Zosieťovateľná zmes tavného lepidla

Číslo patentu: E 4170

Dátum: 10.02.2006

Autori: Goossens Bernhard, Notz Ingo, Jahn Holger

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zosieťovateľná zmes tavného lepidla0001 Vynález sa týka zosieťovatelnej zmesi tavného lepidla pre nanášanie na textilné plošné útvary, napriklad na textílie, kože, penové hmoty alebo plastické hmoty. Predovšetkým sa vynález týka zmesi tavného lepidla pre nanášanie na flexibilné materiály vložiek alebo pre odevný priemysel.0002 Použitie tavných hmôt je vstave techniky známe pre nanášanie bez rozpúšťadla (nanášanie hotmelt, postup spráškovými bodmi), alebo pre rastrové nanášanie vodných disperzií tavného lepidla (postup spastovými bodmi, dvojbodový postup) na zlepeníe pevných alebo flexibilných častí,predovšetkým textilných plošných útvarov.0003 Postup spráškovými bodmi je zhľadlska tlače hlbokotlačový spôsob. Obvykle sa pás materiálu vložky ohreje na základe ovinutia vyhrievacieho oceľového valca na teplotu 170 až 220 °C atento sa s materiálom pritlačí proti pritlačnému valcu ohriatemu na teplotu 30 až 60 °C,ktorý obsahuje vo svojich bodových prehĺbenínách termoplastický lepiaci prášok. Prášok sám sa do priehlbin vtiera pomocou stierky. Prítlačný valec(zápustkový valec, bodový valec, kališkový valec) tlačí potom prášok nachádzajúci sa v priehlbinách na teplý pás materiálu vložky. Tým sa docieli povrchové natavenie aaglomerácia prášku, takže sa kališkovité priehlbiny vyprázdnia od prášku. Pomocou tejto aglomerácie a/alebo nasledujúcim ožarovanim výškovo prestavitelným infračerveným žiarením sa navzájom sklovite spekajú zrnká prášku každej bodovej hromádky prášku atým sa súčasne prilnavo zakotvia na páse materiálu vložky. Ďalej infračervené žiarenie zaisťuje vytvorenie hladkého povrchu lepiaceho bodu v tvare pologule.0004 Pri postupe spásovými bodmi sa obvykle vodná suspenzia z jemných termoplastických práškov aaditív, pasta, tlači otvory rotujúceho perforovaného valca, šablóny, na studený pás materiálu. Vodná disperzia lepiacej hmoty sa čerpá dovnútra rotujúcej šablóny pomocou dutej stierky. Na základe variácií viskozity pasty sa môžu použiť šablóny s hrubými a jemnejšimi rastrami. List vnútri ležiaci, prestavitelné duté stierky vytláča pastu otvormi v šablóne na pás materiálu, ktorý beží cez tvrdé protibežné valce, alebo cezprotibežne mäkkú gumu. Následne nastáva sušenie pastových bodov a nasledujúce spekanie na pás textilného materiálu vplyvom obehového vzduchu alebo infračerveného žiarenia.0005 Pri dvojbodovom postupe pozostáva dvojbod obvykle zvysoko viskózneho alebo zosieťovaného spodného bodu a nizko viskózneho horného bodu. Nanesenie spodného bodu nastáva pomocou rotačného sitotlačového postupu. Na tento ešte vlhký spodný bod sa nasype lepiaci prášok, ktorý priľne len na vlhkom pastovom bode. Prášok horného bodu padajúceho medzi spodné body sa následne odsaje. Vsušiacom kanáli sa zo spodného bodu odoberie voda. Spodný bod sa spečie na materiáli vložky a oba body sa navzájom spoja. Spodný bod by mal tvoriť vysoko viskóznu uzatváraciu vrstvu, aby sa zabránilo negatívneho vplyvu na vložku. Taviace lepidlo horného bodu je potom nútené vybehnúť v smere k hornému materiálu.0006 Obvyklé spoje, ktoré sa vyrobia pomocou obchodne obvyklých tavných Iepidiel na báze kopolyamidov, prípadne kopolyesterov, ako povlakové systémy pre ne, majú nevýhodu, že si po zlepeni ponechávajú svoju termoplasticitu. Preto sú negatívne ovplyvňované pôsobením teploty,mechanickým namáhaním alebo pôsobením rozpúšťadiel, čo môže viesť k delaminácii.0007 Vstave techniky je známe redukovať, prípadne eliminovať termoplasticitu a rozpadanie lepiacich spojov tvorených taviacimi Iepidlami pomocou zosieťovania. Tak vedú izokyanátové alebo silanové zosieťovacie prostriedky, ktoré reagujú s tekutinou, ktrojrozmerným, netaviteľným(duroplastickým) polymérom. Použitie takýchto zosieťovacích prostriedkov však má nevýhodu, že sa systémy musia uchovávať až k spracovaniu za vylúčenia vlhkosti.0008 Hydroxyfunkčné alebo aminofunkčné tavíace lepidlá sa môžu zosieťovať tiež pomocou blokovaných izokyanátov. Tieto zosieťovacie prostriedky však majú nevýhodu, že teplota pre deblokovanie leží obvykle nad 140 C, takže pri reakčných časoch, ktoré sú relevantné na praktické použitie,sú potrebné pomerne vysoké teploty, ktoré zabraňujú použitiu na teplotu citlivých látok.0009 Výhody a nevýhody takto modifikovaných tavných Iepidiel sú0010 EP-A 598 873 zverejňuje na nanášanie hotmelt extrúziu vo vrstvách zmesi z hydroxy alebo amino termínovaných tavných lepidiel s izokyanátom deaktivovaným na povrchu. Túto látkovú zmes však nemožno použit vo vodnej disperzii ako základnú práškovú vrstvu v zrnitosti 1 až 80 m. potrebnej pre rastrovú nátlač, nakoľko izokyanát sa úplne deaktivuje vodou. Okrem toho vyžaduje výroba nákladné extrudačné zariadenia.0011 EP-A 1 197 541 opisuje použitie disperziou mikrozapuzdrených polyizokyanátov v kombinácii s amino tenninovanými kopoiyamidmi alebo kopolyestermi na vytvorenie účinného vratného blokovania na báze vodných disperzii. Výroba takýchto disperzii mikrozapuzdrených polyizokyanátov však je nákladná.0012 Úloha predloženého vynálezu spočíva vo vytvorení systémov tavného lepidla, ktoré majú výhody vporovnaní so systémami podľa stavu techniky. Pri nanášaní v priebehu postupu s práškovými bodmi by mali systémy tavného lepidla podľa možnosti poskytovať zosieťovanú lepiacu hmotu, ktorá má pri výrobne obvyklom povrchovom spekaní svoju latentnú reaktivitu a až pri dosiahnutí finálnej laminačnej teploty sa úplne zosieťuje. Rovnako by malo byť možné nanášať systémy tavného lepidla pri nanášaní vpriebehu postupu s práškovými bodmi na materiál podľa možnosti ako vodnatú disperziu, zatial čo v priebehu sušenia naneseného bodu pri obvyklých podmienkach sušenia si môžu ponechať svoju latentnú reaktivitu a potom následne pri ďalšom zvýšení teploty (konečné laminovanie, zlepenie) sa môžu nevratne zosieťovať. Konečne by mali systémy tavného lepidla pri nanášaní v priebehu dvojbodového postupu jednak vytvorit účinné vratné blokovanie ajednak pri koncovom laminovaní poskytnúť zosieťovanie a pri redukovanej. alebo eliminovanej termoplastícite zaistiť zlepšenú odolnosť pri praní, predovšetkým v porovnaní s nezosieťovanými systémami taviaceho lepidla podla stavu techniky.0013 Táto úloha sa vyrieši pomocou predmetu patentových nárokov. 0014 Bolo prekvapivo zistené, že pri nanášaní vpriebehu postupu spráškovými bodmi poskytujú amino termínované (ko-)polyamidy, hydroxy termínované (ko-)polyestery a/alebo amino termínované (ko-)polyestery vkombinácíi s multifunkčnými akrylamídovými zosieťovacími prostriedkami,napríklad s triakrylamidotrihydrotríazínom (TATHT), ako taviace lepidlo vtaviacom rozmedzí 90 až 150 ° C zosieťovanú lepiacu hmotu, ktorá privýrobne obvyklom plošnom spekaní má svoju Iatentnú reaktivitu, keď sa príslušné volí od času závislé teplotné pôsobenie na práškový bod a laminačná teplota leží nad bodom tavenía tavného lepidla. Až pri dosiahnutí finálnej laminačnej teploty väčšej alebo rovnej 130 °C nastane takmer úplné zosieťovanie.0015 Rovnako bolo prekvapivo zistené, že pri nanášaní vpriebehu postupu s pastovými bodmi termínované (ko-)polyamidy, hydroxy termínované(ko-)polyestery a/alebo amino tennínované (ko-)polyestery vkombinácii smultifunkčnýmí akrylamidovýmí zosieťovacimi prostriedkami, napríklad s triakrylamidotrihydrotriazínom (TATHT), alebo so zosieťovacimi prostriedkami tvorenými multífunkčnými estermí kyseliny akrylovej, napríklad strimetylolpropántriakrylátom alebo sesterom kyseliny triakrylovej zetoxylizovaného trimetylpropánu, vo vodnej disperzii prípadne za pridania kyseliny navzájom nereagujú spontánne aani pri zvýšených teplotách(napríklad pri 110 °C) v priebehu časového úseku, ktorý je obvyklý pre technické sušenie natlačenej vodnej pasty, nenastáva žiadna priebežná adícia. Kvantitatívna adícia (zosieťovanie) nastáva až pri vyšších teplotách laminovania, napríklad pri teplotách rovných alebo vyšších ako 130 °C.0016 Rovnako bolo prekvapivo zistené, že pri nanášaní vpriebehu dvojbodového postupu sa amino termínované (ko-)polyamidy, hydroxy termínované (ko-)polyestery a/alebo amino termínované (ko-)polyestery vkombinácii smultifunkčnýmí estermi kyseliny akrylové, napríklad setoxylizovaným trimetylolpropántriakrylátom môžu nanášať ako vodná disperzia, pričom v priebehu sušenia vytvára vplyvom selektívneho zosíeťovania efektívne vratné blokovanie (spodný bod). Takto vytvorený spodný bod s práškovými zmesami z amino termínovaných (ko-jpolyamidov, hydroxy termínovaných (ko-)polyesterov a/alebo amino termínovaných (ko-)polyesterov tiež poskytuje vkombinácii smultifunkčnýmí akrylamidmi, napríklad striakrylamidotrihydrotriazínom (TATHT) (horný bod) lepiaci systém, ktorý sa zosieťuje až pri dosiahnutí koncovej laminačnej teploty, napriklad rovnej alebo väčšej ako 130 °c.0017 Vynález sa týka zosieťovateľnej zmesi tavného lepidla obsahujúci

MPK / Značky

MPK: C08K 5/00, C09J 177/00

Značky: lepidla, zosieťovateľná, tavného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e4170-zosietovatelna-zmes-tavneho-lepidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zosieťovateľná zmes tavného lepidla</a>

Podobne patenty