Spôsob a rozprašovač na sériové povlakovanie obrábaných predmetov

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu povlakovania obrobku a rozprašovača na sériové povlakovanie obrobkov s výstupnými otvormi na prúdenie plynu, obmedzujúce uhol rozstreku podľapredvýznaku nezávislých patentových nárokov.Obzvlášť sa jedná o riadenie riadiaceho vzduchu elektrostatických rotačných rozprašovačov, ktoré su obvyklé na sériové povlakovanie obrobkov, napriklad karosérii vozidiel. Môže sa však jednať aj o iné druhy rozprašovačov. Vynález je vhodny pre ľubovoľný povlakovaci materiálvrátane mokrého laku a práškového laku.Ako je známe, je u obvyklých rotačných rozprašovačov (DE 4306800), ktoré rozprašujú povlakovaci materiál pôsobením zvonu, obvykle rotujúceho s viac než 40000 ot/min, je z rozprašovaća smerovaný na vonkajšiu plochu zvonu riadiaci vzduch, ktorý nie len poskytuje časticiam laku, o sebe radiálne striekaným na odtrhovej hrane zvonového taniera,prídavné k elektrostatickým silám impulz smerom k obrábanému predmetu, ale slúži na tvarovanie postrekovacieho lúča a čiastočne aj k podpore povlakovania. Riadiaci vzduch vystupuje 2 venca vŕtania v čelnej ploche prstenca pre riadiaci vzduch, umiesteného na prednom konci skrine rozpračovača. Počet, priemer, tvar a smer vŕtania môžu byť za účelom optimalizácie rýchlosti vzduchu,množstva vzduchu a šírky rozprášeného lúća rozdielne. Vždy žiadúce množstvo riadiceho vzduchu, ktoré vyplýva z šírky rozprášeného lúča, je zadávané ako parameter povlakovaciehoMiesto vrtania môžu byť upravené aj usporiadania výstupných otvorov pre riadiaci vzduch v tvare kruhovej štrbiny. U rotaćného rozprašovača, známeho z EP 0092043, je prídavne k radiálne vnútornej kruhovej Štrbine pre vlastný riadiaci vzduch upravené vonkajšia kruhová štrbina, ktorá je napájaná 2 rovnakého zdroja stlačeného vzduchu ako vnútorná kruhová štrbina. Šírka jednej alebo oboch kruhových štrbín je prestaviteľná. Vonkajší vzduchový plášť, poskytovaný prídavnou kruhovou štrbinou, má za úlohu, vyrovnávať okrajové turbulencie, vznikajúce oblakom farby v spolupôsobení s vnútorným vzduchovým plášťomm, a zavádzať vystupujúce častice farby spát do oblaku.Sú známe aj rotaćné rozprašovače, pri ktorých sú prídavne k radiálne vnútorným vzduchovým otvorom upravené radiálne vonkajšie pomocné výstupné otvory pre vzduch, ktorý mázabrániť spàtnému pohybu častíc farby do rozprašovača.U rozprašovačov existuje všeobecne problém, že sú pre rôzne oblasti obrábaného predmetu nutné rôzne Široké uhly rozstreku. Známe vysokorýchlostné rotačne rozprašovacie systémy, prikladne na lakovanie karosérii vozidiel, sú s výhodou dimenzované tak, aby sa pre oblasti plošného lakovania používalo zvonových tanierov s väčším priemerom a boli nastavované šírky postrekovacieho lúča (definované ako SB 50, t.j. ako šírka pri 50 maximálnej hrúbky vrstvy jednotlivého profilu) cca 300 až 550 mm. Pre lakovanie detailov a vnútorného priestoru, ako aj pre dodatočné diely a malé súčasti ako zrkadielka, lišty a nárazníky sú naproti tomu účelnejšie menšie zvonové taniere a nastavenie lúća 180 ~ 300 mm. U menších alebo užších striekacích obrazov je účinnosť nanášanie laku, definovaná ako pomer medziširších striekacích obrazov, čím je dosahované značnýchZ EP 1114677 sú známe rozprašovače s výmennými zvonmi,ktoré sa líšia priemerom, smerom postrekovania a množstvom riadiaceho vzduchu a ktore majú byť Vyberané podľa tvaru povlakovaného predmetu a užitej farby atď., prikladne s veľkým priemerom pre vonkajšie plochy a s malým priemerompre vnútorne plochy karosérii vozidiel.V praxi nie sú vnútorné plochy karosérií vozidiel, ako sú napriklad nástupné oblasti dverí, dverné drážky,zavazadlový priestor, motorový priestor a vnútorne strany vrchnákov resp. krytov atď. doposiaľ však povlakovane rotačnými rozprašovačmi, ale obvykle striekacími pištoľami,ktoré nerozprašuju lak rotáciou, ale stlačeným vzduchom. Tieto striekacie pištole vytvárajú pozdĺžny, relatívne ostre koncentrovaný striekací obraz, ktorý je lepší na povlakovanie užšich povrchov vo vnútornej oblasti než doposiaľ obvyklé, velkoplošne guľate striekacie obrazy rotačných rozprašovačov. Tieto striekacie pištole môžu vsak predovšetkým pri lakovani s práškom vo vnútri sposobit chyby povlakovania spekaním prášku (takzvané pľuvance), ktoré musia byť nákladne dodatočne spracovávane. Okrem kvality laku je aj účinnosť nanášania striekacích pištolí horšia než u rotačných rozprašovaćov. Pokiaľ sú pri celkovom lakovaní obrábaneho predmetu pre vysokú účinnosť nanášania a rovnomernú celkovú vrstvu laku nutné ako široké, tak aj úzke nastavenia postrekovacieho lúča, a pokiaľ nemá byť povlakovacia prevádzka prerušovana výmenou striekacích hlavíc, musí sa pre nedostatok možnosti, nastavit dostatočne malý postrekovací lúč, ľadatkompromisy medzi veľkosťou zvonového taniera sozodpovedajúcim prívodom riadiaceho vzduchu a šírkou lúča,týkajúcou sa účinnosti, spotreby laku a farebného tónu. Znížením počtu otáčok je sice možne dosiahnuť lepšieho zúženia postrekovacieho lúča, avšak sú pritom brane do úvahy nižšia jemnosť rozprašovania a zhoršenie kvality povlakovania. Pretože nebolo doposiaľ možné, nastaviť riadiacim vzduchom daného rozprašovača postrekovaci lúč pre optimálnu prevádzku ako v jednej, tak aj v druhej oblasti vyššie uvedených širok, vznikajú v praxi značne nevýhody,ako nedostatočne alebo nemožne lakovanie vnútrajškov alebo detailov, zvýšený prostrek (Časť laku, striekaná mimo objekt), nižšia účinnosť nanášania, zvýšená spotreba laku aZ JP-A 07024367 a US-A 5 954 275 sú známe elektrostatické rotačne rozprašovače s dvoma usporiadaniami vzduchových trysiek v tvare kruhových prstencov, koncentricky obklopujúcich os rotácie v rôznych radiálnych vzdialenostiach, pričom prúdenie vzduchu z radiálne vnútorných vzduchových trysiek slúži ako tvarovaci vzduch pre uhol rozstreku a môže byť ovplyvñované radiálne vonkajším prúdením vzduchu za účelom zmenšenia uhlu rozstreku na zabránenie prostreku pri povlakovaní malých a úzkych oblasti obrábaného predmetu. Prúdenie vzduchu jemožne riadiať tlakovymi akčnými členmi.JP 08099052 opisuje rotačne rozprašovače, ktorých prstenec pre vodiaci vzduch vykazuje koncentricke usporiadania trysiek pre prve prúdenie vzduchu, smerovane na hranu zvonoveho taniera, a druhe prúdenie vzduchu, smerované na obvod zvonoveho taniera, ktoré sú súčasne vytvárané zdrojmi vzduchu 5 účelne nastavitelnými množstvami vzduchu. Účelomprveho prúdenia vzduchu, smerovaneho na hranu zvonoveho

MPK / Značky

MPK: B05B 5/04, B05B 7/02

Značky: povlakovanie, sériové, spôsob, predmetov, obrábaných, rozprašovač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e7282-sposob-a-rozprasovac-na-seriove-povlakovanie-obrabanych-predmetov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a rozprašovač na sériové povlakovanie obrábaných predmetov</a>

Podobne patenty