Zariadenie a spôsob elektromechanickej detekcie

Číslo patentu: E 20175

Dátum: 25.10.2008

Autori: Newman Peter Michael, Hodges Alastair

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa vzťahuje k senzoru s protiľahlýmí elektródami a testovacím prúžkom využivajúcim tento senzor. Vynález sa môže použiť na meranie koagulácie kľVi alebo plazmy V skúškach, ako je skúška protrombinového času (ET) a trombínového potenciálu, napríklad primonitorovaní antikoagulantov na mieste starostlivosti o pacienta (point-of-care). Doterajší stav techniky0002 Rôzne patenty sa zaoberajú prístrojmi a spôsobmi detekovania elektrochemických substrátov. Napríklad Jozefonvicz a kol. (US Patent č. 4,304,853) opisuje použitie elektrochemických substrátov na detekciu proteáz,vrátane enzýmov v koagulačnom systéme. Ich spôsob bohužiaľ nie je praktický pre pristroje na mieste starostlivosti o pacienta. Poznatky, tak ako sú tu opísané,sú užitočné na to, aby sa zistilo, že predošetrenia elektródy (elektród) sú nevyhnutné na zlepšenie reprodukovateľnosti, pretože merané prúdy sú Veľmi nízke. Substrát vyžaduje DMSO (Dírnethylsulfoxid) na podporu rozpustnosti vo vodných roztokoch. Taktiež opisuje 3-elektródový systém s množstvom vzoriek areakčných činidiel, ktore sú omnoho rozsiahlejšie, ako tie vyžadované navhodné testy na mieste starostlivosti o pacienta.0003 Ludin a kol. (US 6,495,336) opisuje elektrochemické substráty, ktoré môžu byť, typicky V koagulačnej skúške, použité na detekciu trombínu. Substrát, ktorý im bol poskytnutý, je vylepšený oproti tomu od Jozefonvicze a kol., pretože je zrejme rozpustný vo vode. Neopísali použitie substrátu v prístroji0004 Frenkel a kol. (US 6,352,630) opisuje použitie elektrochemického substrátu trombínu, konkrétne ako bolo opísané V Ludin a kol. (2002),vprístroji, ktorý sa zdá byť vhodným na testovanie na mieste starostlivosti o pacienta. Poznatky, tak ako sú tu opísané, stanovujú, že sa substrát imobilizuje na pracovnej elektróde cez koniec, ktorý je protiľahlý k elektroaktívnej skupine,ktorá sa odštiepi. Táto podmienka zvyšuje náročnosť aobmedzuje materiály0005 Imobilizácia substrátu na pracovnej elektróde je dôležitá a/alebo nevyhnutná pri používaní koplanárnych elektród, o ktorých učí Frenkel a kol. Dôvodom je to, že relatívne veľká vzdialenosť medzi pracovnými a protielektródami zamedzuje akúkoľvek užítočnú difúziu molekúl z jednej0006 Poznatky taktiež stanovujú Ag/AgCl referenčnú elektródu, ktorá môže tiež byť protielektródou, a ktorý je vyžadovaná na konfiguráciu koplanámych elektród, pretože Ag/AgCl môže fungovať ako nádrž alebo zdroj elektrónov. Možným problémom je tohto prístroja je to, že relatívne malé množstvo elektroaktívneho produktu, ktorý sa vypustí V jednom uskutočnení povedzme v redukovanej forme, môže byť detekované len keď je oxidované. Toto môže mať za následok relatívne nízke elektrochemické prúdy. Príprava Ag/AgC 1elektródy ďalej prispieva k nákladom na výrobu takýchto senzorov.0007 Unkrig a kol. (US 2003/01461 l 3 Al) taktiež opisuje použitie elektrochemického substrátu trombínu, ktorý sa zdá byt vhodným pre prístroje na mieste starostlivosti o pacienta. Odkaz, tak ako je tu použitý, opisuje plochy 2-elektródový systém s Pd pracovnou elektródou a Ag/AgCl kombinovanou referenčnou a protielektródou, vysoké úrovne na prekonanie inherentne nízkeho signálu v tomto návrhu koplanámej elektródy v určitých uskutočneniach,V ktorých poznatky obnovia elektroaktívnu skupinu prepojením jej detekcies oxidácíou glukózy. Výhodou niektorých predkladaných uskutočnení je to, žeprotiľahlé elektródy môžu automaticky obnoviť detekovanú látku bez nutnosti0008 Opalsky a kol. (EP 1,234,053 B 1) taktiež opisuje koagulačný senzor,ktorý využíva elektrochemický substrát. V niektorých uskutočneniach poznatky opisujú zložitú kazetu, ktorá má výhodne pumpu na presúvanie vzoriek vo vnútri kazety na zmiešanie vzoriek s reakčným činidlom za koplanárnymi elektródami. Oproti tomu, v niektorých tu opísaných uskutočneniach umožňujú protiľahlé elektródy použitie jednoduchého prúžku, pre ktorý pumpy nie je výhodná, pretože reakčné činidlo sa môže pasívne rozptýliť v menšom množstve0009 Biosenzory s protiľahlými elektródami sú opísané V Hodges a kol. (US 6,284,125 B 1) na meranie koncentrácie redoxných látok. Jednalo sa hlavne o redoxnú látku vytvorenú oxidácíou glukózy, z ktorej bola potom vypočítanákoncentrácia glukózy. Senzor s protiľahlými elektródami môže pozostávať z(1) Pracovných a protielektród (a voliteľne aj referenčných elektród v akejkoľvek konfigurácii) umiestnených vo vopred určenej vzdialenosti(2) Elektród nasmerovaných jedna k druhej, umiestnených na rozdielnych, ale približne paralelných rovinách(3) Výberu rozstupov medzi pracovnou elektródou a protielektródou, aby sa produkty reakcie z protielektródy mohli rozptýliť na pracovnú elektródu.0010 Protiľahlé elektródy opisujú Newman a Chatelier (PCT/IB 2007/001990) na senzore koagulácie, ale opis je obmedzený na použitie (ne)pohyblivosti magnetických častíc na detekciu koagulácie a neobsahuje poznatky o elektrochemických substrátoch0011 Ohara a kol. (US 6,620,310 B 1) opisuje detekciu a zmeny viskozíty koagulačnej vzorky pomocou detekcie poklesu ustáleného prúdu cez protíľahlé elektródy. Opis sa opäť nevzťahuje na elektrochemický substrát, a namiestotoho je po koagulácii detegovaná zmena diñâzie v redoxnom páre.0012 Hodges a kol. (US 6,444,115) sa vzťahuje na meranie postupu chemickej reakcie, ktorá generuje produkt elektroaktívnej reakcie, ktorý je následneamperometricky alebo coulometricky detekovaný na elektróde.0013 Doterajší stav techniky neopisuje použitie protiľahlých elektród na detekciu elektrochemického substrátu. Neopisuje ani neočakávaný objav, že pri používaní protiľahlých elektród je výhodné neimobilizovať elektrochemickýsubstrát na pracovnej elektróde. Podstata0014 Uskutočnenia predkladaného vynálezu sa zameriavajú na senzor v podobe protiľahlých elektród s pracovnou elektródou, protielektródu, reakčné čínidlo vybrané z tromboplastínu a elektrochemického substrátu trombínu,pričom tromboplastínom je potiahnutá jedna elektróda a elektrochemickým substrátom trombínu je potiahnutá druhá elektróda, pričom senzor detekuje štiepenie elektrochemického substrátu trombínu. Elektrochemickým substrátom trombínu môže byť potiahnutá protielektróda. Tieto senzory môžu byť použitéako súčasť testovacieho prúžku na testovanie koagulačných časov v krvi.0015 Vynález sa taktiež vzťahuje na testovací prúžok na meranie koagulačného času krvi alebo plazmy vo vzorke, ktorý zahrnuje senzor tak, ako0016 Vynález sa taktiež vzťahuje na spôsob merania koagulácie krvi alebopridanie vzorky krvi pacienta na senzor v podobe protiľahlých elektród, zahrnujúci pracovnú elektróda, protielektródu, tromboplastín a

MPK / Značky

MPK: G01N 33/86, G01N 33/49, C12Q 1/56

Značky: spôsob, elektromechanickej, zariadenie, detekcie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e20175-zariadenie-a-sposob-elektromechanickej-detekcie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob elektromechanickej detekcie</a>

Podobne patenty