Použitie geneticky skonštruovaného oslabeného vírusu chrípky na liečbu alebo prevenciu infekčného ochorenia citlivého na interferón

Číslo patentu: 288200

Dátum: 22.05.2014

Autori: Muster Thomas, Garcia-sastre Adolfo, Palese Peter

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Použitie geneticky skonštruovaného oslabeného vírusu influenza, ktorého genóm kóduje skrátený NS1, pričom tento vírus má zníženú schopnosť antagonizovať bunkovú interferónovú reakciu, na liečbu alebo prevenciu infekčného ochorenia citlivého na interferón. Vynález sa týka najmä použitia oslabených influenza vírusov majúcich modifikácie v NS1 géne, ktoré redukujú alebo eliminujú schopnosť NS1 génového produktu antagonizovať bunkovú IFN odpoveď. Mutantné vírusy sa replikujú in vivo, ale majú redukovanú patogenicitu, a preto sú veľmi vhodné pre živé vírusové vakcíny a farmaceutické prostriedky.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa vo všeobecnosti týka použitia oslabených vírusov chrípky, ktoré majú zníženú schopnosť antagonizovať bunkovú interferónovú (IFN) odpoveď.Vynález sa týka použitia oslabených vírusov chrípky, ktoré majú modifikácie NS 1 génu, ktoré zmenšujú alebo eliminujú schopnosť produktu NS 1 génu antagonizovať bunkovú IFN odpoveď. Mutantné vírusy sa replikujú in vivo, ale majú zníženú patogenicitu, a preto sú veľmi vhodné na použitie v živých vírusových vakcínach a farmaceutických prostriedkoch.Doteraj ší stav technikyVírusové čeľade obsahujúce obalené jednovláknové RNA s negatívnymsense genómom sú rozdelené do skupiny, v ktorej sú vírusy s nesegmentovaným genómom (Paramyxovírídae, Rhabdaviridae, F ilovírídae a vírus ochorenia Borna) alebo vírusy so segmentovaným genómom (Orthamyxoviridae, Bunyaviridae a Arenaviridae). Ako priklad tu bola použitá čeľaď Orthomyxoviridae, ktorá je podrobne opísaná nižšie a zahŕňa vírusy chrípky typu A, B a C, ako aj Thogoto a Dhori vírusy a vírus infekčnej lososej anémie.Virióny vírusu chrípky pozostávajú z vnútomého ribonukleoproteínového jadra (závitnicovitý nukleokapsid) obsahujúcehojednovláknový RNA genóm a vonkajšieho lipoproteínového obalu, ktorý je vnútri spojený matricovým proteínom (MI). Segmentovaný genóm vímsu chrípky A pozostáva z ôsmich molekúl (sedem molekúl vírusu chrípky C) lineámych, jednovláknových RNAs s negatívnou polarítou, ktore kódujú desať polypeptidov zahŕňajúcich RNA závislé RNA polymerázové proteiny (PB 2, PBl a PA) a nukleoproteín(NP), ktorý vytvára nukleokapsid matricové membránové proteiny (Ml, M 2) dva povrchové glykoproteíny,ktoré vyčnievajú z obalu obsahujúceho lipidy hemaglutinín (HA) a neuramidázu (NA) neštruktúrny proteín(NS 1) a jadrový exportný proteín (NEP). Transkripcia a replikácia genómu sa uskutočňuje v jadre a zostavenie nastáva pučanlm na plazmatickej membráne. Počas zmiešanej infekcie si vírusy môžu preusporíadať gény.Vírus chrípky sa adsorbuje prostredníctvom HA na sialyloligosacharidy v bunkových membránových glykoproteínoch a glykolipidoch. Po endocytóze viriónu nastáva konformačná zmena v HA molekule vnútri bunkového endozómu, ktorý uľahčuje membránovú fúziu, a tak sa spúšťa odhaľovanie. Nukleokapsid migruje do jadra, kde sa transkribuje vírusová mRNA. Vírusová mRNA sa transkribuje unikátnym mechanizmom,pri ktorom vírusová endonukleáza odštiepi 5-koniec s čiapočkou od bunkových heterológnych mRNAs, ktoré potom slúžia ako priméry na transkripciu vírusových RNA templátov vírusovou transkriptázou. Transkripty končia v mieste 15. až 22. bázy od konca ich templátov, tam, kde oligo(U) sekvencie slúžia ako signály na pridanie po 1 y(A) pásov. Z ôsmich takto vyrobených RNA molekúl je šesť monocistronickými poslami, ktore sa translatujú priamo do proteínov predstavujúcich HA, NA, N P a vírusové polymerázové proteiny, PB 2,PBl a PA. Ďalšie dva transkripty sa zostrihávajú za vzniku dvoch mRNAs, ktoré sú translatované v odlišných čítacích rámcoch, čím vznikajú Ml, M 2, NS 1 a NEP. Inak povedané, osem vírusových RNA segmentov kóduje desať proteínov deväť štrukturálnych a jeden neštrukturálny. Zhrnutie génov vírusu chrípky a ich proteínových produktov je uvedené v tabuľke l.Dlžka Kd Dlžk Mlkl/ . ,Zložka RNA transkriptázy viazanie hostiteľskej bunĺ .E ent vírusu chrík a kódovane roteín2341 30-60 Zložka RNA transkritáz iniciáciatranskricien 1413 euraminidáza tetramér obalov l koroteín 1027 3000 Matricov roteín leží vnútri obaluM 2 9 w trukturálny proteín v plazmatickej membráne zostri haná m RNA in eštrukturálny proteín neznáma funkcia adma Adaptované podľa R A. Lamb a P. W. Choppin (1983) Annual Review of Biochemistry, Zv. 52, 467 - 506 b pre A/PR/8/34 kmeňd Stanovené analýzou nukleotidovej sekvencie a sekvenovaním proteínuGenóm vírusu chrípky A obsahuje osem segmentov jednovláknovej RNA s negatívnou polaritou, ktoré kódujú jeden neštrukturálny proteín a deväť štrukturálnych proteínov. Neštrukturálny proteín NS sa vo velkom množstve nachádza v bankách infikovaných vírusom chrípky, ale nebol detegovaný vo viriónoch. NSl je fosfoproteín, ktorý sa nachádza vjadre hned na začiatku infekcie a aj v cytoplazme v neskoršej fáze vírusového cyklu (King a ďalší, 1975, Virology 64 378). Štúdie s tepelne senzitívnymi (ts) mutantmi vírusu chrípky majúcimi lézíe v NS géne naznačili, že NSl proteín je transkripčný a posttranskripčný regulátor mechanizmov, prostredníctvom ktorých je vírus schopný inhibovať hostiteľskú bunkovú génovú expresiu a stimulovať vímsovú proteínovú syntézu. Podobne ako mnohé iné proteíny, ktoré regulujú posttranskripčné procesy, interaguje NSl proteín so špecifickými RNA sekvenciami a štruktúrami. Bolo zverejnené, že NSl proteín sa viaže na odlišné RNA druhy vrátane vRNA, poly-A, U 6 snRNA, 5 netranslatovanú oblasť ako vírusové mRNAs a ds RNA (Qiu a ďalší, 1995, RNA 1 304 Qiu a ďalší, 1994, J. Virol. 68 2425 Hatada Fukuda 1992, J Gen Virol. 73 3325 - 9). Expresia NSl proteínu z cDNA v transfekovaných bunkách bola spojená s niekoľkými účinkami inhibícia nukleocytoplazmatického transportu mRNA, inhibícia pre-mRNA zostrihu,inhibícia polyadenylácie hostiteľskej mRNA a stimulácia translácie vírusovej mRNA (Fortes, a ďalší, 1994,EMBO J. 13 704 Enami a ďalší, 1994, J. Virol. 68 1432 de la Luna, a ďalší, 1995, J. Virol. 69 2427 Lu, a ďalší, 1994, Genes Dev. 8 1817 Park, a ďalší, 1995, J. Biol Chem. 270, 28433 Nemeroñ a ďalší, 1998,Mol. Cell. l 1991 Chen, a ďalší, 1994, EMBO J. 18 2273 - 83).Inaktivované vírusové vakcíny sa pripravujú usmrtenim vírusového patogénu, napr. zahriatím alebo ošetrením s formalínom, aby nebol schopný replikácie. Inaktivované vakcíny majú obmedzené využitie, pretože neposkytujú dlhotrvajúcu imunitu, a preto zaručujú len obmedzenú ochranu. Altematívny prístup na výrobu vírusových vakcín zahŕňa použitie oslabených živých vírusových vakcín. Oslabené vírusy sú schopné sa replikovať, ale nie sú patogénne, a teda poskytujú dlhšie trvajúcu imunitu a zaručujú väčšiu ochranu. Ale bežné spôsoby na výrobu oslabených vírusov zahŕňajú šancu izolovať mutanty so zmeneným rozsahom hostiteľov,z ktorých mnohé sú citlivé na zmenu teploty napr. vírus sa pasážuje na neprirodzených hostiteľoch a selektuje sa potomstvo vírusov, ktoré je imunogénne, a nie je patogénne.Bežným substrátom na izoláciu a pestovanie vírusov chrípky na vakcinačné účely sú kuracie vajcia s embryami. Vírusy chrípky typicky rastú 2 až 4 dni pri 37 °C v 10 až 11 dňových vajciach. Hoci väčšina ľudských primámych izolátov vírusov chrípky A a B rastie lepšie v amniotickej dutine embryi, po 2 alebo 3 pasážach sa vírusy príspôsobia rastu v bunkách alantoickej dutiny, ktorá je prístupná z vonkajšej strany vajecTechnológia rekombinantnej DNA a techniky genetického inžinierstva by teoreticky poskytli vynikajúci prístup na výrobu oslabených vírusov, pretože by mohli byť do vírusověho genómu premyslene zavedené mutácie. Ale genetické zmeny potrebné na oslabenie vírusov nie sú máme alebo sa nedajú predpokladať. Vo všeobecnosti smerovali pokusy použiť techniku rekombinantnej DNA k navrhnutiu vírusových vakcín na produkciu podjednotkových vakcín, ktoré obsahujú len proteínové podjednotky patogénu, ktoré sa podieľajú na imunitnej odpovedi, pričom sú tieto podjednotky exprimované v rekombinantných vírusových vektoroch,ako napríklad vírusoch kiahní alebo bakulovírusoch. V súčasnosti sa použili techniky rekombinantnej DNA v pokuse vyprodukovať herpes vírusové delečné mutanty alebo poliovírusy, ktoré napodobujú oslabené vírusy nachádzajúce sa v prírode alebo známe mutanty meniace rozsah hostiteľov, Do roku 1990 nebolo vôbec možné pre negatívne vláknité RNA vírusy použiť miestne špecifickú manipuláciu, takže nemohli byť menené genetickým inžinierstvom.Egorov A. a kol. (Transfectant Influenza A Viruses with Long Deletions in the NSl Protein Grow Efñciently in Vero Cells, Joumal of Virology, The American Society for Microbiology, vyd. 72, č. 8, August 1998, str. 6437 - 6441) opisuje reverzný genetický systém na zavedenie špecifických delečných mutantov NSl, t. j. NSl/124, NSl/SO, NS 1/38 do vírusov chrípky A. Egorov a kol. uvádza, že vírusy chrípky A obsahujú N-koncové 124, 80 a 38 aminokyseliny NSl.V takejto miere oslabené živé vírusy chrípky nemohli byť schopné suprimovať interferónovú odpoved V hostiteľovi, v ktorom sa replikujú. Preto, hoci sú tieto vímsy užitočné, pretože sú imunogénne, a nie sú patcgénne, je ťažké ich množiť na substrátoch, ktoré sú bežné na výrobu vakcín.Navyše, oslabené vírusy môžu mať také slabé virulenčné vlastnosti, že neumožnia hostiteľovi zostaviť imunitnú odpoveď dostatočnú na vysporiadanie sa s následnými vyzývacími infekciami.Vynález sa týka použitia geneticky skonštruovaných oslabených vírusov chrípky, ktoré majú zníženú schopnosť antagonizovať bunkovú IFN odpoveď, a použitia takýchto vírusov vo vakcínach a farmaceutických prostriedkoch. Mutantné vírusy so zníženou IFN antagonistickou aktivitou sú oslabené, sú infekčné,môžu sa replikovať in vivo, aby poskytli subklínickú úroveň infekcie, a nie sú patogénne. Preto sú ideálnymi kandidátmi pre živé vírusové vakcíny. Navyše, oslabené vírusy môžu indukovať masívnu IFN odpoveď, ktorá má iné biologické následky in vivo, ktoré poskytujú ochranu proti následným infekčným ochoreniam. Preto je možné oslabené vírusy použiť farmaceutický na prevenciu alebo liečbu infekčných ochorení citlivých na interferón.Vírusy chrípky používané podľa vynálezu zahŕňajú tak segmentované, ako aj nesegmentované vírusy. Vírusy použité vo vynáleze môžu byť vybrané z prirodzene sa vyskytujúcich kmeňov, variantov alebo mutantov z mutovaných vírusov (napr. generovaných vystavením vírusov mutagénom, opakovaným pasážovaním vírusov v nepermisívnych hostiteľoch) vírusov s preusporiadanými génmi (v prípade segmentovaných vírusových genómov) a/alebo vírusov získaných genetickým inžinierstvom (napr. použitím techník reverznej genetiky), ktoré majú požadovaný fenotyp, tzn. zníženú schopnosť antagonizovať bunkovú IFN odpoveď. Mutantné vírusy chrípky alebo vírusy chrípky pripravené prostredníctvom genetického inžinierstvaje možné vybrať na základe odlišného rastu v IFN deficientných systémoch versus IFN kompetentných systémoch. Selektované môžu byť napríklad vírusy, ktoré rastú v IFN deñcientnom systéme, ale nerastú v IFN kompetentnom systéme (alebo rastú horšie v IFN kompetentnom systéme).Takto vybraný oslabený vírus môže byť použitý ako taký, ako účinná zložka vakcín alebo farmaceutických prostriedkov. Altematívne môže byť oslabený vírus použitý ako vektor alebo kostra rekombinantne produkovaných vakcín. Na tento účel je možné použiť techniky reverznej genetiky, aby sa zaviedli mutácie alebo cudzie epitopy do oslabených vírusov, ktoré by slúžili ako rodičovský kmeň. Týmto spôsobom je možné navrhnúť vakcíny na imunizáciu proti kmeňovým variantom alebo altematívnym spôsobom proti úplne odlišným infekčným činidlám alebo chorobným antigénom. Oslabené vírusy môžu byť napríklad navrhnuté tak, aby exprimovali neutralízujúce epitopy iných vopred vybraných druhov. Altematívne môžu byť do oslabeného mutantného vírusu zabudované epitopy iných ako negatívnych jednovláknových RNA vírusov (napr. gpl 60, gpl 20 alebo gp 4 l HIV vírusu). Altematívne môžu byť do vírusu zavedené epitopy nevírusových infekčných patogénov (napr. parazitov, baktérií, plesní). Ako iná alternatíva môžu byť pripravené rakovinové vakcíny, napr. zavedením nádorových antígénov do oslabenej vírusovej kostry.V hlavnom uskutočnení zahŕňajúcom vírusy chrípky so segmentovanými genómami, je možné použiť techniky preskladania na prenos oslabeného fenotypu z rodičovského segmentovaného RNA vírusového kmeňa (prirodzený mutant, mutovaný vírus alebo vírus skonštruovaný technikami genetického inžinierstva) do odlíšného vírusového kmeňa (vírus divého typu, prirodzený mutant, mutovaný vírus alebo vírus skonštruovaný technikami genetického inžinierstva).Oslabené vírusy chrípky, ktoré indukujú masívne IFN odpovede v hostiteľoch, môžu byť použité aj vo farmaceutíckých prostriedkoch na prevenciu alebo liečbu infekcií citlivých na interferón. V tomto ohľade je možné zmenit tropizmus oslabeného vírusu tak, aby vírus smeroval do požadovaného cieľového orgánu, tkaniva alebo buniek, in vivo alebo ex vivo. Použitím tohto prístupu je možné indukovať IFN odpoveď lokálne, v cieľovom mieste, a tak vylúčiť alebo minimalizovať vedľajšie účinky systémových IFN ošetrení. Na tento účel je možné navrhnúť oslabené vírusy na expresiu ligandu špecifického pre receptor cieľového orgánu,tkaniva alebo cieľových buniek.Vynález je čiastočne založený na zistení prihlasovateľov, že NSl vírusu chrípky divého typu pôsobí ako IFN antagonista tým, že NSl irihibuje IFN sprostredkovanú odpoveď hostiteľských buniek infikovaných vínisom. Zistilo sa, že vírusové mutanty s deficitom NSl aktivity sú silnými induktormi bunkovej IFN odpovede a demonštrovali oslabený fenotyp in viva t. j. mutantné vírusy sa replikujú in vivo, ale majú redukované patogenické účinky. Zatial čo nemáme v úmysle byť viazaní akoukoľvek teóriou alebo vysvetlením týkajúcim sa fungovania vynálezu, oslabené znaky vírusov sú podľa všetkého v dôsledku ich schopnosti indukovať masívnu bunkovú IFN odpoveď a ich zníženej schopnosti antagonizovať IFN odpoveď hostiteľa. Ale priaznivé znaky oslabených vírusov nemôžu byť pripisované jedine účinkom na bunkovú interferónovú odpoveď. V skutočnosti aj zmeny v iných aktivitách spojených s NSl môžu prispievať k žiaducemu oslabenému fenotypu.Ukázalo sa, že mutantné vírusy chrípky so zníženou IFN antagonistickou aktivitou sa replikujú in vivo,pričom generujú titre, ktoré sú dostatočné na to, aby indukovali imunologické a cytokininové odpovede. Napríklad, Vakcinácia s oslabeným vírusom chrípky znížila vírusové titre u zvierat, ktoré bolí následne vystavené vírusu chrípky divokého typu. Oslabené vírusy chrípky tiež vykazovali antivírusovú a antittunorovú aktivitu. Predchádzajúca infekcia s oslabeným vírusom chrípky inhibovala replikácíu iných kmeňov vírusu chrípky divokého typu a iných vírusov (ako je Sendai virus), ktoré boli superinfikované do embryotických vajec. Naočkovanie oslabenej chrípky zvieratám, ktorým boli injikované nádorové bunky, znížilo počet vy 10tvorených ohnísk. Pretože je známe, že vírus chrípky indukuje CTL (cytotoxické T-lymfocyty) odpoveď,oslabený vírus je veľmi atraktívnym kandidátom pre vakcíny proti rakovine.Mutácie, ktoré zmenšujú, ale nerušia IFN antagonistickú aktivitu vírusu, sú výhodné pre vakcínové prostriedky . Takéto vírusy môžu byť selektované tak, že rastú tak na bežných, ako aj nebežných substrátoch, a tak, aby boli stredne virulentné. Konkrétne, prihlasovatelia demonštrovali, že mutant NS 1 skrátený na C-konci sa replíkuje s vysokými titrami v IFN deñcientných substrátoch ako napríklad v 6 a 7 dňových kuracích vajciach s embryami, ako aj v alantoickej membráne 10 dňových kuracích vajec s embryami, čo je bežný substrát pre vírus chrípky, ktorý neumožňuje rast mutantov chrípkového vírusu, v ktorých je deletovaný celý NS 1 gén (tu označované aj ako knockou mutanty). Ale replikácia mutantu NS 1 skrátenćho na C-konci je redukovaná v 12-dňových vajcíach s embryami. Tento prístup po prvýkrát umožňuje generovanie a identifikáciu živých oslabených vírusov chrípky, ktoré majú zmenenú, ale nie zrušenú IFN antagonistickú aktivitu, a ktoré sú schopné rásť v substrátoch vhodných na prípravu vakcín. Tento prístup tiež po prvýkrát poskytuje účinný selekčný identifikačný systém pre vírusy chrípky a iné vírusy, ktoré obsahujú mutácie spôsobujúce zmenu, ale nie zrušenie interferónovej antagonistickej aktivity.Oslabené vírusy, ktoré nemôžu rásť v bežných teraz používaných systémoch na produkciu vakcín sa môžu množiť v IFN deficientných systémoch. Výraz IFN deticientné systémy, ako je tu používaný, znamená systémy, napr. buniek, bunkových líníí a zvierat, napríklad myší, kurčiat, moriek, králikov, potkanov, atď.,ktoré neprodukujú IFN alebo produkujú nízke hladiny IFN, neodpovedajú alebo odpovedajú menej účinne na IFN a/alebo sú deficientné v aktivite antivírusových génov indukovaných prostredníctvom IFN. Na tento účel prihlasovatelia identifikovali alebo navrhli množstvo IFN delicientných systémov, ktoré môžu byť použité,vrátane, ale bez obmedzenia, mladých embryotických vajec, FN deficientných bunkových líníí (ako napríklad VERO bunky alebo geneticky skonštruované bunkové línie, napríklad STATl knockouty). Altematívne je možné embryotické vajcia alebo bunkové línie vopred ošetriť so zlúčeninami, ktoré inhibujú IFN systém(zahŕňajúc liečivá, protilátky, antísense, ribozýmy, atdĺ). Jeden príklad zahŕňa použitie vajec deñcientných v IFN systéme, napr. vajec produkovaných STATl negatívnymi vtákmi, hlavne hydinou vrátane, ale bez obmedzenia, transgénnych kurčiat, kačíc alebo moriek.Vynález sa teda týka generovania, selekcie a identifikácie oslabených vírusov chrípky, ktoré majú zníženú schopnosť antagonizovať bunkovú IFN odpoveď, a použitia takýchto vírusov vo vakcínových a farmaceutíckých prostriedkoch.Konkrétne sa vynález týka geneticky skonštruovaného oslabeného vírusu chrípky, pričom genóm geneticky skonštruovaného oslabeného vírusu chrípky kóduje skrátený NS 1 proteín majúci l až 130 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky, l až 120 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky, l až 110 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky, 1 až 100 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky, 1 až 99 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky, 1 až 90 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky, 1 až 89 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky, l až 70 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky alebo 1 až 60 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky, pričom N-koncová aminokyselina má číslo l, a geneticky skonštruovaný vírus chrípky má zníženú schopnosť antagonizovať bunkovú interferónovú reakciu, na použitie na liečbu alebo prevenciu infekčného ochorenia citlivého na interferón u subjektu, a pričom geneticky skonštruovaný oslabený vírus chrípky kóduj úci skrátený NS 1 proteín majúci 1 až 89 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky je vírus chrípky B.Vynález sa tiež týka použitia geneticky skonštruovaného oslabeného vírusu chrípky na výrobu liečiva na použitie na prevenciu alebo liečbu infekčného ochorenia citlivého na interferón u subjektu, pričom genóm geneticky skonštruovaného oslabeného vírusu kóduje skrátený NS 1 proteín majúci 1 až 130 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky, 1 až 120 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky, l až 110 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky, 1 až 100 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky, l až 99 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky, 1 až 90 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky, 1 až 89 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky, l až 70 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky alebo 1 až 60 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky, pričom N-koncová aminokyselina má číslo l, a geneticky skonštruovaný vírus chrípky má zníženú schopnosť antagonizovať bunkovú interferónovú reakciu a pričom geneticky skonštruovaný oslabený vírus chrípky kódujúci skrátený NS 1 proteín majúci 1 až 89 aminokyselín NS 1 proteínu kmeňa vírusu chrípky je vírus chrípky B.Vírusy majú segmentované genómy a môžu byť vybrané z prirodzene sa vyskytujúcich kmeňov, variantov alebo mutantov mutovaných vírusov (napr. vystavením UV žiareniu, mutagénom a/alebo pasážovaním) vírusov s preskupenými génmi a/alebo geneticky skonštruovaných vírusov. Mutovane vírusy môžu byť generované napríklad prirodzenými variáciami, vystavením UV žiareniu, vystavením chemickým mutagénom,pasážovaním v neperrnisívnych hostiteľoch, preskupovaním (tzn. spoločnou infekciou oslabeného segmentovaného vírusu s iným kmeňom, ktorý má požadované antigény) a/alebo genetickým inžinierstvom (napr. použítím reverznej genetiky). Vírusy vybrané na použitie vo vynáleze majú defektnú IFN antagonistickú aktivitu a sú oslabené, tzn. sú infekčné a môžu sa replikovať in viva, ale generujú len nízke titre, ktorých výsledkom sú subklinické úrovne infekcie, ktoré nie sú patogénne. Takto oslabené vírusy sú ideálnymi kandidátmi

MPK / Značky

MPK: A61P 37/02, C12N 7/04, A61K 35/76, A61K 39/205, C12N 15/09, A61P 35/00, C12N 15/01, A61K 45/00, C12N 15/86, A61K 39/155, A61P 31/12, A61K 39/17, A61P 31/16, A61K 39/12, A61K 39/145, C12N 7/01, C12N 7/00

Značky: infekčného, ochorenia, chrípky, citlivého, oslabeného, použitie, skonštruovaného, prevenciu, interferon, liečbu, geneticky, vírusu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-288200-pouzitie-geneticky-skonstruovaneho-oslabeneho-virusu-chripky-na-liecbu-alebo-prevenciu-infekcneho-ochorenia-citliveho-na-interferon.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie geneticky skonštruovaného oslabeného vírusu chrípky na liečbu alebo prevenciu infekčného ochorenia citlivého na interferón</a>

Podobne patenty