Prvok držiaku kábla

Číslo patentu: E 17663

Dátum: 08.06.2011

Autor: Winkler Heinz

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

O 001 Vyná|ez sa týka prvku držiaka kábla podľa všeobecného pojmu nezávislého patentového nároku 1.0002 Podľa vynálezu sa budú pNky držiaka kábla používať pre ukladanie káblov, ako aj pre vytvorenie káblového kanála. Predovšetkým sa budú môcť prvky držiaka kábla podľa vynálezu používať vo vnútri elektrických prístrojov, obzvlášť v hracích automatoch. 0003 Zo súčasného stavu techniky sú známe káblové kanály pre hracie prístroje, ktorých káblové zväzky sa držia pokope pomocou káblových pások a/alebo káblovými špirálami. Káblové zväzky budú spojené s puzdrom príslušného prístroja prostredníctvom upevňovacích spôn alebo upevňovacích svoriek.0004 Pritom vystupuje podstatná nevýhoda, že dodatočné uvoľňovanie a opakované spájanie káblových zväzkov v puzdre je možné iba ťažko, prípadne iba s veľkými nákladmi. V tom spočíva úloha vytvoriť prvok držiaka kábla tak, aby mohli byť káblové zväzky jednoducho zavedené a z káblových zväzkov jednoducho znovu odstránené. 0005 Z európskej patentovej žiadosti EP 0 893 865 A 2 je známy flexibilný držiak kábla pre držanie elektrického kábla alebo podobných predmetov, ktorý má základnú časť s množstvom držiacich prvkov, ktoré sa rozprestierajú pozdĺž ich pozdĺžnych hrán, takže tvoria časti steny káblového kanála, v ktorom sú jednotlivé držiace prvky pevne spojené s hranou základnej časti. Držiace prvky majú jeden voľný koniec, pričom jednotlivé voľné konce držiakov káblov, ktoré vychádzajú z rozdielnych hrán, vzájomne protiľahlo, pričom jednotlivé konce držiakov ležia v spoločnej rovine.0006 Z US patentovej prihlášky 2,896,009 je známy káblový kanál so základnou stenou a bočnými stenami ako aj skrutkové svorky, ktoré odstávajú od bočných stien. Tieto skrutkové svorky majú vždy vzájomne rovnaký odstup.0007 ĎaIej spočíva nevýhoda, respektíve problém súčasného stavu techniky,predovšetkým u zariadení pre hazardné hry, v tom, že pri vždy rovnakom tixnom usporiadaní káblových zväzkov v puzdre zariadenia, sú jednotlivé káble vždy umiestené na tom istom mieste. S dostatočnými vedomosťami o pozícii kábla je u takýchto zariadení často možná manipulácia zvonku puzdra. Toto je možné dosiahnuť napríklad vyvŕtaním puzdra na danej pozícii. Ak osoba, ktorá manipuluje s prístrojom, pozná každú pozíciu, na ktorej prebieha kábel alebo zväzok káblov, vzniká riziko, že táto osoba môže vykonať takúto manipuláciu na veľkom počte ďalších rovnakých zariadení.0008 V tom spočíva ďalšia dodatočná úloha vynálezu, znížiť možnosť manipulácie so zariadením.0009 Vynález rieši túto úlohu pomocou prvku držiaceho kábel, pre spôsob uvedený vyššie, pomocou vlastností charakteristických znakov nezávislého patentového nároku 1. 0010 Podľa vynálezu je pri prvku držiacom kábel pre ukladanie jedného alebo viacerých káblov zahrnuté základné teleso ako aj počet zo základného telesa vyčnievajúcich západiek s výčnelkami, ktoré vyčnievajú zo vzájomne protiľahlých oblastí základného telesa, pričom západky s výčnelkami, a prípadne základné teleso, obklopujú oblasť kanála pre vedenie kábla, ohraničujú a/alebo určujú, plánované tak, že západky s výčnelkami,obzvlášť bezkontaktne a/alebo hrebeňovito zapadajú do seba, takže koniec prinajmenšom jednej západky s výčnelkami, ktoré vyčnievajú z oblasti, je usporiadaný medzi dve zo vždyprotilahlej oblasti vyčnievajúce západky s výčnelkami a/alebo vyčnieva.0011 Vďaka takémuto prvku držiacemu kábel je možné jednoduché ukladanie káblových zväzkov, jednoduché vyberanie káblových zväzkov z prvku držiaceho kábel, ako aj rýchla,respektíve s porovnateľne nízkymi nákladmi spojená, zmena polohy jednotlivých káblových zväzkov, pomocou vybratia zväzku káblov z prvku držiaceho kábel, ako aj pomocou vloženia zväzku káblov do iného prvku držiaceho kábel.0012 Takýmto spôsobom môže byť dosiahnutá rýchla, respektíve s porovnateľne nízkymi nákladmi, konfigurácia alebo moditikácia káblovej cesty jedného alebo viacerých káblov, pričom káblové zväzky prvkov držiaka kábla vo vnútri puzdra prístroja sa budú dať vybrať a preložiť do iných prvkov držiaka kábla v tom istom puzdre. Takýmto spôsobom je možné dosiahnuť velmi jednoduché opatrenie proti manipulácií, keďže prvky držiaka kábla dovolujú množstvo možných konfigurácii a takýmto spôsobom sa môžu káblové zväzky preložiť do viac či menej náhodných pozícií v prístroji. Týmto sa sťaží cielená manipulácia prístroja.0013 VynáIez navyše ponúka výhodu v tom, že sa umožní jednoduchá a flexibílná montáž viacerých káblov a káblových zväzkov v puzdre prístroja toho istého elektronického prístroja. Mimoriadna výhoda je poskytnutá pri výmene káblov, v súvislosti s výmenou káblami spojených komponentov prístroja, pričom je možné velmi jednoducho takto uvoľniť jednotlivé káble z prvkov držiacich káble prostredníctvom západiek s výčnelkamí.0014 Prvok držiaci kábel respektíve káblový kanál nepotrebuje žiadne samostatné uzatváracia alebo blokovacíe prvky, prípadne uzatváracie spony, čím je poskytnutá veľmi jednoduchá manipulácia a skrátia sa montážne časy.0015 Jeden špeciñcký aspekt vynálezu predpokladá, že oblasťou kanála ohraničené západky s výčnelkami sú vytvarované v tvare písmena L, ktoré sú vzájomne protiľahlo rozostúpené tak, že oblasť kanála má uzavretý prierez kanála a/alebo ho má v tvare písmena U. Toto výhodné vytvarovanie západiek s výčnelkami respektive prierezu kanála umožňuje jednoduché zavedenie a vybranie zväzku káblov, respektive kábla, v oblasti kanála, respektive z oblasti kanála.0016 Ďalej sa môže predpokladať, že v pozdĺžnom rozsahu oblasti kanála západky s výčnelkami sú usporiadané takým spôsobom, že tieto, obzvlášť bezkontaktne, hrebeňovito zapadajú do seba, takže koniec prinajmenšom jednej západky s výčnelkami je usporiadaný a/alebo vyčnieva medzi dvomi zakaždým protíľahlými západkami s výčnelkamí. Týmto sa zabráni neúmyselnému, prípadne prostredníctvom vibrácií vyvolanému vypadávaníu káblov alebo káblových zväzkov z káblového kanála. 0017 ĎaIej sa môže predpokladať, že západky s výčnelkami budú vytvorené elasticky ohybné a pružne, takže sú voči základnému telesu prvku pre držanie káblov ohybné a po ich ohnuti sa znovu vrátia do svojej východiskovej pozície. Týmto sa zavedenie káblov do káblového kanálu zjednoduší, pričom takto bude možné zatlačiť kábel do medzipriestoru medzi západkami s výčnelkami.001 8 Jedno mimoriadne výhodné vytvarovanie západky s výčnelkami, ktoré zabraňuje zosunutiu alebo vykĺznutiu káblových zväzkov z káblového kanálu, predpokladá, že západky s výčnelkami, predovšetkým vytvarované s uhlovými háčikmi, sú vytvorené ako ohnuté a majú dva úseky západiek s výčnelkami, pričom prvý úsek západiek s výčnelkamimá uhol od 70 °-90 °, obzvlášť 85 °-90 °, predovšetkým z každej oblasti odstáva presne kolmo a/alebo normálne, a pričom druhý úsek západiek s výčnelkami prvého úseku západiek s výčnelkami pokračuje na vzdialenom konci každej oblasti a s uhlom,predovšetkým s uhlom medzi 70 ° až 110 °, obzvlášť 90 °, k prvému úseku západiek s výčnelkami odstáva orientovaný v smere západiek s výčnelkami, ktoré vyčnievajú zo vždy protiľahlej oblasti.0019 Jedno konštrukčne mimoriadne jednoduché vytvarovanie západiek s výčnelkami predpokladá, že oba úseky západiek s výčnelkami sú vytvorené ako jeden kus,predovšetkým zakaždým s plochým telom a/alebo profllovanou tyčou, ktorý má medzi prvým a druhým úsekom západiek s výčnelkami oblúk.0020 Kvôli uľahčeniu vniknutia káblových zväzkov do káblového kanálu, respektíve do prvku držiaceho kábel, sa môže predpokladať, že oba úseky západiek s výčnelkami zvierajú uhol menší než alebo práve 90 °.0021 Pre umožnenie mimoriadne jednoduchého zavedenia kábla a sformovanie dlhších prvkov držiaka kábla s umožnením dlhšieho rozsahu v smere kábla, sa môže predpokladať, že obe oblasti, z ktorých vyčnievajú západky s výčnelkami, prebiehajú vzájomne paralelne a/alebo ležia v jednej rovine.0022 Za účelom dosiahnutia rovnomerného zaťaženia základného telesa káblového kanála pri vkladaní kábla alebo káblových zväzkov, respektíve pri vyberaní kábla alebo káblových zväzkov a dosiahnutie jednoduchého konštrukčného vytvarovania káblového kanála, sa môže predpokladať, že každý počet západiek s výčnelkami, ktoré vyčnievajú z oboch oblastí, sa maximálne vzájomne odchylujú.0023 Za účelom uľahčenia zavedenia káblových zväzkov do káblového kanála,respektíve prvku držiaceho kábel, sa môže predpokladať, že konce západiek s výčnelkami alebo konce druhého úseku západky s výčnelkami sú naklonené ku základnému telesu. 0024 Za účelom zabránenia neúmyselnému zosunutiu alebo vykĺznutiu káblových zväzkov alebo kábla, predovšetkým prostredníctvom vibrácií, sa môže predpokladať, že každá jedna západka s výčnelkami, je usporiadaná tak, že jej konce zapadajú medzi dve zo vždy protilahlej oblasti vyčnievajúce západky s výčnelkami, predpokladár sa jedna ďalšia západka s výčnelkami odstávajúca z protilahlej oblasti, ktorej konce súvoči koncu každej západky s výčnelkami priblížené a protiľahlé, pričom predovšetkým predné strany koncov ďalšej západky s výčnelkami a západky s výčnelkami ležia vzájomne protiľahlo. 0025 Za účelom dosiahnutia konštrukčne jednoduchého vytvarovania jedného takéhoto káblového kanála, sa môže predpokladať, že ďalšie západky s výčnelkami majú zakaždým jeden prvý úsek západiek s výčnelkami, ktorý odstáva zo základného telesa v uhle,predovšetkým v uhle od 70 ° do 110 °, obzvlášť 90 °, a majú druhý úsek západiek s výčnelkami, ktorý pokračuje z prvého úseku západiek s výčnelkami a z prvého úseku západiek s výčnelkami odstáva.0026 Zjednodušenie konštrukčného sformovania predpokladá, že tvar a/alebo zarovnanie pNého a/alebo druhého úseku západiek s výčnelkami ďalšej západky s výčnelkami, zodpovedá tvaru a zarovnaniu prvého a/alebo druhého úseku západiek s výčnelkami voči západkám s výčnelkami.0027 Jedno ďalšie dodatočné alebo alternatívne zjednodušenie konštrukcie predpokladá, že dĺžka prvého úseku západiek s výčnelkami ďalšej západky s výčnelkamizodpovedá dĺžke prvého úseku západiek s výčnelkami zo západiek s výčnelkami.0028 Jedno ďalšie zjednodušenie vybudovania prvku pre držanie kábla podľa vynálezu predpokladá, že západky s výčnelkami vytŕčajúce z prvej oblasti a/alebo z druhej oblasti sú vytvorené zhodne a/alebo zarovnane, a/alebo že všetky západky s výčnelkami sú vytvorené zhodne.0029 Za tým istým účelom sa môže dodatočne alebo alternatívne plánovať, že ďalšie západky s výčnelkami vytŕčajúce z prvej oblasti a/alebo z druhej oblasti sú vytvorené zhodne a/alebo zarovnane, a/alebo že všetky ďalšie západky s výčnelkami sú vytvorené zhodne.0030 Pre vytvorenie dlhších pNkov držiaka kábla, ktoré majú pozdĺžny rozsah v smere kábla, sa môže predpokladať, že západky s výčnelkami vyčnievajú z oboch oblastí, pričom jeden počet prvých západiek s výčnelkami odstáva z prvej z oboch oblastí a počet z druhej západky s výčnelkami odstáva z druhej z oboch oblastí.0031 Pre zabránenie zosunutiu alebo skĺznutiu káblov alebo káblových zväzkov z káblového kanála sa môže predpokladať, že prvé západky s výčnelkami vyčnievajú z čiastkových oblasti prvej oblasti, ktoré ležia na prvej priamke a/alebo že druhé západky s výčnelkami vyčnievajú z čiastkových oblastí druhej oblasti, ktoré ležia na druhej priamke,pričom prvá priamka a druhá priamka sú usporiadané výhodne vzájomne paralelne. 0032 Dodatočné alebo alternatívne sa môže za tým istým účelom plánovať, že počet ďalších západiek s výčnelkami a/alebo odstávajúcich z čiastkových oblastí druhej oblasti,ktoré ležia na prvej priamke, a zvyšné ďalšie západky s výčnelkami vyčnievajú z čiastkových oblastí druhej oblasti, ktorá leží na druhej priamke.0033 Za účelom dosiahnutia konštrukcie, ktorá šetrí miesto, a ktorá zabraňuje zauzleniu alebo zaháčknutiu káblov, ktoré sú uložené mimo prvku pre držanie káblov, sa môže predpokladať, že medzi vždy dve západky s výčnelkami je usporiadaná zakaždým jedna ďalšia západka s výčne|kami.0034 Pritom sa môže predovšetkým plánovať, že druhé úseky západky s výčnelkami západiek s výčnelkami, prípadne aj druhé úseky západky s výčnelkami ďalšej západky s výčnelkami, ležia v tej istej rovine.0035 Pre zníženie potreby materiálu základného telesa sa môže predpokladať, že základné teleso v protilahlých oblastiach západiek s výčnelkami má prinajmenšom jeden vyrez.0036 za účelom stabilizácie západiek s výčnelkami ako aj kvôli zabráneniu vytrhnutia západiek s výčnelkami pri vkladaní a vyberaní káblových zväzkov alebo kábla, sa môže predpokladať, že základné teleso má prinajmenšom jeden, vhodne dva, od neho vytŕčajúci výčnelok, predovšetkým kolmo a/alebo normálne, z ktorého vyčnievajú jednotlivé západky s výčnelkami a prípadne ďalšie západky s výčnelkami.0037 Kvôli zjednodušeniu vedenia kábla sa môže predpokladať, že sa prierez kanála oblasti kanála prinajmenšom v jednej čiastkovej oblasti pozdĺž pozdĺžneho rozsahu oblasti kanála zužuje a/alebo rozširuje.0038 Za účelom dosiahnutia jednoduchého vloženia a vybratia kábla do prvku držiaceho kábel, respektíve z prvku držiaceho kábel, sa môže predpokladať, že západky s výčnelkami sú vytvorené elasticky ohybné a/alebo pružné.0039 Za účelom zabránenia odtrhnutia západiek s výčnelkami pri vkladaní a/alebo

MPK / Značky

MPK: H02G 3/04, H02G 3/32

Značky: prvok, kábla, držiaku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e17663-prvok-drziaku-kabla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prvok držiaku kábla</a>

Podobne patenty