Spôsob sanácie steny priestoru budovy

Číslo patentu: E 4752

Dátum: 03.02.2004

Autori: Lippe Klaus Friedrich, Seidel Jochen

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob sanácie steny priestoru budovy0001 Vynález sa týka spôsobu sanácie steny priestoru budovy na zlepšenie tlmenía hluku.0002 Je známe, že hluk môže prenikať do priestoru alebo z neho vystupovať tak, že steny a stropy priestoru sa vďaka výskytu zvuku v nich, pripadne v susedstve, privádzajú do vibrácií. Aby sa tomu čelilo, stavajú sa steny a stropy často dvojvrstvové, pričom vzduchová vrstva,nachádzajúca sa medzi plášťovými vrstvami má zabraňovať prenosu zvuku. Ako príklad takejdvojvrstvovej steny je možné poukázať na vonkajšiu stenu uvedenú V Príručke pre pórobetón0003 Spôsob stavania z dvoch konštrukčných častí sa používa hlavne u radových domov a dvojdomov na zabránenie prenosu zvuku medzi jednotlivými časťami budovy. Na zabráneniešíreniu zvuku v pevnom materiáli (pozdĺžne vedenie na stavebných dieloch) je ďalej známeumiestňovať na koncoch stien alebo stropov deliace špáry.0004 Zo spisu DE 91 16 233 Ul je známe zasklenie absorbujúce zvuk. U tohto zasklenia absorbujúceho zvuk je poskytnutá prvá sklenená doska vybavená prelomením a druhá sklenená doska, pričom medzi obidvoma sklenenými doskami sú poskytnuté elementy pohlcujúce zvuk. Pomocou tohto vyhotovenia má byť dosiahnuté to, že zvukový jav, ktorý sa v priestore vyskytuje, sa odráža zasklením už len z malej časti, takže v priestore je dosiahnuté utlmeníezvuku. Podľa toho sa zasklenie absorbuj úce zvuk označuje tiež ako zvukový absorbér.0005 Ako u vyššie uvedeného spisu DE 91 16 233 Ul, sa zaoberá absorpeiou zvuku tiež spis AT 352 957 A. Podľa spisu AT 352 957 je protihluková stena v skriňovej konštrukcii vybavená uzavretou zadnou stenou a prednou stenou s otvormi, pričom zadná stena a predná stena uzavierajú vzduchom naplnený dutý priestor, v ktorom sú zachytávané zvukové vlnyprenikajúce cez otvory V čelnej stene.0006 Podľa spisu US 4 071 989 A je poskytnuté tlmenie zvuku, pričom sú na to navrhnuté stenové kvádrové prvky zbetónu, v ktorých vnútri je v komore poskytnutý materiál tlmiacizvuk. stenové kvádrové prvky majú na stene, vymedzujúcej otvor, priechodné otvory, ktoreumožňujú vstup zvukových vĺn do komory, v ktorej potom vďaka materiálu tlmiacemu zvuk avďaka interferenciám nastáva tlmenie zvuku.0007 Vprotiklade k Vyššie uvedeným spisom sa spis AT 390 630 B zaoberá hlukovou izoláciou. Aby bola dosiahnutá dobrá hluková izolácia, sú navrhnuté stavebné prvky, ktorých čelné strany majú take obrysy, že sa pri vymurovani vytvárajú jednostranne otvorené maltovévrecká, ktoré sa potom nepriedušne zamurujú.0008 V spise DE 101 25 190 A 1 sa na tlmenie zvuku upravujú rezonátory zo segmentov budovy, ktoré sú Luniestnené vo vnútri dutých priestorov stavebných prvkov. Týmito rezonátormi má byt dosiahnutá absorpcia zvuku budúcich vĺn rozptyľovaním energiev dôsledku spoločného kmitanja rezonátorov.0009 V spise FR 1379 057 Asú opisované stenové prvky aprislušné prostriedky navycentrovanie, ktoré umožňujú postavit s týmito stenovými prvkami stenu bez presadzovania.0010 V spise GB 692 709 A sa steny priestorov obkladajú doskami absorbujúcimi zvuk,pričom dosky, pozostávajúce zvláknitého materiálu majú drážky, ktorými má byť umožnená0011 Taktiež spis US 1,554,180 A sa zaoberá obkladom stien priestorov doskami absorbujúcimi zvuk. Použité dosky zo zlísovanej dreviny majú silne zhustený povrch, ktorý je prevŕtaný, prípadne rozrezaný tak, že vyskytujúci sa zvuk nedopadá na uzavretý povrch, ale naporézny vnútrajšok telesa dosky, otvorený zárezmi, prípadne vývrtmi.0012 Ukázalo sa však, že navzdory dosiaľ dosiahnutému tlmeniu zvuku, nemôžu byť hlasitézvukové javy uspokojivo odtienené.0013 Úlohou vynálezu je, aby bolo možné s relatívne jednoduchými prostriedkami vykonávaťsanáciu stien už existujúcich budov na účel zlepšenia hlukovej izolácie alebo steny priestoru, ktorá má prvú a druhú plášťovú vrstvu. 0014 Riešenie tejto úlohy je vykonané podľa vynálezu so znakmi nároku 1.0015 Na to sa podľa vynálezu vytvára pri stene priestoru budovy vybavenej prvou plášťovou vrstvou a druhou plášťovou vrstvou v odstupe od prvej plášťovej vrstvy najmenej jedna drážka v prvej plášťovej vrstve, ktorá tvorí rušivú zónu ovplyvňujúcu vibračné správanie. Plášťovýmivrstvami v zmysle vynálezu môžu byť ako steny, tak aj stropy.0016 V protiklade ku známym technológiám stavby sdeliacími špárami na koncoch jednovrstvových stien a stropov je podľa vynálezu vytvorená v jednej zplášťových vrstievdrážka ako rušivá zóna, pričom tá je výhodne V odstupe od okraja plášťovej vrstvy.0017 Zatiaľ čo teda u známych stien stoja v podstate identické pláštové vrstvy alebo polovice stien, ktoré majú v podstate totožné vibračné správanie, proti sebe vo V podstate rovnobežne prebiehajúcom umiestnení alebo vzájomne naprieč, sú obe plášťové vrstvy podľa spôsobu podľa vynálezu vzájomne akusticky rozladené prostredníctvom najmenej jednej drážky v jednej z plášťových vrstiev. To znamená, že rozladením sa plášťové vrstvy, aspoň pokiaľ ide o prvú,výhodne pokiaľ ide o niekoľko a hlavne všetky vlastné rezonančnć frekvencie, od seba odlišujú. Hluková izolácia dosiahnutá pomocou vynálezu sa prejavuje tak, že prekonáva efekt tlmenia zvuku podľa Göselovho vzorca, ktorý sa týka zvýšenej hmoty plášťových vrstiev vztiahnutej na0018 Výhodne sú prvá a druhá plášťová vrstva vyrobene z rovnakého materiálu, hlavne z minerálnej stavebnej hmoty alebo z umelého kameňa s v podstate rovnakou hrúbkou stien. U tohto spôsobu stavby, ktorý je sám o sebe bežný, a ktorý je so zreteľom na dimenzovanie pre nesené zaťaženie a z hľadiska potreby miesta a hmotnosti optimálny, sa však prostrednictvomnajmenej jednej upravenej drážky dosiahne vysoké tlmenie zvuku.0019 Podľa zvlášť výhodnej formy uskutočnenia vynálezu sa najmenej jedna drážka vytvára otvorená smerom ku špáre, vytvorenej medzi plášťovými vrstvami. Pretože špára, nachádzajúca sa medzi plášťovými vrstvami, hlavne pokiaľ sa jedná o špáru medzi susediacimi polovicami dvojdomu alebo radovými domami, je oddelená od okolia, nie je u tejto polohy najmenej jednej drážky žiaduce túto drážku zakrývať alebo uzavierať. Tento stav vedie teda k nízkym sanačným0020 Pokiaľ plášťová vrstva vybavená najmenej jednou drážkou zostáva na strane priestoru,ležiacej naproti špáre, hladká, môže sa plášťová vrstva používať bez ďalších vybavení ako je,ako pohľadová stena alebo sa môže upravovat dekoratívnym obložením steny, čo má opäť zanásledok nízke Sanačné náklady.0021 Výhodne je drážka ohraničená vreze naprieč knej na svojich bočných stenách materiálom tvoriacim stenu, hlavne materiálom stenových kvádrových prvkov. Materiálom stien môžu byt okrem stenových kvádrových prvkov bočné steny alebo stropy z pórobetónualebo z iného umelého kameňa a tiež na mieste postavené betónové prvky. Ohraničením drážokmateriálom tvoriacim steny sa prejavuje, že hluková izolácia podľa vynálezu prispieva ku tlmeníu zvuku aj bez dutých komôr, známych z doterajšieho stavu techniky. Vynález smeruje totiž k zníženiu prenosu zvuku medzi plášťovými vrstvami, ktorý je dosiahnutý rozladenímplášťových vrstiev vďaka vytvoreniu najmenej jednej drážky.0022 Dobrá hluková izolácia sa dosiahne, keď sa najmenej jedna drážka rozprestiera cez 1/9 hrúbky prvej plášťovej vrstvy, výhodne cez 40 až 60, hlavne 50 hrúbky prvej plášťovej vrstvy. Výhodne je teda upravené, že drážka plášťovú vrstvu nepretina, ale rozprestiera sadovnútra len ako úzka rušiaca zóna.0023 Na dosiahnutie požadovanej hlukovej izolácie by mala byt šírka najmenej jednej drážký aspoň 1 mm. Pretože tento rozmer sa dá na miestach stavby len ťažko dodržať, je podľavýhodnej formy uskutočnenia upravená šírka od 5 do S 0 mm, hlavne 10 mm.0024 Zvlášť dobré hlukove izolačné vlastnosti je možné docieliť, keď dĺžka najmenej jednej drážky pri zvislom rozpätí zodpovedá konštrukčnej výške podlažia a pri vodorovnom rozpätí dĺžke steny. Tým sa plášťová vrstva, ktorá má najmenej jednu drážku, akustický rozdeľuje do dvoch alebo - pri viacerých drážkach - do niekoľkých plášt°ových vrstiev, ktorých vibračné vlastnosti sa výrazne odlišujú od plášťových vrstiev, ktoré nie sú dražkované. Pritom by mala drážka ďalej rozdeľovať vďaka asymetrickej polohe jednu plášťovú vrstvu pokiaľ možno na dve odlišujúce sa akustickć čiastkové plášťové vrstvy, aby sa minimalizovalo vzájomnépôsobenie medzi akustickými čiastkovými plášťovými vrstvami.0025 Na zabránenie tomu, aby plášťová vrstva vybavená najmenej jednou drážkou utrpela škody v dôsledku vlhkosti, mikroorganizmom alebo hmyzu, je u ďalších výhodných foriem uskutočnenia upravené, že najmenej jedna drážka je aspoň čiastočne, výhodne úplne, vyplnená vibračne elastickým materiálom, hlavne uzavieracou hmotou. Na dosiahnutie uvedeného cieľa môže byt alternatívne upravené, že najmenej jedna drážka je zakrytá tkaninou a/alebo vrstvou omietky. Zakrytie tkaninou a/alebo vrstvou omietky je výhodné tiež vtedy, pokiaľ je najmenej jedna drážka vytvorená v pohľadovej strane plášťovej vrstvy.0026 Spôsob podľa vynàlezu sanácie steny, hlavne po analýze šírenia zvuku, dovoľuje cenovo priaznivo vylepšiť budovu s neuspokojivou ochranou proti zvuku so zreteľom na hlukovú

MPK / Značky

MPK: E04B 1/84

Značky: stěny, spôsob, sanácie, budovy, priestoru

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e4752-sposob-sanacie-steny-priestoru-budovy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob sanácie steny priestoru budovy</a>

Podobne patenty