Spôsob zabalenia tovaru, konkrétne potravín, balenia a sady pre ich realizáciu

Číslo patentu: E 4067

Dátum: 20.01.2005

Autori: Esposito Giuseppe, Stelliferi Carlo

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Súčasný vynález sa obecne týka baliacich techník u potravín. Konkrétnejšie sa vynález týka baliacich techník s využitím v súčasnej dobe známych veľkých vriec (ang. big bag - ďalšie pomenovanie tohto typu obalov sú objemná taška alebo FIBC, skratka pre Flexible Intermediate Bulk ContainerTaké obaly (tu obecne uvádzané ako veľké vrecia), sú využívané pre transport potravín ako práškové mlieko, sušené ovocie, lieskové oriešky apod., ktoré sú opísané napr. v EP-A 1316515, FR-A-2802189, W 0-A-89/00957, W 0-A 00-17069, WO~A 01/27000, W 0-A-03106269 a GB-a-2327079.Veľké vrecia sú najmä naplnené rozmerným tovarom a sú vyrobené 2 flexibilného laminárneho materiálu, ako sú syntetické vlákna (tzn. polypropylén napr.). V súčasnej koncepcii, pokiaľ je veľké vrece naplnené tovarom, zaujme hrubý hranolovitý tvar, ktorý umožňuje napr. jeho premiestnenie a transport na palety bez akéhokoľvek obmedzenia. V súčasnosti používané veľké vrecia môžu maťzákladné rozmery V rozmedzí 100-120 cm a môžu mať výšku 180Pokiaľ je vrece naplnené tovarom, spôsobujú tieto rozmery značnú hmotnosť. Z tohto dôvodu sú velké vrecia obvykle vybavené jedným. alebo viacerými závesnými otvormi na vrchu, ktoré umožňujú zabrániť nechcenému otvoreniu vreca.Značne rozmery veľkého vreca spôsobujú, že pokiaľ je vrece naplnené produktom, má tendenciu sa rozpínať do šírky, pričom zaujíma tvar, ktorý sa vzdiaľuje od ideálneho hranolovitého tvaru. To je dôvod, prečo sú tieto vrecia vybavené vnútornými spevňujúcimi prvkami, pričom sa obmedzí rozširovací fenoménveľkých vriec pri vnútornom tlaku produktu (viď. napr. vyssieTento typ obalu. má svoje vlastné plniace/vyprázdňovacie módy, čím sa postupne stáva viac a viac štandardom, i čo sa týka zaistenia hornej časti vreca a spodných oblastí otvorov na plnenie a vyprázdňovanie, s príslušnýmiPraxe pri výrobe veľkých vriec 2 materiálov, ako sú vlákna, spôsobuje, že veľké vrecia sú per se priepustné pre externé látky, ako je vlhkosť a sú nevhodné 2 hľadiska ochrany zabaleného produktu proti týmto vonkajšími vplyvom. Z dôvodu zrozumiteľnosti je treba poznamenať, že zloženie samotného materiálu vriec môže byť negatívne ovplyvnené externými látkanu. a môžu sa objaviť napr. trhliny. Trhliny a následné riziko nežiadúceho úniku produktu, môže byť spôsobené nárazmi okolo ostrých hrán alebo tým, že produkt, naplnený do vriec, je špatné uložený na zem, napr. behom prepravy vysokozdvižnýmTo je dôvod, prečo je treba chrániť produkt, obsiahnutýv takom vreci, úpravou vreca tým, že bude doplnený druhoustenou. Tento výsledok je dosiahnuteľný riešením spôsobuvýroby vreca alebo vaku, resp. veľkého vreca alebo vaku, ktorý bude mať kontinuálnu stenu, schopnú izolovať produkt od vonkajších vplyvov. Uskutočnenie takého spôsobu V praxi umožní napr. vytvorenie kontrolovanej atmosféry vnútri ochranného vaku (napr. pri vákuu, alebo čiastočne inertného, napr. pomocou dusíka), pričom bude umožnené adaptovať súčasnépostupy pre obaly menšej veľkosti.Obaly s dvojitou stenou sú široko známe v oblasti, čo je preukázané V príkladoch napr. V patentoch č. US-A-4515692, USB-6312742, EP-A-0097391, EP-A-1120357 alebo W 0-A-92/16439. Väčšina z týchto dvojstenných obalov je podobných typológii,ktorá zahrnuje výrobu vnútornej steny obalu z viacej či menej rigidného materiálu, zatiaľ čo vnútorný ochranný vak jeHypotetická transpozícia takej praxe na veľké vrecia alebovaky však naráža na celý rad problémov.Predovšetkým, výber ako zakomponovať ochranný vak produktu do veľkého vreca, negatívne pôsobí proti niektorým. zrejmýmvýhodám, týkajúcich sa použitia veľkých vriec.Napr. vložka vaku (V podstate podobná veľkému vaku z flexibilného materiálu) umiestnená do veľkého vreca spôsobuje, že je plnenie tovaru obtiažnejšie, pretože je pri plnení vreca vyžadovaná podpora, lebo ten pri plnení produktom padá dovnútra. Ďalšie nevýhody vyvstanú behom vyprázdňovania,pokial nie sú vyprázdňovacie otvory vytvorené V spodnej časti vreca (čo nie je ľahké), ktoré sú pôvodne uzatvorené anásledne sa otvoria v mieste vyprázdňovacieho otvoru vreca.Ako bolo uvedené vyššie, veľké vrecia sú často vybavenéspevňujúcimi rámami, pričom je umožnené udržať vreciav podstate V hranolovitom tvare, i keď sú naplnené produktom. Tieto spevňujúce prvky, i keď nebránia priamo plneniu veľkého vreca produktom, budú prekážkou, pokiaľ je vak umiestnený doĎalej vrece alebo vak, umiestnený do veľkého vreca, môže odolať aspoň V prvom prípade mechanickému tlaku, ktorý narastá vplyvom hmotnosti materiálu. Tento faktor je ešte dôležitejší pri plnení takého vaku produktom a jeho následného umiestnenia do veľkého vreca, pokiaľ je to žiadúce. Taká prax predpokladá mať vrecia, schopné udržať nárast tlaku produktu i vlastnú hmotnosť. Vedľa ďalších nevýhod je potreba pri výrobe vložky vaku, schopné adekvátne odolať mechanickému stresu produktu, zahrnúť flexibilné materiály s danou hrúbkou, ktoré súnákladné. Okrem toho je treba mať na pamäti, že zvlášť pri transporte potravín sú veľké vrecia zamýšľané ako produkty pre koncového spotrebiteľa a nie sú zamýšľané na opakované použitie. Musia mať čo najmenšie náklady, pričom tátopodmienka je nezbytná u vriec alebo vakov, zamýšľanýchna umiestnenie do veľkých vriec.Ďalej s už naplneným vakom, umiestneným vo veľkom vreci a potom podrobenému evakuácii a/alebo injekcii ochranného inertného plynu je obvykle obtiažne zamedziť možným trhlinám,ktoré môžu spôsobiť zlyhanie vákuovo kontrolovanej atmosféry,pričom vzniká riziko rýchleho skazenia produktu V baleni. Mimochodom je treba mať na pamäti, že v prípade balenia produktu (napr. lieskových orieškov), ktoré majú ročnú trvanlivosť, sú veľké vreca tiež využité ako skladovací obal,u ktorého je žiadúce skladovať produkty za perfektných skladovacích podmienok v podstate po rovnakú dobu medzi dvomi dátami spotreby, tzn. jeden rok.Súčasný vynález má za cieľ plne a dostatočne vyriešiťtieto problémy. Podľa súčasného vynálezu sú také výsledky

MPK / Značky

MPK: B65B 31/04, B65D 88/00

Značky: tovarů, potravin, spôsob, zabalenia, realizáciu, konkrétne, balenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e4067-sposob-zabalenia-tovaru-konkretne-potravin-balenia-a-sady-pre-ich-realizaciu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob zabalenia tovaru, konkrétne potravín, balenia a sady pre ich realizáciu</a>

Podobne patenty