Spôsob a zariadenie na redukciu škodlivých zložiek produktov vznikajúcich pri spaľovaní tepelným zdrojom

Číslo patentu: E 3741

Dátum: 23.03.2004

Autori: Conti Alberto, Abate Valerio, Bianchi Maria Michela

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka spôsobu a zariadenia podľa tohto spôsobu na redukciu a/alebo elimináciu škodlivých zložiek produktov vznikajúcich pri spaľovaní tepelným zdrojom,zahŕňajúceho najmenej spaľovaciu komoru a najmenej pevné odsávacie potrubie, potrubie, ktoré sa používa na priame odsávanie z vnútorného objemu do vonkajšieho objemu uvedenej- nastavenie hodnôt tlaku produktov v rámci vopred stanoveného rozsahu, najmenej V jednej časti uvedeného- separáciu plynných škodlivín najmenej V jednej časti0002 Jeden 2 hlavných problémov súčasnosti v hustozaľudnených mestách a veľkomestách je znečistenie vzduchu.0003 Vzduch sa znečisťuje jednak zložkami, ktoré sa miešajú so vzduchom a jednak zložkami, ktoré menia prírodné súčasti vzduchu. Všetky tieto zložky sa všeobecne nazývajú Škodliviny. Takže máme skupiny škodlivín priame škodliviny a nepriame Škodliviny.0004 Priame škodliviny sa typovo delia na plynné Škodliviny a pevné škodliviny. Ako príklad niektorých priamych škodlivín sú tie zložky, ktoré sú schopné meniť vzdušný kyslík z jeho dvojatómového molekulárneho stavu na nmdifikovaný trojatómový stav (ozón). Táto reakcia vzniká u emisií splodín.N 005 Aby sa redukovali škodliviny a s tým súvisiace Škody,vynálezci určujú zdroje znečistenia, aby sa tam mohol uskutočniť príslušný technologický zásah proti každémuz týchto zdrojov. Zdroje znečistenia sú všetky tie, ktoréemitujú plynné alebo pevné častice do vzduchu, sú to dopravné prostriedky, budovy a priemyselné závody.0006 Riešenia, ktoré sa používajú na redukciu Škodlivín uvoľnených do vzduchu, ich vplyvu na zdravie, sú rôzne podľa typu zdroja škodlivín, typu škodlivín a historického obdobia. 0007 Na začiatku sa pozornosť upriamovala na redukciu niektorých škodlivín z priemyselných závodov, viď ako príklad patent US 5 879 645, ktorý uverejňuje katalyzátor a podobné spôsoby na redukciu oxidov dusíka z priemyselných emisií. Emisie V podstate predstavujú splodiny horenia.0008 Následne sa použili podobné riešenia V rôznych oblastiach ako dopravné prostriedky, konkrétne automobily,nákladné autá atď.0009 V patente US 5 879 645 sa efektívne použili katalyzátory a súvisiaci spôsob podľa rovnakej schémy ako u výfukových plynov. Zavádzanie katalytických tlmičov výfukov umožnilo výrazne znížiť škodliviny z dopravných prostriedkov.0010 Napriek tomu však bolo zrejmé, že všetky tieto riešenia schopné znížiť škodliviny a emisie z priemyselných závodov a dopravných prostriedkov so spaľovacimi motormi nie sú dostatočné na redukciu škodlivín, predovšetkým vo velkomestách.N 011 Ako bolo na začiatku tiež zrejmé, je treba tiež znížiť Škodliviny z budov. Hustota osídlenia podstatne prispieva k emisiám do vzduchu, hlavne v dôsledku vyhrievacích systémov a systémov výroby teplej vody inštalovaných V obytných domoch a úradoch.0012 Redukcia emisií sa tak predovšetkým týka redukcie škodlivín priamo u ich zdrojov zavedením špeciálne určených zariadení. Aby to malo jasný kladný dopad, je nevyhnutné do väčšiny dopravných prostriedkov a obytných budov inštalovať takéto Škodliviny znižujúce zariadenia. V súčasnosti voväčšine vyspelých krajin platia nariadenia, ktoré nútiavýrobcov automobilov predávať vozidlá so zariadením na redukciu emisií, ktoré spĺňajú presne stanovené redukčné ciele. Priemerný vek automobilov umožňuje, aby väčšina automobilov, ktoré sú v obehu a ktoré nemajú takéto zariadenia zavedené, sa nahradili novými s nízkou emisiou. Naopak situácia u obytných budov je iná, priemerný vek obytných budov je príliš dlhý V porovnaní s automobilmi, takže nie je možné si predstaviť, dokonca ani v prípade nariadenia podobného tomu z oblasti automobilizmu, rýchlu náhradu existujúcich zariadení s novým nízko-emisným. profilom. V takom prípade by riešenie obytných budov malo byť jednoduchá inštalácia do existujúcich budov, nízko-rozpočtový profil s malým ekonomickým dopadom na majiteľov budov, na obdobie porovnateľné s priemernou dobou údržby a životnosti budov. Priemerná predpokladaná trvanlivosť pre staré súčasti je dôležitý parameter táto doba je výrazne dlhšia v stavebníctve v porovnaní s oblasťou automobilizmu,ale má napriek tomu oveľa menší dopad v prípade renovácií v porovnaní s celkovým novým riešením, ktoré vyžaduje rekonštrukcia.0013 Každá krajina vydáva bezpečnostné a zdravotné nariadenia týkajúce sa bezpečnosti podnikov, predovšetkým v prípade požiaru alebo výbuchu. V priemyselných podnikoch sa katalytické zariadenie vyžaduje pre vysokoteplotný tepelný režim. Vysoká teplota sa dosiahne horením plynu, benzínu,nafty alebo iných látok. V civilných budovách sa často na takéto zariadenia vyžaduje úprava nezlučiteľná s typológiou existujúcich miestností alebo vyžaduje úpravy okolia, aby vyhovovali bezpečnostným a protipožiarnym predpisom,predovšetkým opatreniam proti výbuchu v prípade plynu.0014 Zariadenia na zlepšenie kvality vzduchu sú známe pre uzavreté priestory, ako zariadenia vysávajúce vzduch z vonku,meniace chemicky a mechanicky jeho vlastnosti a prečerpávajúceich do vnútra budov alebo dopravných prostriedkov.0015 DE 196 27 028 A (DEUTZ AG) uverejňuje spôsob a zariadenie na zníženie Škodlivín vo výfukových plynoch produkovaných spaľovaním vo vyhrievacích telesách pre civilné budovy (domy alebo obydlia), zariadenie obsahuje spaľovaciu komoru, pevné odsávacie potrubie, prostriedky na reguláciu tlaku výfukových plynov prechádzajúcich potrubím, prostriedky na odstránenie plynných škodlivín a prostriedky na separáciu časticových škodlivin vo forme pórovitých keramických filtrov,ktoré sa môžu ohrievať prvkom elektrického kúrenia na spálenie zadržaných častíc sadzí, a tým regenerovať filter.0016 Predmet predkladaného vynálezu uverejňuje spôsob a s ním súvisiace zariadenie na redukciu a/alebo elimináciu škodlivín z produktov produkovaných spaľovacími tepelnými zdrojmi, ktoré by bolo možné jednoducho inštalovať v existujúcich budovách,mali by nízke náklady a dali by sa u nich jednoducho menit parametre a/alebo prispôsobiť sa požiadavkám zákazníka.0017 Predmet predkladaného vynálezu uverejňuje spôsob a s ním súvisiace zariadenie na redukciu a/alebo elimináciu škodlivých zložiek produktov z emisií produkovaných spaľovacími tepelnými zdrojmi, obsahujúci najmenej spaľovaciu komoru a najmenej pevné odsávacie potrubie, potrubie, ktoré sa používa k priamemu odvodu z vnútorného objemu uvedenej spalovacej komory vo vnútri uvedenej komory, obsahujúce kroky nastavenia hodnôt tlaku produktov v rámci vopred stanoveného rozsahu najmenej v jednej časti uvedeného pevného potrubia oddeľovania plynných škodlivín najmenej V jednej časti uvedeného pevného potrubia.0018 Predmet predkladaného vynálezu uverejňuje spôsob a súvisiace zariadenie na redukciu a/alebo elimináciu škodlivých zložiek, zariadenie, navrhnuté podľa spôsobu na redukciu a/alebo elimináciu škodlivých zložiek z emisií produkovaných spaľovacími tepelnými zdrojmi, obsahujúce najmenej spaľovaciu komoru a najmenej pevné odsávacie potrubie, potrubie sapoužíva k priamemu odvodu produktov z vnútorného objemu von z

MPK / Značky

MPK: F23J 15/08, B01D 53/74

Značky: škodlivých, spôsob, redukciu, produktov, tepelným, vznikajúcich, zložiek, spalování, zdrojom, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e3741-sposob-a-zariadenie-na-redukciu-skodlivych-zloziek-produktov-vznikajucich-pri-spalovani-tepelnym-zdrojom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na redukciu škodlivých zložiek produktov vznikajúcich pri spaľovaní tepelným zdrojom</a>

Podobne patenty