Sústava prednej časti automobilu obsahujúca vylepšené prostriedky na upevnenie a nastavenie pozície a automobil vybavený touto sústavou

Číslo patentu: E 1083

Dátum: 30.11.2004

Autor: Lazzeroni Eric

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

sústava prednej časti automobilu obsahujúca vylepšené prostriedky naupevnenie a nastavenie pozicie a automobil vybavený touto sústavou0001 Vynález sa týka sústavy prednej časti automobilu obsahujúcej- prednú pevnú plochu a z každej bočnej strany prednej plochy- pružný nosník tvoriaci presah priečne cez prednú plochu,pričom nosník má prvý okraj upevnený na prednej ploche a druhý okraj spojený s prednou časťou blatníka a- optický blok upevnený na nosník.0002 Táto sústava je opisaná napríklad v dokumente EP-A-1 232 932.0003 Štruktúra opísaná vtomto dokumente umožňuje automatické atrvale umiestnenie viditeľných obrysov optických blokov vzhľadom kzodpovedajúcim okrajom blatníka a knárazníku. Zároveň táto štruktúrazaručuje presné relevantné umiestnenie okrajov blatníka a náraznika.0004 Pri určitých vozidlách sa volí výroba predných časti blatníka z materiálu plastu skôr ako z kovového plechu. Táto technologická volba, ktorá prináša určité množstvo výhod, má jednako len za následok, že predné časti blatníka sú v priebehu životnosti vozidla vystavené pomerne dôležitým deformáciám. V určitých významných smeroch, ako je smer pozdĺžny vzhladom k blatníku a k vozidlu, môžu byť tieto deformácie v rozhraní niekolko milimetrov, takže v prípade kovových blatníkov nie sú významne.0005 Z týchto deformácii vzniknutých prostredníctvom existujúceho spojenia medzi prednou časťou blatníka a príslušným nosnikom prichádzajú doúvahy - po montáži sústavy prednej časti vozidla a v priebehu jej životnosti EP 1 544 035 B 1zjavné deformácie nosníka tým vyvolávajú nezvládnuteľné nesúlady v orientáciia pozícii optického bloku podloženého nosníkom.0006 Cieľom vynálezu je odstrániť túto nepríjemnosf anavrhnúť sústavu prednej časti automobilu typu uvedeného vyššie, ktorá by bola zlúčitelná spoužitím nekovovej prednej časti blatníka, konkrétne zmateriáluplastu, aktorá by na tento cieľ zachovala nastavenie optických blokov0007 Tento cieľ je dosiahnutý vynálezom, podľa ktorého je predná časť sústavy typu opísaného vyššie a ďalej obsahuje- centrovaciu a vodiacu súčiastku upevnenú na prednej časti štruktúry v pozícii,ktorá môže byť v priebehu montáže nastavovaná podľa prvej, druhej a tretej osi,ktoré sú evidentne ortogonálne,- upevňovacie a centrovacie prostriedky druhého okraja nosníka na súčiastke a- vodiace prostriedky prednej časti blatníka na súčiastke zaisťujúcej kĺzavé spojenie pozdĺž tretej osi, takže je po montáži medzi druhým okrajom nosníka a prednou časťou blatníka zaistené spojenie s možnosťou kĺzania pozdĺž tretej osi pomocou centrovacej a vodiacej súčiastky, aby sa umožnili vzájomnénastavovacie pohyby a absorbovali sa deformácie prednej časti blatníka.0008 Podľa ďalších, voliteľných znakov, má vynález jednotlivé alebo všetky nasledujúce technicky predstaviteľné kombinácie- na centrovacej a vodiacej súčiastke sú vytvorené jednak centrovací prvok,ktorý spolupracuje s centrovacim komplementárnym prvkom súvisiacim sdruhým okrajom nosníka, jednak vodiaci prvok, ktorý spolupracuje s komplementárnym vodiacim prvkom súvisiacim s prednou časťou blatníka,- sústava obsahuje centrovacie avodiace zariadenie obsahujúce jednak centrovaciu avodiacu súčiastku, jednak opornú súčiastku pripevnenú na prednú časť štruktúry v pozícii, kde môže byt nastavovaná pozdĺž druhej osi a tretej osi, a na ktorej je pripevnená centrovacla a vodiaca súčiastke v pozícii, v ktorej môže byť v priebehu montáže nastavovaná pozdĺž prvej osi, EP 1 544 035 B 1- oporná súčiastka je pripevnená na prednej časti štruktúry prostredníctvom upínacej skrutky osádenej vo štvorcovom otvore sledujúceho druhú os a tretiu os,- centrovacia a vodiaca súčiastka je upevnená na opornej súčiastke pomocou upínacej skrutky osadenej do pozdĺžneho otvoru sledujúceho prvú os,- vodiaci prvok a komplementárny vodiaci prvok sú opatrené komplementárnymi tvarmi na natočenie vymedzujúcimi nominálnu, relatívnu pozíciu prednej časti blátníka adruhého okraja nosníka, od ktorého sa uskutočňujú nastavovacie pohyby.- centrovací prvok a komplementárny centrovací prvok majú tvary komplementámych zrezaných kužeľov, ktoré majú súosovo zapadnúť jeden do druhého pozdĺž spoločnej osi evidentne zodpovedajúcej tretej osi,- vodiacim prvkom je vodiaca lišta akomplementárnym vodiacim prvkom je kolajnička vytvorená ako presah Iemu prednej časti blatníka,- komplementárny vodiaci pNok je vytvorený vjednom kuse so súčiastkou výstuhy blatníka, ktorá súvisí a je pevne upevnené na leme blatníka,- tretia os je taká, že evidentne zodpovedá pozdĺžnemu smeru vozidla, keď je sústava na vozidle namontovaná, a- predná časť blatníka je vyrobená z materiálu plastu.0009 Vynález zahrňuje tiež vozidlo obsahujúce sústavu prednej časti0010 Príklad uskutočnenia vynálezu bude teraz podrobnejšie opísanýobr. 1 a 2 perspektívne pohľady spredu z dvoch rôznych smerov na jednotlivé diely sústavy prednej časti vozidla podľa vynálezu a na časť kapotyvozidla, obr. 3 schematlcký pohľad na jednotlivé diely zhora, detail zobrázka 1 a 2 vo väčšom merítku zodpovedajúci oblasti spojení medziobr.4 schematický pohľad zodpovedajúci obr. 3 na jednotlivé diely zboku,obr.5 čiastočný pohľad analogický kobr. 3 vkonfigurácii, kde súzobrazené prvky zostavené, obr.6 a 7 perspektívne pohľady spredu, resp. zozadu, na centrovacie avodiace zariadenie vytvárajúce spojenie medzi nosníkom, blatníkom a časťou štruktúry, obr. 8 pohľad analogický kobr. 6 sčasťou centrovacieho avodiaceho zariadenia, aobr. 9 samostatný pohľad analogický k obr. 7 s opornou súčiastkou časti blatníka.0011 Na obr. 1 a 2 je zobrazená sústava prednej časti automobiluobsahujúca predný blok g (zobrazený čiastočne), prednú časť štruktúry i a predný okraj § blatníka karosérie. Rovnako tak je zobrazený predný okraj 60012 Obr. 1 a 2, rovnako ako nasledujúce obrázky, sú orientované pozdĺž troch ôs X, Y, Z, ktoré zodpovedajú bežnej orientácii vozidla, t. j. pozdĺžna os X je orientovaná vsmere jazdy dopredu, priečna os Y je orientovaná z pohľadu vodiča sprava doľava, resp. zvislá os Zje orientovaná zospodu nahor. Všetky termíny používané vnasledujúcom opise, ktoré označujú smer alebo pozíciu, je potrebné chápať v zmysle tohto súradnicového0013 Predná časť vozidla zobrazená na obr. 1 a 2 je symetrická alebo kvázi symetrická vzhľadom kstredovej zvislej rovine vozidla. Pre lepšiu prehľadnosť je na týchto obrázkoch zobrazená aopisovaná len časťnachádzajúca sa na ľavej strane vozidla.

MPK / Značky

MPK: B60Q 1/04, B62D 25/08

Značky: sústava, sústavou, vybavený, upevnenie, touto, prednej, prostriedky, vylepšené, automobilů, pozície, nastavenie, automobil, částí, obsahujúca

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e1083-sustava-prednej-casti-automobilu-obsahujuca-vylepsene-prostriedky-na-upevnenie-a-nastavenie-pozicie-a-automobil-vybaveny-touto-sustavou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sústava prednej časti automobilu obsahujúca vylepšené prostriedky na upevnenie a nastavenie pozície a automobil vybavený touto sústavou</a>

Podobne patenty