Zariadenia a spôsob kondicionovania súborov nukleárnych palív s dvojitou bariérou opláštenia

Číslo patentu: E 6757

Dátum: 28.10.2004

Autor: Chiocca René

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenia a spôsob kondicionovania súborov nukleárnych paliv s dvojitou bariérou oplášteniaOblast techniky vynález sa vztahuje na kondi ci onovanie súborovnukleárneho paliva, najmä na zariadenie umožňujúce dvojité opláštenie súborov, ako aj na spôsob opláštenia v nádobáchpred eventuálnym transportom alebo skladovaním.Doteraj ší stav technikySúbory nukleárneho paliva vyžadujú zvláštne postupy pri ich užívaní, transporte a dokonca i ako odpady. Po využití musia byt vyžiarené súbory nukleárneho paliva z nukleárnych centrál uložené. Nukleárne centrály majú vždy k dispozicii vodnú nádrž, V ktorej sú tieto súbory konzervované, ale tiež uloženie je len prechodné a súbory nukleárneho paliva je treba evakuovať. do miest uloženia zvaných definitívne alebo prechodné, ktoré predstavujú najmä. tesné kovové nádrže chránené úložnými modulmi z betónu. iZa účelom transportu súboru do miesta určenia je potreba umiestniť tesné nádoby obsahujúce nukleárne palivo do prechodných kontajnerov chránených proti žiareniu. Je pritom treba respektovat bezpečnostné predpisy, ktoré ukladajú uskutočniť opláštenie súborov nukleárneho paliva v tesnom kovovom kontejneri. kontejner ako taký je uložený v obale so stenami chránenými proti žiareniu, teda v transportnom obale. Kovový kontejner v podstate zahrnuje duté rúrkovité teleso,ktoré má obvykle valcovitý tvar s kruhovitým prierezom so spodným uzavretým koncom a horným, úplne otvoreným koncom.Dokument FR 2 805 655 obsahuje priklad takej techniky.Pre umiestnenie súborov nukleárneho paliva do kovového kontejnera a do transportného obalu je jednou z klasických možnosti využitia nádrže chránenej proti žiareniu zvaná suchá alebo teplá, ktorou sa manipuluje na diaľku rôznymi prvkami manipulačných ramien je samozrejmé, že personál sa nemôže pohybovať V blízkosti prvkov, ktoré nie sú chránené proti žiareniu. Nevýhodou tohto postupu je jednak váha a tiež časová náročnosť i veľké náklady a to ako na nádrž, tak na nástroje a manipulačné ramená.Voda je dobrým ochranným prostriedkom proti žiareniu a všetky nukleárne centrály sú vybavené vodnou nádržou z tohto dôvodu bolo teda navrhnuté uskutočniť kondicionovanie rádioaktívneho materiálu priamo vo vodných nádržiach. Pri tomto postupe sa kovový opláštený kontajner umiestni do prepravného obalu, súbor sa ponorí do vodnej nádrže a tak je palivo uložené. Otvor náplne je zaistený uzatváracím zariadením s ochranou proti žiareniu, ktoré pôsobí behom nasledujúcich. etáp uzavretia, opláštenie. a transportu, ktoré sa uskutočňujú za sucha - viď. napr. dokument FR 2 805 655. Táto technika je ostatne kratšia, pretože sa jedna čast uskutočňuje pri celkovom ponoreni do desaćmetrovej alebo väčšej hĺbky vo vode. Pre zaistenie maximálnej úrovne bezpečnosti je ostatne nevyhnutné odstranit akékoľvek residuum vody V kontejneroch pred uzavretím, a to ako v kovovom opláštenom kontejneri tak v prepravnom obale.Stáva sa, že je potreba využít dodatočné opláštenie zvaného druhé opláštenie, ktoré doplňuje opláštenie poskytované tesným kovovým kontejnerom dvojitá dodatočná nádoba musí byt správne umiestnená. Podľa niektorých zákonných predpisov je použitie tejto dvojitej nádoby obligatórne. V tomto pripade nie je nwžné uskutočňovať kondicionovanie podVynález navrhuje łvyriešiť problémy spojené s odvodnenímPodľa jedného význaku sa vynález týka zariadenia pre dvojité kontejnery, ktoré umožňuje svojim priestorovým vytvorením zaistiť odvodnenie a pôsobenie inertného plynu na vonkajší kontejner alebo kontrolu utesnenia. Vzhľadon 1 k voľnému priechodu medzi dvomi kontejnermi, ktoré sú do seba zapustené,je možné uskutočniť odvodnenie vonkajšieho kontejnera napr. ponornou trubkou, ktorá zostupuje až k dnu kontejnera. Výhoda spočíva v tom, že všetky úkony sa môžu uskutočniť na rovnakom hornom konci kontejnerov, čo je najmä vhodné pre uzavretie po čiastočnom vytiahnutí z vodnej nádrže, pretože sa tak znižuje množstvo použitého náradia a zvyšuje sa bezpečnost personálu.Dva kontejnery môže predstavovať jeden tesný kovový kontejner a jeho obal opatrený ochranou proti žiareniu, je však tiež možné, že každý z kontejnerov je tesný kovový opláštený kontejner a zariadenie je eventuelne integrované do obalu s ochranou proti žiareniu. Dvojité opláštenie pod vodou je možné uskutočniť, a ani sa pritom nezaťaží systém kondicionovania prítomnosťou opláštenej nádoby na suchu.Je výhodné, kedĺ je vnútornýn kontejnerom tesný kovový kontejner, ktorý je vybavený centrálnym kanálom, ktorý má kruhovitý prierez. Kanál sa využíva pre odvodnenie a vpravenie inertného plynu do vonkajšieho kontejnera a/alebo pre kontrolu tesnosti. Systém uzatváracích dosiek umožňuje zaistiť tesnosť vnútorného kontejnera predtým, než sa uskutoční uzavretie a odvodnenie vonkajšieho kontejnera. Rovnaký systém uzatvára dosky a je možný ho využiť i pre vonkajší kontejner.Keď je tvar vnútorného kontejnera nemenný, potom dàlšia možnosť riešenia spočíva v tom, že sa vo vonkajšom kontejneriVynález sa dalej týka spôsobu odvodnenia dvojitého kontejnera, ako aj spôsobu kondicionovania rádioaktivneho materiálu pri uskutočňovaní odvodnenia. Tieto spôsoby umožňujú kondicionovať materiál pod vodou. S výhodou sa užívajú dva tesné kovové kontejnery, aby sa zaistilo dvojité opláštenie rádioaktivnej látky. Nie je pritom nutné využiť suchý kontejner, pričom každá etapa môže byť uskutočňovaná pod vodou.Vynález sa dalej vzťahuje na tesný vnútorný kovový kontejner, ktorého tvar umožňuje ľahko uskutočňovať potrebné operácie, najmä pokiaľ ide o vyprázdnenie a teda i utesnenie vonkajšieho kontejnera, v ktorom bude kondicionovaný vnútorný kontejner. Vnútorný kontejner, ktorý má klasickú konštrukciu s nesnímateľnýnl dnom, je vybavený kanálom, ktorý prechádza dnom a ponecháva voľný priechod vtedy, keď je kontejner utesnený. Tento priechod umožňuje zaviesť plyn a/alebo odsávanie do kontejnera, ktorý ho obklopuje.Ďalšie výhody technického riešenia vynálezu vyplynú z niekoľkých výhodných variánt uskutočnenia, ktoré budú zrejméodborníkovi na základe nasledujúceho opisu.Prehľad obrázkov na yýkresoch Vynález bude lepšie pochopený na základe pripojenýchvýkresov, ktoré znázorňujú príklady uskutočnenia vynálezu a nijak neobmedzujú jeho rozsah.Obr. 1 znázorňuje výhodné uskutočnenie vnútorného kovového kontejnera s košmi a uzáverom podľa vynálezu.Obr. 2 zobrazuje príklad odvodňovacieho zariadenia.Obr. 3 je schematické znázornenie Jnožného priestorového vytvorenia zariadenia podľa vynálezu.Obr. 4 je schéma postupu odvodnenia podľa vynálezu.Obr. 5 znázorňuje výhodné uskutočnenie hlavných prvkov zariadenia podľa vynálezu. tzn. tesných kovových dvojitých

MPK / Značky

MPK: G21F 5/00, G21F 5/005

Značky: kondicionovania, bariérou, súborov, opláštenia, dvojitou, zariadenia, nukleárnych, spôsob, palív

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e6757-zariadenia-a-sposob-kondicionovania-suborov-nuklearnych-paliv-s-dvojitou-barierou-oplastenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenia a spôsob kondicionovania súborov nukleárnych palív s dvojitou bariérou opláštenia</a>

Podobne patenty