Gélová kompozícia použiteľná v oblasti poľnohospodárstva, verejného zdravia alebo domácej hygieny, spôsob jej prípravy, prášková kompozícia a spôsob ošetrenia a ochrany

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sú opísané kompozície obsahujúce dendrimér schopný formovať gél v kombinácii s pesticídom, insekticídom alebo zlúčeninou regulujúcou rast rastlín, ktoré môžu byť použité v oblasti poľnohospodárstva a/alebo verejného zdravia alebo domácej hygieny, ich príprava a spôsoby použitia týchto kompozícií, napr. pri ochrane poľnohospodárskych plodín.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pcsticídnych a/alebo insekticidnych kompozícii a/alebo kompozícii na reguláciu rastu rastlín obsahujúcich špecifické dendriméry, pričom spomenuté kompozícíe sú obzvlášť užitočné v oblasti poľnohospodárstva a/alebo verejného zdravia, a/alebo domácej hygieny. Vynález sa ďalej zaoberá spôsobmi liečenia a/alebo ochrany rastlín použitím spomenutých kompozícii vo verejnom zdravi a domácej hygiene a spôsobmi prípravy týchto kompozícii alebo špecifických dendrimérov.Doteraj ši stav technikyMnohé pesticidne a/alebo insekticídne kompozícíe na reguláciu rastu rastlín sú známe najmä z francúzskych alebo európskych patentových prihlášok EP-869 712, FR-2 733 502, EP-854 676, EP-851 729, EP-823 212 a podobne.V dokumentoch, francúzskych, európskych alebo medzinárodných patentoch alebo prihláškach WO-88/01179, FR-2 734 268, FR-2 761 601, EP-765 357, EP-736 059, EP-726 502 alebo v publikácii Synthesis,10, 1997, str. 1199-1209 je opísané použitie dendrimérov.Predmetom tohto vynálezu je poskytnutie kompozícii obsahujúcich dendrimér schopný fonnovania gélu v kombinácii s pesticídom a/alebo insekticídorn, a/alebo zlúčenínou regulujúcou rast rastlín, ktoré sa môžu použiť v poľnohospodárstve a/alebo verejnom zdraví, alebo domácej hygiene, pričom spomenuté kompozícíe sú vo forme gélu.Predmetom tohto vynálezu je poskytnutie kompozícii založených na dendriméroch, schopných tvorby gélu, ktorých štruktúra má dva typy objemov pre inzerciu, najmä aktívnej zlúčeniny.Predmetom tohto vynálezu je poskytnutie kompozícii na báze dendrimérov schopných tvorby gélu, ktorých štruktúra zahŕňa vnútomé kavity charakteristické pre dendrirnéme molekuly samotné a priestory charakteristické pre štruktúru gélu tvoreného spomenutými dendrimćrmi.Predmetom tohto vynálezu je poskytnutie kompozícii, kde je aktívna látka umiestnená čiastočne vo vnútomých kavitách použitých dendrimérov a zvyšok je v štruktúre gélu tvoreného dendrimérmi.Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnutie kompozícii, v ktorých je aspoň polovica aktívnej látky umiestnená v štruktúre gélu tvorenom použitýrni dendrimérmi.Predmet tohto vynálezu sa týka dendrimérov so zvýšenou kapacitou, najmä dendrimérov schopných tvorby gélu.Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnutie práškových kompozícii založených na dendriméroch schopných tvorby gélu a kombinovaných s jednou alebo viac pesticidnych a/alebo insekticidnych aktívnych substancii a/alebo s aktívnou substanciou regulujúcou rast rastlín.Predmetom tohto vymálezu je poskytnutie gélových insekticidnych kompozícii založených na dendrimére schopnom tvorby gélu.Predmetom tohto vynálezu je poskytnutie gélových fungicídnych kompozícii založených na dendrimére schopnom tvorby gélu.Predmetom tohto vynálezu je poskytnutie gélových herbicídnych kompozícii založených na dendrimére schopnom tvorby gélu.Predmetom tohto vynálezu je poskytnutie gélových insekticidnych kompozícii a/alebo kompozícii na reguláciu rastu rastlín založených na dendrimére schopnom tvorby gélu.Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnutie spôsobu ochrany a/alebo liečenia rastlín s využitím kompozícii podľa tohto vynálezu.Ďalším objektom tohto vynálezu je poskytnutie kompozícii v práškovej forme, ktoré môžu byť použité V oblastí poľnohospodárstva a/alebo verejného zdravia, alebo domácej hygieny, pričom spomenuté práškové kompozícíe sa môžu skladovat dlhý čas a bez zvláštnych preventívnych opatrení, bez toho, aby boli zásadným spôsobom ovplyvnené ich charakteristiky.Predmetom tohto vynálezu je tiež poskytnutie spôsobu ochrany a/alebo liečenia užitočného pre verejne zdravie alebo domácu hygienu a použitie kompozícii podľa tohto vynálezu, obzvlášť insekticidnych kompozícii a/alebo kompozícii na reguláciu vývoja hmyzu, a/alebo živočíšnych škodcov.Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnutie insekticidnych a/alebo nematocídnych, a/alebo akaricídnych, a/alebo rodenticídnych nástrah.Spomenuté insekticidne a/alebo nematocidne, a/alebo akaricídne, a/alebo rodentícidne nástrahy, poskytnuté vo forme gélových kompozícii, sú tiež predmetom tohto vynálezu.Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnutie kompozícii vhodných v oblasti poľnohospodárstva a/ alebo verejného zdravia, a/alebo domácej hygieny a majúcich zvýšenú stabilitu v čase, obzvlášť v priebehu dlhodobého skladovania, čím si aktívna látka uchováva celú svoju účinnosť.Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnutie kompozícii, kde riziko pri manipulácii s nimi je významne znížené tým, že majú gélovú formu.Tento vynález sa taktiež týka kompozícii v gélovej forme, ktoré sú užitočné v oblasti poľnohospodárstva a/alebo verejného zdravia, a/alebo domácej hygieny, ktorých aktívna látka sa uvoľňuje postupne.Ďalším predmetom tohto vynálezu sú kompozície v gélovej forme, ktoré sú užitočné v oblasti poľnohospodárstva a/alebo verejného zdravia, a/alebo domácej hygieny, ktorých aktívna substancia sa uvoľňuje kontrolovaným spôsobom.Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnutie kompozícii, ktoré okrem už spomenutých výhod majú zvýšenú bezpečnosť pre užívateľa a/alebo životné prostredie, obzvlášť kompozície podľa tohto vynálezu využívajúce jednu alebo viac toxických aktívnych látok.Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnutie spôsobu prípravy kompozícii v gélovej forme, ktoré sú užitočné v oblasti poľnohospodárstva a/alebo verejného zdravia, alebo v domácej hygiene.Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnutie špecifických dendrimćrov schopných tvorby gélu.Zistilo sa, že spomenuté ciele môžu byt úplne alebo čiastočne dosiahnuté prostrednictvom kompozícii podľa tohto vynálezu, ktoré sú užitočné obzvlášť V oblasti poľnohospodárstva a/alebo verejného zdravia, alebo domácej hygieny. spomenuté kompozície podľa tohto vynálezu zahŕňajú- jednu alebo viac aktívnych látok, užitočných obzvlášť v oblasti poľnohospodárstva a/alebo verejného zdravia, alebo domácej hygieny- jeden alebo viac dendrímérov- anorganický alebo organický nosič.V tomto texte označuje výraz aktívna látka aktívnu substanciu, ktorá sa môže použiť pre poľnohospodárstvo a/alebo verejné zdravie, alebo domácu hygienu, obzvlášť ľubovoľnú pesticidne aktívnu substanciu a/alebo aktívnu substanciu na reguláciu vývoja rastlín a/alebo hmyzu, alebo živočíšnych škodcov.Vynález sa tiež vzťahuje, čo bude ďalej ukázané detailnejšie, na kompozície podľa vynálezu, zahmujúee zmes, asociáty, kombinácie alebo ľubovoľné iné formy kompozícii niekoľkých spomenutých aktívnych substancii.Základným aspektom predloženého vynálezu je použitie špecifických dendrimérov.Tennín dendrimér označuje polyméry, ktorých priestorová štruktúra má. stromovitý tvar a kde preñx odvodený od gréckeho slova dendro označujúci strom sa používa pre rodinu polymémych makromolekúl, majúcich stromovitú štruktúru.Dendriméry použite v kompozíciách podľa tohto vynálezu sú výhodnejšie makromolekuly, ktorých stromovitá štruktúra sa rozpina všetkými smermi z centrálnej časti.Dendriméry používané v kompozíciách podľa tohto vynálezu sú makromolekuly skladajúce sa z centrálnej časti, nazývanej jadro (core) dendriméru, ku ktorému je pripojená séria vetvených reťazcov, zvaných dendróny.Obrázok I schematicky znázorňuje stromovitú štruktúru používanú pri dendriméroch v kompozicíách podľa tohto vynálezu. Spomenutá štruktúra zahŕňa- jadro, skladajúce sa najčastejšie z polyfunkčnej chemickej skupiny schopnej pripojenia mnohých vetviacich reťazcov alebo dendrónov,- vetvy, všeobecne zložené z lineámych alebo vetvených organických fragmentov, pospájaných medzi sebou a s jadrom a organizovaných do stromovitej štruktúry,- terminálne chemické funkčné skupiny, ktoré tvoria periféme konce spomenutého vetvenia, v vnútomé kavity, neoddeliteľne vzniknuté vďaka vetveniu spomenutých vetiev.Schematické znázomeníe obrázka II ukazuje obrázok I s popisom, čo dovoľuje presnejšiu ilustráciu zlo~ žiek, tvoriacich stromovitú štruktúru, pripomínajúcu štruktúru dendrimérov podľa tohto vynálezu.Organické jadro je teda centrálnou časťou dendrimérov použitých V kompoziciách podľa vynálezu. Všeobecne sa skladá z chemickej skupiny, najčastejšie z organickej, polyfunkčnej chemickej skupiny schopnej pripojenia k mnohým vetveným reťazcom. Jadro dendrimérov podľa tohto vynálezu je tiež charakteristické mnohými valenciami, ktoré zodpovedajú počtu dendrónov, ku ktorým sa môže pripojiť. Detaily týkajúce sa jadra spomenutých dendrimérov použitých V kompoziciách podľa tohto vynálezu budú uvedené neskôr V detailnom popise spomenutých dendrimérov.Dendróny spomenutých dendrimérov sú vetvené organické reťazce pripojené k jadru. Všeobecne, spomenuté dendróny sú série vetvených reťazcov.Terminálne funkčné skupiny dendrimérov použitých v kompozíciách podľa tohto vynálezu sú chemické ñinkčné skupiny prítomné na koncoch dendrónov, medzi nmohými chemickýmí funkčnými skupinami, ktoré môžu tvorit spomenuté terminálne skupiny, môžeme spomenúť napr. amónium, amidínium, pyridínium, guanidínium alebo karboxylátové funkčné skupiny, alebo karboxylovć kyseliny. Spomenuté terminálne funkčné skupiny obvykle udeľujú spomenutým dendrimérom niektoré z ich charakteristík, obzvlášť možnosť mnohých individuálnych reakcii na periférií.Vnútomé kavity dendrimérov používaných v kompoziciách podľa tohto vynálezu sú neoddeliteľným výsledkom existencie vetiev spomenutých dendrimérov. spomenuté vnútorné kavity dovoľujú obzvlášť inklúziu rrmohých látok vnútri stromovitej štruktúry spomenutých dendrimérov. Ale veľkosť a dostupnosť týchto vnútorných kavít limituje inklúziu spomenutých substancií len na molekuly, ktorých veľkosť a vlastnosti sú s nimi kompatibilné.Na pripravu dendrimérov použitých v kompozíciách podľa tohto vynálezu môžeme spomenúť dve hlavné metódy syntézy, a to divergentnú a konvergentnú syntézu- v divergentnej syntéze sa syntéza uskutočňuje od jadra smerom k periférií pripájanim stále väčšieho počtu malých molekúl na povrch dendriméru nesúci násobné chemické funkčné skupiny, táto syntetická cesta je znázornená na schéme III- pri konvergentnej metóde sa syntéza uskutočňuje smerom od periférie k jadru, a to tak, že sa kombinuje navzájom stále väčší počet molekúl, ktoré majú konštantné dostupnú chemickú funkčnú skupinu na úrovni jadra, táto syntetická cesta je vyjadrená v schérne IV.f, reaktívna funkčná skupina fp chránená funkčná skupina 6 povrchOkrem toho, s využitím týchto spôsobov konštrukcie, všetky vetviace body pre vetvy položené V podobnej vzdialenosti od jadra dendrimeru použitého v kompoziciách podľa tohto vynálezu môžu byť definované ako časť tvoríaca rovnakú generáciu spomenutého dendriméru, pričom každá generácia môže byt definovaná ako vrstva obsahujúca tieto spojovacie body.Okrem toho, tento spôsob konštrukcie dendrimćrov, opakovaním krokov, je výhodný v tom, že dovoľuje okrem iného precíznu kontrolu ich molekulovej hmotnosti, ich veľkosti, ich tvaru a ich schopnosti chemicky reagovat.Je možné odkázať na rôzne texty manualu Les dendriméres od asociácie ECRIN, publikované v júni 1998 nakladateľstvom SACER, kde sú opisané dendrimćry.Kompozicie podľa tohto vynálezu sú charakterizované tým, že obsahujú aktívnu substanciu, ktorá už bola definovaná, dendrimér schopný tvorby gélu a anorganický alebo organický kvapalný nosič.Okrem toho, podľa potreby alebo podľa druhu liečenej choroby, buriny, podľa druhu hmyzu a/alebo živočíšneho škodcu, určeného na reguláciu, zničenie alebo vyhubenie, alebo v závislosti od úrovne napadnutia týmito škodcarni, alebo v závislosti od klimatických a/alebo edafrckých podmienok môžu kompozícíe podľa tohto vynálezu obsahovat ďalšie obvyklé substancie na formulovanie kompozícii, užitočných v oblastí poľnohospodárstva a/alebo verejného zdravia, alebo domácej hygieny.Medzi zlúčeninami, ktoré môžeme menovať, môžu byť napr. adjuvanty, protízrážacie látky, koloranty,Zahusťovadlá, surfaktanty, protipenové činidlà, detergenty, ako sú soli kovov alkalických zemin, disperganty,alkalizačné činidlá, ako sú bázy, viažuce činidlá, emulgátory, oxidačnć činidlá, ako sú vychytávače voľných radikálov alebo katalytické činidlá na rozklad hyperoxidov, antikorozívne činidlá, atraktanty a/alebo jedlé substancie obzvlášť pre hmyzich škodcov.Všeobecnej šie, kompozícíe podľa tohto vynálezu môžu zahŕňať ľubovoľné kvapalné alebo tuhé aditíva,používané v príslušných formulačných technikách, ktoré sú akceptovateľné napr. na použitie V poľnohospodárstve a/alebo verejnom zdraví, alebo domácej hygiene.Tieto aditíva môžu byt prítonmé v kompozíciách podľa vynálezu v množstvách od O do 50 hmotnosti spomenutej kompozícíe.Taktiež podľa potreby alebo podľa druhu liečenej choroby, podľa druhu hmyzu a/alebo živočíšneho škodcu, alebo podľa buriny, určených na reguláciu, zničenie alebo vyhubenie, alebo v závislosti od úrovne napadnutia týmito škodcami, alebo v závislosti od klimatických a/alebo edafrckých podmienok môžu kompozícíe podľa tohto vynálezu obsahovať jednu alebo viac kombinovaných aktívnych látok rôznych typov, zahŕňajúce fungicídy a/alebo insekticídy, a/alebo akaricídy, a/alebo rodenicídy, a/alebo nematocídy, a/alebo hmyzie repelenty, alebo repelenty hmyzich škodcov, a/alebo činidlá regulujúce vývoj rastlín a/alebo hmyzu,a/alebo jednu, alebo viac herbicídne aktívnych látok.Všeobecne, pesticídy a/alebo aktívne substancie regulujúce rast, ktoré môžu byt obsialmuté vo formuláciách pripravených z kompozícii podľa tohto vynálezu, sú zhrnuté v ľubovoľnej príručke opisujúcej ochranu rastlín ako napr. Lindex Phytosanitaíre (publikovaná technickým direktoriátom Association de Coordination Technique Agricole A.C.T.A.) alebo The Pesticide Manual (od British Crop Protection Council, editovanom Clivom Tornlinom) alebo The Electronic Pesticide Manual, verzia 1.1 (British Crop Protection Council, edí

MPK / Značky

MPK: A01N 25/10, A01P 23/00, C08G 83/00, A01N 25/04

Značky: gélová, domácej, prášková, veřejného, spôsob, ochrany, poľnohospodárstva, oblastí, kompozícia, ošetrenia, zdravia, přípravy, hygieny, použitelná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-287182-gelova-kompozicia-pouzitelna-v-oblasti-polnohospodarstva-verejneho-zdravia-alebo-domacej-hygieny-sposob-jej-pripravy-praskova-kompozicia-a-sposob-osetrenia-a-ochrany.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Gélová kompozícia použiteľná v oblasti poľnohospodárstva, verejného zdravia alebo domácej hygieny, spôsob jej prípravy, prášková kompozícia a spôsob ošetrenia a ochrany</a>

Podobne patenty