Oligonukleotidy a kompozície, ktoré ich obsahujú, na liečbu neoplázie lymfocytov B

Číslo patentu: E 15980

Dátum: 13.02.2006

Autori: Bao Mu-sheng, Yu Yong-li, Wang Li-ying

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález poskytuje deväť oligonukleotidov so sekvencíami uvedenými v SEO ID NO 1 až 9. alebo ich funkčné homológy, a kompozíciu, ktorá obsahuje rovnaké oligonukleotidy a metódu liečby neoplázie B-buniek použitím oligonukleotidov indukciou apoptózy neoplastických Bbuniek, up-reguláciou CD 40 na povrchu neoplastických B-buniek, a stimuácíou produkcie IL-10 v neoplastických B-bunkách. Oligonukleotidy alebo ich funkčné homológy môžu byť použité samostatne alebo spoločne, alebo môžu byt použité v kombinácii s chemoterapeutikami,lmunoterapeutikami a žiarenlm pre liečbu neoplázie B-buniek.0002 Na základe systému klasifikácie WHO (American Journal of Surgical Pathology, 1997,21(1) 114-121) sú lymfoidné malignity rozdelené do troch hlavných tried neoplázia B-buniek,neoplázia T-buniek/natural killer (NK)-buniek a Hodgkinove lymfómy.0003 Neoplázia B-buníek sa ďalej delí do dvoch skupin neoplázia prekurzorových B-buniek a neoplázia periférnych B-buniek. Neoplázia prekurzorových B-buniek zahŕňa akútnu lymfoblastickú leukémiu B-buniek (akútna lymfoblastická leukémia B-buniek, B-ALL) / Iymfoblastický lymfóm(LBL). Neoplázia periférnych B-buniek zahŕňa chronickú lymfocytovú leukémiu (B-CLL),malobunkový lymfocytový lymfóm, B-bunkovú prolymfocytovú leukémiu, lymfoplazmocytový Iymfóm/imunocytóm, lymfóm z plášťových buniek, folikulárny lymfóm, kožný folikulárny lymfóm,extranodálny lymfóm z B-buniek marginálnej zóny MALT-typu, nodálny lymfóm z B-buniek marginalnej zóny (/monocytoidné B-bunky), lymfóm marginálnej zóny sleziny (/-Iymfocyty kĺkov),leukémia z vláskových buniek, plazmacytový bunkový myelóm, difúzny veľkobunkový B-lymfóm,veľkobunkový B-Iymfóm mediastina (thymický), intravaskulárny veľkobunkový B-lymfóm, primárny exsudatívny lymfóm a Burkittov lymfóm.0004 B-bunková chronická Iymfocytová leukémia (B-CLL) a B-bunková akútna lymfoblastovállymfocytová leukémia (B-ALL) sú dva typy B-bunkovej Ieukémie. B-CLL bunky exprimujú CD 19. CD 5 a CD 23 (Nicholas Chiorazzi, M.D., a kol. N Engl J Med 2005 352. 804-15). B-ALL bunky exprimujú markery CD 19 a CD 10.0005 Malobunkový lymfocytový lymfóm je neoplázia B-buniek. Bunky malobunkového lymfocytového lymfómu exprimujú CD 19, CD 5 a CD 23 (Catherine Thieblemont, a kol .Blood 20041032727-2737).0006 Vzávislosti od diagnostikovanej neoplázie B-buniek patri medzi súčasné možnosti liečby chemoterapia, rádioterpaia a imunoterapia.0007 CD 40, exprimovaný na povrchu normálnych B-lymfocytov a dentritických buniek, je členom rodiny receptorov tumor nekrotizujúceho faktora (TNFR). CD 40 L (C 0154), exprimovaný na TIymfocytoch, je členom rodiny tumor nekrotizujúceho faktora (Castle BE, a kol. J lmmunol 1993,151 1777-1788.). lnterakcia CD 40 L a CD 40 podporuje proliferáciu, diferenciàciu a prezentáciu antigénu B-lymfocytov, dendritických buniek a monocytov (Ranhelm EA, a kol. J Exp Med 1993,177 925-935 Yellin MJ, a kol. J lmmunol 1994, 153 666-674 Banchereau J, a kol. Annu Rev lmmunol 199412 881-922 M.von BergweIt-Baildon MS, a kol. Blood 2002, 99 3319-3325).0008 CD 40 sa exprimuje aj na neoplastických B-bunkách. Bolo preukázané, že zvýšenie expresieCD 40 podporuje apoptózu neoplastických B-buniek (Peter Chu, a kol. PNAS, 19. marec, 2002, vol. 99, č. 6. 3854-3859 Frank Dicker, a kol. BLOOD, 15. april 2005 Volume 105, číslo 8 3193 - 3198).0009 In vitro aj in vivo experimenty ukázali, že stimulácia a up-regulácia CD 40 indukovalainhibíciu rastu neoplastických B-buniek (Funakoshi a kol., Blood 83 2787-2794,1994 Murphy a kol., Blood 86 1946-1953,1995 Eliopoulos, A. G., a kol, 1996. Oncogene 132243 Hirano, A., a kol. 1999. Blood 932999 Tong, A. W., M a kol. 2001.Clin. Cancer Res. 72691).0010 Zistilo sa, že podpora expresie CD 40 na neoplastických B-bunkách zvyšovala antigenicitu neoplastických B-buniek a v dôsledku toho podporovala tvorbu cytotoxických T-lymfocytov (CTL) špecifických pre bunky. CTL môžu efektívne zabíjať neoplastické B-bunky (DiIIoo D, a kol. Blood 1997 901927-1933 Kato K, a kol. J Clin invest. 1998 10121133-1141 Wíerd WG, a kol. Blood. 2000, 9622917-2924 Takahashi S, a kol. Hum Gene Ther. 2001 122659-670 Takahashi S, a kol. Cancer Gene Ther.2001 81378-387). V prítomnosti CD 40 L môžu byť bunky B-bunkovej chronickej Iymfocytovej Ieukémie exprimujúce CD 40 usmrtené CD 4 cytotoxickými T-Iymfocytmi (Frank Dicker,a kol. Blood, 15. april 2005 Vol 105, č. 8 3193-3198). Interakcia D 40 L a CD 40 na bunkách Burkettovho lymfómu by mohla spôsobiť, že bunka bude prezentovať nádorové antigeny špeciñckým CTL (Khanna, R. a kol. 1997. J. lmmunol. 15915782). In vivo experimenty a klinické štúdie tiež preukázali, že aktivácia CD 40 by mohla zvýšiť imunogenicitu buniek B-bunkovej chronickej Iymfocytovej Ieukémie (B-CLL) a v dôsledku toho indukovať tvorbu CTL špecifických pre0011 Spoločne tieto dáta ukazujú, že zvýšenie expresie CD 40 na neoplastických B-bunkách môže stimulovať protinádorovú imunitu proti neoplázii B-buniek. Protinádorová imunita zahŕňa, ale nie je obmedzená na nasledujúce1. podpora apoptózy neoplastických B-buniek2. inhibícia rastu neoplastických B-buniek3. zvýšenie imunogenicity neoplastických B-buniek avdôsledku toho podpora tvorby CTL špecifických pre bunky.0012 InterIeukín-10 (lL-10) je homodimémy cytokín produkovaný niektorými T-bunkami,monocytmi, makrofágmi a niektorými nádorovými bunkami vyvinutými z B-buniek, T-buniek, alebo NK-buniek (Kitabayashi a kol., 1995 Masood a kol., 1995 Sjoberg a kol., 1996 Beatty a kol., 1997 Boulland a kol., 1998 Jones a kol., 1999). Aktivita IL-10 je sprostredkovaná jeho špecifickým receptorom na povrchu bunky exprimovaným na bunkách prezentujúcich antigén, B-lymfocytoch abunkách chronickej Iymfocytovej Ieukémie (B-CLL). Zistilo sa, že pridanie exogénneho lL-10 inhibuje proliferáciu B-CLL buniek čerstvo izolovaných od pacientov (Jesper Jurlander, Chun - Fai Lai, Jimmy Tan, a kol. Characterization of interleukin-10 receptor expression on B-oell chronic lymphocytic Ieukemia cells. Blood, Vol 89, č. 11 (Jún 1). 1997 s. 4146- 4152). Taktiež bolo hlásené, že IL-10 inhibuje proliferáciu B-CLL buniek azvyšuje apoptózu B-CLL buniek (AnneCatherine Fluckiger, Isabeile Durand, a Jacques Banchereau. Interleukin 10 lnduces Apoptotic Cell Death of B-Chronic Lymphocytic Leukemia Cells. J. Exp. Med. Volume 179 Január 1994 91-99). lmunostimulačné protinádorové vlastnosti IL-10 boli popísané v článku, v ktorom sa diskutovalo o tom, že zvýšená expresia lL-10 v mikroprostredí nádoru by mohla katalyzovať protinádorovú imunitnú reakciu (Simone Mocellin, Francesco M. Marincola a Howard A. Young. interleukin-10 and the immune response against cancer a counterpoint. Journal of Leukocyte Biology. 2005 78 1043-1051).0013 Vjednom aspekte vynález poskytuje oligonukleotíd, ktorý má sekvencíu SEQ ID NO 1 pre použitie v liečbe neoplázie B-buniek u cicavcov.0014 V ďalšom aspekte vynález poskytuje oligonukleotíd, ktorý má sekvencíu SEQ NO 1 pre použitie v liečbe neoplázie B-buniek, ktorý je obsiahnutý vo farmaceutickej kompozícii.0015 V ďalšom aspekte vynález poskytuje metódu indukcie apoptózy neoplastických B-buniek invitro, zahŕňajúcu kontaktovanie spomínaných neoplastických B-buniek s kompozíciou obsahujúcou oligonukleotid, ktorý má sekvenciu SEQ ID NO 1.0016 V ďalšom aspekte vynález poskytuje metódu zvýšenia expresie CD 40 na neoplastických Bbunkàch, zahŕňajúcu kontaktovanie spomínaných neoplastických B-buniek in vitro s kompozíciou obsahujúcou oligonukleotid, ktorý má sekvenciu SEQ ID NO 1.0017 V ďalšom aspekte vynález poskytuje metódu indukcie produkcie lL-1 O v neoplastických Bbunkách, zahŕňajúcu kontaktovanie spomínaných neoplastických B-buniek in vitro s kompozíciou obsahujúcou oligonukleotid, ktorý má sekvenciu SEQ ID NO 1.0018 V ďalšom aspekte vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu pre použitie v liečbe neoplázie B-buniek obsahujúcu (1) oligonukleotid, ktorý má sekvenciu SEQ lD N 021 a (2) antineoplastické činidlo B-buniek.0019 V ďalšom aspekte sa vynález týka použitia oligonukleotidu, ktorý má sekvenciu SEQ ID N 021 pre výrobu lieku pre liečbu neoplázie B-buniek.0020 Predložený vynález poskytuje deväť oligonukleotidov, ktoré sú označované aj ako OIigo 1,OIigo 3, Oligo 4, OIigo 5, Oligoô, OIigo 7, OIigo 8, Oligo 9, Oligo 10 so sekvenciami znázornenými v SEQ lD N 01, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a ich funkčné homológy. Oligonukleotidy alebo ich funkčne homológy môžu mat modiñkovanú fosfátovú kostru, ktorou je čiastočná alebo úplná fosforotioátová alebo fosforoditioátová modiñkácia. Oligonukleotidy alebo ich funkčné homológy môžu mať chemické modiñkácie alebo môžu mať substitúcie so vzácnymi bázami. Oligonukleotidy alebo ich funkčné homológy môžu byť funkčnými časťami ktorýchkoľek iných fragmentov DNA, alebo môžu byť klonované do plazmidu, bakteriálneho vektora, vírusového vektora alebo DNA vakcíny. Oligonukleotidy so sekvenciami SEQ lD NO 1 - 9 môžu byť modiñkované pridaním jedného alebo viacerých báz (výhodne 1 až 10 báz) na každý koniec, alebo zmenou jednej až viacerých báz. Odborníci v odbore si môžu zvoliť použitie oligonukleotidov so sekvenciami SEQ ID NO 1 - 9 alebo ich funkčných homológov jednotlivo alebo spoločne, alebo použiť DNA fragmenty obsahujúce oligonukleotidy so sekvenciami (SEQ ID N 0 1 - 9) respektíve k dosiahnutiu cieľa predloženého popisu na základe dobrej znalosti v danom odbore a poznatkov predloženého popisu.0021 Opísaná je tiež metóda liečby neoplázie B-buniek použitlm oligonukleotidov alebo ich funkčných homológov podla predloženého vynálezu samostatne alebo spoločne alebo použitím kompozície obsahujúcej rovnaké oligonukleotidy u subjektu. subjektom je človek alebo zviera. Neoplázia B-buniek zahŕňa, ale nie je obmedzená na B-bunkovú leukémiu, B-bunkový Iymfóm a myelóm.0022 Oplsaná je tiež metóda liečby neoplázie B-buniek použitím oligonukleotidov alebo ich funkčných homológov podla predloženého vynálezu samostatne alebo spoločne alebo použitím kompozície obsahujúcej rovnaké oligonukleotidy indukciou apoptózy neoplastických B-buniek.0023 Oplsaná je tiež metóda liečby neoplázie B-buniek použitím oligonukleotidov alebo ich funkčných homológov podla predloženého popisu samostatne alebo spoločne alebo použitie kompozície obsahujúcej rovnaké oligonukleotidy up-reguláciou CD 40 na neoplastických Bbunkách.0024 Oplsaná je tiež metóda liečby neoplázie B-buniek použitím oligonukleotidov alebo ich funkčných homológov podla predloženého popisu samostatne alebo spoločne alebo použitie kompozície obsahujúcej rovnaké oligonukleotidy stimuláciou tvorby IL-10 vneoplastických Bbunkách.0025 Predložený vynález tiež poskytuje kompozíciu obsahujúcu terapeuticky efektívne množstvo oligonukleotidov alebo ich funkčných homológov podľa predloženého popisu samostatne a v/s jedným alebo viacerými farmaceutický prijateľnými nosičmi. Zlúčenina sa podáva enterálne,parenterálne a topickým podávaním alebo inhaláciou.0026 Popísaná je tiež metóda liečby neoplázie B-buniek zahŕňajúca podávanie terapeutickyefektívneho množstva oligonukleotidov alebo ich funkčných homológov podľa predloženého popisu samostatne alebo spoločne alebo kompozícia obsahujúca rovnaké oligonukleotidy alebo snajmenej jedným anti-neoplastickým činidlom B-buniek vrátane chemoterapeutík,imunoterapeutík a činidiel používaných v rádioterapii.0027 Obrázok 1. Účinok oligonukleotidov na up-reguláciu CD 40 na povrchu B-CLL buniekB-CLL bunky boli inkubované salebo bez oligonukleotidov po dobu 7 dní apotom boli zafarbené s FlTC-CD 40 protilátkou pre analýzu expresie CD 40 pomocou prietokovej cytometrie. Úroveň expresie bola označená MFI číslom.Obrázok 2. Účinok oligonukleotidov na up-reguláclu CD 40 na povrchu buniek malobunkového lymfocytového lymfómuBunky malobunkového lymfocytového lymfómu boli inkubované s alebo bez oligonukleotidov. Na 7. deň boli bunky zafarbené s FITC-CD 40 protilátkou pre analýzu expresie CD 40 pomocou prietokovej cytometrie. Úroveň expresie bola označená MFI číslom.Obrázok 3. Účinok oligonukleotidov na proliferáciu normálnych humánnych PBMCNormálne humánne PBMC boli kultivované salebo bez oligonukleotidov apotominkorporované s °H tymidínom pre stanovenie proliferácie buniek. Proliferácia buniek bola vyjadrená ako cpm.Definície 0028 V predloženom vynáleze budú mat nasledujúce pojmy nižšie uvedené významyoligonukleotid označuje viacero nukleotidov (t.j. molekuly obsahujúce cukor (napr. deoxyribóza) pripojené k fosfátovej skupine a vymeniteľnej organickej báze). K dispozícii sú štyri organické bázy cytozln (C), tymín (T), adenln (A) a guanin (G). Oligonukleotid môže byť syntetizovaný pomocou automatického syntetizátora oligonukleotidov, ktorý je dostupný na trhu, alebo sa pripraví z existujúcich sekvencií nukleovej kyseliny za použitia známych techník.0029 Modifikácie kostry oligonukleotidu znamená, že oligonukleotid môže mať fosforotioátovo modifikovanú fosfátovú kostru (t.j. najmenej jeden kyslík fosfátu je nahradený sírou) alebo inú moditikovanú kostru.0030 Chemická modiñkácia oligonukleotidu označuje modiñkáciu využitím aktívnej skupiny nukleotidu alebo vytváraním nukleotidových analógov. Modifikácie sa môžu objaviť bud počas alebo po syntéze oligonukleotidu. Počas syntézy môžu byť modifikované bázy (vrátane, ale nie obmedzené na, tymídinové analógy) začlenené interne alebo na 5 koniec. Po syntéze môže byt modiñkácia vykonaná použitím aktívnych skupín (prostredníctvom moditikátora amino skupín, cez 3 alebo 5 hydroxylové skupiny, alebo prostredníctvom fosfátovej skupiny).0031 Neoplázia B-buniek označuje ochorenia vyvinuté z abnormálnej proliferácie buniek BIymfocytcvej línie. Neoplázia B-buniek môže byť rozdelená na B-bunkovú Ieukémiu. B-Iymfocytový Iymfóm a myelóm (plazmocytóm/myelóm z plazmatických buniek). B-bunková Ieukémia zahŕňa

MPK / Značky

MPK: C12N 15/117, A61K 31/7088, A61P 35/02

Značky: neoplázie, lymfocytov, kompozície, oligonukleotidy, liečbu, obsahujú

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e15980-oligonukleotidy-a-kompozicie-ktore-ich-obsahuju-na-liecbu-neoplazie-lymfocytov-b.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oligonukleotidy a kompozície, ktoré ich obsahujú, na liečbu neoplázie lymfocytov B</a>

Podobne patenty