Železničný prejazd

Číslo patentu: E 3357

Dátum: 30.08.2005

Autor: Neumann Bernhard

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka železničného prejazdu s pojazdnou či pochôdznou plochou cestnej komunikácie, prebiehajúcou cez jednu alebo viac kolají, ktorá je vytvorená z prvkov zádlažby kolají, ktoré sú usporiadané v úrovni koľajníc,ako je popísané napriklad v EP 1 225 279 A.0002 Pri známych železničných prejazdoch vyššie uvedeného druhu nie je usporiadané žiadne zreteľne viditeľné značenie okrajov plochy cestnej komunikácie, čo sa javl vzhľadom kpotenciálnemu nebezpečenstvu, aké existuje práve u železničných prejazdov vúrovnl koľajníc, ako podstatný nedostatok. Vnoci sú, zvlášť pri osvetlených železničných prejazdoch, bočné okraje zádlažby kolají často ťažko rozoznateľné, a rozoznateľnost bočných okrajov zádlažby kolají železničných prejazdov, ktoré plochy cestných komunikácií križujú šikmo, je zhoršená už týmto šikmým priebehom, a to tým viac, ak ide o viackolajový železničný prejazd.0003 Cielom predloženého vynálezu je poskytnúť pre použitie na takýchto železničných prejazdoch určité prvky zádlažby kolají, ktoré nesú hlavne v noci lahko rozoznateľné značenie, ktoré pri usporiadaní viacerých takýchto prvkov zádlažby kolají na bočnom okraji plochy cestnej komunikácie, križujúcich železničnú koľaj alebo koľaje, bude z pohladu vodičov vozidiel alebo chodcov bez ďalšieho chápané za ohraničenie takejto plochy cestnej komunikácie, ktoré je potrebné si všimnúť.0004 železničný prejazd vyššie uvedeného druhu, vytvorený podľa vynálezu, sa vyznačuje tým, že na bočných okrajoch plochy cestnej komunikácie, križujúcich jednu alebo viac železničných koľaji, sú usporiadané prvky zádlažby kolají, ktoré majú na svojej vrchnej ploche, tvoriacej plochucestnej komunikácie, Iuminiscenčné značkové prvky, ktoré na každom z týchto prvkov zádlažby koľají tvoria pretiahnutú, trojuholníkovú alebo štvoruholníkovú luminiscenčnú značkovú plochu, ktorá leží na vrchnej ploche týchto pNkov zádlažby koľají, pričom dlhá strana trojuholníka alebo dlhá uhlopriečka štvoruholníka prebieha v smere naprieč príslušnej železničnej koľaje. V prípade štvoruholníkového tvaru pritom prichádza do úvahy hlavne kosoštvorcový tvar. Prostredníctvom tohto vytvorenia môže byt vyššie uvedený ciel dobre dosiahnutý konštrukčne jednoduchým spôsobom. Prostredníctvom pretiahnutého vytvorenia luminiscenčných značkových plôch, usporiadaných na prvkoch zádlažby koľají, sú tieto Iuminiscenčné značkové plochy dobre rozoznateľné, hlavne v noci, tiež vtedy, ked sú pozorované pod malým uhlom vzhladom kploche cesty, ako je tomu zuhla pohladu vodičov osobných motorových vozidiel i zuhla pohľadu chodcov. Prostredníctvom trojuholníkového tvaru alebo kosoštvorcového tvaru luminiscenčných značkových plôch, usporiadaných na prvkoch zádlažby koľají, a prostredníctvom špeciálnej orientácie týchto luminiscenčných značkových plôch spočívajúcich vtom, že dlhá strana trojuholníka resp. dlhá uhlopriečka kosoštvorca prebieha naprieč príslušnou železničnou kolajou, sa môže dosiahnut to, že vrade luminiscenčných značkových plôch, ktoré sa nachádzajú na prvkoch zádlažby koľají, ktoré sú na bočnom okraji plochy cestnej komunikácie, krížiacej jednu alebo viac železničných koľají,usporiadaných jedna za druhou pozdĺž tohto bočného okraja, bočné okraje týchto luminiscenčných značkových plôch približne navzájom lícujú, pričom tak vzniká pre pozorovateľov takejto rady za sebou nasledujúcich luminiscenčných značkových plôch silnejší dojem. že tieto reflexné plochy spolu vytvárajú hraničnú líniu. Pritom jednako v prípade plôch cestných komunikácií, križujúcich železničné koľaje približne v pravom uhle k smeru koľají, vzájomne Iícujú dlhé strany trojuholníka resp. dlhé uhlopriečky kosoštvorca luminiscenčných značkových plôch, jednako je možné, v pripade plôch cestných komunikácii,križujúcich železničné koľaje šikmo k smeru koľají, prostredníctvom vhodného vzájomného presadenia prvkov zádlažby koľají, ktoré nesú Iuminiscenčné značkové plochy, dosiahnut to, že vzájomne približne Iícujú kratšie stranytrojuholníka resp. strany kosoštvorca luminiscenčných značkových plôch, ktorésú usporiadané jedna za druhou pozdĺž bočného okraja cestnej komunikácie.0005 V záujme dobrej pozorovatelnosti Iuminiscenčných značkových plôch i za podmienok zhoršujúcich viditeľnosť, aké vznikajú napr. pri miernom zašpinení Iuminiscenčných značkových plôch, vplyvom svetiel protiidúcich vozidiel, za hmly atd., s výhodou je usporiadaná dĺžka dlhej strany trojuholníka alebo dĺžka dlhej uhlopriečky kosoštvorca luminiscenčnej značkovej plochy aspoň 200 mm.0006 Rovnako vzáujme dobrej pozorovatelnosti Iuminiscenčnýchznačkových plôch a tiež pre dosiahnutie Iícovania okrajov za sebouusporiadaných Iuminiscenčných značkových plôch vprípade plôch cestnejkomunikácie, prebiehajúcich šikmo k pozdĺžnemu smeru železničných koľaji je výhodné, keď pri trojuholníkových Iuminiscenčných značkových plochách je rozmer luminiscenčnej značkovej plochy, meraný kolmo k dlhej strane trojuholníka, 25 až 50 dĺžky dlhej strany.0007 Pri zriaďovaní železničných prejazdov podľa vynálezu je konštrukčne výhodné, keď pri trojuholnikovom vytvorení luminiscenčnej značkovej plochy leží dlhá strana trojuholníka na okraji príslušného, vpodstate pravouholníkového, prvku zádlažby koľaji. Toto vytvorenie môže byť s výhodou použité tiež vtedy, ked majú byt usporiadané kosoštvorcové luminiscenčné značkové plochy, pričom vždy dva prvky zádlažby koľaji, opatrené vždy trojuholníkovými luminiscenčnými značkovými plochami, sú usporiadané vo dvojiciach vedla seba, a viac dvojíc prvkov zádlažby koľaji, opatrených vždy trojuholnlkovou luminiscenčnou značkovou plochou, sú usporiadané svojimi okrajovými úsekmi prebiehajúcimi po Iuminiscenčných značkových plochách vedľa seba, takže obe trojuholníkové luminiscenčné značkové plochy spolutvoria jednu kosoštvorcovú luminiscenčnú značkovú plochu.0008 V pripade kosoštvorcových Iuminiscenčných značkových plôch je výhodné, keď rozmer Iuminiscenčných značkových plôch, meraný kolmo k dlhej uhlopriečke kosoštvorca, je 50 až 90 dĺžky dlhej uhlopriečky.0009 Ďalej je v prípade kosoštvorcového tvaru Iuminiscenčných značkových plôch výhodné, keď sú tieto plochy usporiadané v strede vždy v podstate pravouholníkového prvku zádlažby koľají.0010 Prvky zádlažby koľají pre železničný prejazd vytvorené podľa vynalezu sú s výhodou vytvorené zkompozitného materiálu zčasticového materiálu a spojiva, a luminiscenčné značkové prvky sú zabudované v kompozitnom materiáli v ploche tvoriacej vrchnú stranu tohto prvku zádlažby0011 Luminiscenčné značkové prvky, ktoré majú prvky zádlažby koľají železničných prejazdov vytvorené podľa vynálezu, sú s výhodou vytvorené ako reflektory, ktoré pod vplyvom dopadajúceho svetla zvonku, ktoré môže richádzať najmä zo svetlometov vozidiel, tvoria plošné luminiscenčné značenie. Takéto vytvorenie Iuminiscenčných značkových prvkov je konštrukčne jednoducho realizovateľné, pričom podľa výhodného uskutočnenia sú tieto reflektory zložené zmnožstva reflexných telies, ktorými sú hlavne reflexné guľôčky. Ďalšieho zlepšenia viditeľnosti Iuminiscenčných značkových prvkov je možné docieliť usporiadanim množstva bodových svietlacich zdrojov svetla,s výhodou LED-prvkov, v Iuminiscenčných značkových prvkoch. Luminiscenčné značkové prvky pritom môžu byť konštruované iba smnožstvom takýchto bodových svietlacich zdrojov svetla, alebo lepšie s takýmito bodovými svietiacimi zdrojmi svetla a s množstvom reflexných prvkov, hlavne reflexných guľôčok. Tiež je možné vytvoriť optickú zostavu bodových svietlacich zdrojov svetla, hlavne LED-prvkov, tak, že tieto zdroje svetla sami tiež slúžia ako reflektory. Ak sú v Iuminiscenčných značkových prvkoch vedľa zdrojov svetla usporiadané tiež reflektory, ponúka sa tá výhoda, že funkcia značenia zostávazachovaná aj pri výpadku prúdu. Pri vytvorení Iuminiscenčných značkových

MPK / Značky

MPK: E01C 9/00, E01F 9/04

Značky: železničný, prejazd

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e3357-zeleznicny-prejazd.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Železničný prejazd</a>

Podobne patenty