Kladkový napínač

Číslo patentu: E 72

Dátum: 29.10.2002

Autor: Liegel Hans

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka kladkového napínača so znakmivýznakovej časti nároku 1.Trolejové drôty a nosné laná trolejového zariadenia musia byť, nezávisle na teplote a inýchvonkajších vplyvoch, stále predpäté určitou ťažnousilou, aby bola zaručená náležita prevádzkatrolejového zariadenia. Na napínanie nosných lán atrolejových drôtov slúži napínacie zariadeniePri známych kladkových napinačoch sa V prípade pretrhnutia alebo prasknutia lana alebo trolejového drôtu uskutoční aretácia napínacej kladky tak, že blokovacie zuby umiestnené na obvode napínacej kladky zaskočia do západky pripevnenej na stožiari. Taký kladkový napínač je známy napriklad zo spisu DE 297 31 425 U 1. Nárazom blokovacích zubov na západku existuje nebezpečie, že jeden blokovací zubsa zlomí alebo sa západka vzprieči.Zo spisu DE 199 32 195 Cl je známy kladkový napínač, u ktorého sa náhlemu nárazu zabráni tým,že napínacia kladka opäť vybavená blokovacími zubmi so záberom zaskakovacieho ozubenia do zaskakovacieho elementu sa zabrzdí až takmer do stavu pokoja a na zablokovanie dôjde, akonáhle päta zubu zapadne do zaskakovacieho ozubenia. Aj v tomto riešení môže dôjsť, najmä zvýšeným zaťažením zaskakovacich zubov pri brzdení otočného pohybu, k nebezpečným lomom zubov v dôsledku únavymateriálu. Nevýhodou týchto riešení je ďalej to, že pre túto konštrukciu je veľmi vysoké nebezpečie uviaznutia. Preto uvoľnenie takejto aretácievyžaduje veľké úsilie a je spojené so zvýšenýmZo spisu DE 963 784 je známe napínacie zariadenie pre elektrické telekomunikačné železničné vedenie, ktoré obsahuje záchytné zariadenie s trecou brzdou. Trecí styk sa pritom vytvára pomocou trecích vencov a brzdových čeľustí. Spis DE 12 94 986 opisuje treciu brzdu, ktorá umožňuje brzdenie napínacieho závažia zvieracími čeľusťami, ktoré pri pretrhnutí lana zovrú napínacie lano. Podobné brzdové zariadenie je známe aj zo spisu DE 10 90 705. Všetky tieto systémy majú ten nedostatok, že sú potrebné prídavné elementy vo forme brzdových čeľustí alebo brzdových doštičiek,trecích vencov alebo podobne. Táto skutočnosť robí záchytné zariadenie nielen konštrukčne zložitejšie. Brzdové elementy tiež predstavujú prídavný zdroj porúch, pretože napríklad V dôsledku poruchyÚlohou vynálezu je vytvoriť kladkový napínač sozvlášť bezpečným záchytným a upínacím zariadením.Základná myšlienka vynálezu spočíva V tom, že namiesto doposiaľ používaného západkového ústrojenstva sa pre záchytné a upínacie zariadenie použije trecia brzda. Pritom trenie vznikajúce medzi pohybujúcim sa, prípadne otáčajúcim sa, astacionárnym brzdovým elementom slúži na brzdenienapínacej kladky až do jej stavu pokoja. Trecia brzda by mala byť po zastavení súčasne použitá ako pripevňovacia aretácia. Inými slovami slúži trecia brzda V záchytnom a upínacom zariadení nielen akospomalovacia brzda, ale aj ako zádržná brzda.V prípade poruchy sa trecia brzda mäkko uvedie do činnosti, pretože brzdová sila sa kontinuálne zvyšuje. Vratné sily na stožiar cez horné pripevnenie brzdového pásu sú primerané tým podľa doterajšieho stavu techniky (zaskakovacia brzda) minimálne, najma V dôsledku vznikajúceho nárazovéhonamáhania pri zaskakovacej brzde.Kladkovým napínačom podľa vynálezu so záchytnýma upínacím zariadením S trecou brzdou sa zaručí, žetrolejové zariadenie sa v prípade poruchy(pretrhnutie, prípadne prasknutie lana alebo trolejového drôtu) premiestni zo svojej prevádzkovej polohy len nepodstatne. Tým saminimalizujú, prípadne odstránia ďalšie poškodenia trolejového zariadenia. Najmä je možné použitím trecej brzdy bezpečne zachytávať aj zvlášť ťažké napinacie závažia. Preto je aj nebezpečie nehody pre montérov uskutočňujúcich opravu znížené. Oprava sa uskutočňuje rýchlejšie, pretože kladka a závažiemusia byť nadvihnuté len málo.Trecia brzda je podľa vynálezu vytvorená ako pásová brzda, Zvlášť výhodné je pritom uskutočnenieako vonkajšia pásová brzda, pre ktorú sa nosičbrzdy vo forme brzdového pásu alebo brzdového lanapoloží na brzdový bubon z vonkajšku. Vytváraniebrzdiacej sily sa uskutočňuje s výhodou pôsobením závažia. Zatiaľ čo sa napínacia kladka voľne zavesená V prevádzkovom stave nachádza v silovej rovnováhe medzi ťažnou silou pôsobiacou cez napínacie lano a opačnou ťažnou silou pôsobiacou cez dodatočné napínacie lano, spôsobí odľahčenie ťahu vzniknuté pri pretrhnutí lana alebo trolejového drötu to, že opačná ťažná sila pôsobiaca na závažie na dodatočné napínanie ťahá napínaciu kladku smerom dole. Tým sa brzdový pás alebo brzdové lano zaťaží závažím a vytvorí sa potrebná brzdiaca sila. Brzdový pás, prípadne brzdové lano nebrzdí napínaciu kladku nárazovito,ale pri určitom preklzovom pohybe. Napínacia kladka sa pritom zabrzdí až do stavu pokoja veľmi rýchle,ale nie trhane, ale kontinuálne, a je V ňom udržiavaná. Inými slovami v pripade poruchy dôjde na samočinné aretovanie napínacej kladky. Oproti doterajším záchytným a upinacim zariadeniam so západkovými ústrojenstvami poskytuje táto forma uskutočnenia zvlášť jednoduché, a napriek tomuVedľajšie nároky sa týkajú sčasti výhodných a sčasti samé o sebe vynálezcovských ďalšíchPodľa obsahu nároku 2 obsahuje napínacia kladka napinací bubon s menším. priemerom na umiestnenie napinacieho lana, ako aj väčší bubon na umiestnenie lana so závažím (lana na dodatočné napínanie). Rôznymi priemermi bubnov, napríklad tak, že vznikne

MPK / Značky

MPK: B60M 1/26, H02G 7/02

Značky: kladkový, napínač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e72-kladkovy-napinac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kladkový napínač</a>

Podobne patenty