Špirálový kompresor s odlučovačom oleja

Číslo patentu: E 495

Dátum: 08.10.2003

Autori: Kammhoff Karl-friedrich, Balz Gernot, Scharer Christian

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(0001) Vynález sa týka kompresora pre chladiace médium, obsahujúceho vonkajší kryt,špirálový kompresor umiestnený vo vonkajšom kryte, s prvým telesom kompresora pevne usporiadaným vo vonkajšom kryte a s druhým, voči prvému telesu kompresora pohyblívo usporiadaným telesom kompresora, ktoré vždy vykazujú dno anad príslušným dnom je umiestnené prvé, resp. druhé rebro, ktoré zapadajú takým spôsobom do seba, že pre stlačenie chladiaceho média druhé teleso kompresora oproti prvému telesu kompresora je pohyblivé po orbitálnej dráhe okolo strednej osi a hnaciu jednotku pre druhé teleso kompresora s výstredníkovým pohonom, hnacím hriadeľom, hnacím motorom obtekaným nasávaným chladiacim médiom usporíadaným v lqyte motora, ako aj ložískom pre hnací hriadeľ, ktoré zahrňuje prvé teleso ložiska, spojeného s vonkajším krytom.(0002) V PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 01, 29. Januára 1999 (199901-29) JP 10 274178 A (MITSUBISHI ELECTRONIC CORP), 13. Októbra 1998(1998-10-13) je popísaný kompresor podľa vyššie uvedeného spôsobu, pričom hnací motor je obtekaný nasávaným chladiacim médiom.(0003) Hnací motor je vo vnútornom púzdre, ktoré je podopierané cez podperný prvok na vonkajšom kryte, aby bol potlačený vznikajúci hluk a vznikajúce kmitanie.(0004) V PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no 15, 6.Apri 1 a 2001 (2001-0406) JP 2000 345978 A (MITSUBISHI HEAVY IND LTDň, 12 Decembra 2000 (200012-12) je taktiež kompresor pre chladiace médium, kde toto prúdi medzi telesom ložiska a motorom v azimutálnom smere.(0005) U takých kompresorov vzniká problém, že tak po ako aj pred nasávaním z nasávanćho chladiaceho média vniká do špirálového kompresora privádzaný olej atým vzniká V ňom problém.(0006) Vynález vytýčil preto úlohu, zlepšiť kompresor takého druhu takým spôsobom, aby chladiace médium nasávané špírálovým kompresorom bolo podľa možností ďalekosiahle bez mazacíeho oleja.(0007) Táto úloha bola riešená podľa vynálezu ukompresora vyššie uvedeného druhutakým spôsobom, že chladiace médium po obtekaní hnacieho motora apred vstupom došpirálového kompresora prúdi cez odlučovač oleja, ktorý je usporiadaný vo vonkajšom kryte medzi týmto krytom a hnacou jednotkou.(0008) Výhoda tohto riešenia spočíva vtom, že týmto pridavným odlučovačom oleja bola vytvorená možnosť vdostatočnej miere odlúčiť olej privádzaný nasávaným chladiacim médiom ako aj olej privádzaný chladiacim médiom obtekajúcim hnací motor pred vstupom do špirálového kompresora, aby sa zabránilo problémom špirálového kompresora zapríčinené olejom.(0009) Vzhľadom na podľa možnosti kompaktnej konštrukcie kompresora podľa vynálezu ukázalo sa ako výhodné, keď odlučovač oleja je usporiadaný v medzipriestore ležiacom medzi vonkajším krytom a hnacou jednotkou v priečnom smere voči strednej osi, pretože tým predovšetkým nie je zmenená konštrukčná dĺžka kompresora.(0010) Ďalej ako zvlášť výhodné sa javí keď medzipriestor medzi vonkajším krytom a hnacou jednotkou sa rozprestiera vpodstate nad celou hnacou jednotkou v smere paralelne k strednej osi.(0011) Takto by mohol byť medzipriestor usporiadaný ešte vždy jednostranne k hnacej jednotke. Zvlášť výhodné je z hľadiska podľa možnosti veľkého priestoru ktorý je kdispozícii, keď medzipriestor obklopuje hnaciu jednotku atakto zo všetkých strán je okolo hnacej jednotky, aby vznikalo optimálne využitie voľného priestoru vo vonkajšom kryte.(0012) Medzipríestor pritom sa nevyužíva len pre usporiadanie odlučovača oleja, ale výhodne aj inak. Účelné riešenie zabezpečuje, že vmedzipriestore olej odlúčený zodlučovača sa pohybuje vsmere zberača oleja achladiace médium prúdi vsmere nasávacieho priestoru. Takéto usporiadanie využívajúce medzipriestor rôznym spôsobom umožňuje zvlášť kompaktnú konštrukciu kompresora podľa vynález-u.(0013) S ohľadom na vedenie chladiaceho média je zvlášť účelné, ked chladiace médium po ochladení hnacieho motora je privedené do medzipriestoru.(0014) S ohľadom na podľa možnosti výhodné usporiadanie odlučovača oleja je navrhované, aby odlučovač oleja bol usporiadaný aspoň čiastočne na vonkajšej strane prvého telesa ložiska, lebo V tejto oblasti je k dispozícii vhodný priestor.(0015) Zvlášť výhodne sa môže odlučovač usporiadať vtedy, keď tento aspoň čiastočne obklopuje prvé teleso ložiska.(0016) Ďalšie výhodné usporiadanie doplňujúce usporiadanie odlučovača oleja navonkajšej strane telesa ložiska alebo jeho alternatíva je navrhované tak, aby odlučovačoleja aspoň čiastočne bol usporiadaný na vonkajšej strane krytu motora, lebo v tejto oblasti môže byť kdispozícii dostatočný priestor, bez podstatnejšieho zväčšenia konštrukčných rozmerov kompresora. Zvlášť výhodné je pritom, keď odlučovač oleja aspoň čiastočne obklopuje kryt motora.(0017) Z hľadiska konkrétneho prevedenia odlučovača oleja je konkrétna forma prevedenia, pri ktorej odlučovač oleja Využíva medzipriestor medzi vonkajším krytom a hnacou jednotkou.(0018) Ako zvlášť výhodné sa javí, keď medzipriestor používaný odlučovačom oleja medzi vonkajším krytom a hnacou jednotkou je medzikružím.(0019) Sohľadom na usporiadanie odlučovača oleja vmedzipriestore doteraz neboli uvedené žiadne bližšie údaje. Prednostne je plánované, že odlučovač oleja leží na strane obrátenej k zberači oleja na prídržných ramenách spojujúcich prvé teleso ložiska s vonkajším krytom, aby odlučovač oleja vhodným spôsobom bol usporiadaný v dostatočnej vzdialenosti od nasávacieho priestoru špirálového kompresora.(0020) Ďalej je obzvlášť výhodné, keď odlučovač oleja je usporiadaný pred výstupným otvorom chladiaceho média umíestneným v kryte motora, aby sa dosiahlo dobré využitie priestoru.(0021) S ohľadom na vedenie chladiaceho média v odlučovači oleja v súvislosti sdoterajším vysvetlením jednotlivých príkladov vyhotovenia neboli uvedené bližšie údaje. Zvlášť výhodným riešením je, že chladiace médium pri vstupe do odlučovača oleja obteká azimutálne v smere strednej osi, lebo tým sa uskutoční zvlášť účinné odlučovanie oleja silami pôsobiacimi na kvapky oleja a prebiehajúcimi priečne k smere prúdenia.(0022) Zvlášť výhodné je, keď chladiace médium obteká cez obtokový prvok obtok v najmenej jednom azimutálnom smere. Zvlášť výhodné riešenie predpokladá, že chladiace médium obteká V opačných azimutálnych smeroch.(0023) Pre ďalšie optimálne odlučovanie oleja je okrem toho výhodné, keď chladiace médium v odlučovači oleja je v podstate vedené po azimutálne dráhe okolo strednej osi.(0024) Z konštrukčného hľadiska zvlášť jednoduchým spôsobom realizácie je, že chladiace médium v odlučovači oleja prúdi pozdĺž vnútomej plochy steny vonkajšieho krytu a tým predovšetkým u valcového vonkajšieho krytu je vedený vždy v azimutálnom smere k strednej osi.(0025) Zvlášť jednoduché vedenie oleja zrážajúceho sa v odlučovači oleja predpokladá, žeolej zrážajúci sa V odlučovači oleja sa pohybuje do zberača oleja po dráhe prebiehajúcejmimo krytu motora, aby sa zabránilo tomu, že chladiace médium chladiaci hnací motor znovu naberíe olej a tento prenesie do odlučovača oleja.(0026) Zhľadiska usporiadania zberača oleja zatiaľ sa neuvádzali žiadne bližšie údaje. Kompresor podľa vynálezu je výhodne riešený ako v podstate vertikálnou stredovou osou pracujúci kompresor tak, že zberač oleja vo vonkajšom kryte je usporiadaný na strane hnacieho motora ležiacej oproti prvému telesu ložiska.(0027) Z hľadiska usporiadania zberača oleja zatial neboli uvedené žiadne bližšie údaje. Takto sa javí zvlášť výhodné riešenie, že chladiace médium cestou z odlučovača oleja knasávacíemu priestoru špirálového kompresora obteká vonkajšiu stranu prvého telesa ložiska, aby chladílo teleso ložiska. Výhodné je pritom riešiteľná aj veľká vzdialenosť medzi nasávacím priestorom a odlučovačom oleja.(0028) Zvlášť výhodne riešenie predpokladá, že odlučovač oleja na strane obrátenej k zberači oleja leží na prídržných ramenách spojujúcich prvé teleso ložiska s vonkajším krytom.(0029) Zvlášť výhodné vyhotovenie z hľadiska vedenia chladiaceho média predpokladá, že chladiace médium po prechode cez odlučovač oleja prúdi medzi prídržnýrni ramenami V smere nasávacieho priestoru špirálového kompresora(0030) Zhľadiska vedenia chladiaceho média nasávanćho kompresorom vsarnotnom kompresore zatiaľ neboli uvedené žiadne bližšie údaje. Bolo by takto napríklad možné chladiace médium nechať najprv vstúpiť do vonkajšieho krytu a potom cez obchádzky ho viesť do krytu motora.(0031) Ako zvlášť výhodné sa ale ukázalo, keď chladiace médium pri vstupe do kompresora prúdi priamo do krytu motora a po prechode cez kryt motora prichádza do odlučovača oleja. Tým vzniká možnosť chladiace médium cielene privádzať do krytu motora a zabrániť dodatočným obchádzkam.(0032) Zvlášť výhodné je pritom, keď chladiace médium vstupujúce do krytu motora robi obchádzku aspoň V jednom azimutálnom smere(0033) Ešte lepšie je, keď chladiace médium robí obchádzku v opačných azimutálnych smeroch atakto prúdi cez vnútomý priestor krytu motora opačne prebíehajúcími azimutálnymi prúdmi.(0034) Z hľadiska optimálnej chladiacej účinnosti v hnacom motore ukázalo sa ako zvlášť účelne, ked chladiace médium vstupuje do krytu motora v smere strednej osi vo výške

MPK / Značky

MPK: F04C 18/02, F04C 29/02

Značky: oleja, odlučovačom, špirálový, kompresor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e495-spiralovy-kompresor-s-odlucovacom-oleja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Špirálový kompresor s odlučovačom oleja</a>

Podobne patenty