Čistiace, dezinfekčné a indikačné prostriedky

Číslo patentu: E 4540

Dátum: 09.11.2004

Autor: Thonhauser Filip

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

lngzuzanaHönnannovà 1 patentový zástupca Repašskélto 20, 841 02 Bratislava, SK0001 Vynález sa týka čistiacich, dezinfekčných a indikačných prostriedkov podľa predvýznaku nároku 1, spôsobu čistenia, dezinfekcíe a overovania čistoty dielenských a priemyslových zariadení alebo častí zariadení podľa nárokov 9 a 11 a tiež použitia roztoku čistiaceho, dezinfekčného a indikačného prostriedku podľa nároku 16 .0002 ° Čistiaci a dezinfekčný prostriedok obsahujúci vo vode rozpustný manganistan, obzvlášť manganistan draseiný (KMnO 4), a tiež ďalší oxidačný prostriedok, ktorého potenciál leží nad potenciálom mangánu VlI až mangánu Vl, s výhodou nad potenciálom HO až OH , bol zverejnený v AT 408.987. Ako je tam doložené, jedná sa v pripade manganistanu draselného o silný oxidačný prostriedok, ktorého usmrcujúci účinok na zárodky je už dlho známy. Vsilne alkalickom prostredi spočíva predovšetkým na redukcii sedemmocného mangánu na oxidačný stupeň 6. Z rôznych dôvodov je však použitie v čistiacich a dezinfekčných prostriedkoch problematické. Tak sa manganistan draseiný prejavuje v dôsledku jeho silného oxidačného účinku napr. ako zle znášanlivý kiným nutným obsahovým látkam čistiaceho prostriedku. Okrem toho pôsobí voda pri vysokom oxidačnom potenciáli manganistanu draselného ako redukčný prostriedok, takže vznikajú problémy so stabilitou čistiaceho prostriedku vo vodnom roztoku .0003 V AT 408.987 sa preto navrhuje pridat kmanganistanu oxidačný prostriedok, ktorého oxidačný potenciál presahuje potenciál manganistanu. vhodným oxidačným prostriedkom tohto druhu sú peroxodisulfáty, s výhodou peroxodisulfát sodný. Spoločným účinkom manganistanu a peroxodisulfátu sodného sa iniciujú radikálové reakcie, v ktorých dôsledku za vysoko alkalických podmienok, ktoré sa dosiahnu pridaním alkalických hydroxidov,dochádza k účinnej oxidácii organických substancií. Obzvlášť v prípade čistiacich a dezinfekčných prostriedkov navrhnutých v AT 408.987 je možnéuskutočnenie v práškovej forme, čo prináša výhody z hladiska skladovania a transportu.0004 Ďalej sa opisuje v AT 408.987 zmena farby vpriebehu použitia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov opisaných v AT 408.987. Ako bude ešte bližšie doložené, vedie v priebehu čistiaceho procesu existujúcej dominancie šesťmocného mangánu k zelenému sfarbeniu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, v protiklade k počiatočnému ñalovému sfarbeniu, ktoré spôsobuje mangán VlI. Žlté sfarbenie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov oproti tomu ukazuje na výskyt komplexov mangánu (ll) a tým tiež masívnu spotrebu obsiahnutých oxidačných prostriedkov silným organickým znečistenim.0005 V praxi sa teraz ale ukazuje, že na určité účely použitia je výhodné mať čistiace a dezinfekčné prostriedky k dispozícii v kvapalnej forme. l keď tiež jeden čistiaci a dezinfekčný prostriedok podla AT 408.987 je možné vyrobiť a dodávať vkvapalnej forme, sú tu možnosti optimalizácie obzvlášť z hľadiska stálosti pri skladovaní. Ďalej sa ukazuje, že primiešanie prostriedku k zaisteniu alkalického prostredia často nie je nutné, pretože alkalické hydroxidy, alkalické uhličitany, alkalické fosfáty, alkalické silikáty alebo hydroxidy kovov alkalických zemín sú obzvlášť u zákazníkov zpriemyslu väčšinou vdostatočnej miere k dispozícii. Tak sa napr. alkalické hydroxidy, obzvlášť hydroxid sodný, často používajú na čisteniu dielenských a priemyslových zariadení alebo časti zanadeni0006 Čistiaci a dezinfekčný prostriedok podľa AT 408.987 wkazuje vzhľadom na využívanie zmeny farby ako indikátora pre čistiace postupy, tiež nedostatky. Existujú totiž prípady použitia, kedy sa uskutočňuje čistenie zariadenia obvyklými metódami, bolo by ale zaujímavé následné overenie čistoty. Tu by sa ponúkalo využitie uvedenej zmeny farby, pričom ale azda už čistiaci a dezinfekčný prostriedok podľa AT 408.987 špeciálne na použitie ako prostriedok na overenie čistoty zariadenia, poskytuje možnosti optimalizácie. Bolo by teda žiaduce, pridat roztok indikátora na overovaniu postupu čistenia v priebehu cirkulácie obvykle používaného, vysoko alkalického čistiaceho prostriedku, ktorý však nesmie obsahovať organické prísady ako sú napr.tenzidy, a zisťovat postup čistenia podľa možnosti aj kvantitativne.0007 Cieľom vynálezu je preto pripraviť čistiaci, dezinfekčný a indikačný prostriedok, ktorý je vhodný obzvlášť tiež na použitie ako indikačný prostriedok na zistenie postupu čistenia. Tento prostriedok má byť ďalej v kvapalnej fomte a byť stály pri skladovaní.0008 Tieto ciele boli dosiahnuté pomocou znakov podľa význakovej časti nároku 1.0009 Nárok 1 pritom predpokladá čistiaci, dezinfekčný a indikačný prostriedok vkvapalnej fomie obsahujúci vo vode rozpustný manganistan,obzvlášť na zmiešanie s prostriedkom na zaistenie alkalického prostredia s hodnotou pH najmenej 11, ktorý sa vyznačuje tým, že naviac k manganistanu rozpustnému vo vode obsahuje další oxidačný prostriedok, ktorého oxidačný potenciál je nad oxidačným potenciálom mangánu Vll až mangánu VI, pH pufrovacie substancie, s výhodou primárne a/alebo sekundárne alkalické uhličitany. a tiež polyfosfáty odolné voči oxidácii. S touto formuláciou je možné dať kdispozícii prostriedok stály pri skladovaní vkvapalnej forme, ktorý sa vdanom prípade použitia zmieša len s prostriedkom na zaistenie alkalického prostredia ako sú napr. alkalické hydroxidy alebo alkalické uhličitany. Ako primárne a/alebo sekundárne alkalické uhličitany prichádzajú do úvahy obzvlášť uhličitan sodný a/alebo hydrouhličitan sodný a polyfosfáty odolné voči oxidácii poskytujú stabilizátory tvrdosti (látky tvoriace komplexy), ktoré sú rezistentné proti peroxodisulfátom.0010 S výhodou je oxidačný potenciál ďalšieho oxidačného prostriedku podľa nároku 2 nad oxidačným potenciálom HO až OH. Podľa nároku 3 je ďalší oxidačný prostriedok persulfát, s výhodou peroxodisulfát, a podľa nároku 4 peroxodísulfát sodný. Podľa nároku 5 sa vprípade manganistanu jedná s výhodou o manganistan draselný.0011 Ako polyfosfáty odolné voči oxidácii pripadajú do úvahy rôzne zlúčeniny, ako obzvlášť výhodné sa ale ukázali podľa nároku 6 tripolyfosfát sodný a podľa nároku 7 hexametafosfát sodný, pričom sa môže použiť tiež zmes oboch týchto polyfosfátov.0012 Podľa nároku 8 sa navrhuje nasledujúce kvantitatívne zloženie čistiacich, dezinfekčných a indikačných prostriedkov podľa vynálezuo 2,0 - 3,0 , s výhodou 2,6 , zmesi uhličitanu sodneho a0013 Kvantitatívne údaje sa pritom vzťahujú na vodný roztok, s výhodou s použitím destílovanej vody. Nárok 9 navrhuje spôsob čistenia, dezinfekcie a overovania čistoty dielenských a priemyslových zariadeni alebo častí zariadení,pri ktorom sa v prvom kroku zmieša čistiaci, dezinfekčný a indikačný prostriedok podľa vynálezu obsahujúci manganistan rozpustný vo vode, ďalší oxidačný prostriedok, ktorého oxidačný potenciál je nad oxidačným potenciálom mangánu Vll až mangánu VI, pH - pufrovaciu substanciu, ako sú primárne al alebo sekundárne alkalické uhličitany, a tiež polyfosfáty odolné voči oxidácii s prostriedkom na zaistenie alkalického prostredia s hodnotou pH najmenej 11,s výhodou najmenej 12, v druhom kroku takto získaný roztok cirkuluje čisteným popr. dezinfikovaným zariadením alebo časťami zariadenia a postup čistenia sa sleduje zisťovanim intenzity svetla emitovaného roztokom vo fialovej časti spektra vlnových dĺžok. Tento spôsob sa môže označiť ako batch - dávkový čistiaci proces, pri ktorom sa vopred dávkuje určité množstvo čistiaceho,dezinfekčného a indikačného prostriedku, ktoré cirkuluje čisteným zariadením popr. časťami zariadenia. Ako bude ešte bližšie uvedené, ubúda sprvu intenzita svetla emitovaného vo fialovej časti spektra vlnových dĺžok roztokom čistiaceho,dezinfekčného a indikačného prostriedku, pričom zotrvávajúca rovnaká intenzita fialového sfarbenia roztoku čistiaceho, dezinfekčného a indikačného prostriedku poukazuje na najvyššiu čistotu zariadenia. Ako bude tiež ešte bližšie uvedené,vzrastá v priebehu pokračujúceho čístiaceho procesu intenzita svetla emitovaného roztokom čistiaceho, dezinfekčného a indikačného prostriedku v zelenej a žltej časti spektra vlnových dĺžok. Podľa nároku 10 sa pretoi predpokladá, že sa postup čistenia sleduje navyše zisťovanim intenzity svetlaemitovaného roztokom v zelenej a žltej časti spektra vlnových dĺžok.

MPK / Značky

MPK: C11D 3/10, A01N 59/16, C11D 3/39, A01N 59/02

Značky: dezinfekčné, čistiace, prostriedky, indikačné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e4540-cistiace-dezinfekcne-a-indikacne-prostriedky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čistiace, dezinfekčné a indikačné prostriedky</a>

Podobne patenty