Plný stenový prvok s cementom stabilizovanej drevitej vlny

Číslo patentu: E 9938

Dátum: 10.08.2005

Autor: Rückert Mattias

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka spôsobu výroby stenových prvkov s výškou od podlažia k podlažiu,pričom tieto prvky sa odlievajú zo zmesi cementom stabilizovanej drevitej vlny do stavebného prvku podľa predvýznaku nároku 5 a spôsobu výstavby budov podľa predvýznaku nároku 11. Tento spôsob výroby, stavebný prvok a spôsob výstavby budov sa opisujú v dokumente GB 750 127 A.Cementom stabilizovaná drevitá vlna v súčasnosti existuje len vo forme tzv. stavebných dosiek z drevitej vlny. Tento materiál, ktorý sa vyrába z drevitej vlny, cementu a vody, existuje v Európe od dvadsiatich rokov minulého storočia. Dosky sú spravidla široké 500 alebo 600 mm a dlhé 2000 alebo 2400 mm. Hrúbka sa mení v rozsahu 20 a 150 mm. Stavebná doska z drevitej vlny sa primárne používala ako izolácia na stenu, ktorá niesla omietku, ako Stropná protihluková izoláciaa ako samonosná stropná izolácia.Materiál sa vyznačuje dobrou schopnosťou tepelnej izolácie a vysokou tepelnou kapacitou. Má veľkú schopnosť uchovávať v sebe vlhkosť, a pretože má otvorenú štruktúru, môže tiež rýchlo absorbovať a uvoľňovať vlhkosť. Stavebná doska z drevitej vlny nie je napádaná hnilobou a má dokumentovanú vysokú odolnosť voči plesni. Omietnuté stavebné dosky z drevitej vlny zostali na čelných plochách vystavené dažďu viac 50 rokov a tiež boli zakopané V zemi po čas 30 rokov,bez toho aby boli nejako ovplyvnené. Materiál má ďalej vysokú odolnosť voči ohňu. Stavebná doska z drevitej vlny neuvoľňuje zo seba žiadny formaldehyd a uvoľňuje len zanedbateľnćmnožstvá prchavých organických zlúčenin (VOC).Súčasný spôsob výroby stavebnej dosky z drevitej vlny je obmedzený na maximálnu hrúbku 150 mm a maximálnu šírku 600 mm. To vylučuje výrobu stenových prvkov z jediného kusa. Skladanie stavebných dosiek z drevitej vlny dohromady do celých stenových prvkov je z hľa diska prevádzkového inžinierstva relatívne nákladné.Predložený vynález sa týka spôsobu výroby stavebných prvkov pomocou drevitej vlny, cementua vody, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky- usporiadanie foriem na odlievanie prvkov,- dodanie drevitej vlny a jej zvlhčenie,- stabilizovanie obsahu vody v drevitej vlne na 25,- zmiešanie stabilizovanej drevitej vlny so suchým cementom v hmotnostnom pomere od 121,88 do 11,92,- naliatie zmesi do formy,Predložený vynález sa týka tiež stavebného prvku pre steny, zahŕňajúceho cementom spojenúdrevitú vlnu, vyznačujúceho sa tým, že prvok má ako hotový výrobok hustotu 200 až 300 kg/m 3.Predložený vynález sa ďalej týka spôsobu výstavby budov, ktorý obsahuje nasledujúce kroky- pripojenie stavebného prvku, ktorý sa uviedol skôr, k lôžku pomocou omietky,- pripájanie týchto prvkov na boku odlievaním betónových stĺpov vo zvislých dutinách,vytvorených pomocou žliabkov vybavených na bočných stranách prvkov,- odlievanie završujúceho kusa betónu V žliabkoch na hornej strane prvku, pričom završujúci kussa môže použit na pripojenie krokiev.Obr. 1 znázorňuje príklad rezu oceľovou formou (1.1) na odlievanie plného stenového prvku z drevitej vlny Spojenej cementom. Na bokoch formy sú trojuholníkové pásky (1.2) usporiadanéna vytvorenie žliabku v tvare V na koncoch prvku podľa obr. 3.Obr. 2 znázorňuje V reze príklad odlievania plného stenového prvku. Dva zdvíhacie popruhy(2.1), ktoré sú ukotvene k drevenej guľatine (2.2), sú zaliate do prvku. V hornej strane formy jepocínovaná doštička (2.3), usporiadaná na vytvorenie obdĺžnikového žliabku podľa obr. 4.Obr. 3 znázorňuje ako žliabky (3.1) V tvare V v koncoch prvku tvoria obdĺžnikovú dutinu (3.2)určenú pre stĺp, ktorý bude odliaty z betónu na mieste a ktorý spojí prvky dohromady.Obr. 4 znázorňuje obdĺžnikový žliabok (4.1) V hornej strane stenového prvku, ako aj ako sústenové prvky dočasne spojené dohromady pocinovanými doštičkami (4.2) v tvare U.Obr. 5 znázorňuje priestorovo príklad hotového celostenového prvku s vyrezanými otvormi preokná, ako aj to, ako sú prvky priložené k základu.Obr. 6 znázorňuje vodiacu koľajnicu perforovaného panela (6.1.), pripojenú k betónovej doske.Obr. 7 znázorňuje priklad toho, ako sa prvok (7.1) z drevitej vlny prilepuje k lôžku s použitímObr. 8 znázorňuje spájanie prvkov z drevitej vlny s použitím betónových stlpov, vytvorených do formy na mieste (8.1). V základe je zakotvený spojovací kolik, vyrobený z armovacieho železa, ktorý vedie do spoja (8.2) prvku.Obr. 9 znázorňuje ako sa odlieva završujúci kus (9.1) do homej strany prvku, ako aj ako jevystužený armovacou oceľou (9.2). Obr. 10 znázorňuje príklad pripevňovacích ústrojenstiev (10.1) pre okná a dvere.Obr. 11 znázorňuje príklad pripevňovanía krokvy do završujúceho kusa pomocou uholnikových ñtingov (11.1), ktore sú pripevnene k prstencovému nosniku, ako aj ku krokve. Spodná stranakrokvy je chránená bariérou (11.2) proti vlhkosti.Obr. 12 znázorňuje káblovody a krabice (12.1), ktoré boli vyfrézované do muriva a potomvyspravenć omietkou (12.2) pred nanesením povrchovej vrstvy.Obr. 13 znázorňuje časť steny prvkov z drevitej vlny, ktorá bola povrchovo upravená s použitím vonkajšej (13.1) a vnútornej (13.2) armovanej omietky, ako aj proti vetru utesnenú nahodenúomietku na korune steny (13.3).Obr. 14 znázorňuje nosník (14.1) v tvare U, ktorý je priložený medzi dvoma stenovými prvkami.Horný okraj prvkov je vybavený zárezom (14.2) pre umiestnenie nosníka.Podrobný opis výhodných uskutočneníVynález sa týka na jednej strane spôsobu výroby na vyrábaníe vonkajších stenových prvkov s cementom stabilizovanej drevitej vlny, to znamená, plných stenových prvkov a na druhej strane stavebného systému na Zostavovanie týchto prvkov dohromady na podpieranie vonkajších stien. Hrúbka prvkov sa volí V závislosti od požadovanej tepelnej izolácie a schopnosti podpierania. Táto technika je primárne orientovaná na steny, ktoré nie sú vystavené veľkým vertikálnymzaťaženiam, napr. na vonkajšie steny v malých budovách.Prvky z drevitej vlny sa vyrábajú odlievaním hmoty z drevitej vlny (zmesi drevitej vlny, cementu a vody) do oceľových foriem. Výroba hmoty z drevitej vlny sa uskutočňuje takým spôsobom, že hmota z drevitej vlny, vyrábanej zo smrekového dreva V špeciálnej hobľovačke, sa navlhčí a pritom zmieša s cementom. V tejto súvislosti sú zmiešavacie pomery medzi cementom a zvlhčenou drevitou vlnou podstatné pre elasticitu hmoty po odliatí keď sa použije príliš veľa cementu, tak sa hmota z drevitej vlny a cementu nestane dostatočne elastická, čím sa zvyšuje hustota. Ak sa naopak použije príliš málo cementu, mohla by byť odolnost nízka. Miešanie hmoty z drevitej vlny, ako aj plnenie foriem, sa líši od vyrábania stavebnej dosky z drevitej vlny,ktorá má maximálnu hrúbku 150 mm. Plné stenové prvky podľa jedného vyhotovenia predloženého vynálezu sú vyrábané s použitím hmotnostného pomeru medzi vlhkou drevitou vlnou a suchým cementom 121,9 (pre bežné stavebné dosky z drevitej vlny sú miešacie pomery 12,0). Preukázalo sa, že tento miešací pomer 121,90 zvládne odlievaciu výšku 400 mm, bez toho aby dochádzalo k rúcaniu a vytváraniu prílišného zhutnenia a hustota sa môže meniť od 200 kg/m 3 do 300 kg/m 3. Testy ukázali, že miešací pomer 11,88 môže spôsobiť vznik problémov s povrchovou pevnosťou materiálu. Pri miešacích pomeroch 121,92 sa stávajú niektoré hustoty príliš husté a rúcajú sa. Testy tiež ukázali, že pri nízkom míešacom pomere môžu vznikať problémy s tým, aby bola všetka drevitá vlna pokrytá cementom. Je dôležité, aby bola všetka drevitá vlna pokrytá cementom, pretože cement vytvára odolnosť voči ohňu a rastu mikróbov na hotovom výrobku. Podľa jedného uskutočnenia vynálezu sú formy 6 m dlhé, 2,4 m vysoké a 400 mm hlboké (vnútorné rozmery), avšak tieto rozmery sa dajú upraviť na požadovanú veľkosť stenových prvkov. Nastaviteľná pocinovaná doštička, ktorá má priečny prierez 100 x 160 mm, je usporiadaná vedľa horného konca foriem, aby sa vytvoril žliabok v hornom okraji prvkov, Podobným spôsobom sú na obidvoch koncoch formy vytvorené pásky s trojuholníkovým prierezom, aby sa na bočných stranách prvkov vytvorili žliabky V tvare V. Do každej strany prvku sú zaliate zdvíhacie popruhy, aby sa umožnila manipulácia po vytvrdení av priebehu montáže. Aby sa dosiahla požadovaná hustota, tak sa hmota drevitej vlny v priebehu plnenia foriem kontinuálne váži. Hmota drevitej vlny sa následne rovnomerne rozprestiera po povrchu ležiacej formy, aby sa dosiahla rovnomerné hustota. Ked sa rozmíestnila všetka drevitá vlna, tak sa formy mierne preplnia. Hmota sa zhutní tým, že sa formy nastohujú jedna na druhú,pričom hornú stranu hornej formy tvorí veko pre formu ležiacu nižšie. Na formu, ktorá je najvyššie sa umiestni veko formy a na ňom betónové závažia, s hmotnosťou asi 1000 kg/mz. Odformovanie je možné po 24 hodinách. Následne sa prvky zdvihnú a dajú sa schnúť. Otvory pre okná, pokiaľ sa vyskytujú, sa normálne vyrežú potom, ako sa prvky vytvrdili, ale prvky tiežmôžu byt už formované s otvormi pre okná. Dvere a veľké okenné sekcie sú usporiadané medzi

MPK / Značky

MPK: E04C 2/04, B28B 7/00, B28B 1/52, E04B 1/12

Značky: plný, stabilizovanej, drevitej, cementom, prvok, stěnový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e9938-plny-stenovy-prvok-s-cementom-stabilizovanej-drevitej-vlny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plný stenový prvok s cementom stabilizovanej drevitej vlny</a>

Podobne patenty