Vložkový list pre identifikačný dokument v knižnom vyhotovení, identifikačný dokument v knižnom vyhotovení a spôsob vytvorenia identifikačného dokumentu v knižnom vyhotovení

Číslo patentu: E 3155

Dátum: 31.08.2004

Autor: Senge Carsten

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

VLOŽKOVÝ LIST PRE IDENTIFIKAČNÝ DOKUMENT v KNIŽNOM WHOTOVENÍ, IDENTIFIKAČ NÝ DOKUMENT v KNIŽNOM VYHOTOVENÍ A SPÓSOB WTVORENIA IDENTIFIKAČNÉHO DOKUMENTU v KNIŽNOM VYHOTOVENÍ0001 Tento vynález vychádza z vložkového listu pre identifikačný dokument vknižnom vyhotovení, z identifikačného dokumentu v knižnom vyhotovení a zo spôsobu vytvorenia identifikačného dokumentu v knižnom vyhotovení podľa predvýznaku nezávislých nárokov.0002 identifikačné dokumenty vknižnom vyhotovení pozostávajú vo všeobecnosti zobalu zumelej hmoty alebo kartónu alebo zplátenného obalu adátových stránok zpapiera a/alebo umelej hmoty. Tieto dátové stránky sú kobalu alebo kvnútornej strane obalu pripevnené pomocou švového spoja. Dátové stránky majú formu stránky s personálnymi dátami, na ktorej sú usporiadané najdôležitejšie personálne dáta a fotograña vlastníka identiñkačného dokumentu. Ďalšie dátové stránky môžu obsahovať ďalšie záznamy k vlastníkovi identifikačného dokumentu alebo volné plochy pre neskoršie záznamy, napríklad pre víza. Dátové stránky môžu pozostávať z rôznych materiálov a môžu mat rôznu hrúbku.0003 Pod identiñkačnými dokumentmi sa ďalej rozumejú napriklad pasy,osobné preukazy vknižnom vyhotovení alebo vodičské preukazy, provizórne personálne dokumenty alebo podobne.0004 Z tlačiva EP 0 430 282 A 2 sú už známe víacvrstvové legltimácie, ktoré obsahujú vložené vrstvy z určitého termoplastového elastického materiálu,napríklad z termoplastového polyuretánu.0005 Stále pretrváva ten problém, že dátové stránky, ktoré obsahujú umelú hmotu, nemajú dostatočné ohybové vlastnosti. viacnásobným ohýbaním vznikajú vlamínovaných stránkach prvé trhliny anapokon lom takejto stránky, najmä voblasti švového spoja alebo tam, kde prechádzajú do seba rôzne materiály. Takáto zlomená dátová stránka sa v krajnom prípade oddelí od daného identiñkačného dokumentu v knižnom vyhotovení.0006 Na riešenie tohto problému sa vtlačive EP 0 917 966 B 1 popisujú vložkové listy pre identifikačné dokumenty vknižnom vyhotovení, ktoré pozostávajú zviacerých vrstiev, ktoré voblasti miesta švového spoja však prinajmenšom čiastočne nedržia navzájom spolu.0007 EP 1 245 407 A 2 ukazuje a opisuje pružný a viacvrstvový dátový list určitého bezpečnostného dokumentu, napríklad pasu s vrstvou, ktorú možno popisovať laserom a s pružnou nosnou vrstvou (back layer t.j. zadnou vrstvou),ktorá je cez laminovanú vrstvu spojená s vrstvou, ktorú možno popisovať laserom. Tento dátový list vykazuje oblasť, v ktorej je umiestnený švový spoj na pripevnenie tohto dátového listu na daný pas. Nosná vrstva siaha až do tejto oblasti, zatial čo vrstva, ktorú možno popisovať laserom, pred touto oblasťou končí.0008 Vložkový list podľa vynálezu so znakmi nezávislého nároku má oproti tomu tú výhodu, že všetky vrstvy tohto vložkového listu sú navzájom pevne spojené a tým majú vysokú stabilitu a bezpečnosť pred sfalšovaním. Tento vložkový list vykazuje ďalej velmi dobré ohybové vlastností a zabráni sa trhlinámje možno takýto vložkový list, ako je to obvyklé, vybavit personálnymi dátamí a dáta do tejto dátovej stránky zaznamenať pomocou lasera. Takéto dáta môžu byť obrazové dáta, písmená a číslice a tiež kódovania, napriklad určitý čiarový kód. Ďalej je možné vtomto vložkovom liste zakomponovať rôzne bezpečnostné charakteristické znaky ako sú preklápajúce sa obrazy alebo hologramy, ako aj ďalšie bezpečnostné charakteristické znaky, známe z oblasti ID-1.0009 Základná myšlienka tohto vynálezu spočíva vtom, že vo vložkovom liste pre identifikačný dokument v knižnom vyhotovení, ktorý pomocou švového spoja vo väzbovej oblasti možno spájať pozdĺž jednej strany s ostatnými časťami knihy a pozostáva zprinajmenšom jednej vrstvy ztermoplastového elastického materiálu aprinajmenšom z jednej ďalšej vrstvy, sa táto prinajmenšom jedna vrstva ztermoplastového elastického materiálu zapusti až do väzbovej oblasti a prinajmenšom jedna ďalšia vrstva sa ponechá iba po túto väzbovú oblasť.0010 Pre vložkové listy, ktoré majú byť vybavené mikročipom a bezdotykovým prenosom dát, sa podľa vynálezu predpokladá do tejto vrstvy ztermoplastového elastického materiálu uloženie komunikačných cievok, pretože tento materiál takúto cievku dobre obtečie, cievka je v tejto vrstve uložená pružne a tým sa zabráni poškodeniam tejto cievky. Táto cievka sa pri tomto ukladá mimo väzbovej oblasti do vrstvy z termoplastového elastického materiálu.0011 Analogické výhody sa dajú uviesť tiež pre identifikačný dokument vknižnom vyhotovení podla tohto vynálezu svložkovým listom podla tohto0012 Ako ďalšie sa uvádza podľa vynálezu spôsob výroby vložkového listu pre identifikačný dokument v knižnom vyhotovení so znakmi nezávislého nároku,ktorý opisuje jednoduchý a nákladovo priaznivý postup na výrobu podobného vložkového listu. Výhodné je predovšetkým to, že všetky vrstvy sú spojené laminovanim atým sa dosahuje vysoká pevnosť avysoká bezpečnosť proti sfalšovaniu pre vložkový list, vznikajúci týmto spôsobom. Okrem toho sa na základe uloženia komunikačnej cievky do vrstvy ztermoplastového elastickéhomateriálu uvádza jednoduchý a nákladovo priaznivý postup výroby pre vložkový list, čím sa zabráni poškodeniam komunikačnej cievky.0013 Na základe opatrení, uvedených vzávislých nárokoch, sú možné výhodné ďalšie vytvorenia azlepšenia predmetov, uvedených vnezávisiýchnárokoch, 0014 Pre dosiahnutie vysokej stability je výhodné vrstvu ztermoplastového elastického materiálu voblasti väzby opatriť väčšou hrúbkou, ako vostatných oblastiach. Zvlášť výhodné je hrúbku tejto vrstvy zprinajmenšom jedného termoplastového elastického materiálu voblasti väzby zvoliť tak, aby celková hrúbka voblasti väzby bola rovnaká ako celková hrúbka v ostatných oblastiach vložkového listu. Takto bude zaručený plynulý prechod medzi oblasťou väzby aostatnými oblasťami vložkového listu a do značnej miery sa zabráni koncentráciám napätí pri ohýbaní v tejto oblasti. Práve tak je výhodné, ak na jednej strane tejto vrstvy ztermoplastového elastického materiálu sú nainštalované prinajmenšom ďalšie vrstvy, nechať tieto rozdielne ďaleko zasahovať až po oblasť väzby. Týmto sa pri ohýbaní zabráni hrane s možným vznikom odtrhnutia a tiež sa zabráni zvýšenej koncentrácii napätia pri ohýbaní na mieste v prechodovej oblasti medzi oblasťou väzby a ostatnými oblasťami vložkového listu. Zvlášť výhodné je vrstvy presadiť oprinajmenšom 500 m, mimoriadne výhodné je presadenie oprinajmenšom 1 mm. Pre pevnosť je ďalej výhodné, aby hrúbka vrstvy termoplastového elastického materiálu v oblasti väzby bola v rozsahu medzi 4000015 Mimoriadne výhodné ďalšie uskutočnenie tohto spôsobu podľa vynálezu na vytvorenie vložkového listu spočíva vtom, že sa zakaždým dve ďalšie vrstvy nainštalujú nad alebo pod touto vrstvou z tennoplastového elastického materiálu na tej istej strane a tieto vrstvy sa pred laminovanim spolu zostehujú.0016 Týmto sa vylúči skĺznutie týchto vrstiev pri Iaminovaní. Pod zostehovaním sa pri tomto rozumie bodové zvarenie resp. stavenie vrstiev, pričom sa tieto zvarové body prednostne nachádzajú mimo oblasti budúcej dátovej

MPK / Značky

MPK: B42D 15/10

Značky: identifikačný, knižnom, dokument, vyhotovení, dokumentu, identifikačného, vytvorenia, spôsob, vložkový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e3155-vlozkovy-list-pre-identifikacny-dokument-v-kniznom-vyhotoveni-identifikacny-dokument-v-kniznom-vyhotoveni-a-sposob-vytvorenia-identifikacneho-dokumentu-v-kniznom-vyhotoveni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vložkový list pre identifikačný dokument v knižnom vyhotovení, identifikačný dokument v knižnom vyhotovení a spôsob vytvorenia identifikačného dokumentu v knižnom vyhotovení</a>

Podobne patenty