Zaoblená strecha vozidla s výstužným a tlmiacim prvkom

Číslo patentu: E 20364

Dátum: 11.09.2013

Autori: Walsch Thomas, Hollmann Christoph

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zaoblená strecha vozidla s výstužným a tlmiacim prvkom0001 Vynález sa týka zaoblenej strechy vozidla z kovového plechu, plastickej hmoty alebo kompozitného materiálu a výstužnêho prvku strechy, nalepenêho na vnútornú stranu strechy vozidla, tvorenêho kompozitnou doskou, ktorá pozostáva z jadra z penového materiálu a s jadrom obojstranne pevne spojených krycích vrstiev, a spôsobu podľa širšieho pojmu patentového nároku 7.prvky strechy na zvýšenie tuhosti strechy a k akustickêmu tlmeniu. Okrem lepenkových produktov nasýtených živicou sa prevážne používajú tvarované sendvičové dosky tvorené penovým jadrom PUR a povrstvenými papierovými alebo plastovými/papierovými kompozitnými krycími vrstvami.0003 Výstuha strechy pre automobily, známa z EP-B-0 825 066, je tvorená doskou z penovej plastickej hmoty, jednostranne spojenej s krycou vrstvou. Na výrobu takej strešnej výstuhy sa najprv zhotoví doska z penovej plastickej hmoty, obojstranne spojená s krycou vrstvou. Následne sa penová doska stredovo rozštípne na dve dosky, jednostranne pokryté krycou vrstvou a rozreže s prídavkom voči rozmerom obloženia strechy. Jednotlivé krycie vrstvy sa tiež rozrežú s prídavkom voči rozmerom obloženia strechy a spoločne s vrstvou lepidla vytvarujú V tvarovacom nástroji podľa finálneho zakrivenia a obrysu obloženia strechy a prilepia. Kratko pred otvorením tvarovacieho nástroja sa tvarovaný dielec vysekne do lícujúcej výstuhy strechy. Penová plastická hmota je polyuretánová pena, krycie vrstvy sú tvorené sulfátovými krycími kartónmi.0004 Tiež v spôsobe výroby strešnej výstuhy automobilov podľa W 0-A-O 1/26 878 sa najprv vyrobí doska z penového plastu s obojstranne umiestenými krycími vrstvami a táto doska sa následne stredovo rozštípne do dvoch penových dosák s jednostranne umiestenou krycou vrstvou. Krycie vrstvy sú s penovým jadromstrany dosky bez povlaku s obložením strechy.0005 EP-A-1 619 007 opisuje výrobu výstužnêho telesa so zakrivenou oblasťou na zvýšenie nosnosti strechy vozidla. Výstužné teleso pozostáva z rovnej ohybnej dosky z ľahkéhomateriálu, tvorenêho penovou hmotou, s obojstranne pevne pripevnenými krycími vrstvami. Krycie vrstvy sa cielene lokálne zatlačia do oblastí určených na zakrievenie, pričom sa takto spôsobeným skrátením krycích vrstiev vytvorí zakrivenie výstužnêho telesa.0006 EP-A-0 826 555 opisuje plochý obkládací diel vo forme dielu vnútorného obloženia automobilu z viacvrstvového vláknitêho materiálu. Vláknitý materiál pozostáva výhodne z vlnitej lepenky,pričonl sú medzi dvoma krycími vrstvami usporiadané dve vrstvy vlnitej lepenky oddelene jednou medziľahlou vrstvou. K zabráneniu trhlin K 7 dôsledku rôznej tepelnej rozťažnosti medzi obkladacím dielom a nosným materiálom, to znamená automobilovou karosériou,vykazuje obkladací diel minimálne na jednej strane vyrovnávacie drážky ťahového napätia. K požadovanému vytvarovaniu obkladacieho dielu, dodávaného vo forme rovného prírezu, do tvaru karosérie,vykazuje obkladací diel na svojej zaoblenej vonkajšej strane tiež tvarovacie drážky. Pevnosť obkladacieho dielu sa zaistí pomocou medziľahlej vrstvy, ktorá nie je zoslabnutá ani vyrovnávacími0007 EP-A-1-1 106 440 opisuje Vyloženie stropu kabíny s vyklenutím pre strechu vozidla s pevnou základnou štruktúrou a pružnou krycou vrstvou. Vyloženie stropu kabíny vykazuje požadované línie lomu na zahnutie alebo zalomenie úsekov vyloženia stropu kabíny pri montáži na strechu vozidla.0008 Ďalší spôsob výroby výstuhy strechy vozidla spočíva v tom, že sa vyrobia rovné výstužné doskyr vo forme polotovaru,ktoré sa následne v dodávateľských závodoch pomocou tvarovacích nástrojov vylisujú do tvaru trojrozmerných tvarovaných dielcov,prispôsobených zaobleniu a geometrii strechy.0009 Upevnenie výstužných prvkov stropu na spodnej strane plechu strechy automobilu sa obvykle uskutočňuje manuálne alebo pomocou robotov pri použití lepidiel.0010 Ukázalo sa, že je veľmi dôležitá vysoká presnosť obrysov výstužných prvkov stropu, pretože odchýlky od geometrie stropu môžu vplyvom vratných síl viesť k nepriaznivému ovplyvneniu optického dojmu alebo vzniku prelúpenín v tenkom plechu strechy automobilu. Na zaistenie tejto vysokej obrysovej presnosti požaduje automobilový priemysel obvykle dodržanie geometrickej tolerancie strešného plechu vozidla po pripevnení výstužných prvkov stropu /- 3 mm, to znamená, že sa zakrivenie výstužných prvkov stropu smie líšiť od zakrivenia plechovej strechy maximálne o 3 mm. Dodržanie tejto požiadavky sa kontroluje napríklad pomocou šablón, prispôsobených individuálnemu obrysu strechy.0011 V prípade vopred vyrobených, zaoblených výstužných prvkov stropu existujú vysoké požiadavky na ich transport a skladovanie.Tieto požiadavky sa riešia napríklad použitím špeciálnych prepravných kontajnerov.0012 Výstužné prvky stropu, ktoré majú vykazovať dostatočnú pevnosť, vyžadujú geometrické tvary, prispôsobené príslušnému konkrétnemu obrysu strechy, čo však zo sebou prináša požiadavku na použitie drahých tvarovacích nástrojov alebo procesných krokov úpravy tvaru. Takto vyrobené konštrukčné diely sa následne zabalia do prepravných kontajnerov tak, abys sa zachoval obrys počas dopravy a u jednotlivých konštrukčných dielov sa nemenil V dôsledku príliš tesného alebo voľného uloženia.0013 Úlohou predkladaného vynálezu je teda poskytnutie strechy vozidla s výstužným prvkom stropu, prilepeným na vnútornej strane vozidla, najmä na vystuženie strechy vozidla, pričom je možné uvedený výstužný prvok stropu pred montážou transportovať bez nákladného prepravného obalu. Ďalšia úloha spočíva V poskytnutí vystuženej strechy vozidla, ktorú je možné vyrobiť bez drahého tvárniaceho postupu a nástrojov. Ďalšou úlohou predkladaného vynálezu je poskytnúť výstužný prvok stropu, ktorý je možné použiť bez kontroly polomerov zakrivenia pomocou šablón.0014 Úloha spočíva najma v príprave klenutej strechy vozidla z kovového plechu, plastickej hmoty alebo kompozitného materiálu a výstužného prvku strechy, nalepeného na vnútornú stranu strechy vozidla, pričom uvedený výstužný prvok splňuje vyššie uvedené predpoklady, a najmä zaoblenie strechy vozidla nie je ovplyvnené nalepeným výstužným prvkom stropu, pričom nalepený výstužný prvok stropu nevytvára žiadne viditeľné lokálne deformácie strechy vozidla.0015 Úloha predkladaného vynálezu je okrem toho poskytnutie cenovo priaznivého spôsobu výroby plochého výstužného prvku z doskového východzieho materiálu, ktorý je možné tvarovo a rozmerovo prispôsobiť danému obrysu konštrukčného dielu z kovového plechu, plastickej hmoty alebo kompozitného materiálu,najmä prvku strechy vozidla.0016 Riešením úlohy poskytnutia výstužného prvku strechy,prilepeného na klenutú strechu vozidla z kovového plechu,plastickej hmoty alebo kompozitného materiálu, je klenutá strecha vozidla podľa patentového nároku 1. Výhodné formy uskutočnenia sú uvedené v patentových nárokoch 2 až 5.0017 Výstužný prvok strechy, prilepený na strechu vozidla,pozostáva z kompozitnej dosky, opatrenej strihovým vzorom, pričom uvedená kompozitná doska je tvorená jadrom z penovej hmoty a krycími vrstvami, obojstranne pevne spojenými s jadrom. Výstužný prvok strechy je pred montážou do strechy vozidla vytvorený rovný, to znamená, že vytvára rovinný prvok.0018 Jadro z penového materiálu je výhodne tvorené polyuretánom(PUR), alebo PUR obsahuje. Jadro z penového materiálu je zvlášť0021 Krycia vrstva z papiera môže byť bez povlaku, poprípade môže byť vo forme bariéry proti vodnej pare jednostranne alebo obojstranne opatrená povlakom plastového filmu napríklad z polyetylênu, polypropylénu alebo polyetyléntereftalátu. U papierov s povlakom polyetylénu alebo plyetyléntereftalátu činí plošná hmotnosť takto potiahnutej strany polyetylénom alebo polyetylénterftalátom výhodne 10 až 50 g/m 2, najmä 20 až 40 g/mĺ Miesto povlaku plastovým filmom je možné vrstvu papiera tiež impregnovať látkami, ktoré pôsobia vodoodpudivo, spomaľujú horenie a/alebo zabraňujú šíreniu plesní a zahnievaniu. V prípade papierov s povlakom latexových kaučukov činí plošná hmotnosť potiahnutej strany latexovým kaučukom 5 až 50 g/m 2, najmä 10 až 30 g/m 2. Výsledná plošná hmotnosť potiahnutých papierov, to znamená krycej vrstvy, sa pohybuje v rozmedzí od 135 do 295 g/mŽ najmä od 175 do 255 g/m 2. Ďalej je možné krycie vrstvy 2 papiera alebo 2 papiera a plastickej hmoty opatriť povlakom laku alebo lepidla, poprípade fungicidnych prostriedkov.0022 Ďalšia výhodná krycia vrstva je tvorená plastovou fóliou,najmä fóliou alebo filmom z polyamidu, polyvinylchloridu,polyetylênu, polypropylénu, polyetyléntereftalátu alebo HIPS0023 Ďalšie výhodné krycie vrstvy sú tvorené alebo obsahujú netkané textílie, to znamená textilný plošny utvar zo spevnenych vlákien, pričom je rúno zvlášť výhodne zapuzdrené v plastickej hmote, najmä polyetyléne. Vo forme vláknitého materiálu sa použijú najmä polyesterové, polypropylénové, polyamidové,prírodné, celulózové, bavlnené, minerálne, bazaltové alebo sklené vlákna, poprípade ich zmesi.0024 Kompozitná doska vykazuje výhodne hrúbku od 3 mm do 10 mm.

MPK / Značky

MPK: B62D 29/00, B60R 13/02, B32B 43/00, B29L 31/30, B62D 25/06, B29C 53/06, B29L 9/00

Značky: vozidla, zaoblená, tlmiacim, výstužným, prvkom, střecha

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e20364-zaoblena-strecha-vozidla-s-vystuznym-a-tlmiacim-prvkom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zaoblená strecha vozidla s výstužným a tlmiacim prvkom</a>

Podobne patenty