Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenie na výmenu tepla, najmä elektrického vykurovacieho zariadenia. Takéto zariadenia na výmenu tepla sú používané napríklad na ohrievanie vzduchuvynález bude v nasledujúcom opisaný na príklade elektrického vykurovacieho zariadenia na vykurovanie vnútorného priestoru motorového vozidla. Je ale nutné mať na zreteli, že zariadenie podľa vynálezu je vhodné tiež aj naElektrické vykurovacie zariadenie tohto druhu na ohrievanie vzduchu zavádzaného do vnútorného priestoru motorového vozidla pozostáva z elektrických vykurovacích článkov a tepelných vodičov, okolo ktorých prúdi ohrievaný vzduch. Ako elektrické vykurovacie články sú používané napríklad keramické vykurovacie články s kladnými teplotnýmiTeplo odovzdávané vykurovacimi článkami je prostrednictvom tepelných vodičov, vytvorených napríklad vo forme vlnitých rebier alebo lamiel, prevádzané na ohrievanýĎalej je známe dosiahnutie elektrického spojenia PTCčlánkov so zdrojom prúdu použitím kontaktných plechov. Vykurovacie články sú obvykle umiestnené V úložnom zariadení,na ktorom môžu byť umiestnené tiež ovládacie zariadenia,napríklad výkonné tranzistory alebo podobné elektrickéspínacie alebo ovládacie prvky.EP O 616 486 Al uverejňuje vykurovací aparát na vyhrievanie fluida, ktorý obsahuje vlnité články na prenos tepla a medzi nimi ležiace dosky a odporové vykurovacieÚlohou vynálezu je vyvinutie zariadenia na výmenu tepla usporiadaného tak, aby bolo jednoduchým spôsobom zaručené ako spojenie elektrických vykurovacích článkov so zdrojomnapätia, taktiež vedenie tepla medzi PTC-článkom a vzduchom.Tato úloha je vyriešená pomocou zariadenia podľa nárokuZariadenie na výmenu tepla podľa vynálezu, najmä pre motorové vozidlo, má najmenej jeden teplosmenný montážny celok vytvorený tak, že zariadenie na výmenu tepla môže byť čo sa týka výhrevnej plochy, vykurovacieho výkonu a odstupňovania vykurovania, ako aj rozdelenia vykurovacieho výkonu jednoducho prispôsobené danému, požadovanému účeluVýhodné uskutočnenia zariadenia na výmenu tepla podľavynálezu sú uvedené V závislých nárokoch.Zariadenie na výmenu tepla podľa vynálezu obsahuje podľa výhodného uskutočnenia teplosmenný montážny celok, ktorý má najmenej jednu prvú zložku, ktorej teplota sa mení V závislosti na elektrickom prúde prebiehajúcom touto zložkou. Prvou zložkou je najmä najmenej jeden elektrickývykurovací článok, ktorý je spojený so zdrojom elektrickéhoTeplosmenný montážny celok ďalej obsahuje druhú zložkuna výmenu tepla s médiom obtekajúcim teplosmenný montážnyPod pojmom vykurovací článok V zmysle predkladaného vynálezu sa rozumie článok alebo skupina článkov, ktorých prostrednictvom sa mení elektrická energia na tepelnú. Takýmito vykurovacími článkami môžu byť napríklad keramické vykurovacie články s kladnými teplotnými koeficientmi (PTC vykurovacie články). V rámci vynálezu ale môžu byť použité tiež iné vykurovacie články, ako napriklad odporové vykurovacie články, plazmové vykurovacie články a/aleboTeplosmenný montážny celok, ktorý obsahuje najmenej jeden elektrický vykurovací článok a najmä dve druhé zložkyna výmenu tepla, je podľa výhodného uskutočnenia vynálezuDruhá zložka alebo druhé zložky sú vyrobené z materiáluso stanovenou elektrickou a tepelnou vodivosťou. Prvé a druhézložky teplosmenného montážneho celku sú umiestnené tak, že najmenej jedna prvá a jedna druhá zložka teplosmenného montážneho celku sa dotýkajú tak, že dochádza na výmenuV obzvlášť výhodnom uskutočnení je druhou zložkou teplosmenného montážneho celku mriežka, vyrobená z kovovýchPod pojmom mriežka sa v zmysle predkladaného vynálezu rozumie pletivo z kovového a/alebo syntetického materiálu opatrené otvormi, ktoré sú pravidelne alebo nepravidelne rozdelené v hlavných smeroch mriežky a sú vytvorené odstupom jednotlivých vláknitých základných prvkov. Ako základné prvkymôžu byť použité napríklad drôty s napred daným priemerom.Ďalej potom z počtu použitých drôtov, ich priemeru a mriežkovej štruktúry vyplýva stanovená uzavrená plocha. Naproti tejto uzavrenej ploche stojí takzvaná otvorená plocha. Je získaná z rozdielu pretekanej plochy tepelnéhovýmenníka a otvorenej plochy teplosmennej mriežky.V zmysle predkladaného vynálezu je možné ako mriežkurozumieť tiež tkaninu alebo pletivo s vhodnou štruktúrou.Podľa predkladaného vynálezu je mriežka elektricky vodivo spojená s najmenej jednou časťou rámového prvku. Toto spojenie je dosiahnuté buď kontaktom povrchových štruktúr mriežky s úložným zariadením alebo použitím vodivého

MPK / Značky

MPK: B60H 1/22, H05B 3/22

Značky: zariadenie, výměnu, tepla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e385-zariadenie-na-vymenu-tepla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výmenu tepla</a>

Podobne patenty