suspenzie na 100 S/cm/pH jednotek. Aspoň jeden polyetylenimín sa pridáva do uvedenej suspenzie v množstve od 500 do 15 000 mg na liter vodnej fázy uvedenej0022 Takže prvý aspekt predloženého Vynálezu sa týka použitia aspoň jedného polyetylenimínu ako aditíva vo vodnej suspenzii obsahujúcej 25 až 62 obj., vztiahnut k celkovému objemu suspenzie, aspoň jedného materiálu obsahujúcehouhličitan vápenatý a majúceho pH medzi 8,5 a 11, na zvýšenie

MPK / Značky

MPK: C09C 1/02

Značky: uhličitan, suspenziach, materiálov, obsahujúcich, polyetylenimínov, vodných, použitie, vápenatý, aditiva

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e11078-pouzitie-polyetyleniminov-ako-aditiva-vo-vodnych-suspenziach-materialov-obsahujucich-uhlicitan-vapenaty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie polyetylenimínov ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý</a>

Podobne patenty