Montážne usporiadanie zavesenia pružín v chladiacom kompresore

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka chladiaceho kompresora typu,ktorý predstavuje jeho zostavu motorového kompresora namontovanú zvisle a udržiavanú zavesenú vo vnútri plášťa kompresoraprostredníctvom špirálových pružín pôsobiacich pod tlakom.0002 Chladiace kompresory s vertikálnym hriadeľom sú obvykle opatrené systémom pružinového zavesenia na izolovanie zostavy motorového kompresora od vibrácií vzhľadom k plášťu kompresora,na obmedzenie pohybov zostavy motorového kompresora pri štarte a zastavení a na podoprenie zostavy motora kompresora počas prepravy. Vibrácie vytvorené v priebehu normálnej prevádzky sú produkované kmitaním pohyblivej masy zostavy motorového kompresora, pričom uvedená pohyblivé masa obyčajne obsahuje piest, spojovaciu tyč a kľukový hriadeľ nesúci rotor0003 Systémy zavesenia zostavy motorového kompresora pre chladiace kompresory môžu byť rozdelené do dvoch skupín tlmeniepomocou závesných pružín a tlmenie pomocou tlačných pružín.0004 V konštrukčnonl usporiadaní s použitínl tlačných pružín,obyčajne špirálového typu, ako je znázornené na obrázkoch 1, lA,2, 2 A a 2 B, sú tieto ukotvené zdola k podporným prostriedkom MS pripojeným k spodnej časti la (obrázky 1 a lA), alebo k bočnej časti lb (obrázky 2, 2 A a 2 B) plášťa 1 kompresora, vo vnútri uvedeného plášťa 1, a zhora, pod podpornými prostriedkami MS pripojenými k pevnej zostave 2 vytvorenej pomocou bežného bloku0005 Technika pre ukotvenie špirálových tlačných pružín 10 J(plášťu 1 a/alebo k pevnej zostave 2 kompresora používa podporné prostriedky MS obsahujúce základnú dosku 20, ku ktorej je pripojený príslušný čap 30, pomocou zvarenia alebo iných primeraných upevňovacích prostriedkov. Každý čap 30 môže byť tvorený strojovo obrábaným čapom 31, alebo vyrazeným trubicovým čapom 32, ktorý má byť pripojený k uvedenej základnej doske 20. Pre ukotvenie špirálovej pružiny 10 ku každému z podporných prostriedkov MS umiestnených v plášti 1, alebo v stacionárnej zostave 2 kompresora, každý čap 30 na sebe nesie a udržiava kryt 40, zhotovený obyčajne zo syntetického materiálu, ako je plast alebo guma, na zakrytie spomínaného čapu 30, a ktorý je nakonfigurovaný tak, aby sedel natesno vo vnútri priľahléhokonca príslušnej špirálovej pružiny 10 (obrázky 1 a 2).0006 Typické zariadenia pre ukotvenie špirálových závesných pružín 10 stacionárnej zostavy bloku statora vo vnútrajšku plášťa 1 chladiacich kompresorov, s použitiu vyrazených čapov 32, alebo strojovo obrábaných čapov 31 pripevnených k základnej doske 20 príslušných podporných prostriedkov MS, spôsobujú nedostatky, ako sú vysoké náklady funkcie budovania vyrazených(alebo vytočených) čapov 32, ako aj potrebu pripojenia čapu 30 k základnej doske každého z podporných prostriedkov MS vo forme samostatného kusu. V tomto známou riešení je určité nežiaduce množstvo častí komponentov, ktoré vyžadujú zodpovedajúce množstvo materiálu a vzájomných upevňovacích úkonov prevytvorenie jednotlivých podporných prostriedkov MS.0007 Ďalšia nepríjemnosť konštrukcií spomenutých vyššie vyplýva z existencie upevňovacích oblastí medzi časťami komponentov každého 2 podporných prostriedkov MS, pričom uvedené fixačné oblasti sú tvorené oblasťami náchylnými na zlomenie vzákladných dosiek 20 a zničenie ukotvenia priľahlého konca 11,12 príslušnej špirálovej pružiny 10. Konštrukcie citované vyššie, podľa ktorých je každý koniec 11, 12 špirálovej pružiny 10 ukotvený okolo jedného čapu 30, čo môže byť vyrazený čap 32,alebo strojovo obrábaný čap 31, predstavujú nepríjemnosť v požadovaných čapoch 30, ktoré majú byť zakryté krytonl 40 pre poskytnutie pevného ukotvenia konca 11, 12 špirálovej pružiny 10 v každom z podporných prostriedkov MS. Konštrukcia jedného čapu 30 pre ukotvenie každého konca 11, 12 špirálovej pružiny 10 vyžaduje špeciálnu a nákladnú starostlivosť, takže čap 30 predstavuje tvar, ktorý je dokonale prispôsobený vnútornému objemu každého konca 11, 12 špirálovej pružiny 10. Avšak poskytovanie krytu 40 zvyšuje cenu konštrukcie a procesu výroby kompresora, pretože vyžaduje dodatočný kus a príslušný úkon premontáž uvedeného kusu na čap 30.0008 US 2222724 opisuje chladiaci kompresor podľa úvodnej časti nezávislého patentového nároku, V ktorej podporné prostriedky obsahujú záchytné jazýčky, ktoré majú veľmi osobitný dizajn, pretože sú opatrené zárezmi alebo drážkami, ktoré slúžia ako závity pre záber špirály zodpovedajúcej pružiny. Jazýčky podpier zasahujú do priestoru medzi priľahlými otočeniami pružiny, čo vedie k uzatvoreniu tvaru ako aj tesnému treciemu spojeniu medzi podpornými prostriedkami a pružinou. To si vyžaduje osobitnú starostlivosť, aby sa získal tvar jazýčkov,ktorý je prispôsobený konkrétnej konštrukcii použitých pružín. Pri montáži musia byť jazýčky podporných prostriedkov umiestnené radiálne tak, aby ležali presne na skrutkovici, ktorá zodpovedá stúpaniu špirál pružiny, pretože v inom prípade, ak by po montáži nemali byť správne umiestnené z vonku, alebo vo vnútri špirál pružiny, nebude na všetkých podporných prostriedkoch existovať tesné ukotvenie konca špirálových pružín. V tomto známom kompresore sú spodné časti pružín navlečené cez spodnépodporné prostriedky, aby vytvorili požadované spojenie. Premontáž vrchných podpier, sú tieto umiestnené okolo jednotky motora kompresora, čo zodpovedá vzdialenosti medzi špirálami pružiny a následne je časť tela vrchnej podpery zabezpečená tým,že je privarená k spodnej časti jednotky motora kompresora. Jednotka, ktorá má podperu pripojenú k nej je potom s ohľadom na vrchné konce vyčnievajúcich pružín umiestnená v navrstvenej podobe. Jazýčky vrchnej podpery sú rozšírené smerom von pod uhlom k vodorovnej rovine, aby bolo možné podpery umiestniť radiálne nadol cez vrchné časti pružín. Potom, ako bola jednotka na ktorú sú pripevnené podpery prekrytá cez vrchné konce pružín,časti nohy jazýčkov vrchných podporných prostriedkov sú potom v blízkosti pružiny ohnuté, alebo stlačené smerom k sebe, čo privádza zárezy do registra a závitového záberu so špirálami pružiny. Toto pripevnenie vrchných nosných prostriedkov je trochu zložité a vyžaduje osobitnú starostlivosť, aby boldosiahnutý požadovaný kotviaci účinok.0009 Tak ako vo vyššie uvedenom účinku nepríjemností,všeobecným predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť chladiaci kompresor, ktorý na vytvorenie aspoň každého z horných podporných prostriedkov vyžaduje menší počet kusov a menej materiálu, ktorý zjednodušuje výrobné a montážne činnosti každého z takýchto podporných prostriedkov, znižuje náklady a poskytuje pevnejšie zavesenie s nižším rizikom zlomenia počas životnosti kompresora.0010 Tieto ciele sú dosiahnuté prostredníctvom chladiaceho kompresora typu, ktorý obsahuje plášť a blok tvoriace spolu so statorom elektromotora pevnú zostavu, ktorá je namontovaná vo vnútri plášťa pomocou závesných prostriedkov, vrátane zostavy špirálových pružín, pričom každá pružina má spodný koniec a vrchný koniec, každý z uvedených koncov je V uvedenont poradípripojený k priľahlej časti plášťa prostredníctvom spodných

MPK / Značky

MPK: F04B 39/00, F04B 39/12

Značky: chladiacom, pružin, usporiadanie, kompresore, zavesenia, montážne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e15923-montazne-usporiadanie-zavesenia-pruzin-v-chladiacom-kompresore.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Montážne usporiadanie zavesenia pružín v chladiacom kompresore</a>

Podobne patenty