Semikontinuálny spôsob výroby explozívnej kompozitnej nálože obsahujúcej polyuretánovú matricu s použitím dvoch komponentov

Číslo patentu: E 6578

Dátum: 17.01.2003

Autori: Bonnel Alain, Augier Jean-paul, Mahe Bernard

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SEM|KONTiNUÁLNY SPÓSOB VÝROBY EXPLOZÍVNEJ KOMPOZITNEJ NÁLOŽE OBSAHUJÚCEJ POLYURETÁNOVÚ MATRICU SPOUŽITÍM DVOCH KOMPONENTOV0001 Predmetný vynález sa týka oblasti vojenskej techniky, konkrétnejšieexplozívnej munície, ako sú bomby a granáty.0002 Presnejšie je predmetom tohto vynálezu nový spôsob výroby kompozitných explozívnydw náplní, ktoré zahrňujú pevnú polyuretánovú matricu.0003 Výraz kompozitne explozívny sa bežne chápe ako výraz označujúci funkčne výbušnú pyrotechnickú kompozíciu zloženú znaplnenej pevnej polymérnej matrice, všeobecne polyuretánovej matrice, pričom uvedená náplň je prášková a zahrňuje nitro-organickú explozívnu náplň, ako je napríklad hexogén, oktogén, ONTA (oxynitrotriazol) alebo zmes aspoň dvoch týchto zlúčenin.0004 Kompozitné explozívne náiože a spôsob ich získania sú opisané napríklad v publikácii J. Quinchon, Les poudres, propergols et explosifs, zv. 1,Les expiosif, technique et Documentation, 1982, str. 190-192. Uvedená prášková náplň sa zmieša vmiešači stekutou polymerizovateľnou živicou,napríklad s prepolymérom obsahujúcim hydroxylové koncové skupiny. Získa sa pasta, ktorá sa môže tvarovat vo forme a následne sa poiymerizuje pomocou vytvrdzovania. Pomocou výberu a adjustácie činidiel pre zosieťovanie živice,katalyzátorov a daiších prísad je možné získat tvarované jednotky s rôznymi0005 S týmto bežným spôsobom miešania všetkých zložiek, ktoré sú do miešača pridávané a miešané v definovanom poradí, sú spojené nevýhody a0006 Po dokončení miešania sa vzniknutá pasta musí použit počas pomerne krátkej dobyjoznačovanej ako doba spracovateľnosti). Predlžovanie doby spracovateľnosti znižovanim koncentrácie zosieťovacieho činidia je vyvážené predĺžením doby polymerizácie, pričom teplota je obmedzená okrem iného pyrotechnickou povahou niektorých zložiek.0007 Pri práci týmto spôsobom je tak potrebné zvolit technický kompromis medzi dobou spracovateľnosti a dobou vytvrdzovania, ako aj nevyhnutnú0008 Ďalej je pri tomto postupe rovnako potrebné zvolit ekonomický kompromis medzi veľkosťou miešača a veľkosťou tvarovaného predmetu.0009 To je dané tým, že zatiaľčo sa zdá, že vsádzkový proces je pomernei vhodný pre výrobu veľkých predmetov, ako sú podvodné miny, torpéda abomby, na druhej strane sa ukazuje, že je veľmi nevýhodný a nákladný pri výrobe veľkých množstiev malých tvarovaných predmetov vysokou rýchlosťou,napríklad pri výrobe niekoľkých stoviek granátov s priemerom rádovo 50 až 100 mm, pričom každý granát obsahuje niekoľko stoviek gramov až niekoľko kilogramov explozívnej kompozície, kedy táto výroba vychádza z 1 až 3 ton pasty.0010 Vtejto situácii je nevyhnutné mat kdispozícii dlhú dobu spracovateľnosti, aby bolo možné naplniť veľké množstvo munície rovnakou zmesou, čo je vyvážené najmä dlhou dobou zosietovania pasty a veľmi vysokými nákladmi na výrobný cyklus, ktoré sú spôsobené dobou, počas ktorejsú využité výrobné zariadenia a obsluhujúci personál.0011 Pokiaľ sa zmenši veľkost miešača, zníži sa aj počet munície, ktorása naplni zmesou pripravenou v jednej várke, čo je ekonomicky nevýhodné.0012 Odborníci v odbore skúšajú vyjst z tejto zvieracej kazajky danej vzťahom doba spracovateľnosti/doba vytvrdzovania a z uvedeného nevyhnutneja presnej nadväznosti miešania a tvarovania.0013 Za účelom vyriešenie tohto problému navrhol J. M. Tauzia v prednáške nazvanej Some Comments on processing Energetic Materials na sympóziu Compatibility and Processing, ktorú usporiadala American Defense Preparedness Association (ADPA) v dňoch 23. až 25. októbra 1989 vo Virgínii Beach (Spojené štáty), proces svyužitím dvoch komponentov, pri ktorom sa najskôr v miešačoch zo zodpovedajúcich zložiek pripravia vsádzkovým spôsobom 2 chemicky stabilné polymérne komponenty, ktoré obsahujú približne0014 Tieto 2 pastové komponenty sa následne spolu kontinuálne miešajúv hmotnostnom pomere približne 1.0015 Aj keď tento proces svyužitím dvoch komponentov skutočne umožňuje eliminovať kompromis daný vzťahom doba spracovateľnosti/doba vytvrdzovania a umožňuje skladovanie uvedených 2 komponentov po dobu niekoľkých týždňov, má tento proces niekoľko nevýhod.0016 Prvou nevýhodou je, že sa ukazuje ako veľmi problematické kontinuálne miešat 2 pastové komponenty za účelom získania homogénneho0017 Druhou nevýhodou je, že uvedené 2 komponenty sú pyrotechnicky aktívne (prítomnosť explozívnych náplní) a že teda obidva musia byt pripravené0018 Treťou nevýhodou je, že pevná polymérna matrice explozivneho kompozitu, ktorá sa nakoniec získa, je odlišná od matrice explozivneho kompozitu, ktorá sa získa pri použití rovnakých pomerov rovnakých zložiek pri bežnom vsádzkovom procese. To je spôsobené tým, že podľa Tauzia je použitá izokyanátová zložka polymérna. Skutočnosť, že sa ako medziprodukt pripravuje zvýchodiskového izokyanátového monoméru izokyanátový prepolymér sa výsledne prejaví tým, že sa vyrobí pevná polyuretánové matrica, ktorá je odlišná od matrice získanej pomocou vsádzkového procesu, pri ktorom sapriamo zmieša všetok izokyanátový monomér a všetok hydroxylový prepolymér.0019 Tento rozdiel v štruktúre pevnej polyuretánovej matrice vedie k nežiaducim rozdielom v mechanických a/alebo detonačných vlastnostiach, čovyžaduje veľmi nákladnú a nevýhodnú rekvalíñkáciu konečného produktu.0020 Preto proces svyužitím dvoch komponentov, ako ho opísal J. M.Tauzia, tak nie je celkom uspokojivý.0021 Hlavným predmetom tohto vynálezu je vylepšenie uvedeného procesu spoužitím dvoch komponentov a predmetný vynález poskytuje semikontinuálny spôsob výroby explozívnej kompozitnej nálože obsahujúcej polyuretánovú matricu spoužitím dvoch komponentov, ktorý nevykazuje nevýhody bežného vsádzkového procesu ani vyššie uvedené nevýhody semikontinuálneho procesu s použitím dvoch komponentov, ako ho opísal J. M.0022 Celkom neočakávane bolo zistené, že je možné získat kompozitnú explozívnu nálož obsahujúcu polyuretánovú matricu postupom podľa jednoduchého a nenákladného semikontinuálneho spôsobu s použitím dvoch komponentov, ktorý nevyžaduje rekvalifikáciu konečného produktu, a to vďaka veľmi presnej kombinácii technických vlastnosti týkajúcich sa distribúcie zložiek v uvedených 2 komponentoch a vďaka hmotnostnému pomeru uvedených0023 Konkrétnejšie je predmetom tohto vynálezu semikontinuálny spôsob výroby kompozitnej explozívnej nálože zloženej znaplnenej pevnej polyuretánovej tmatrice, ktorej náplň je pevná a prášková a zahrňuje aspoň jednu nitro-organickú výbušninu, a to vložením pastovej explozívnej kompozícia do formy a následným tepelným zosieťovaním tejto kompozície, pričom uvedená kompozícia sa získava miešanim zložiek, ktoré v podstate zahrňujú polyolový prepolymér, zmäkčovadlo, polyizokyanátový monomér a práškovúpevnú náplň zahrňujúcu aspoň jednu nitro-organickú výbušninu. 0024 Uvedený spôsob podľa tohto vynálezu je charakteristický tým, že- za účelom získania pastovej explozívnej kombinácie sa najskôr vsádzkovo zo všetkých zložiek jednoduchým miešaním za účelom homogenizácie

MPK / Značky

MPK: C06B 21/00, C06B 45/00

Značky: výroby, obsahujúcej, použitím, komponentov, matricu, explozívnej, dvoch, kompozitnej, nálože, spôsob, semikontinuálny, polyuretánovú

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e6578-semikontinualny-sposob-vyroby-explozivnej-kompozitnej-naloze-obsahujucej-polyuretanovu-matricu-s-pouzitim-dvoch-komponentov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Semikontinuálny spôsob výroby explozívnej kompozitnej nálože obsahujúcej polyuretánovú matricu s použitím dvoch komponentov</a>

Podobne patenty