Cylindrická vložka s príslušným kľúčom

Číslo patentu: E 20803

Dátum: 01.07.2010

Autor: Baumann Andreas

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Cylindrickú vložku rovnakého druhu popisuje US2005/0 O 6 lO 43 Al a US 4,756,177. Popisaná je tu cylindrickáliku,vnútri otvoru vo valcovom bubienku.kľúčového kanála rameno, vložka so stavitkom vo forme ko usporiadaným otočne votŕni kľúča. Profil definuje axiálnu polohu kolíčka.Smerom k ose sa količek pohybuje vďaka vratnej pružine.V DE 30 24 929. Cylindrická vložka pozostáva z krytuvykazujúceho dutinu, aby bolo možné po zasunuti príslušného kľúča otočiť zamykacim článkomspojeným s valcovým bubienkom, vďaka ktorému sa zámokovláda. Ak kľúč V zámku zasunutý nie je, znemožňujú otočný pohyb valcovým bubienkom západky. Niekoľko západiek, z ktorých každá vykazuje kolíčky V kryte v bubienku, y vo valcovom bubienku. Ak kľúč V zámku zasunutý nie je, pretinajú kolíčky umiestnenéV kryte medzeru medzi valcovým bubienkom a krytom. Vo valcovom bubienku rovnakého druhu sa nachádza stavítkoV tvare valca, ktoré možno axiálne premiestňovať. Stavítko drží V uzamknutej polohe pružina. V tejto polohe bráni pružine v premiestnení stavítka do uvoľnenej polohy blokovaci článok vyrobený formou zamykacieho hranola. Ak sa do kľúčového kanála zasunie príslušný kľúč, usporiadajú sa západky, a nielen tie, takým spôsobom, aby kolíčky krytu nepretínali medzeru. Pri zasunutí príslušného kľúča sa uvoľní tiež stavitko. Toto stavítko sa vďaka pružine dotýka čelnou stranou rebra, ktoré je vyprofilované na kľúči. Čelná strana sa nachádza na protiľahlej strane od pružiny. Ak sa kľúč zasunie do kľúčového kanála celý, premiestni sa stavitko do takej polohy, v ktorej sa zamykací článokVychýli do polohy, ktorá valcový bubienok odomkne.0005 DE 16 78 096 popisuje cylindrickú vložku s krytoma valcovým bubienkom, ktorý je otočne umiestnený vo valcovej dutine. Vo valcovom bubienku je kľúčový kanál, do ktorého sa zasunuje kľúč. Tŕň kľúča vykazuje zárezy, ktoré slúžia na usporiadanie količkov vo valcovom bubienku. Hlavy količkov vo valcovom bubienku vykazujú tvar hrebeňa strechy. Vďaka tomu prenikajú do šikmých zárezov V tŕni kľúča a zotrvávajú tak V definovanej otočnej pozícii. Zasunutý kľúč uvedie kolíčky vo valcovom bubienku do takej otočnej pozície, aby výstupky zamykacieho článku mohli preniknúť do radiálnych vybraní količkov vo valcovom bubienku, a to tak, že ak kľúč zasunutý nie je, valcový bubienok, ktoreho otáčanie ovplyvňuje zamykací článok, sa môže vychýliť do odomknutej polohy, ktorá umožňuje otáčanie valcovým bubienkom radiálne0006 DE 36 09 473 Al popisuje cylindrickú vložkus valcovým bubienkom, ktoreho otáčanie blokuje zamykaciapáka s dvoma ramenami, ktorá sa po zasunuti príslušného kľúča premiestni vďaka výkyvnému pohybu do odomknutejpolohy. Paka sa aktivuje pružinou a riadi ju stavítko, ktorésa dotýka profilu na širšej strane kľúča.0007 Vynález si kladie za úlohu vylepšiť zabezpečenie0008 Túto úlohu rieši vynález uvedený V patentových nárokoch. Hlavu stavitka tvorí oporná plocha, o ktorú sa opiera pružina, ktorá stavítko po vytiahnutí kľúčaz kľúčového kanála uvedie do uzamknutej polohy. Od stavitka vyčnieva dotykové rameno. Dotykové rameno sa dotýka profilu V kľúči. Pri zasúvaní príslušného kľúča do kľúčového kanála sa dotykové rameno posúva pozdĺž tŕňa kľúča a po zasunutí celého kľúča do kľúčového kanála sa dotykové rameno dostane do polohy umožňujúcej otáčanie valcovým bubienkom. Dotykové rameno pritom prilieha k ploche na tŕni kľúča. Príslušný kľúč, ktorý je celý zasunutý V kľúčovom kanáli, umožňuje,aby sa tŕň otáčal tak, aby sa zamykací článok vychýlil do odomknutej polohy. Na tento účel má stavítko Vybranie, ktoré je prednostné na strane smerujúcej od tŕňa. Do tohto vybrania zapadne výstupok zamykacieho článku a to za predpokladu, že Vybranie s výstupkom lícuje. Ak kľúč zasunutý nie je, alebo nie je zasunutý dostatočne, Vybranie s výstupkom nelícuje. Pred výstupkom sa navyše nachádza zamykacia plocha, ktorá zabraňuje zamykaciemu článkuv radiálnom vychýlení. Zamykacie plochy susedia s vybraním. Vybranie drieku je prednostne radiálne a jeho obrys je iba o málo väčší ako obrys príslušného výstupku zamykacieho článku. Stena drieku, ktorá susedí s radiálnym vybraním, tak tvorí zamykaciu plochu, ktorá sa V uzamknutej polohe nachádza pred výstupkom a drži tak zamykací článokv zablokovanej polohe. Dotykové rameno tvorí hlava stavitka, ktorá je usporiadaná na jednej strane drieku stavítka. Táto hlava tvori tiež opornú plochu, o ktorú sa opiera rameno listovej pružiny, ktorá drží stavitko v uzamknutej polohe,resp. ho po otočení tŕňom kľúča a vytiahnuti kľúčaz kľúčového kanálu presunie späť do uzamknutej polohy. Valcový bubienok vykazuje radiálne vybranie. Také vybranie tvori kapsu, V ktorej sa nachádza zamykaci článok, ktorý je tvorený prednostne zamykacím hranolom. Zamykací hranol vykazuje šikmé zamykacie plochy. Ak je zamykací článokv zablokovanej polohe, priliehajú tieto plochy k bočným stenám šikmej zamykacej drážky na kryte valca. Ak valcový bubienok otočí stavitkami, ktoré sa momentálne nachádzajúV odomknutej polohe, umožní sa posunutie jednej zamykacej plochy po druhej, čo má za následok pohyb zamykacieho článku radiálne smerom dovnútra. Toto celé prebieha proti pôsobeniu sily vratnej pružiny, ktorá inak pohybuje zamykací článok smerom k zamykacej drážke. Zamykaci hranol má na každej strane na konci výstupok. Ku každému koncu je priradené jedno stavítko. Prednostne má valcový bubienok dva zamykacie články, ktoré sa nachádzajú diametrálne oproti sebe. K nim je priradené jedno stavítko, prednostné dve stavítka tak, že sa dotykové ramená stavítiek môžu dotýkať nielen jedného,ale dvoch rebier na tŕni kľúča, ktoré sú umiestnené oproti sebe. Každé, na tŕni kľúča vyprofilované, rebro má tiež priehlbiny, ktoré tvoria dotykovú plochu. Plochy dotyku vedú šikmo k smeru zasunutia kľúča, a to tak, že stavítka zaujmú odomknutú polohu iba vtedy, ak je kľúč do kľúčového kanála zasunutý celý, teda nadoraz. Na tento účel vykazuje tŕň kľúča doraz, ktorý narazí na čelnú stranu valcového bubienku, a to V mieste, kde sa zasúva kľúč. Potrebné dvojaké uvoľnenie stavítiek je možné využiť tiež pre to, abysa vyskúšalo ochranné frézovanie Špičky kľúča.

MPK / Značky

MPK: E05B 27/10, E05B 27/02

Značky: cylindrická, kľúčom, vložka, príslušným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e20803-cylindricka-vlozka-s-prislusnym-klucom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Cylindrická vložka s príslušným kľúčom</a>

Podobne patenty