Vylepšená stabilita vitamínových a minerálnych doplnkov

Číslo patentu: E 15720

Dátum: 14.02.2008

Autori: Goldberg Alan, Byerley Chad, Mark William, Sutton Bruce, Dills Steven

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predmetný vynález opisuje potravinové doplnky. Tento vynález poskytuje najmä prostriedok a spôsob obmedzenia rozkladu vitamínových a minerálnych doplnkov spojený stmavnutím tabliet potravinových doplnkov, ktoré obsahujú viac zložiek, a s tvorbou škvŕn na týchto tabletách.0002 Už dlho sa potvrdzuje, že rad chemických zlúčenín, vtypickom prípade známych ako vitamíny a minerály, je významný pri udržiavaní zdravia jedinca a/alebo pri liečbe špecifických zdravotných stavov, dokonca pokial sa podávajú v relatívne malom množstve. Ľudské telo nie je schopné syntetizovať väčšinu vitamínov a minerálov, ktoré sú potrebné na udržanie zdravia ľudského tela. Preto sa vitaminy a minerály musia získavať zexterného zdroja. Dva najbežnejšie externé zdroje sú potraviny a potravinové doplnky. Pretože väčšina ludí neje potraviny, ktoré kontinuálne pokrývajú potrebnú dennú potrebu vitamínov a minerálov, doplňovanie stravy vitamínmi a minerálmi sa stalo prijatelným liečebným a zdravotným0003 Vitamínové a minerálne prípravky sa môžu aplikovat s cielom liečiť špecifické zdravotné stavy alebo ako všeobecný doplnok stravy. Pretože telo potrebuje rad vitamínov a minerálov a denné potrebné množstvo je relatívne malé, je vhodné aplikovať zmesi vitamínov a minerálov vo forme tabliet alebo kapsúl, ako univerzálny doplnok. Typickou dennou dávkou bežne dostupných multivitamínových a minerálnych doplnkov je jedna alebo dve tablety alebo kapsuly za deň. Nie je neobvykle, že takéto prostriedky zahŕňajú dve desiatky alebo viac nutrientov okrem prídavných látok, ktoré sú potrebné na vytvorenie dávkovej formy. Napriklad dokumenty US 6440450, US 6361800. US 6039978, WO 03/043608 a EP 0891776opisujú takéto vitamínové a minerálne prípravky.0004 Nie je teda prekvapením, že vtýchto komplexných zmesiach sa môžu objaviť nežiaduce chemické interakcie. Najbežnejšími ztýchto reakcií sú rozkladné reakcie, ktoré vedú k zníženej účinnosti impaktovaných nutrientov a môžu tiež spôsobovať tmavnutie prostriedku a tvorbu nevzhladných tmavých škvŕn. Oxidačné reakcie sú príkladom bežnej formy rozkladných reakcií. Prítomnosť vody sa môže tiež podieľať na rozklade buď priamo alebo umožňuje reakcie, ako napriklad oxidačné0005 Zistilo sa, že ako vo vode, tak i v tuku rozpustné vitamínové zložky, ako je napríklad kyselina askorbová (vitamín C) a aIfa-tokoferylacetát (vitamin E) vprostriedkoch potravinových doplnkov, ktoré obsahujú viac zložiek, sú náchylné k rozkladu vyvolanému vlhkosťou. Oxidácia kyseliny askorbovej vyvolaná interakciou kyseliny askorbovej s polyvalentnýmí iónmi kovov v prostriedku potravinového doplnku umožnená v prítomnosti vody, môže spôsobovať tmavnutie tabliet a/alebo tvorbu škvŕn a predlžuje dobu dezintegrácie, čo môže ovplyvniť dostupnosť zložiek na0006 Verí sa, že voda, ktorá sa podieľa na rozklade, je voda v prostredi obklopujúcom prostriedok (napriklad environmentálna voda) a/alebo voda, ktorá je volne spojená s povrchom alebo s. interfaciálnymi plochami prostriedku. Komerčne dostupný potravinový doplnok One-A-Day® Active, zahŕňa upozornenie vprípade skladovania, kde sa uvádza Pokiaľ vlhkosť vnikne do nádoby, železo môže spôsobiť tvorbu škvŕn na tabletách.0007 Teda na zlepšenie stability sa použijú sušiace prostriedky. Spoužitim sušiaceho prostriedku súvisí niekoľko problémov 1) konzument môže fyzicky sušiaci prostriedok odstrániť, čim anuluje jeho pozitívny účinok. 2) účinnosť sušiaceho prostriedku s časom klesá a/alebo vykazuje obmedzenie vo svojej schopnosti odstrániť viazanú vodu. 3) sušiaci prostriedok zvýši náklady na konečný produkt.0008 Tiež sa používa poťahovanie tabliet, ktoré limituje obsahy tabliet vystavené vode vokolitom prostredí. Zatial čo tento spôsob zpohladu konzumenta môže maskovať problémy, doteraz používaný povlak polymérnym filmom častonedostatočne redukuje problémy s tvorbou škvŕn alalebo tmavnutie. Testovanie starých potiahnutých tabliet často odhalilo škvrny a tmavnutie jadra pod povlakom.0009 Shah et al. v publikácii A Study of the Chemical and Physical Stability of Ascorbic Acid, Folic Acid, and Thiamine Hydrochloride Tablets Formulated With Emcompress Standard opisuje, že Emcompress Standard (priamo stlačitelné granuly dihydrátu fosforečnanu vápenatého) vyvolal chemický a fyzikálny rozklad kyseliny askorbovej (čo sa týka doby rozkladu) vtabletách kyseliny askorbovej a tiamín hydrochloridu. (Shah, D.H. Aramblo, A., 1975, Drug Devel. lnd. Pharm., 1,459-505). Dokumenty pripisujú túto nestabilitu vlhkosti spojenej s vodou prostredia a svodou, ktorá je volne spojená s povrchom alebo sinterfaciálnymi plochami prostriedku.0010 Keďže vlhkosť podporuje rozkladné reakcie, vedie to ku strate účinnosti alalebo nepeknému zadfarbeniu nutričných doplnkov sviacerými zložkami, ktoré obsahujú minerálne ióny a oxidovateľné vitamíny, a prostriedok alalebo spôsoby sú potrebné na zníženie vlhkosti podporujúcej rozklad potravinových doplnkov, ktoré0011 Predmetný vynález opisuje farmaceutický prostriedok obsahujúci multivitamínový a minerálny prostriedok obsahujúci aspoň jeden polyvalentný kov a aspoň jeden oxidovatelný vitamín, kde prostriedok v podstate neobsahuje mobilnú viazanú vodu a kde prostriedok ďalej obsahuje bezvodý fosforečnan vápenatý. Vpríklade uskutočnenia sa aspoň jeden polyvalentný kov vybral zo skupiny obsahujúcej železo, horčík, zinok, selén, meď, kobalt, mangán, molybdén, vanád,nikel, cín a chróm a ich kombinácii. V príklade uskutočnenia sa oxidovatelný vitamín vybral zo skupiny obsahujúcej vitamín C, vitamín E, vitamín A, prekurzory vitamínu A,vitamín Be, vitamin D 3, vitamín K, kyselinu Iistovú a ich kombinácií.0012 Vo výhodnom uskutočnení je prostriedok v tabletovej dávkovej forme.0013 Vynález opisuje spôsob prípravy multivitamínového a minerálnehoprostriedku. Spôsob zahŕňa poskytnutie aspoň jedného oxidovateľného vitamínu,aspoň jedného polyvalentného iónu kovu a bezvodého fosforečnanu vápenatého a kombináciu aspoň jedného polyvalentného minerálneho iónu, aspoň jedného oxídovatelného vitamínu a bezvodého fosforečnanu vápenatého za vzniku prostriedku, kde prostriedok v podstate neobsahuje mobilnú viazanú vodu.0014 Predmetný vynález opisuje spôsob znižujúci tvorbu škvŕn vyvolanú oxidáciou u tabliet multivitamínového a minerálneho prostriedku. Spôsob zahŕňa kombináciu aspoň jedného polyvalentného kovu vybraného zo skupiny obsahujúcej železo, horčík, zinok, selén, meď, kobalt, mangán, molybdén, vanád, nikel, cín a chróm a ich kombinácie a aspoň jeden oxidovatelný vitamín vybraný zo skupiny obsahujúcej vitamín C, vitamín E, vitamín A. prekurzory vitamínu A, vitamín B 3,vitamín D 3, vitamín K, kyselinu listovú a ich kombinácie a bezvodý fosforečnan vápenatý za vzniku prostriedku, kde prostriedok vpodstate neobsahuje mobilnú0015 Vynález ďalej opisuje potravinový doplnok obsahujúci aspoň jeden polyvalentný kov, aspoň jeden oxidovatelný vitamín a bezvodý fosforečnan vápenatý,svpodstate zlepšenou rezistenciou kreakciám, ktoré vedú ktmavnutiu a/alebo k tvorbe škvŕn a kreakciám, ktoré môžu znížiť účinnosť oxidovatelných vitamínov. Predmetný vynález tiež zahŕňa spôsoby prípravy takéhoto prostriedku a spôsoby prevencie a redukcie oxidácie, zlepšenie stability oxidovatelných vitamínov a stabilizáciu dezintegračného času multivitamínového a minerálneho potravinového0016 verí sa, že minimalizácia viazanej vody - sa tradične nezúčastňuje chemických reakcií pri teplote miestností alebo pri teplotách blízkych teplote miestnosti - je dôležitá kminímalizácii tvorby škvŕn a/alebo tmavnutiu multívítamínových a minerálnych prostriedkov obsahujúcich polyvalentné ióny kovov a oxidovatelný vitamín.

MPK / Značky

MPK: A61K 9/16, A23L 1/302, A61K 9/20, A61K 33/26, A61K 31/375, A61K 9/14, A61K 33/00, A23L 1/304, A61K 33/34

Značky: doplnkov, stabilita, vitaminových, vylepšená, minerálnych

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e15720-vylepsena-stabilita-vitaminovych-a-mineralnych-doplnkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vylepšená stabilita vitamínových a minerálnych doplnkov</a>

Podobne patenty