Spôsob stanovenia citlivosti na inhibítory CHK1

Číslo patentu: E 7369

Dátum: 16.02.2006

Autori: Zabludoff Sonya, Bergeron Louise

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka použitia biomarkerov ako indikátorov účinnosti terapeutických činidiel testovaných pacientov s nádorovým ochorením. Biomarker podľa predloženého vynálezu môže byt použitý napríklad na stanovenie toho, kedy podávať terapeutické činidlo, alebo pri voľbe terapeuticky účinnej dávky terapeutického činidla pre0002 Chemoterapia a ožarovanie sú v súčasnosti hlavnými možnosťami na liečbu nádorov,avšak úspešnosť obidvoch týchto prístupov je vážne limitovaná drastickými vedľajšími účinkami na normálne tkanivo a častým rozvinutím rezistencie nádorových buniek. Vzhľadom na to, je veľmi potrebné zdokonalit účinnost takýchto liečebných postupov takým spôsobom, ktorý nezvyšuje s nimi spojenú toxicitu. Jedným zo spôsobov, ako je to možné dosiahnuť, je použitie špecifických potenciačných činidiel. Typicky sú takéto činidlá navrhované na použitie V kombinácii s existujúcimi alebo novými činidlami.0003 Jednotlivá bunka sa replikuje vytvorením presnej kópie svojich chromozómov a potom ich segregáciou do oddelených buniek. Tento cyklus replikácie DNA, separácia chromozómov a delenie je riadené mechanizmami vo vnútri bunky, ktoré udržujú poradie krokov a zabezpečujú, že každý krok je presne uskutočnený. Kľúčom k týmto procesom sú kontrolné body bunkového cyklu (Hartwell et al., Science, (1989) 246(4930)629 ~ 34), kde sa bunky môžu pozastaviť na uskutočnenie DNA reparačných mechanizmov, ktoré tak majú čas pôsobiť pred pokračovaním v bunkovom cykle do mitózy. Existujú tri takéto kontrolné body bunkového cyklu - kontrolný bod Gl/S, ktorý je regulovaný s p 53, S fáza a kontrolný bod GZ/M, ktorý je monitorovaný so Ser/Thr kinázou - kontrolnou kinázou 1(CHK 1).0004 CHKl je aktivovaná prostrednictvom fosforylácie na Ser 317 a/alebo Ser 345 s ataxía-xelangiectasia (ATR) kinázou a/alebo mutovanou ataxia-xelangiectasia kinázou (ATM) po poškodení DNA indukovanom bud chemoterapiou alebo rádioterapiou (Zhao, H. et al.,(2001) Molecular Cell Biology 21, 7239-7249 ). CHKl postupne fosforyluje viacej substrátov, ktoré zahŕňajú cdc 25 A, cdc 25 C a TLK (tousled like kinase). Fosforylácia cdc 25 A a cdc 25 C s CHKl vedie k ich inaktivácii prostredníctvom degradácie, prípadne pre miestnenia. Inaktivácia cdc 25 A a cdc 25 C potom vedie k zastaveniu bunkového cyklu V S fáze, a následne G 2 fáze bunkového cyklu. Okrem toho, že CHKl sprostredkováva pozastavenie bunkového cyklu po poškodení DNA, objavujú sa údaje z literatúry o tom, že CHKl sa taktiež zúčastňuje v DNA reparačných procesoch (Sengupta et al., Journal of Cell Biology, l 66,680 l-813, 2004). Okrem toho, údaje tiež naznačujú predpokladanú úlohu CHKl pri bunkovom deleni. Konkrétne sa zdá, že CHKl má úlohu pri regulácii vstupu do mitózy zabránením predčasnej aktivácie cyklinu B-Cdkl prostredníctvom regulácie cdc 25 B(Kramer et al., Nature Cell Biology, 6 9884-89 l, 2004) a pri regulácii začiatku replikácie. 0005 Vzhľadom nato, že zastavenie bunkového cyklu indukované týmito kontrolnými bodmi je kľúčovým mechanizmom, ktorým môžu bunky prekonávať poškodenie spôsobené rádioterapiou alebo chemoterapiou, ich abrogácia (zrušenie) pomocou nových činidiel by mala zvýšiť citlivosť nádorových buniek na terapie poškodzujúce DNA. Okrem toho nádorovo špecifická abrogácia kontrolného bodu Gl/S s mutáciami v p 53 môže byt vo väčšine nádorov využitá na získanie nádorovo selektivnych činidiel. Jedným zprístupov navrhnutia chemických látok zvyšujúcich citlivosť, ktore rušia kontrolný bod G 2/M, je vyvinutie inhibítorov kľúčovej G 2/M regulačnej kinázy CHKl, pričom bolo preukázané, že tento pristup funguje tak, ako bolo opisané v mnohých overovacích klinických testovacích štúdiách (Koniaras et al., Oncogene, 2001, 2027453 Luo et al., Neoplasia, 2001, 32411 Busby et al., Cancer Res., 2000, 6022108 Jackson et al., Cancer Res., 2000, 60 566).0006 Biomarker je charakteristika, ktorá je objektívne merateľná a hodnotiteľná ako indikátor normálnych biologických procesov, patogénnych procesov, alebo farmakologických odpovedí na terapeutický zákrok (Atkinson et al, Clin. Pharmacol. Ther., 69 89-95 (2001. Predpokladá sa, že vývoj nových overených biomarkerov povedie k významnému zníženiu nákladov ako na liečebnú starostlivosť, tak vo vývoji liečiv, a k významným zdokonaleniam liečby veľkého radu ochorení a chorobných stavov.0007 Biomarker je nevyhnutný na to, aby bolo možné optimálne navrhnúť klinický výskum a získať čo najviac informácií ztýchto štúdií. Marker musí byť merateľný v náhradných a nádorových tkanivách a mal by korelovať s inhibícíou dráhy. Okrem toho by biomarker mal vykazovať aktiváciu dráhy proti smeru a inaktiváciu dráhy V smere. Ideálne tieto markerytaktiež korelujú s účinnosťou, a tak môžu nakoniec byť použité na výber pacientov.0008 Predložený vynález sa jednak čiastočne týka spôsobov, ktoré môžu byť použité nastanovenie citlivosti pacienta na inhibítor CHKl, zahŕňajúcich stanovenie toho, či sa má inhibítor CHKl podávať, kedy sa má inhibítor CHKl podávať, a stanovenie terapeuticky účinnej dávky inhibítora CHKl. Konkrétne, spôsoby podľa predloženého vynálezu zahŕňajú určenie jednej alebo viacerých aktivovaných molekúl signálnej transdukcie CHKl, akou je fosforylovaná CHKl. Prítomnosť aktivovanej molekuly signálnej transdukcie CHKl indikuje,že by mal byť aplikovaný inhibítor CHKl. V inom spôsobe podľa vynálezu spôsob zahŕňa stanovenie prítomnosti fosforylovaneho H 2 AX ako indikátora toho, či bola pacientovi podaná vhodná dávka inhibítora CHKl.0009 Biomarkery podľa predloženého vynálezu sa môžu používat v liečbe alebo profylaxii neoplastických ochorení, ako je rakovina krčka maternice, nádory hlavy a krku, karcinóm prsníka, vaječníka, pľúc (nemalobunkový), slinivky, pažeráka, žalúdka, tenkého čreva,pečene, hrubého čreva, prostaty alebo iných tkanív, rovnako tak ako leukémie a lymfómov,vrátane chronickej lymfocytárnej leukémie, nádorov centrálneho a periférneho nervového systému a ďalších nádorových typov, akými sú melanóm, sarkómy vrátane fibrosarkómu,mezotelióm a osteosarkóm, a endokrinných nádorov, akými sú nádory z ostrovčekových buniek pankreasu (islet cell tumor) a nádory štítnej žľazy.0010 V súlade s tým poskytuje vynález spôsob definovaný v patentových nárokoch.0011 Vzorkou podľa vynálezu môže byť akákoľvek vhodná vzorka, ako napr. vzorka nádoru, periférnej krvi, vzorka zoškriabaných buniek, vlasový folikul, vzorka kože získaná pomocou priebojníka (skin punch) alebo vzorka z bukálnej sliznice.0012 Aktivovanou molekulou CHK zo signálnej transdukčnej dráhy môže byť fosforylovaná CHKl, alebo fosforylovaný H 2 AX. Fosforylovaná CHKl môže byť stanovená pomocou protilátky proti CHKl , napríklad fosfošpeciñckej protilátky.Obr. 1 zobrazuje stlpcový diagram zobrazujúci, že gemcitabín (Gem) má za následokObr. 2 A-B zobrazuje stlpcový diagram zobrazujúci fosforyláciu CHKl poObr. 3 zobrazuje stĺpcový diagram zobrazujúci fosforyláciu CHKl nádorových častí Xenograftu H 46 O v myšiach (myši xenotransplantovanć s bunkovou líniou ľudského nemalobunkového pľúcneho karcinórnu H 46 O - pozn. prekl.) po liečbeObr. 4 zobrazuje stĺpcový diagram zobrazujúci kvantifikáciu fosforylácie CHKl vo vlasových folikuloch zbiopsie kože myší - po liečbe s gemcitabínom (Gem), inhibítorom CHK (Chki) a s ich kombináciou.Obr. 5 zobrazuje stĺpcový diagram zobrazujúci kvantiñkáciu 53 BPl V HeLa bunkách s rôznymi množstvami Doxorubicin-hydrochloridu (Dox) a inhibítora CHKl (Chki).Obr. 6 zobrazuje stĺpcový diagram zobrazujúci kvantiñkáciu fosfo-HZAX V bunkách SW 620 ošetrených s gemcitabínom (Gem) a inhibítorom CHK (Chki).Obr. 7 zobrazuje stĺpcový diagram zobrazujúcí fosfo-H 2 AX pozitívnych buniek, akbunky bolí ošetrené rôznymi množstvami gemcitabínu (Gem) a inhibítora CHKObr. 8 zobrazuje stĺpcový diagram zobrazujúci fosfo-H 2 AX pozitívnych buniek, ak bunky boli ošetrené kombináciou Doxorubicin-hydrochloridu (dox) a inhibítora CHK.0014 Predložený vynález poskytuje biomarkery na predikciu odpovede pacienta na inhibítor CHKl. Prediktívne biomarkery môžu byt použité na určenie toho, kedy napríklad podať inhibítor CHKl, alebo na stanovenie množstva inhibítora CHKl, ktoré môže byt použité naúčinnú liečbu pacienta s nádorovým ochorením.0015 Predložená prihláška vynálezu opisuje rad rôznych biomarkerov, ktoré môžu byť použite na predikciu citlivosti pacienta na inhibítor CHKl. Biomarkery podľa vynálezuzahŕňajú aktivované molekuly signálnej transdukcie CHKl. Aktivovanou molekulou signálnej

MPK / Značky

MPK: G01N 33/574, C12Q 1/48, G01N 33/68

Značky: spôsob, stanovenia, citlivosti, inhibitory

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e7369-sposob-stanovenia-citlivosti-na-inhibitory-chk1.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob stanovenia citlivosti na inhibítory CHK1</a>

Podobne patenty