Prenos dát s väčším počtom vysielacích antén

Číslo patentu: E 1387

Dátum: 26.08.2002

Autori: Costa Elena, Haas Harald, Schulz Egon

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prenos dát s väčším počtom vysielacích anténVynález sa týka spôsobu prenosu dát v komunikačnom systéme so znakmi uvedenými V predvýznakovej časti patentového nároku 1,prípadne zariadenia na uskutočňovanie takého spôsobu.Všeobecne známe sú rádiové komunikačné systémy,napríklad podľa štandardu GSM (Global System forTelecommunication System), pri ktorých väčší počet účastníckych staníc komunikuje prostrednictvom rádiových rozhrani s vysielacimi a prijimacímistanicami na strane siete. Ďalej sú známe dátové komunikačné siete, napriklad podľa štandardu HiperLAN, pri ktorých mobilné dátové stanicenadväzujú kontakt s rádiovými stanicami na straneDátové prenosy, pre ktoré sa na strane vysielača použije väčší počet kanálov, aby mohli byt dáta prenesené do väčšieho počtu rôznych staníc na prijímacej strane, podliehajú v zvláštnej miere problémonl spôsobeným mnohocestným šírením. signály vyslané jednou anténou prebiehajú napríklad jednak po priamej dráhe do antény na prijímacej strane,avšak jednak aj po odrazoch na objektoch bočné k priamemu smeru šírenia s časovým oneskorením po odraze do antény na prijímacej strane. Ak je dobaprenášaného symbolu, pod ktorým je nutné chápaťnajmä jednotlivý bit alebo dátový zväzok, dlhšia než oneskorenie, ktoré môže byť určené prostredníctvom spriemerovania druhej mocniny rozptylu (route mean square), je zvolený prenosový kanál považovaný zafrekvenčne neselektivny alebo za taký, pri ktoromplošne dochádza na únik signálov. V poslednompripade tento kanál súčasne zodpovedá pomocnémunosiću a neobsahuje väčší počet pomocných nosičov naprenos symbolu. V opačnom prípade, keď je doba trvania symbolu kratšia než priemerný rozptyl oneskorenia, sa kanál považuje za frekvenčneselektívne zanikajúci (frequency selective fading). To vytvára vnútornú interferenciu symbolov (ISI Inter-Symbol Interference), ktorá nevýhodne ovplyvňuje výkonnosť s ohľadom na chyby rámcovéhoprenosu, keď sa nepoužijú vyrovnávacie spôsoby.Je plánované, aby sa mobilné komunikačné systémy používali pri takých účastnickych prenosových výkonoch tretej generácie, ktoré sú V okolí buniek väčšie než 20 Mbps. Pri spektrálnej účinnosti približne l bit/s Hz/bunka je potrebná celková šírka pásma až 20 MHz. V dôsledku toho činí doba trvaniarozptylu oneskorenia (rms delay spread) až do 10 s v okoli makrobuniek by jeden prenesený symbol rušilo 200 nasledujúcich symbolov, čo by mohlo viesť k značným nákladom na spracovanie signálov. V dôsledku toho sú vyvíjané prístupové spôsoby, ktoré sú lepšiedimenzované pre vyššie označené požiadavky. Jednýmmožným kandidátom je takzvané OFDM (Orthonogal Frequency Division Multiplexing - ortogonálne multiplexovanie rozdelením frekvencií), pri ktoromsa vysielané dáta pred vyslaním multiplexujú narôzne prenosove frekvencie zodpovedajúcich pomocných nosičov vo vnútri frekvenčného rozsahu, pričom tieto jednotlivé pomocné nosiče sú voči sobe kolmé. Nevýhody tohto OFDM spočívajú vo vysokom výkonovom pomere špičiek k priemeru, V požiadavke synchronizácie nosičov, stratách kapacity na základe potrebného ochranného intervalu medzi jednotlivými blokmi dát a potrebnom odhadnutí kanála pre každý pomocný nosič alebo aspoň nejaký počet pomocnýchZ WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access- Širokopásmový mnohostranný prístup s kódovým delením) štandardu UMTS, pri ktorom je delenie a kódovanie dát určených na vyslanie uskutočnené širokopásmovo, sú známe aj frekvenčne selektívne kanály s únikom signálov (frequency selective fading channels). Mnohocestné šírenie v týchto systémoch však ruší ortogonalitu kódov pre šírenie. Môžu byť použité prijímače RAKE, aby sa mnohocestnékomponenty mohli konštrukčne skombinovať.Pri použití väčšieho počtu vysielacích anten sa na prijímacej strane prijíma zložený signál, ktorý prebehol po zodpovedajúcom veľkom počte dráh. Tovedie na prijímacej strane k rušivým interferenciám.Z článku Tarokh a kol. Space-Time Block Codes from Orhogonal Designs, DEEE Transactions on Information Theory, sv. 45, Č. 5, júl 1999, 5-l 4561467, je známe uskutočňovať takzvané priestorové Zaf-blokove kódovanie, pri ktorom sa kódované dátarozdeľujú na väčší počet dátových tokov a tietodátové toky sa vysielajú paralelne prostredníctvomzodpovedajúceho počtu vysielacích anten.Úloha vynálezu spočíva V tom, aby sa vyvinul spôsob a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu, ktoré umožní alternatívny postup na prenos dát.Táto úloha je vyriešené spôsobom prenosu dát v komunikačnom systéme a zariadeniami na uskutočňovanie takého spôsobu so znakmi nezávislých patentových nárokov. Výhodné ďalšie uskutočnenia vynálezu sú viditeľné zo závislých patentovýchVýhodný je preto spôsob prenosu symbolov, najmä vo forme dát, prostredníctvom funkčného rozhrania v komunikačnom systéme medzi aspoň jednou vysielacou stanicou s väčším počtom priestorovo od seba vzdialených antén a aspoň jednou prijímacou stanicou, pri ktorom sa symboly určené na vyslanie pred vyslaním zakódujú kódom, pričom. väčší počet,aspoň dva symboly, ktoré majú byť vyslane v jednom okamžiku, v závislosti od kódovania priradia Vždy jednej z priestorovo od seba vzdialených antén a V tomto okamžiku sa súčasne vyšle iba prostredníctvom tejto antény. Toto priradenie jednej jedinej anténe symbolov určených na vyslanie na základe kódovania, najmä jednotlivých dát, bitu alebo kódovaných hodnôt, vedie k priestorovému kódovaniu. Pod výrazom anténa je pritom nutné chápať aj priestorovo od seba vzdialené prvky antény jednej komplexne vytvorenej antény a podobne. Alternatívnesa môže priradenie príslušných symbolov uskutočniť

MPK / Značky

MPK: H04B 7/04, H04L 1/02

Značky: väčším, počtom, antén, vysielacích, prenos

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e1387-prenos-dat-s-vacsim-poctom-vysielacich-anten.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prenos dát s väčším počtom vysielacích antén</a>

Podobne patenty