Zostava vreckového filtra

Číslo patentu: E 9117

Dátum: 22.05.2006

Autori: Sundvik Anders, Enbom Ernst Kjell-aake

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zostavy vreckového filtra na odstraňovanie znečistení, ako je napriklad znečistenie častieami alebo plynmí, z prúdu vzduchu alebo plynu, obsahujúcej rámovú štruktúru, ktorá má množstvo otvorov na filtračné vrecká so zodpovedajúcim počtom filtračných vreciek. Každé filtračné vrecko má ústie vrecka, ktoré je tesne upevnené v príslušnom otvore na filtračné vrecko. Rámové štruktúra obsahuje vonkajší čiastkový rám a zodpovedajúci vnútomý čiastkový rám, ktoré sú navzájom spojené a zakliesnené, pričom ústia filtračných vreciek sú tesne zovreté medzi spolupraeujúcimi otvorovými časťami čiastkových0002 US patent č. 5 554 203 opisuje vyššie uvedený filtračný prvok všeobecného rázu. Filtračný prvok obsahuje hlavný tuhý nosný rám zahŕňajúci samotný rám a priečne tyče alebo rebrá, ktoré vymedzujú otvory na filtračné vrecká. Hlavný nosný rám je zostavený z vonkajšieho čiastkového rámu, ktorý presne zapadá na vnútomý čiastkový rám. Okraje filtračných vreciek sú navzájom spojene protiľahlými stenovými časťami čiastkových rámov. Do seba navzájom zapadajúce čiastkové rámy sú odnímateľné prepojené jednak medzi sebou navzájom a jednak s filtračnými vreckami. Na vonkajšom obvode vnútorného čiastkového rámu je množstvo výčnelkov, ktoré možno zacvaknutím upevniť do príslušných protíotvorov vytvorených na vonkajšom obvode vonkajšieho čiastkového rámu, čo umožňuje vzájomné zakliesnenie jednotlivých čiastkových rámov tak, aby mohli byt ľahko uvoľnené na výmenu filtračných vreciek. Vo výhodnom uskutočnení sú priečne tyče alebo rebrá čiastkových rámov tiež zakliesnené navzájom jedna do druhej uvoľniteľnými zaisťovacími prostriedkami, ako súnapriklad tzv. magnetický ovládané zaisťovacie prostriedky.0003 Cieľom vynálezu je poskytnutie vylcpšcncj zostavy vreekového filtra vyššieuvedeného všeobecného rázu, ktorú možno ľahko vyrobiť, zostaviť a namontovať, ktorá mávynikajúce tesniace vlastnosti s ohľadom na presakovanie vzduchu alebo plynu a poskytuje logistické výhody.0004 Tieto ciele možno dosiahnuť zostàvou vreckového filtra, ktorá má znaky definované V nezávislom nároku l. Výhodne uskutočnenia sú definované v závislých nárokoch.0005 Vynález je založený na zistení, že podstatné výhody možno docieliť tým, že čiastkové rámy nebudú urobené tak, aby boli navzájom odnímateľné spojené, a zameraním sa na vzájomné prepojenie čiastkového rámu s otvorovými časťami čiastkových rámov vymedzujúcimi otvory na filtračné vrecká.0006 Vnútri vonkajšieho číastkového rámu je vytvorený vnútomý čiastkový rám, a to tak, že časti vnútomého čiastkového rámu zapadaj ú do častí dutého vonkajšieho čiastkového rámu. 0007 Vhodne je, aby otvory na filtračné vrecká dutého vonkajšieho číastkového rámu boli vymedzene kanálikovými časťami čiastkového rámu, do ktorého zapadajú zodpovedajúce časti vnútomého čiastkového rámu spolupracujúce so stenami spomínaných kanálíkových častí, pričom medzi sebou zvierajú zovreté častí ústí filtračných vreciek.0008 Zovreté častí ústí filtračných vreciek sa s výhodou spravidla rozprestierajú v smere prúdenia vzduchu alebo plynu cez príslušný otvor na filtračné vrecko do filtračného vrecka. 0009 Podľa vynálezu sú čiastkové rámy navzájom spojené a do seba zaklíesnené v mnohých miestach určených na takéto zakliesnenie, rozmiestnených na otvorových častiach čiastkových rámov vymedzujúcich uvedené otvory na filtračné vrecká. V každom mieste na zakliesnenie sú na spolupracujúcich otvorových častiach čiastkových rámov prvky na zakliesnenie obsahujúce na jednom z čiastkových rámov výčnelok a na druhom čiastkovom ráme spolupracujúci otvor alebo ústupok tak, že sa dosiahne vzájomné zakliesnenie čiastkových rámov do seba, pričom dochádza k zapojeniu materiálu ústia filtračného vrecka súvisiaceho filtračného vrecka medzi uvedeným výčnelkom a uvedeným otvorom tak, že je tým uvedené vzájomné zakliesnenie utesnené. Zapojením materiálu filtračného vrecka do každého vzájomného zakliesnenia, teda do každého miesta na zakliesnenie, sa okrem zaistenia nutnej tesnosti zakliesnenia dosiahne dodatočný účinok držania filtračného vrecka. Toto je obzvlášť výrazné, ak je v súlade s výhodným uskutočnením medzi súvisiacim výčnelkom a spolupracujúcim otvorom umiestnený materiál filtračného vrecka utesňujúci vzájomné zakliesnenie.0010 Výhodou je, že vyššie uvedené prvky na zakliesnenie sú jedinými zaisťovacími prvkami na vzájomne spojenie a zakliesnenie čiastkových rámov. To znamená, že vonkajšie okrajove časti vonkajšieho čiastkového rámu nic je potrebné používat na účely vzájomnéhoprepojenia, ale možno ich využiť na účely utcsnenia. Napríklad povrch vonkajšej okrajovcjstrany môže byt v podstate plochý a bez otvorov tak, aby ho bolo možné použiť ako tesniaci povrch, čo je výhodou pri mnohých inštaláciách filtra.0011 Keďže nie sú vonkajšie okrajové časti čiastkových rámov zapojené do vzájomného zakliesnenia čiastkových rámov, možno ich tiež výhodne využiť na opatrenie zostavy vreckového filtra tesnenim. V určitom uskutočnení je teda vonkajší čiastkový rám opatrený obvodovou okrajovou drážkou na vstupnej čelnej strane zostavy a v tejto drážke je osadené tesnenie. V ďalšom uskutočnení má vnútomý čiastkový rám obvodovú okrajovú drážku na výtokovej zadnej časti zostavy a v tejto drážke je osadené tesnenie. Takéto tesnenia uľahčujú namontovanie zostavy vreckového filtra podľa vynálezu tam, kde má byť použitá, tak, že dobre tesní.0012 Vzájomné zakliesnenie v miestach na zakliesnenie s výhodou zahŕňa zacvaknutie. Keďže vzájomné zakliesnenie nemusí byt rozpojiteľné, je výhodné použitie vzájomného zakliesnenia typu uerozpojiteľného tvarového styku alebo podkosenia. Na uľahčenie zostavenia zostavy pri využití zacvaknutia by malí byt spolupracujúce časti čiastkových rámov vhodne pružné alebo ohybné, aspoň teda jedna z nich.0013 Pokiaľ ide o prvky na zakliesnenie, môžu byt otvory alebo ústupky, ktorými sú s výhodou priechodné otvory, na zapadnutie výčnelkov vytvorené na vonkajšom čiastkovom ráme, zatiaľ čo výčnelky sú vytvorené na vnútomom čiastkovom ráme, alebo naopak. V súčasnosti je však za výhodnú považovaná prvá altemativa.0014 V určitom uskutočnení každý z výčnelkov obsahuje háčik alebo háčikové zakončenie na spoluprácu so súvisiacim otvorom alebo ústupkom na zapadnutie. S výhodou je háčikové zakončenie opatrené podkosením. Každý z otvorov na zapadnutie môže mať tiež zodpovedajúcim spôsobom podkosený stykový povrch na spoluprácu s podkoseným háčikovým zakončenim súvisíaceho výčnelku. Takto bude docielené veľmi bezpečne a stabilné vzájomné zakliesnenie.0015 Otvory na zapadnutíe môžu byť vhodne uskutočnené ako priechodné otvory v otvorových častiach vonkajšieho čiastkového rámu, pričom spomínané háčikové zakončenia vyčnievajú do strany zo zodpovcdajúcich otvorových časti vnútorného čiastkového rámu,alebo naopak.0016 V určitom uskutočnení je vonkajší čiastkový rám všeobecne plochý a má rámové časti, ktoré sú V zásade prierezu v tvare U s otvoreným vnútorným priestorom smerujúcim a rozširujúcim sa v smere po prúde ~ vzhľadom k smeru prúdenia vzduchu alebo plynu cez zostavu vrcckovćho ñltra. Do týchto otvorených rámových častí zapadajú spolupracujúcerámové časti vnútorného čiastkovćho rámu, pričom medzi sebou zvierajú ústia filtračnýchvreciek. Takýmto otvoreným rámovým častiam možno dodat príslušnú pružnosť a ohybnosť tak, aby bolo zabezpečené zacvaknutie, keď je časť použitá na vzájomné zakliesnenie čiastkových rámov.0017 V určitom uskutočnení obsahuje vnútorný číastkový rám základňu, z ktorej vyčnievajú časti smerom nahor a do vnútomého priestoru súvisiacich rámových časti vonkajšieho čiastkového rámu. Tieto nahor vyčnievajúce časti sú navrhnuté tak a majú taký profil, že sa dosiahne spolupráca s povrchmi vnútomých stien uvedeného vnútomého priestoru, čo umožňuje, aby ústia filtračných vreciek boli medzi nimi zovreté.0018 Pokiaľ ide o neokrajové časti vnútomého čiastkového rámu, mohla by byť časť vyčnievajúca nahor z uvedenej základne do vnútorného priestoru súvisiacej časti vonkajšieho čiastkového rámu pevná so zvažujúcimí sa povrchmi bočných stien na spoluprácu so zodpovedajúcimí zvažujúcimi sa povrchmi stien uvedeného vnútomého priestoru. Aby sa dosiahla úspora materiálu a pružnosť pri použití vzájomného zakliesnenia zahfňajúceho zacvaknutíe, je vo výhodnom uskutočnení nahor vyčnievajúca časť nahradená dvoma oddelenými nahor mierne proti sebe vyčníevajúcimi prírubami. Pokiaľ ide o okrajová časti vnútomého čiastkového rámu, je potrebná iba jedna nahor vyčnievajúca priruba na spoluprácu so zodpovedajúcím zvažujúcim sa povrchom vnútomej steny súvisíacej okrajovej časti vonkajšieho čiastkového rámu, čím najkrajnejšia okrajová stena vonkajšieho čiastkového rámu zostáva nedotknutá vzájomným zakliesnením čiastkových rámov.0019 V určitom uskutočnení sú oba čiastkové rámy vyrobené v jednom kuse, hoci je mysliteľné, že by bol vnútomý číastkový rám rozdelený na niekoľko časti. Čiastkové rámy sú vhodne tvámené z plastického materiálu, čo veľmi uľahčuje vytvorenie prvkov na zakliesneníe na čiastkových rámoch.0020 Vyššie uvedené znaky a výhody, ako aj ďalšie, budú zreteľnejšíe pri čítanínasledujúceho opisu uskutočnení vynálezu s odkazmi na výkresy.Stručný opis výkresov 0021Obr. 1 je schematieký perspektívny čelný pohľad na určité uskutočnenie zostavy vreckového filtra podľa vynálezu.Obr. 2 jc schematický perspcktívny pohľad na uskutočnenie z obrázku l pri pohľadezozadu, t. j. zo strany zostavy po smere prúdu.

MPK / Značky

MPK: B01D 46/06, B01D 35/30

Značky: filtra, zostava, vreckového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e9117-zostava-vreckoveho-filtra.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zostava vreckového filtra</a>

Podobne patenty