Číslo patentu: 279903

Dátum: 13.08.1991

Autor: Glickman Joel

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Detská stavebnica obsahuje spojky (10) a rozperky (13) v tvare tyčí, ktoré sú vzájomne rozoberateľne spojovateľné s ďalšími prvkami, pričom aspoň niektoré spojky (10) obsahujú objímku (14). Objímka (14) obsahuje dvojicu upínacích prvkov (16), ktoré sú vybavené prvými blokovacími prostriedkami na rozpojiteľné zablokovanie rozperky (13) a pevné držanie rozperky (13) v polohe vyrovnanej s osou (19). Objímky (14) sú vybavené druhými blokovacími prostriedkami na rozpojiteľné zablokovanie rozperky (13) a pevné držanie rozperky (13) v dopredu danej axiálnej polohe proti jej pohybu pozdĺž osi (19), pričom protiľahlé koncové časti rozperky (13) sú vybavené tretími blokovacími prostriedkami na vzájomné spojenie s prvými blokovacími prostriedkami, usporiadanými na upínacích prvkoch (16), a zaistenie rozperky (13) v polohe symetrickej s osou (19) a štvrtými blokovacími prostriedkami na vzájomné spojenie s druhými blokovacími prostriedkami, usporiadanými v objímkach (14), a zaistenie rozperky (13) v dopredu danej axiálnej polohe na osi (19). Upínacie prvky (16) sú pružne oddeliteľné na bočné zaklapnutie koncovej časti rozperky (13) v priečnom smere na os (19).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka detskej stavebnice, ktorá obsahuje spojky a rozpierky, prispôsobené na vzájomné rozoberateľne zasunutie a na vytvorenie zloženej konštrukcie.Sú známe rôzne druhy detských stavebníc, ktoré sa skladajú z kombinácie spojok a rozpierok, ktoré sa môžu spájať do rozmanitých tvarov, na vytvorenie zloženej konštrukcie. Príklad takej známej stavebnice je uvedený napr.Stavebnica podľa vynálezu obsahuje spojky a rozpierky v tvare tyčí, vytvorené z odstreknutého plastu a vzájomne rozoberateľne spájateľné s ďalšími prvkami na vytvorenie koherentnej zostavy, pričom aspoň niektoré spojky obsahujú objímku, usporiadanú na vopred danej osi. Niektoré rozpierky sú tvorené predĺženým tyčovitým telesom, obsahujúcim protiľahlé koncové časti rozpierky a stredné časti rozpierky integrálne spájajú protiľahle koncové časti.Podstata vynálezu spočíva V tom, že objímka obsahuje dvojicu priestorovo oddelených upínacích prvkov vpodstate rovnobežne konzolovo usporiadaných a symetricky vyrovnaných sohľadom na os. Vupínacích prvkoch sú vytvorené prvé blokovacie prostriedky na rozpojiteľne zablokovanie rozpierky a pevné držanie rozpierky v polohe vyrovnanej s osou a v objímkach sú vytvorené druhé blokovacic prostriedky na rozpojiteľné zablokovanie rozpierky a pevné držanie rozpierky v dopredu danej axiálnej polohe proti jej pohybu pozdĺž osi. Protiľahlé koncové časti rozpierky sú vybavené tretími blokovacimi prostriedkami na vzájomné spojenie s prvými blokovacími prostriedkami,usporiadanýmí na upinacích prvkoch a zaistenie rozpierky v polohe symetrickej s osou a štvrtými blokovacími prostriedkami na vzájomné spojenie s druhými blokovacími prostriedkami, usporiadanými v objímkach a zaistenie rozpierky v dopredu danej axiálnej polohe na osi. Každá dvojica upínacích prvkov vzájomne vymedzuje stranovo otvorenú a axiálne umiestnenú objírriku a upinacie prvky sú pružne oddeliteľné na bočné zaklapnutie koncovej častí rozpierky v priečnom smere na os. Rozpierka je po zavedení do objírnky v nej pevne uložená a umiestnená vo ñxovanej polohe voči objímke.Spojky sú vybavené mnohými, v podstate radiálne usporiadanými objímkami na podopretie a blokovanie zasunutia koncových častí typických konštrukčných dielov,vyhotovených v tvare rozpierok. Na spojkách sú vytvorené objlmky, určené na bočné zasunutie a zaklapnutie uvedených rozpierok. Krajné časti rozpierok sú vybavené prstencovými zápichmi, vymedzujúcimi prírubovitý koniec. Objímky na spojkách sú vymedzené oddelenýrni dvojicami upínacích prvkov, kde každý upínací prvok obsahuje dovnútra vyčnievajúci blokovací výstupok, uspôsobený na zachytenie prstencovítého zápichu rozpierky. Preto je rozpierka blokovaná pri bočnom zaklapnutí proti axiálnemu vytiahnutiu zo spojky. Rozpíerky, odliate s kruhovým prierezom na svojich koncoch, sú usporiadané tak, že v priestore medzi obidvomi koncami majú V podstate drážkovú časť s prierezom v tvare X. Táto časť s prierezom v tvare X je usporiadané na záber s opačnými blokovacími výstupkami upínacích prvkov tak, že ked je rozpierkanatočené o 90 ° od svojej nom 1 álnej radiálnej orientácie v spojke, môže byť bočne zatlačená medzi dvojicu upínacích prvkov so zaklapnutím v blokovacej polohe, s blokovacími výstupkami, zaberajúcimi do drážkovej časti s profilom X, na jej mehybnenie. Uvedený charakteristický zriak krížového upínania rozpierok prináša konštrukčné možnosti, ako napríklad konštrukcia článkových pásov, ktoré môžu byť zaradené do dynamicky ovládaných konštrukcií hračiek, ako sú buldozéry, tanky, dopravné pásy a podobne, a tiež do statických konštrukcií, ako sú reťazovito zavesené prvky.Jeden typ spojky umožňuje spojenie jednej spojky sdruhou vrovínách usporiadaných vzájonme pravouhlo. Dvojica takto zapojených spojok je vytvorená na pripojenie rozpierok v dvoch základných rovinách. Každá dostupných objímok okrem toho stále môže zachytavať blokovacírn spôsobom rozpierky, otočené vpravých uhloch kzáldadnej rovine spojky. V jednej úprave sa môže vykonať montáž spojok, ktorá umožňuje pripojenie rozpierok, vystupujúcich vštyroch rovinných smeroch zo stredovej osi. Sú vytvorené aj modifikované tvary takých spojkových montážnych skupín, kde vystupujú rozpierky v troch rovinných smeroch (tvoriaci spoj vtvare I) alebo vdvoch rovinných smeroch (tvoriaci pravouhlý kútový spoj). Návrh a konštrukcia vybratia v objímke na jednej strane a koncoch rozpierok na dmhej strane prinášajú výhodu vtom, že záber výstupku so zápichom slúži na pritlačenie rozpierky do tesného styku jej koncového čela so základnou stenou vybratia objímky. Tým sú vytvorené podmienky dostatočného stupňa prídavnej stability V spojení medzi rozpierkou a spojkou.Obzvláštnou výhodou je, že tento systém detskej stavebnice obsahuje série rozpierok odstupňovaných dlžok,odstupňovaných podľa dopredu daného vzorca, ako napríklad ked dve rozpierky danej dlžky v sérii sú spojené so spojkami na vytvorenie pravouhlcj Spojenej konštrukcie,má rozpierka s najbližšou väčšou dĺžkou v sérii takú vhodnú dĺžku, že sa môže spojiť do montážnej skupiny po prepone trojuholníkovej konštrukcie. Týmto spôsobom môže byť vytvorená veľká montážna skupina s využitím tuhých trojuholníkových montážnych podskupín rôznych rozdielnych veľkostí, na dosiahnutie maximálnej pevnosti a tuhosti.V novom systéme, v ktorom je vytvorená séria rozpierok odstupňovaných dĺžok podľa uvedeného princípmi má konštrukcia, pozostávajúca z dvojice rozpierok danej dlžky v sérii narnontovaných koaxiálne na opačných stranách spojky, rovnakú dĺžku ako rozpierka v sérii väčšia o dva Veľkostné stupne. Toto usporiadanie vytvára podmienky na mimoriadny stupeň pružnosti pri použití rozpierok v akejkoľvek montážnej skupine.Dôležitým hľadiskom uvedeného geometríckého vzťahu je skutočnosť, že rozpierky sa môžu spájať so spojkami bočným zaklapnutím, takže sa nemusia zväčšovať stredové vzdialenosti dvojíc spojok na zachytenie rozpierky. Toto usporiadanie umožňuje jednoduché pridávanie konštrukčných prvkov a/alebo modíñkovanie konštrukcie dokonca aj potom, keď konštrukcia dosiahla určitý stav podstamej tuhosti.V dynamických konštrukciách môže byť vyžadovaný hnací vzťah medzi rozpierkou, vyžadujúcou funkciu osi a pripojenou spojkou. Na tento účel obsahuje detská stavebnica hnací prvok s vybratím, tvoriacím objímku opísaného typu, ktorá je určená na krížové zachytenie rozpierky, vykonávajúcej funkciu osi na susednú spojku. Hnací prvok je vytvorený s bočné vystupujúcim hnacím čapom, usporíadaným na zachytenie medzi susedné lúčovité rebrá spojky, na zaistenie hnacieho spojenia mzpierky podopretej spojky.Prehľad obrázkov na výkreseNa lepšie pochopenie uvedených a nasledujúcich význakov tohto vynálezu bude vynález opísaný podľa priloženého výkresu, kde na obr. 1 je znázomená v náryse,v čiastočnom reze, spojka podľa vynálezu, s vybratými rozpierkami Spojenými so spojkou, na obr. 2 je znázomená vo zväčšenej mierke, v čiastočnom perspektívnom pohľade časť spojky podľa obr. l, na obr. 3 je vo zväčšenej mierke,v čiastočnom pohľade znázomená koncová časť rozpierky,vytvorenej podľa vynálezu, na obr. 4 je znázomená rozpierka v reze V rovine 4-4 podľa obr. 3, na obr. 5, 6 a 7 sú znázomenć sekvenčné pohľady, v podstate v rovine 7 - 7 podľa obr. 1, zobrazujúce postupne bočné zasunutíe so zaklapnutím rozpierky do objímky spojky z obr. l, na obr. 8 a 9 je vo zväčšenej mierke, v priečnom reze v rovinách 8- 8 podľa obr. 1 znázomená rozpierka a spojka, na obr. 10 je znázomená v náryse rozpierka podľa vynálezu, na obr. 11 je vo zväčšenej mierke, V čiastočnom perspektívnom pohľade znázomená rozpierka podľa obr. 10, umiestnená do objimky spojky pravouhlo, vúiľadom na normálnu radiálnu orientáciu, na obr. 12 je znázomená objimka s rozpierkou v priečnom reze v rovine 12-12 podľa obr. 11, na obr. 13 je vperspektivnom pohľade zdola znázomený stavebnicový nadstavec na pripojenie detskej stavebnice na obľúbený typ obdobnej stavebnice, na obr. 14 je znázomený vnáryse,čiastočne v reze stavebnicový nadstavec podľa obr. 13, na obr. 15 je znázomená v pôdoryse montážna skupina z obr. 14, na obr. 16 je znázomené v perspektívnom pohľade vzájomne spojenie dvojice upravenej spojky, na obr. 17 sú znázomené v rozloženom stave spojky z obr. 16, na obr. 18 je znázomená vo zväčšenej mierke, v čiastočnom perspektívnom pohľade spojka z obr. 16, na obr. 19 je znázomená vo zväčšenej mierke, v čiastočnom reze montážna skupina z obr. 16, na obr. 20 je vo zväčšenej mierke, v čiastočnom reze znázomený spôsob zasunutia rozpierky z obr. 19 do jednej z objímok spojky, na obr. 21 je v bokoryse znázornená jednoprvková objimka spojky, konštruovaná na zachytenie rozpierky, usporiadanej axiálne vo vybratí tvoriacom objímku a druhej rozpierky v ložiskovom otvore, uloženej do pravého Ldila vzhľadom na prvú rozpierku, na obr. 22 je v bokoryse znázomená dvojprvková objimka spojky,na obr. 23 až 29 sú znázomené ďalšie modifikácie spojok,na obr. 30 je skupinový pohľad na sériu rozpierok v odstupňovanej dĺžke a tiež pomer dĺžky danej rozpierky zo série k menším rozpierkam spojených axiálne so spojkou, na obr. 31 je znázomená vo zväčšenej mierke, V reze,objimka spojky spojená s rozpierkou, na obr. 32 je v náryse znázomená montážna skupina z rozpierok a spojok, usporiadaných V trojuholníkových podskupinách v rastúcich veľkostiach, na obr. 33 je V pôdoryse znázornená konštrukcia článkového alebo obežného pásu, zostavenćho z mnohých stavebných spojok a rozpierok, vzájomne krížovo spojených, na obr. 34 je v reze v rovine 34 - 34 podľa obr. 33 znázomená konštrukcia podľa obr. 33, na obr. 35 až 39 sú znázornená vrôznych pohľadoch modifikované tvary spojok s možnosťou spojenia s obdobnými spojkami, na obr. 40 a 41 sú znázomené spojky typu podľa obr. 35 až 39 v spojení so spojkou typu na obr. 16 až 20, na obr. 42 je v perspektívnom pohľade znázomený hnací prvok, určený na priečne zachytenie rozpierky vykonávajúcej činnosť osi a vybavenej hnacím výstupkom, na obr. 43 je v náryse znázomený hnací prvok z obr. 42, rozoberajúci priečne upnutú rozpierku, na obr. 44 je v podobnom pohľade ako na obr. 43 znázomená spojka, prichytená na rozpierke s možnosťou vzájomného hnacieho otáčania, na obr. 45 je znázomený V náryse konštrukčný prvok, znázorňujúci kombináciuremenice a kolesa, na obr. 46 je znázomený prvok v tvare pneumatiky, prispôsobený na spojenie s prvkom z obr. 45,na obr. 47 a 48 sú znázomené prvky z obr. 45 a 46, v reze v rovinách 47-47 a 48-48 podľa obr. 45, resp. 46.Na priloženom výkrese na obr. 1 obsahuje spojka 10 centrálny náboj 11 a radiálne lúče 12. Zobrazený tvar spojky 10 umožňuje spojenie s osami, radiálne usporiadanými rozpierkarni 13. Radiálne lúče 12 podopierajú zoskupenie ôsmich radiàlnych objímok 14, zktorých každá obsahuje základnú stenu 15 a priestorovo oddelené, protiľahlé upínacie prvky 16. Radiálne objimky 14 sú radiálne rozmiestnenć vzhľadom na stredovú os 17 spojky 10 a jednotlivé dvojice upínacich prvkov 16 sú vhodne usporiadané na protiľahlých stranách radiálnej osi 19 radiálnej objirnky 14, obvykle rovnobežne s touto radiálnou osou 19. Upínacie prvky 16 sú vo svojich vnútomých častiach vybavené vydutými drážkami 18 sústredne usporiadanými okolo radiálnej osi 19 objírnky 14 a predchádzajúcimi od vonkajších krajných časti 20 upínacich prvkov 16 do vhodnej vzdialenosti k základnej stene 15 radiálnej objímky 14, obvykle asi do polovice tejto vzdialenosti. Rozpierky 13 majú obvykle na svojich koncoch valcovitý tvar. Rozpierky 13 môžu mať uvedený priemer, napríklad asi 6,35 mm na záber svydutými drážkami 18 upínacich prvkov 16 vytvarovaných do rovnakého priemeru. Ako je zrejmé z obr. 5, slúži oblúk vydutých drážok 18 na zúženie vstupnej oblasti 21 na rozmer značne menší, ako je priemer 6,35 mm rozpierky 13. Rozmer hrdla alebo otvoru vstupnej oblasti 21 môže byť v tomto usporiadani 5,33 mm. Podľa toho je vhodné vytvarovať bočné hrany 22 upínacieho prvku 16 do rozšírenia od vstupného hrdla oblasti 21 smerom k vonkajšiemu bočnému povrchu 23 upínacieho prvku 16. Premeraný uhol rozšírenia je asi 15 °. To uľahčuje bočne zasunutie rozpierky 13 do vydutej drážky 18 tým, že upínacie prvky 16 sa bočne prestavia a roztvoria. Ked sa rozpierka 13 usadí vo vydutých drážkach 18, Upínacie prvky 16 sa okolo nej šmykovo uzatvoria a udržujú ju v danej polohe.Každý upínací prvok 16 je vybavený blokovaeím výstupkom 24 vhodného polovalcovitého tvaru prechádzajúcim pravouhlo k radiálnej osi 19 radiálnej objímky 14 vymedzenej upínacími prvkami 16. V zobrazenej konštrukcii majú blokovacie výstupky 24 obvykle jednotný prierez a prechádzajú od jednej bočnej hrany 22 upínacieho prvku 16 ku druhej, ako je najlepšie znázomené vo zväčšenej mierke, v perspektívnom pohľade na obr. 2. Blokovacie výstupky 24 sú radiálne rozmiestnene v krátkych vzdialenostiach zvonka od základnej steny 15 radiálnej objírnky a vymedzujú spoločne s ňou vybratie 25 na zachytenie primby na vnútomej alebo základnej stene objímky 14.Ako je znázomené na obr. 3, je koncová časť každej rozpierky 13 usporiadané tak, že jej pozdĺžny prierez je približne rovnaký, ako pozdĺžny prierez radiálnej objímky 14, pozdĺž jej radiálnej osi 19 v rovine rovnobežnej s plochými stranami spojky ll). Rozpierky 13 majú valcovité koncové priruby 26 s rozmerom a tvarom na prichytenie vo vybrati 25 radiálnej objimky 14. Tesne pri valcovítej konoovej prírube 26 je prstencovitý zápich 27 polknihovitého prierezu, prispôsobený na zachytenie v zúženom priestore medzi protiľahlými blokovacimi výstupkami 24. Tesne pri prstencovitom zápichu 27 je valcovitá upínacia časť 28, prispôsobená na zachytenie vo vydutých drážkach 18 a na šmykové upnutie vonkajšími časťami upínacich prvkov 16. Axiálna dĺžka upínacich častí 28 zodpovedá účinnejdĺžke vydutých drážok 18. Valcovitá príruba 26 môže mať axiálnu dĺžku, napríklad 15,75 mm. Prstencovitý zápich 27 a blokovacie výstupky 24 môžu mať typický rádius približne 15,75 mm. Rozpierka 13 s uvedeným priemerom 6,35 mm má celkovú dĺžku na upínaciu objímku 14 asi 8,9 mm.Na obr. 10 je znázomený typický tvar rozpierky 13. Rozpierka 13 môže mať samozrejme akúkoľvek dĺžku a typická súprava detskej stavebnice podľa princípu vynálezu používa veľký počet týchto prvkov rôznych vhodných dĺžok,Obzvlášť výhodné je, že časti rozpierok 13 medzi svojimi koncovými časťami 30 majú drážkový tvar priečneho prierezu vtvare X, obsahujúce rebrá 31, vystupujúce radiálne V typicky 90 ° rozstupoch a hlavne s vonkajšími povtchmi 32 rebier 31, ležiacimi vo valcovom plášti rozpierky 13, vymedzenom jej valcovými koncovými časťami 30. Vhodným dimenzovaním hrúbky 33 rebier 31 a ľahkým zošikmením ich blokov 34 sa môže rozpierka 13 bočne zasunúť do otvoreného konca radiálnej objímky 14 a zatlačiť medzi dvojicu protiľahlých blokovacích výstupkov 24, ako je znázomene na obr. 1 l a 12, usadením blokovacich výstupkov 24 do priechodných drážok 39 medzi susednými rebrami 31. Priečny prierez V tvare DC rozpierky 13 môže byť pravidelne premšený jednou alebo niekoľkými dvojicami valcovitých častí 35, oddelene rozmiestnených vo vzdialenosti približne rovnakej, ako je šírka 36 upínacích prvkov 16. Keď je rozpierka 13 zaklapnutà V blokovacej polohe blokovacími výstupkami 24, ako je znázomené na obr. ll a 12, je v tejto polohe blokovaná axiálne, bočne a otočne. Altematívne, ked je rozpierka 13 vložená bočne do radiálnej objímky 14 niektorým miestom svojej dlhšej drážkovej časti 37, ktorá rozsiahle oddeľuje susednć valcovité časti 35, ako je možné nastaviť osovú polohu rozpierky 13 v rozpätí tejto časti.Vo zvlášť výhodnom uskutočnení vynálezu môže byť hrúbka 33 rebier 31 asi 2,362 mm, ktoré sa úkosovito zbiehajú smerom von, ako je znázomené hlavne na obr. 4. Je samozrejme, že usporiadanie rozpierky 13 v tvare X nie je principiálne obmedzené na použitie dvoch párov rebier 31. Môžu byť napríklad použité tri páry rebier 31, usporiadané v uhlových rozstupoch po 60 °. Podľa toho výraz v tvare X, ktorý je tu použitý, môže byť interpretovaný tak, že zahrnuje tieto altematívy.Ako je znázomené na obr. 13 a 15, obsahuje tento vynález stavebnicový nadstavec 40 s blokovým usporiadaním,ktorý je prispôsobený na pripojovaníe obvyklých prvkov blokovćho typu a prvkov detskej stavebnice podľa vynálezu. Na obr. 14 a 15 sú napríklad stavebnicové prvky 41 a 42, blokove konštrukčné prvky známeho typu, konštruované v tvare bloku s otvorenými stranami, vybavenýmí hornou stenou 44 až 48, tvoriacimi otvorenú dutinu 49. Homá stena 44 je vybavená nmohými krátkymi (osem na obrázku) valcovitými výstupkami 50. Z homej steny 44 prechádzajú tiež dutinou 49 tri predĺžené rúrkovité trecie podpery 51. Podľa známej konštrukcie stavebnicových prvkov 41,42 blokového typu sú wiútomé rozmery otvorenej dutiny 49 take, že sú šmykovo uložené okolo vonkajších valcovitých výstupkov 50. Okrem toho sú trecie podpery 51 dimenziované tak, že sú v tangenciálnom dotyku s bokmí krátkych valcovitých výstupkov 50, ked sú stavebnicové prvky 41, 42 umiestnené jeden na druhom. To umožňuje vytvorenie zloženej konštrukcie trecim spojením znmohých stavebnicových blokov. Stavebnicový nadstavec 40 obsahuje vrchnú stenu 52 a postranné steny 53. V zobrazenom usporiadaní je stavebnicový nadstavec usporiadaný štvorcovito, ale v rozsahu vynálezu sú možné aj ďalšie usporiadania. Z vrchnej steny 52 vystupujú štyri predĺžené valcovitć výstupky 54 s priemerom a rozstupom,ktore zodpovedajú krátkym valcovitým výstupkom 50 sta vebnicových prvkoch 41, 42. Tieto predĺžené valcovitć výstupky 54 môžu byť zasunute do otvorenej dutiny 49 stavebnicového prvku 41, 42 a je vhodné, že majú dĺžku, zodpovedajúcu všeobecnej hĺbke otvorenej dutiny 49. Z vrchnej steny 52 stavebnicového nadstavca 40 prechádza otvorených vybratím 56 rúrkovitá objimka 55. Vnútomý priemer rúrkovitej objímky 55 je taký, že šmykovo zachytí koncovú časť 30 rozpierky 13, ako je mázomené na obr. 14. Rúrkovitá objímka 55 je zapustená pod otvorený okraj 57 bočných stien stavebnicoveho nadstavca 40, takže stavebnicový nadstavec 40 môže byť spojený s obvyklým konštrukčným blokom známym spôsobom.Na obr. 16 a 17 je znázomená spojka 70 vo všeobecnom usporiadaní v tvare snehovej vločky podľa opísanćho vynálezu a má mnoho konštrukčných význakov skôr opísanćho vynálezu, ale je špeciálne upravená na spojenie s druhou podobne usporiadanou spojkou, natočenou k tejto spojke v pravom uhle. Spojka 70 je všeobecne usporiadané v plochom otvorenom uskutočnení, obyčajne s hrúbkou 6,35 mm. Spojka 70 má vo svojom strede pevné polovalcovíté jadro 71. Z opačných strán jadra 71 vystupujú vodiace steny 72, 73, ktoré sú priestorovo oddelené a vzájomne rovnobežne. Vzdialenosť medzi vodiacimi stenami 72, 73 je v podstate rovnaká ako hrúbka spojky 70 a umožňuje zachytenie druhej takej spojky v zahĺbení 74,vymedzenom priestorovo oddelenými vodiacimi stenami 72, 73 a plochou priečnou stenou 75, ktorá tvorí jednu stenu jadra 71 a je umiestnená v axiálnej rovine predchádzajúcou spojkou 70. Z jadra 71 vystupuje radiálne vonkajším smerom niekoľko lúčovitých prvkov 76 až 78, spojených na svojich vonkajších koncoch sokrajovýrni stenami 79,80. V zobrazenom usporiadaní vymedzujú okrajová steny 79, 80 sedem strán všeobecne osemhrannej konštrukcie,ôsmou stranou otvorenou na umiestnenie zahlbenia 74. Ako je zrejmé z obr. l 7, prechádzajú niektore okrajová steny 79 priebďme z jedneho lúča do druhého (alebo od lúča k vodiacim stenám 72, 73 ). Okrajová stena 80, ktorá leží priamo naproti zahlbeniu 74, je však vybavená štrbinou 81,ktorej funkcia bude vysvetlená v ďalšej časti opisu. Každá zokrajových stien 79, 80 tvorí základnú stenu radiálnej objímky 82 na zachytenie rozpierky (v prípade okrajových stien 79) alebo 83 (v prípade prerušenej steny 80). Každá z týchto objímok 82, 83 je vymedzená dvojicou protiľahlých upínacích prvkov 84, vybavených vnútri polvalcovitými blokovacímí výstupkami 85, ktoré vystupujú pravouhlo kvšeobecne radiálnej osi objímky. Blokovacie výstupky 85 v spojeni okrajovými stenami 79, 80 vymedzujú vybratie 86 na zachytenie príruby. Krajné časti upínacích prvkov 84 sú vytvorené vydutými drážkarni 87 sústredne usporiadanými vzhľadom na všeobecne radiálnu os 88 objímky 82, 83.Ako je znázomeně na obr. 19, rozpierky 90 sú vybavene valcovitým prírubami 91, priľahlými prstencovitými zápichmi 92 a valcovitými časťami 93, usporiadanými na šmykové uloženie vo vydutých drážkach 87 upínacích prvkov 84. Stavebný prvok, označovaný ako rozpierka 90, je nomtálne spojený so spojkou 70 bočným zatlačení do jednej z radiálnych objímok 82. Bočný vstup do objímky 82 je čiastočne uzavretý úzkym ústím, vymedzeným homou a dolnou hranou 94 vydutej drážky 87. Na uľahčenie bočného zasunutia rozpierky 90 je vobjímke 82, 83 rozovretá vodiaca plocha 95. Mimoriadne výhodné usporiadanie objimok a rozpierok je také, ked je koniec rozpierky zachytený v objimke, kde je plochá koncová stena 91 a valcovité príruby 91 rozpierky 90 tlačená pružne do pevného čelného kontaktu s plochou okrajovou stenou 79 (alebo 80) radiálnej objímky 82, 93. Toto usporiadanie významne zvyšujestabilitu a tuhosť spojených súčastí. Požadovaný vzťah sa dosiahne ľahkým posunutím blokovacím výstupkov 85 v smere okrajovej steny 79 objímky 82, s ohľadom na normálnu polohu prstencovitého zápichu 92 rozpierky 90. Potom, keď rozpierka 90 zaklapne v zmontovanej polohe, je automaticky pritlačovaná ku dnu objímky 82 do pevného čelného kontaktu medzi koncovou stenou 91 a a okrajovou stenou 79.Odvolávajúc sa na rozložený pohľad na obr. 17 je druhá spojka 70 a totožná so spojkou 70, ale natočená tak, že jej základná rovina je kolmá na základnú rovinu spojky 70 a jej zahĺbená stena (neznázomená na obr. 17) prilieha na zahĺbenie 74 spojky 70. Ked sa tieto dve spojky 70, 70 a zasunú dohromady v smere šípky 96, zachytí sa časť spojky 70 naľavo od priečnej steny 75 do zahĺbenia spojky 70 a. Rovnako zahĺbenic 74 spojky 70 zachyti pravú časť spojky 70 a. Úplne spojenie týchto dvoch spojok 70, 70 a je zrejmé zperspektívneho pohľadu na obr. 16. Zostavené spojky 70,70 a vytvárajú radiálne orientované zahĺhenie v dvoch rovinách na zachytenie rozpierok, takže sa značne zvyšujú konštrukčné možnosti systému. Na zaistenie dvoch spojok 70,70 a v zostavenom stave sú v jednotlivých dieloch vytvorené zadržiavacie rebrá 98 a drážky 97. Vodiace steny 72, 73 sú vybavené priečnymi zadržiavacími drážkami 97. Sú usporiadaná na zachytenie vhodne umiestnených zadržiavacích rebier 98 na protiľahlej spojke. Zadržíavacie rebrá 98, ako je vyznačené na obr. 17, sú vytvorené na radiálnych lúčovitých prvkoch 77. Počas spojenia dvojice spojok 70, 70 a, ked zadržiavacie rebrá 98 dosahujú do krajného konca vodiacich stien 72, 73 vodiace steny 72, 73 sa pružne roztvoria na vzdialenosť, postačujúcu na umiestnenie zadržiavacích rebier 98. Toto pružne roztvoreníe jej uľahčujú vzájomné roztvoreníe vodiacich stien 72, 73. Tento proces sa vykonáva súčasne na obidvoch spojkách 70, 70 a.Jednotlivá spojka, opísaná na obr. l až 5, je vytvorená so symetrickým poľom ôsmich objimok na zachytenie rozpierok 13. Individuálne spojky 70, 70 a na druhej strane majú jednu objímku, ktorá nie je určená na zachytenie rozpierky, pretože majú otvorené zahĺbenie 74 na jednej strane spojky. Napriek tomu, ked sú zostavené dve spojky 70,70 a, ako je napríklad znázomene na obr. 16, prináša v skutočnosti každá spojka objímku na zachytenie rozpierky do druhej spojky, takže v každej rovine sú štyri dvojice protiľahlých objimok. Ked sú dve spojky 70, 70 a zostavenć podľa obr. 16, sú tri protiľahlé dvojice objimok na každej spojke 70, 70 a otvorené a prístupné na bočné zasunutie rozpierky 90. Ale v prípade jednej z protiľahlých dvojíc objimok 83, 83 a je vylúčené normálne bočné zasunutie rozpierky 90 z dôvodu bezprostrednej blízkosti zvonka roztvorených upinacích prvkov 84, nesených opačnou spojkou tejto zostavy.Zasunutie rozpierky 90 do čiastočne neprístupných objimok 83, 83 a sa uľahčí pomocou štrbiny 81 v okrajovej stene 80. Táto štrbina 81 umožňuje obmedzené vonkajšie roztvoreníe susedných upínacích prvkov 84, umožňujúcich zakliesnutie do polohy pákovýrn pohybom, schematicky znázomeným na obr. 19 a 20. Podľa obr. 19 predstavuje poloha rozpierky 90, znázornená prerušovanou čiarou, typickú počiatočnú polohu na zasunutie rozpierky 90 do objímky 83 a spojky 70 a. Koncová plocha 100 rozpierky 90 je umiestnená oproti krajnej ploche 101 susedného upinacieho prvku 84, ktorá slúži v podstate ako vedenie, keď je rozpierka 90 zatlačovaná do objímky 83 a, zatiaľ čo všeobecné udržiavanie uhlového smeru je znázomené na obr. 19. Počas tejto operácie nastáva počiatočné roztváranie protiľahlých upínacích prvkov 84, spôsobené štrbinou 81, ktoré má snahu sa otvoriť na väčšiu šírku ako je normálna šírka. Ok rem toho je vodiaca stena 72 zahĺbenia ľahko odklonená smerom von, a to je spôsobené pákovým pohybom rozpierky 90 v smere prvej šípky 102 na obr. 19. Výsledkom je páčenie smerom dohora proti vodiacej krajnej ploche 101,takže susedný upínací prvok 84 je premiestňovaný v smere druhej šípky 103 na obr. 20. Pákový pohyb rozpierky 90 pokračuje, kým koncová príruba 91 rozpierky 90 nezaklapne na mieste v zahĺbení, ako je znázomenć plnou čiarou na obr. 19. Vybratie rozpierky 90 z čiastočne blokovaných objimok 83, 83 a sa vykoná všeobecne opačným spôsobom.Ako je znázomene na obr. 31, usporiadanie zahlbenia v objímke 150 a rozpierke 140 je výhodne také, že stred zakrivenia blokovacich výstupkov 130, 131 je umiestnený na osi 151, ktorá je posunutá od povrchu 152 základnej steny 125 o vzdialenosť trochu menšiu ako je posunutie medzi osou 153 obsahujúcou stred zakrívenia prstencovitého zápichu 147 a koncovou plochou 154 rozpierky 140. Výsledkom je ,že keďje rozpierka 140 bočne zatlačovaná do upinacej polohy v objímke 150, blokovacie výstupky 130, 131 sú vtlakovom styku sbočnou časťou prstencovitého zápichu 147 na silové mtlačenie koncovej plochy 154 rozpierky 140 do pevného čelného kontaktu s povrchom 152 v zahĺbení základnej steny 125. Tesným udržiavaním týchto dvoch plôch v čelnom kontakte sa udeľuje tomuto spojeniu rozpierky a spojky požadovaný stupeň dodatočnej tuhosti.Spojky môžu byť vytvorené v širokej rozmanitosti typov a spôsobov, ktoré majú od jednej až mnoho objimok 150. Spojky, ktoré majú viac ako jednu objímku sú usporiadané tak, že objímky sú uhlovo rozmiestnené po 45 ° alebo v násobku tohto uhla, aj keďje v rámci vynálezu možne aj iné usporiadanie.Na obr. 21 je znázomená spojka 160 s jedinou objimkou 150. Obsahuje náboj 161, vymedzený valcovitou stenou 162. Vnútorný priemer náboja 161 je približne rovnako veľký ako priemer valcovitého plášťa, vytvoreného rozpierkou 140. Priemer tohto valcovitého plášťa zodpovedá priemeru valcovitých koncových častí koncovej prlruby 146, koncovej upínacej časti 148 rozpierky 140 a tiež priemeru rebier 145. Rozpierka 140 je teda voľne zachytená vo valcovitom otvore 163 náboja 161 a ľahkou vôľou na umožnenie voľného otáčania a voľného pozdĺžneho posuvu rozpierky 140 vnáboji 161. Os 164 náboja 161 je umiestnená kolmo na pozdlžnu os 165 objímky 150. Stena 167,ktorá tvori základnú stenu objímky 150, je oddelená od osi 164 náboja 161 dvojicou dištančných výstupkov 166, ktoré sú integrálnou časťou základnej steny 167 a valcovitej steny 162. Spojky sú obyčajne konštruované s dopredu danými jednotnými hrúbkami v smere osi 164 náboja 161. Výhodne je hrúbka približne rovnaká ako priemer valcovitého plášťa rozpierok 140. Za obzvlášť vhodnú bola považovaná hrúbka asi 6,19 mm s tým, že v mnohých prípadoch umožňuje spájanie bočných častí spojok priečne, vzhľadom na rozpierku, cez celú dĺžku stredného telesa rozpierky, bez ponechania účinného priestoru na niektorom zobidvoch koncov. To umožňuje vytváranie konštrukcii skutočne pevných stien zo spojkových prvkov priečne spojených rozpierkami cez celú šíru časti telesa rozpierky.Na obr. 22 je nakreslená spojka 170 podobná spojke z obr. 21, alc s dvojicou radiálnych objimok 150 uhlovo otočených o 180 ° a súosovo vyrovnaných v pozdĺžnej osi 171,ktorá pretína stredovú os 172 náboja spojky 170. Spojka 170 podľa obr. 22 je obzvlášť vhodná na spájanie koncov rozpierok do osovo vyrovnaných spojení, ako je znázomené na obr. 30. Z tohto a z ďalších dôvodov je vzdialenosť d od stredovej osi 172 náboja k základnej stene vybratia objímky (zodpovedajúca povrchu 152) rovnaká pre obidve objímky 150 spojky 170 zobr. 22, ako pre jednoobjímkovú spojku 160

MPK / Značky

MPK: A63H 33/04, A63H 33/08

Značky: detská, stavebnica

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-279903-detska-stavebnica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Detská stavebnica</a>

Podobne patenty