Vysekávací lis na vysekávanie a tvárnenie a spôsob vysekávacieho lisovania

Číslo patentu: E 19290

Dátum: 09.07.2010

Autor: Takács Attila

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka vysekávacieho lísu na vyrezávanie a tvámenie jednej alebo viacerých dvojúčelových stlačených a nestlačených voštinových papierových štruktúr a zodpovedajúcehoDoterajší stav techniky 0002 V oblasti obalovej techniky sa na ochranu zabalených predmetov pred poškodením vpriebehu dopravy a manipulácie všeobecne používajú výplňové materiály. Populárnym výplňovým materiálom je napríklad polystyrén (v podobe EPS panelov alebo vložiek), pretože tento materiál má veľmi malú hustotu, teda k obalu pridáva len malú váhu, a vďaka svojmu veľkému modulu pružnosti poskytuje dobrú odolnosť proti nárazu. Obalové vložky zhotovené z takéhoto materiálu sú často vytvarované tak, aby umožňovali zabalenie predmetu do lepenkovej škatule v zádržnej štruktúre, ktorá predmet prídržiava vo vzdialenosti od stien škatule, takže predmet v krabici chráni pred poškodením, pokiaľ škatuľa v priebehu dopravy a manipulácie na niečo narazí, kombináciou dobrých vlastností odolnosti vložkového materiálu proti nárazu apriestorom na defonnáciu škatule.0003 Jeden základný problém pri obalových škatuliach využívajúcich polystyrénové vložky je,že štruktúma pevnosť požadovaná pre škatuľu môže byť dosiahnutá iba pomocou veľkého objemu penovej vložky, ktorý poskytuje rámec vo vnútri škatule a tak zachytáva líneáme atorzné sily, ktoré môžu pôsobiť na vonkajšok lepenkovej škatule.0004 Vložky z penového polystyrénu sú ale nevýhodné tým, že predstavujú určité ekologické nebezpečenstvo, pretože ich nie je možné recyklovať spoločne s inými plastmi a teda sa s nimi často nakladá ako s nerecyklovateľným odpadom, ktorý býva nakoniec ukladaný na skládkach0005 Aby sa zabránilo týmto problémom a zároveň mali užívatelia obalu alebo škatule (ako výrobcovia, tak spotrebitelia) ľahšiu cestu k recyklácii, boli vyvinuté vložky založené napapieri. Používajú sa najmä takzvané voštinové dosky, v ktorých sú včelím plástom podobnébunky z papiera pripojené k lícovým hárkom z lepenky, napríklad vlnitej lepenky, alebo uložené medzi dva takéto lícové hárky. Vďaka voštinovej štruktúre má výsledná voštinová doska výnimečnú tuhosť a stabilitu v torzií. Termínom voštinové alebo včeliemu plástu podobná sa v tejto prihláške rozumie nielen štruktúra, ktorá má skutočne podobu buniek včelieho plástu,t.j. v podstate šesťuholníkový tvar buniek, ale tento termín zahŕňa aj štruktúry s ekvivalentnýmitvarmi buniek, ako sú tie zostavené zo striedavo posunutých stien buniek.0006 Jedným z rozvinuti tejto technológie sú riešenia obalov, v ktorých sa štrukturálna tuhosť vonkajšej lepenkovej škatule dosahuje zosilnením pomocou Vyššie spomenutých voštinových papierových štruktúr iba na vonkajších hranách a v rohoch. Takéto tuhé voštinové štruktúry však nedokážu zaistiť žiaducu pružnosť, ktorá chráni zabalený predmet a pohlcuje nárazy, kuktorým môže dôjsť v priebehu manipulácie s balenim.0007 US patenty 2,728,479 a 2,761,553 navrhujú na prekonanie tohto problému voštinové panely na použitie V krabicových obaloch aspoň čiastočne stlačiť a tak z časti alebo úplne voštinovú štruktúru rozdrviť, čím sa jadro panelu prevedie do podoby mechu, ktorý poslúži ako tlmiaca vrstva. Kvôli spôsobu stláčania panelov, t.j. v smere rovnobežnom so stenami voštinových buniek, je smer tlmení taktiež rovnobežný s týmito stenami a kolmý k lícovému hárku panelu. Pri použití čiastočne rozdrvená vrstva voštinového materiálu prilieha k predmetu,ktorý sa má zabaliť, zatiaľ čo lícový hárok nerozdrvenej časti tvorí vonkajšiu stenu obalu. Kvôli čiastočnému rozdrveniu buniek však vložky majú nedostatočnú štrukturálnu tuhosť. Zväčšenie celkovej hrúbky vložky je ako riešenie tohto problému neuspokojivé, pretože takáto vložka je0008 Najmä na balenie krehkých predmetov boli navrhnuté riešenia, v ktorých sa do obalu vložia spoločne ako nestlačené voštinové vložky, tak voštinové vložky stlačené, čím sa úlohy zaisťovania tuhosti a tlmenia štrukturálne oddelia, ked nestlačená voštínová vložka je optimalizovaná na zaistenie tuhosti a stlačená vložka na tlmenie. Takéto použitie voštinovéhomateriálu opisuje napríklad W 0 98/42589 A 1.0009 Balenia opisané v W 0 98/42589 A 1 sa však používajú na balenie krehkých predmetov s relatívne malou hmotnosťou, ako je porcelán, vázy alebo sošky, t.j. predmetov s hmotnosťoumenšou než asi 5 kg. Pre väčšie predmety, najmä krehké alebo na nárazy citlivé predmety, akosú ploché LCD televízory, sa používajú prevažne škatule z vlnitej lepenky s EPS výplňamí. Tento typ obalov však spôsobuje logistické problémy, pretože kombinácia škatule z vlnitej lepenky s EPS výplňou použité na zabalenie plochých LCD televízorov za normálnych okolností znamená, že pevnosť obalu na stahovanie musí byt zabezpečená krabicou z vlnitej lepenky. Ako sa televízory postupne stenčujú a stenčujú, zápasia výrobcovia s výrobou škatúľ so zodpovedajúcou pevnosťou za rozumnú cenu. Škatule stojatého typu s vhodnou pevnosťou sú príliš tenké a v priebehu dopravy a manipulácie je potrebné ich podopierať, aby sa neprevrhli, zatial čo škatule s vodorovnou orientáciou nie sú príliš vhodné kvôli ťažkostíam pri0010 Preto je žiaduce skombinovať stlačené a nestlačené prvky tak, aby nezaisťovali iba tlmenie, ale aby sa tiež dosiahla výnimočná pevnosť na stohovanie a tuhosť v torzii. Pretože tento typ konštrukcie ponúka maximálnu flexibilitu usporiadania štrukturálne tuhých častí,napríklad v rohoch a na hranách, aj tlmiacich častí, napríklad na bočných paneloch a za tuhým,nerozdrveným, voštinovým rámom, vznikla potreba vyvinúť spôsob výroby voštinovej vložky,ktorý by umožnil na jednej strane použiť iba malý počet vložiek na zaistenie žiaducej tuhosti,tlmenia a pevnosti na stohovanie, a na druhej strane tiež ľahkú a lacnú výrobu, najmä vzhľadomna neustále sa meniace špecifikácie tvaru, akým podliehajú obchodne cenné krehké predmety, ako sú ploché televízory.0011 Dokument W 0 98/12045 opisuje zariadenie a spôsob drvenia voštinovej dosky, v ktorých valce postupne stláčajú voštinovú dosku pozdĺž vopred určených regiónov dosky tak,aby vznikli stlačené plošné časti. V spôsobe podľa totho dokumentu je však ťažké riadiť konečnú výšku v stlačenej plošnej časti voštinovej dosky, najmä v prechodoch medzi stlačenými a nestlačenýmí regiónmi. Navyše je takmer nemožné vytvárať stlačené regióny s rôznymi šírkami, či všeobecnejšie s rôznymi geometríamí. Vložky s prispôsobeným tvarom a veľkosťou, ktoré sa stanú súčasťou obalu alebo škatule, je možné ďalej získať len pomocou0012 Dokument EP 0 705 165 opisuje spôsob, v ktorom sa voštinová papierová doska stláča a reže na jednotlivé obdĺžníkove diely v rovnakom výrobnom kroku. Tento spôsob však môže poskytovať iba vložky s rozdrvenými bunkami, takže zaistenie ako štrukturálne tuhých vložiek, tak tlmiacich vložiek vyžaduje samostatné výrobné zariadenia a kroky. Navyše stále zostávanenaplnená potreba tvarov a podôb vložiek, ktoré je možné ľahko a dobre prispôsobovaťrôznym predmetom, ktoré sa majú zabaliť.0013 Dokument CN 101284381 A opisuje lis, ktorý vytvára polotovary voštínových papierových dosiek so stlačenými a nestlačenými regiómni, a ktorý obsahuje pritlačné plochy a prídržné plochy, ktoré sú jedny voči druhým usporiadané v rôznych výškach, a dve sadyvýsekových nožov, ktoré vyčnievajú do rôznych vzdialenosti.Podstata yygálezu 0014 Vzhľadom na vyššie uvedené je cieľom vynálezu poskytnúť vysekávací lis a spôsobvysekávacieho lisovania, v ktorých bude možné vyrobiť, v jedinom spracoaání, ako štrukturálne tuhú, tak pružnú voštinovú papierovú vložku vopred určeného tvaru, ktorú bude možné použiť priamo v obalových škatuliach a ktorá bude mať oba zmienené účinky, pričom počet súčastí potrebných pre zostavené úplné škatule bude minimálny, čím sa ušetrí materiál, čas aj náklady. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom vysekávacieho lisu podľa nároku 1 a spôsobu vysekávacieho lisovania podľa nároku 12. Výhodné uskutočnenia vynálezu sú definované v0015 Podľa vynálezu, vysekávací lis na vyrezávanie a tvámeníe jednej alebo viacerých dvojúčelových stlačených a nestlačených voštínových papierových štruktúr obsahuje prvú a druhú tvárniacu raznicu, ktoré sa môžu premiestniť k sebe navzájom tak, aby lis uzavreli, kde prvá tvámiaca raznica obsahuje množstvo výsekových nožov, ktoré z nej vyčnievajú, a má na sebe aspoň prítlačnú a prídržnú plochu. Prítlačná plocha (plochy) je usporiadaná (sú usporiadané) v odlíšnej výške (výškach) voči prídržnej ploche (plochám), pričom vzdialenosť,do ktorej vyčnieva prvý set nožov umiestnených medzi prítlačnou plochou a pridržnou plochou,je menšia než vzdialenosť, do ktorej vyčnieva druhý set zostávajúcich nožov. Množstvo výsekových nožov je usporiadané okolo aspoň jednej prítlačnej plochy a prídržnej plochy na prvej tvámiacej raznici, a prvá tvámiaca raznica obsahuje aspoň jeden vyhadzovací prvok, ktorý je združený s každou prítlačnou a pridržnou plochou, na vyhadzovaníe voštínových papierových

MPK / Značky

MPK: B31D 5/02, B31D 5/00, B31D 3/02, B31F 1/08

Značky: vysekávacieho, spôsob, tvárnenie, lisovania, vysekávanie, vysekávací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e19290-vysekavaci-lis-na-vysekavanie-a-tvarnenie-a-sposob-vysekavacieho-lisovania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysekávací lis na vysekávanie a tvárnenie a spôsob vysekávacieho lisovania</a>

Podobne patenty