Spôsob a zariadenie na ovládanie vertikálne alebo horizontálne pohyblivej brány pri zaistení zatváracej roviny brány pred prekážkami

Číslo patentu: E 16286

Dátum: 01.08.2008

Autor: Bartole Dieter

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na zaistenie zatváracej roviny brány prostredníctvom brány alebo iných zatváracích prvkov, ktoré zatvárajú otvor pohybom vo vertikálnej0002 Všeobecne je známe, že pri automaticky ovládaných bránach alebo dverách musia byť prijaté bezpečnostné opatrenia,aby do prekážok alebo osôb nemohla naraziť pohybujúca sa zatváracia hrana brány a aby tak nemohli byť poškodené, resp. poranené.0003 Za týmto účelom, ako je známe, sa na nárazových hranách automaticky ovládaných brán, resp. dverí usporiadajú dotykové zaistenia hrán, ktoré pri výskyte nejakej opačne pôsobiacej sily(detekcia prekážky) zastavia pohon brány alebo pohon dverí,resp. spôsobia voľný pojazd V zmysle obráteného smeru jazdy. 0004 Iné známe riešenie, ktoré zaručuje tuto ochranu,spočíva V tom, že sa tesne pred a za zatváracou rovinou brány umiestnia svetelné zábrany, resp. svetelné clony, pozostávajúce z veľkého počtu svetelných zábran a tým sa vytvorí na oboch stranách hrany brány bezpečnostný svetelný záves.0005 EP O 902 158 opisuje veľmi výhodný systém, ktorý toto uskutoční, pričom sa uvažuje určitá sekvenčná nezbadateľná svetelná zábrana s tým dôsledkom, že sa dá operovať len s jednou svetelnou zábranou vo vnútri zatváracej roviny brány.0006 Ďalšia možnosť zaistenia spočíva V umiestnení senzorov nad otvoronl brány alebo otvorom dverí, ktoré vytvárajú tesne pred zatváracou rovinou brány bezpečnostné pole, ktoré siaha až po podlahu a môže mať aj priestorové roztiahnutie do hĺbky. Tu sú bežné infračervené alebo ultrazvukové senzory, ako aj0007 Ďalšou možnosťou je zisťovať už V predpolí otvoru brány a tak rozpoznať približovanie sa objektov alebo osôb. EP1 470 314 opisuje na to spoľahlivú a výhodnú metódu.0008 Nevýhodou hmatového, teda na dotyk objektu reagujúceho systému spočíva v tom, že v každom prípade príde k dotyku skôr,ako môže senzor spôsobiť zastavenie, resp. zmenu smeru pohybupohonu brány. Prípadne tak dochádza aspoň k ľahkým zraneniam0009 Riešenia so svetelnými zábranami a svetelnými závorami majú tú nevýhodu, že môže prísť k výpadkom následkom vplyvu falošného svetla, znečistenia, resp. nepresnej montáže. Konštrukčná náklady sú vysoké, berie sa do úvahy skutočnosť, že sa musia inštalovať najmenej dva komponenty, totiž vysielač a prijímač systému svetelnej clony. Ak sa vychádza 2 montáže svetelnej clony pred a za zárubňou brány/dverí, je potrebné inštalovať štyri komponenty. Okrem toho pri tomto riešení ostávapred hranou brány nezaistená oblasť.0010 V EP 1 470 314 opísané riešenie sa usiluje o zaistenie predpolia a môže byť spojený s vysokými nákladmi. Podľa spôsobu inštalácie vznikajú medzery V zaisteni pred zatváracou rovinou brány, ktoré sa môžu zakryť len pomocou dvoch senzorových systémov. Zaistenie zatváracej roviny brány nie je primárnym cieľom a tomu zodpovedajúc nie je zatváracia rovina brány zakrytá plošne.charakteristické znaky podstatného znaku nároku 1.0012 Úlohou vynálezu je vytvoriť spôsob s charakteristickými znakmi podstatného znaku pripojeného nároku l, pričom sa zabráni vysokým technickým nákladom na inštaláciu vysielačov a prijímačov potrebného porovnateľne veľkého počtu svetelných zábran na vytvorenie svetelnej clony v zatváracej rovine brány a zabráni sa nevýhodám, ktoré by mohli pravdepodobne vzniknúťprechádzaním krídla brány okolo príslušných vodiacichprostriedkov popri vysielačoch a prijímačoch a bezprostredne pred upínacími plochami vysielača a prijímača.0013 Táto úloha je vynálezcovsky vyriešená charakteristickými znakmi nároku 1.0014 Na druhej strane dokument EP 1619469 A uverejňujevšetky znaky nezávislého nároku 6.0015 Tento vynález sa týka aj zariadenia podľa nároku 6 na uskutočnenie spôsobu podľa nároku 1. Výhodné stvárnenia a ďalšierozpracovania sú predmetom závislých nárokov týkajúcich saspôsobu a závislých nárokov týkajúcich sa zariadenia.0016 Podľa jedného uprednostneného tvaru uskutočnenia zariadenia na uskutočňovanie tu uvedeného spôsobu je detektor na snímanie vzdialenosti, ktorý vytvára lúč detektora na meranie vzdialenosti, teda snímací laserový skener, ktorý usmerňuje ostro zväzkovaný svetelný lúč na napred idúcu hranu brány a bočné ohraničenie otvoru brány, pričom také ostré zväzkovanie snímacieho lúča spôsobuje porovnateľne malé ťažkosti s tým, aby tento v rozsahu prevádzkou brány podmienenými tolerančnými hranicami spoľahlivo dopadal na vpred idúcu hranu brány a aby sa odrazené signály detektora na snímanie vzdialenosti mohli s Veľkou mierou presnosti privádzať.0017 Potrebné je dôrazne tu podotknúť, že v nasledujúcom opise a nárokoch sa pojednáva o bráne ako 0 zatváraconl prvku,ktorý je potrebné monitorovať a ovládať, ktorý sa do zatvorenej polohy pohybuje predovšetkým vo vertikálnom smere. Tento vynález však obsahuje aj horizontálne pohyblivé brány, mreže,zastrešenia stavenísk, plavární, nákladových otvorov nákladných lodí a podobne.0018 V ďalšom bude vynález bližšie objasnený pomocoupríkladov uskutočnenia s odkazom na priložené výkresy. Obrázkyobr. 1 schematický, perspektívny pohľad na vertikálne v otvorenej polohe alebo V zatvorenej polohepohyblivú segmentovú roletovú bránu na vykonávanieobr. 2 schematické znázornenie vertikálne pohyblivej brányna definovanie geometrických veličínobr. 3 diagram s charakteristikami na vysvetlenie podľa vynálezu hraničných hodnôt, ktoré sa majú dosiahnuť na porovnávanie nameraných hodnôt vzdialenosti detektora na snímanie vzdialenosti tu uvedenéhoobr. 4 schematické vyobrazenie stvárnenia vpred idúcejhrany brány na zlepšenie reflexných vlastnostiobr. 5 až 8 schematické vyobrazenie bránových systémov alebo dverových systémov, pri ktorých sú použiteľné tu uvedené opatrenia na ovládanie príslušných uzatváracích prvkov aobr. 9 trojrozmerne stvárnený diagram na vysvetlenie zisťovania hraničných hodnôt pomocou detektora na0019 Obr. 1 je schematické perspektívne znázornenie segmentovej roletovej brány 1, ktorá pomocou na hriadeli 2 navinutého navijaka 3 na zatvorenie otvoru 4 brány môže klesať smerom nadol medzi bočnými vedeniami 5 a 6 tým, že sa hriadeľ 2 prostredníctvonl pohonu 7 príslušným spôsobom otáča. Opačne sa brána 1 na uvoľnenie otvoru 4 brány môže zdvíhať medzi vedeniami5 a 6 zmenou smeru pohonu 7.

MPK / Značky

MPK: E05F 15/00, E06B 9/88, G01S 17/08

Značky: brány, prekážkami, vertikálně, zaistení, horizontálně, roviny, pohyblivej, ovládanie, zatváracej, zariadenie, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e16286-sposob-a-zariadenie-na-ovladanie-vertikalne-alebo-horizontalne-pohyblivej-brany-pri-zaisteni-zatvaracej-roviny-brany-pred-prekazkami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na ovládanie vertikálne alebo horizontálne pohyblivej brány pri zaistení zatváracej roviny brány pred prekážkami</a>

Podobne patenty