Prvok v podobe pásu, spôsob jeho výroby a spojenie dvoch prvkov v podobe pásu

Číslo patentu: 280645

Dátum: 07.05.1997

Autori: Fröhlich-rössler Ursula, Fröhlich Wolfgang

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prvok v podobe pásu pozostáva z hornej vrstvy (5, 7) a spodnej vrstvy (6, 8) alebo medzivrstvy (133 až 135), ktoré sú navzájom prichytené pomocou pozdĺžnych rebier (37). Aspoň horná vrstva (5, 7) je tvorená viac ako jednou stojkou (16 až 19, 20 až 24, 36) s pravouhlým prierezom, ktoré sú umiestnené navzájom rovnobežne na pozdĺžnych rebrách (37) a ležia svojou plochou stranou v jednej rovine. Stojky (16 až 19, 20 až 24) sú umiestnené v rovnakom rozostupe priečne na pozdĺžnu os alebo pozdĺžne rebro (37) a/alebo rovnobežne s pozdĺžnou osou alebo pozdĺžnym rebrom (37).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka prvku v podobe pásu, ktorý je opísaný v predvýznaku patentového nároku l, spojenia dvoch prvkov v podobe pásu podľa predvýznaku patentového nároku 22 a spôsobu výroby takýchto prvkov V podobe pásu podľa predvýznaku patentového nároku 28.Zasúvaeí spojovací systém so zasúvacímí prvkami je známy z W 0-Al-89/08202 a z neho vychádzajúceho EP-Bl 0 364 521, ktorý má dve spojky v podobe pásu, ktoré sú vybavené množstvom aspoň čiastočne elastický deformovateľných háčikovitých prvkov. Jednotlivé háčikovité prvky spojky sú pritom tvorené vertikálne umiestnenými rebrami, ktoré sú vybavené elastický deformovateľnými manžetami, ktoré obojstranne vyčnievajú z rebier na vytvorenie zúženia medzi manžetami dvoch za sebou nasledujúcich rebier s rozmerom menším ako rozpätie manžiet rebrá. Pritom sú obidve spojky vytvorené V jednom kuse a spojenie jednotlivých spojok nastáva elastíckou defomiáciou elastických manžiet vyčnievajúcich nad rebrá.Z US-4,070,515 je známy prvok v podobe pásu, ktorý pozostáva z homej vrstvy a spodnej vrstvy, pričom homá vrstva je vytvorená z jednotlivých segmentov, ktore sú umiestnené a držane v stanovenej vzdialenosti pomocou jednotlivých častí rebra. Homá vrstva pritom pozostáva z viacerých častí stojky v podobe pásíkov, s pravouhlým prierezom, ktoré sú umiesmené navzájom rovnobežne na častiach rebier a ležia svojimi plochými stranami v spoločnej rovine. Stojky sú umiestnene s rovnakým rozostupom priečne na pozdlžnu os alebo častí rebier.Ďalej sú z DD-A-235 048 známe prvky V podobe pásu,napríklad na ľahké jadrá lyží, pri ktorých sa používa štruktúra typu vlnitej lepenky, u ktorých sú teda vrchná a spodná vrstva spojene vlnitou medzivrstvou a obidve vrstvy sú navzájom umiestnené v stanovenej stavebnej výške pozdĺžnymi rebrami vlnitej lepenky. Podobne panely z vlnitej lepenky sú tiež zrejme v DE-A 28 36 6 l 7.Úlohou vynálezu je vytvoriť prvky v podobe pásu, ktoré sa môžu medzi sebou jednoducho rozoberateľne spájať. Ďalej je rovnako úlohou vynálezu vytvoriť na takéto prvky v podobe pásu spojovací systém, ktorý umožňuje rýchle zostavenie a uvoľnenie bez poškodenia.Táto úloha sa podľa vynálezu vyrieši znakmi uvedenými vo význakovej časti patentového nároku l, Prekvapujúca výhoda tohto vynálezu spočíva v tom, že je vytvorený jednoduchý a cenovo dostupný, plošne súdržný prvok v podobe pásu, ktorý sa môže vyrobiť z rôznych cenovo priaznivých materiálov, ako sú napríklad vlnitá lepenka,plastická hmota, elastické penové materiály alebo podobné látky, aje vytvorený tak, že sa môže zakaždým v ľubovoľnej polohe spojiť s inými prvkami v podobe pásu, napríklad s plošne súdržnými alebo priestorovými dielmi ako poťahovými tabuľami pri použití v oblasti reklamy, napríklad vo výkladoch, obchodných priestoroch, výstavných stánkoch, ako reklamné displeje alebo ako podobné konštrukčné diely. Okrem toho je tiež výhodne možné vytvoriť pomocou prvkov v podobe pásu podľa vynálezu rýchlo ajednoducho bez prídavných opatrení uzatvárateľnú prepravku. Prekvapujúcí účinok tohto riešenia spočíva v tom, že saspojenie takýchto dielov, prípadne telies súdržných v ploche, ako sú prepravky, môže vykonať mechanicky, to znamená bez chemických spojlv a rozoberateľne. Vyhotovením podľa výnálezu je teraz prekvapujúco možné dosiahnuť nielen rýchle spojenie rôznych prvkov v podobe pásu,ale tiež mnohonásobne oddelenie bez poškodenia a opätovné spojenie. Tým je tiež možné viacnásobné použitie prvkov v podobe pásu, prípadne rozmerovo presné nastavenie po ich spojení. Okrem toho ale tiež dovoľuje tento typ spojovacej technológie prvkov vzájomné posunutie týchto prvkov v polohe zasunutia na seba, takže vyhotovenie prvku v podobe pásu podľa vynálezu umožňuje prestavenie na uzavretie, otvorenie alebo podobne. Tým sa môžu použiť ako východiskový produkt prvkov v podobe pásu tiež štandardne vyrábané prvky V podobe pásu, napríklad kartón z vlnitej lepenky.Vyhotovením podľa patentovćho nároku 2 je možne dosiahnuť mačnć stuženie, takže sa môžu vytvoriť veľkoplošnć samonosnć diely.Výhodné ďalšie vytvorenie vyplýva z patentového nároku 3.Výhodné je ale aj ďalšie vyhotovenie podľa patentového nároku 4, pretože sa ním môže napriklad ušetriť odpadový materiál, pretože pásy potrebné na spojenie sa môžu nanášať vo vopred zhotovenej podobe priamo na pozdlžne rebrá.Taktiež je možný aj variant vyhotovenia podľa patentového nároku 5, ktorý môže byť spojením a tixáciou vo zvislých polohách pomocou stojky pri použití prírezov z jedného kusa týchto prvkov v podobe pásu a ich zahnutím vytvorená uzatvorená nádoba.Ďalšie výhody vyplývajú z patentových nárokov 6 až 21.Spojenie podľa vynálezu sa vyznačuje znakmi podľa patentového nároku 22. Jednoduchými opatreniami, pretože stojka vhodne vyčnieva, sa môže príchytná alebo nosná sila týchto spojení prekvapujúco jednoducho za rôznych podmienok prispôsobiť rozmeru presahu nad pozdlžnymi rebrami a voľbe zodpovedajúcej tuhosti a pevnosti kartónu,prípadne papiera alebo fólie, z ktorých sú stojky vyrobené.Ďalším Vyhotovením podľa nároku 23 je jednoducho umožnené spojenie plošne na sebe ležiacich prvkov bez vzájomných presahov.Elastickou deformovateľnosťou podľa patentového nároku 24 je umožnené časté spájanie a rozpájanie spojovacích zariadení bez ich poškodenia.Spojenie prvkov z rôznych materiálov možno dosiahnuť znakmi podľa patentovćho nároku 25 a/alebo 26.Vyhotovením stojky, prípadne časti stojky podľa patentového nároku 27 sa môže ďalej zvýšiť prichytávacia,prípadne zaisťovacia sila medzi prvkami v podobe pásu.Spôsob výroby prvku v podobe pásu je charakterizovaný opatreniami uvedenými v patentovom nároku 28. Na tomto riešení je výhodné, že sa zodpovedajúcou stojkou,ktorá je nutná na spojenie dielov, musí opatriť len oblasť pri vrstve vlnitćho kartónu, Tým sa môže na zvyšných plochách zachovať uzatvorený povrch prvku.Opis obrázkov na výkresochVynález je ďalej bližšie objasnený na príkladoch jeho uskutočnenia pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. l spojenie podľa vynálezu medzi dvoma prvkami v zjednodušenom perspektívnom zobrazení,obr. 2 obidva prvky podľa obr. 1 so spojením podľa vynálezu v čelnom pohľade v navzájom oddelenej polohe, SK 280645 B 6obr. 3 obidva prvky so spojením podľa vynálezu v čelnom pohľade v zloženej polohe a zväčšenej mierke, obr. 4 schematicky zobrazené zariadenie na výrobu spojenia podľa vynálezu na prvku v perspektívnom zjednodušenom zobrazení, obr. 5 ďalšiu podobu vyhotovenia spojenia podľa vynálezu medzi díelmi rôzneho typu v čelnom pohľade, obr. 6 ďalšie vytvorenie dielu spojenia v perspektívnom,schematieky zjednodušenom zobrazení, obr. 7 spojenie podľa obr. 6 v pôdoryse s navzájom spojenými prvkami, obr. 8 spojenie podľa obr. 6 a 7 v pôdoryse s navzájom Spojenými prvkami usporiadanými v pravom uhle, obr. 9 ďalšia možnosť spojenia prvkov podľa vynálezu podľa obr. 6 až 8 v pôdoryse, obr. 10 ďalšia podoba vyhotovenia spojenia medzi rôznymi díelmi v čelnom pohľade, obr. ll časť spojenia so schematicky zobrazeným ohýbacim nástrojom v čelnom pohľade, obr. 12 ďalšie vytvorenie spojenia podľa vynálezu v čelnom pohľade a mnohonásobnom spojení, obr. 13 ďalšie vyhotovenie spojenia s klinovito vyhotovenými stojkami v pôdoryse a v zjednodušenom schematickom znázomení, obr. 14 časť spojenia na prvku s doplnkovo na stojkách umiestnenými ozubmí v perspektívnom zjednodušenom zobrazení, obr. 15 časť oblasti spojenia s ďalším vytvorením ozubov na stojkách v pôdoryse a oddelenej polohe prvkov, obr. 16 ďalšie vytvorenie spojenia pri víacvrstvovom diele v čelnom pohľade, obr. 17 možnosť použitia spojenia podľa obr. 16 v čelnom pohľade a v schematicky zjednodušenom zobrazení, obr. 18 ďalšia podoba vyhotovenia prvku v podobe pásu s navzájom sa krížiacimi spojeniami na viacvrstvovom diele v zjednodušenom perspektívnom zobrazení, obr. 19 priklad použitia spojenia podľa vynálezu v ýednodušenom perspektlvnom zobrazení, obr. 20 ďalšia podoba vyhotovenia spojenia pri prvku vo viacvrstvovom vyhotovení s rôznymi konštrukčnými rozmermi na vytvorenie valcoveho segmentu v čelnom pohľ de, obr. 21 príklad použitia spojenia podľa obr. 20 v perspektivnom zjednodušenom vyhotovení, obr. 22 ďalšia možnosť použitia spojenia v reze podľa čiary XXII - XXII na obr. 23, obr. 23 spojenie v čelnom pohľade podľa šípky XXIII na obr, 22, obr. 24 schematicky a zjednodušene zobrazené výrobné zariadenie na výrobu spojenia podľa vynálezu na prvku v podobe pásu v zjednodušenom perspektívnom zobrazení, obr. 25 schematicky a zjednodušene zobrazené zariadenie na výrobu spojenia podľa vynálezu v čelnom pohľade, obr. 26 rezný nástroj na zariadenie na výrobu spojenia podľa obr. 25 v bočnom pohľade a zväčšenom zobrazení, obr. 27 ďalšie vytvorenie časti spojenia v perspektívnom zjednodušenom zobrazení, obr. 28 ďalšia možnosť podoby vyhotovenia spojenia podľa vynálezu v perspektívnom, zjednodušenom zobrazení.Príklady uskutočnenia vynálezu Na obr. l až 3 je znázornená spojenie 1 medzi v plochesúdržnýmí prvkami 2, 3 v podobe pásu, ako je napríklad Vlnitá lepenka 4.Prvý prvok 2 v podobe pásu v predloženom príklade vyhotovenia pozostáva z hornej vrstvy 5 prvého prvku 2 v podobe pásu a spodnej vrstvy 6 prvého prvku 2 v podobe pásu a druhý prvok 3 v podobe pásu pozostáva z homej vrstvy 7 druheho prvku 3 v podobe pásu a spodnej vrstvy 8 druhého prvku 3 v podobe pásu, pričom homé vrstvy 5 a 7 obidvoch prvkov 2, 3 v podobe pásu sú navzájom privrátené. Medzi homými vrstvami 5, 7 a spodnými vrstvami 6, 8 obidvoch prvkov 2, 3 v podobe pásu je vytvorené jadro,ktoré je v tomto príklade vyhotovenia vytvorené z jednotlivých šikmých pozdĺžnych rebier 9, ktoré sú vzájomne spojené kruhovými segmentmi a sú navzájom umiestnene šikmo, to znamená nastavené pod stanoveným uhlom k horným vrstvám 5, 7 a tvoria vlnitú vrstvu 10. Vlnitá vrstva 10 je spojená s homou vrstvou 5 a 7 a spodnou vrstvou 6 a 8 prvku 2, 3, v podobe pásu pomocou vrstvy lepidla. Vyvýšeniny 11 alebo prehlbeniny 12 vlnitej vrstvy 10 sú pripojene v schematicky zobrazených spojovacích oblastiach 13,ktoré sú umiestnene v pozdĺžrnom smere vlnitej vrstvy 10. Jednotlivé vrstvy 5 až 8 môžu byť vytvorené z jednej alebo viacerých čiastkových vrstiev a pozostávajú prednostne z vrstiev lepenky a/alebo papiera a/alebo plastickej hmoty z primámych alebo sekundárnych materiálov. Samozrejme,môžu byť jednotlivé vrstvy 5 až 8 tiež vytvorené ďalšími rovinnými doskami, hlavne odolnými pri vzpere, alebo tuhými z ľubovoľných materiálov, ako sú drevo, tvrdý vláknitý materiál, plech, sendvičové panely alebo podobne.Vlnitá vrstva 10 má priečne na svoj pozdlžny smer medzi prehĺbeninami 12, prípadne vyvýšeninami 11 rozostup 14, ktorý je rovnaký po celej šírke prvkov 2, 3 a ktorá stanoví výšku 15 prvkov 2, 3. Voľbou rozostupu 14, prípadne výšky 15 je jednoducho možné ovplyvniť pevnosť a tuhosť prvkov 2, 3. V predloženom príklade vyhotovenia sú rozteč 14, prípadne výška 15 Volené pri jednotlivých prvkoch 2, 3 zhodne. Je ale tiež samozrejme možný rozdielny rozostup 14 alebo výška 15, čim sa dosiahne účinok, ktorý bude detailnejšie opisaný na nasledujúcich obrázkoch. Rovnakć platí tiež pri výrobe spojenia 1 podľa vynálezu.Navzájom privrátenć homé vrstvy 5, 7 prvkov 2, 3 sú v smere spojovacej oblasti 13 medzi vyvýšeninami 11 priechodné, čím sú vytvorené stojky 16, 17, 18 a 19 na prvom prvku 2 v podobe pásu a stojky 20, 21, 22, 23 a 24 na druhom prvku 3 v podobe pásu a tvoria spojovacie diely, ktoré majú šírku 25 stojky, ktorá je v predloženom príklade vyhotovenia menšia ako rozostup 14. Pritom stojky 16 až 19 prvého prvku 2 v podobe pásu zaberajú za stojky 20 až 24 druhého prvku 3 v podobe pásu a naopak, na strane privrátenej k spodnej vrstve 8, 6. Tieto stojky 16 až 24 sú vytvorené v podobe pások s ravouhlým prierezom, ktoré sú umiestnené svojou pozdlžnou osou sústredne k spojovacej oblasti 13 s pozdĺžnym rebrom, vyčnievajú priečne na svoj pozdlžny smer, pričom stojky 16 až 19, prípadne stojky 20 až 24 ležia V spoločnej rovine. Výhodné, ale nie nevyhnutne je, keď jednotlivé stojky 16 až 19, pripadne 20 až 24 sú navzájom umiestnené vo vzdialenosti 26, ktorá zodpovedá rozostupu 14 zmenšenćmu o šírku 25 stojky. Ďalej môžu byť prednostne navzájom prívrátené koncové oblasti stojky 16 až 19, prípadne 20 až 24 defozmované v smere prehĺbeniny, takže majú konvexný tvar.Ako je lepšie vidno na obr. 2, sú obidva prvky 2, 3 pred ich spojením znázomenć vo svojej o polovicu rozostupu 14 posunutej polohe. Pritom je zreteľne jasné, že šírka 25 stojky 16 až 19, pripadne 20 až 24 je väčšia ako vzdialenosť 26 medzi pozdlžnymi bočnými hranami jednotlivých stojok 16 až 19, prípadne 20 až 24. Spojenie 1 podľa vynálezu sa vytvorí pomocou prvkov 2, 3 medzi jednotlivými stojkami 16 až 19, prípadne 20 až 24, ako je to najlepšie zjavné naobr. 3. Podstatné pritom je, že V tomto príklade vyhotovenia majú prvky 2, 3 obidve svoje privrátené vrstvy 5, 7 rovnakého typu, to znamená, sú vytvorené s rovnakým rozostupom 14 a na každom prvku 2, 3 je umiestnený jeden diel spojenia 1. Pritom je samozrejme možné vytvoriť každú vrsrvu 5, 7 s navzájom odlišnou šírkou 25 stojky.Vzájomne konvexným vytvorením stojky 16 až 19, prípadne 20 až 24 sa dosiahne spojenie 1 vytvorené v podobe hriadeľa, ktoré sa vytvorí tým, že sa navzájom privrátenć horné vrstvy 5, 7 a takto vytvorené stojky 16 až 24 navzájom na seba v ich pozdlžnom smere nasunú, čím vznikne plošné spojenie 1 medzi jednotlivými prvkami 2, 3. Toto vzájomné spojenie môže, ako je schematicky naznačené šípkou na obr. 3, nastať jednak stlačením prvkov 2, 3 v smere homých vrstiev 5, 7, a jednak tiež vzájomným nasunutím stojok 16 až 19, prípadne 20 až 24 v pozdĺžnom smere vlnitej vrstvy. Tým sa dosiahne zapadajúce a v pozdĺžnorn smere posuvné zaistenie spojenia 1, ktoré je ďalej charakteristické tým, že sa môže jednoducho a bez poškodenia mnohokrát oddeliť a opäť znova spojiť, pretože je spojenie založené na čisto mechanickej báze a môže sa úplne zriecť použitia chemických spojovacích prostriedkov.Pevnosť, prípadne tuhosť spojenia 1 sa rovnako jednoducho mení voľbou materiálovej skladby, obsahu spojiva a podobne pri vrstvách 5, 7, ako tiež hodnotou šírky 25 stojky v závislosti od vzdialenosti 26 medzi jednotlivými stojkami 16 až 19, prípadne 20 až 24.Ako materiál na jednotlivé prvky 2, 3 sa môžu použiť rôzne látky, ako napríklad papier, lepenka, kartón, plastické hmoty a recyklované hmoty, s rôznou hrúbkou a rôznym zložením. Je samozrejme tiež možné tieto rôzne látky a materiály ľubovoľne medzi sebou kombinovať. Na výrobu prvkov 2, 3, pripadne vlnitej lepenky 4 sa preto môžu použiť všetky postupy a zariadenia známe zo stavu techniky.Tak je napríklad možné jednu z vrstiev 5 až 8 vytvoriť z fólie z plastickej hmoty s vlnitou vrstvou 10 z lepenky alebo kartónu, prípadne obrátene.Na obr. 4 sú schematicky znázomenć výrobné nástroje 27 pozostávajúce z deliaceho zariadenia 28, ktore je v predloženom príklade vyhotovenia vytvorené ako rezanie zariadenie 29 so schematicky znázomenými nožmi 30 a ohýbacíeho nástroja 31. Namiesto nožov 30 je samozrejme tiež možné vytvoriť deliace zariadenie 28 s čepeľou, rotujúcimi kotúčmi, laserom a podobne. Pritom bud môže byť polotovar v pokoji a pohybujú sa výrobné nástroje 27 alebo sú v pokoji výrobné nástroje 27 a pohybuje sa a spracováva na polotovar.Pri výrobnej častí spojenia l na prvom prvku 2 v podobe pásu je výhodne deliaeím zariadením 28 vhodné oddeliť hornú vrstvu 5 prvého prvku 2 v podobe pásu medzi vyvýšeninarni 11 vlnitej vrstvy 10, čím sa z homej vrstvy 5 prvého prvku 2 v podobe pásu oddelia pásky 32, ktore majú prv opísanú vzdialenosť 26. Rovnaké samozrejme tiež platí pre homú vrstvu 7 druhého prvku 3 v podobe pásu.Pri oddeľovaní homej vrstvy 5, 7 je nutné dbať na to,že vyrovnanie deliacich čiar 33, 34 exaktne prebieha v pozdĺžnom smere vlnitej vrstvy 10 a rovnobežne so spojovacou oblasťou 13, pretože inak nie je s istotou možné vzájomné nasunutie, resp. spojenie prvkov 2, 3 V podobe pásu. Pri oddeľovaní sa stanú jednotlivé vlnitć vrstvy 10, hlavne vyvýšeniny 11, priechodnć, čím je umožnené vytvorenie jednotlivých stojok 16 až 24.Prednostne môže na deliace zariadenie 28 v nadväznosti na pravouhlý prierez jednotlivých stojok 16 až 19 nadväzovať konvexné tvarovanie stojok 16 až 19 pomocou ohýbacieho nástroja 31, ktorý je vytvorený v podobe konkávne vyhotovených prítlačných valcov 35, a tým vznikajúprírezy v podobe kruhového prstenca Ohýbacím nástrojom 3 sa deforrnujú navzájom privrátené okrajová oblasti stojok 16 až 19 a 20 až 24 V smere prehĺbeniny 12. Tým sa vyrobí časť spojenia 1 na prvku 2, 3. Táto deformácia sa môže ako trvalá. vykonať pôsobením teploty a/alebo tlaku, alalebo vlhkosti.Na obr. 5 je znázornená ďalšia podoba vyhotovenia spojenia medzi prvkami 2, 3, pričom pri rovnakých dieloch boli v opise použité rovnaké vzťahove značky.Druhý prvok 3 v podobe pásu pozostáva, ak bolo opísané, z homej a spodnej vrstvy 7, 8 druhého prvku 3 v podobe pásu a rovnako medzi nimi zjadra, tvoreného vlnitou vrstvou 10. V ľavej časti tohto znázomeniaje medzi piatou stojkou 24 druhého prvku 3 v podobe pásu a ďalšou stojkou 36 znázomené, že oddelenie hornej vrstvy 7 druhého prvku 3 v podobe pásu nastáva iba pozdĺž priamky, ktorá je rovnobežná so spojovacou oblasťou 13. Tým sú navzajom privrátenć okrajová oblasti jednotlivých stojok 20 až 24, 36 navzájom umiestnene vo vzdialenosti 26 podmienenej iba ich konvexnou deformáciou, ktorá stačí na uloženie pozdlžnych rebier 37, ktoré tvoria jadro prvého prvku 2 V podobe pásu a sú spojené so spodnou vrstvou 6 prvého prvku 2 v podobe pásu, medzi stojky 20 až 24, 36. Pozdĺžne rebrá 35 majú kolmo na ich pozdlžny smer hrúbku 38, takže je potrebné iba oddelenie homej vrstvy 7 druhého prvku 3 v podobe pásu, a tým je zaistené vysoká pevnosť spojenia 1.Je ale samozrejmé tiež možné vyhotoviť vzdialenosť 26 privrátených oblastí jednotlivých stojok 20 až 24, 36 väčšiu, takže je jednoducho možné prispôsobiť pevnosť spojenia 1 očakávaným podmienkam použitia.Pri tomto príklade vyhotovenia je ďalej znázomená možná kombinácia rôznych prvkov 2, 3 v podobe pásu, pričom druhý prvok 3 v podobe pásu. je vytvorený z vrstvy kartónu, napríklad z jechiovrstvovej vlnitej lepenky 4, a prvý prvok 2 V podobe pásu je vytvorený z pásu z plastickej hmoty, ktorá bola napríklad vyrobená extrudáciou. Je nutné iba dbať na to, že na každom jednotlivom prvku 2, 3 v podobe pásu je zodpovedajúca časť spojenia 1, ktore sú navzájom usporiadané so zreteľom na rozostup 14.Na obr. 6 až 9 sú znázomené ďalšie možnosti spojenia 1, pričom sú opäť na rovnaké diely použite rovnaké vzťahové mačky.Prvý prvok 2 v podobe pásu pozostáva v predloženom príklade vyhotovenia z jednovrstvovej vlnitej lepenky 4,ktoré je tvorená hornou, resp. spodnou vrstvou 5, 6 prvého prvku 2 v podobe pásu a medzi nimi umiestneným jadrom. Homá vrstva 5 prvého prvku 2 v podobe pásu je opäť rozdelená na stojky 16 až 19 prvého prvku 2 v podobe pásu,ktoré sú spojené pozdĺž schematicky uvedených spojovacích oblastí 13 na jednotlivých vyvýšeninách 11 s vlnitou vrstvou 10 jadra.Ďalej je v prednej oblasti prvého prvku 2 v podobe pásu znázomenć, že jednotlivé stojky 16 až 19 sú vyhotovené prerušené v priečnom smere na ich pozdĺžnu os a tiež Vlnitá vrstva 10 je oddelená až k spodnej vrstve 6 prvého prvku 2 v podobe pásu, čím sa vytvárajú priečne kanály. Tým sa z jednotlivých stojok 16 až 19 vytvárajú jednotlivé časti 39 až 4-2 stojok 16 až 19 prvého prvku 2 v podobe pásu, ktoré sú navzájom umiestnené v smere pozdĺžnej osi stojky 16 až 19 prvého prvku 2 v podobe pásu v odstupe 43 a majú dĺžku 44 časti stojok prvého prvku 2 v podobe pásu. Dĺžkou 44 a šírkou 25 stojky jednotlivých častí 39 až 42 stojky 16 až 19 prvého prvku 2 v podobe pásu a vzdialenosti 26, prípadne odstupom 43 je opäť jednoducho ovplyvnená pevnosť spojenia 1.Tým ďalej vzniká možnosť, ako je schematicky znázomene na obr. 7 a 8, druhý prvok 3 v podobe pásu spojiťpriechodnými stojkami 20 až 22 druhého prvku 3 V podobe pásu s prvým prvkom 2 v podobe pásu tak v pozdĺžnom smere prvého prvku 2 V podobe pásu, ako i V smere o 90 ° otočenom, teda vzhľadom na jeho pozdĺžnu os v priečnom smere. Pritom je potrebné mať na zreteli vhodné vytvorenie šírky 25 stojky, dĺžky 44 časti stojok prvého prvku 2 V podobe pásu a odstupu 43 časti 39 až 42 stojky 16 až 19 prvého prvku 2 v podobe pásu v závislosti od šírky 25 stojky 20 až 22 druhého prvku 3 V podobe pásu.Je ale tiež rovnako možné nahradiť časti 39 až 42 stojok 16 až 19 prvého prvku 2 V podobe pásu a pod nimi zostavajúcu vlnitú vrstvu 10 výstupkom V podobe hrčky,ktorý zodpovedá svojím prierezom a pripojiť ho k pod ním ležiacej spodnej vrstve 6 prvého prvku 2 V podobe pásu,prípadne ho s touto spodnou vrstvou 6 prvého prvku 2 v podobe pásu vytvoriť v jednom kuse. Ako materiál sa môžu použiť rôzne plastické hmoty, lisované papierové výrobky,drevo a podobne.Ďalšie vyhotovenie je znázomenć na obr. 9, z ktorého je zrejmé, že akje spojenie 1 vhodne vytvorené na prvkoch 2, 3 V podobe pásu, existuje možnosť prvky 2, 3 v podobe pásu navzájom umiestniť pod uhlom 45, ktorý v predloženom príklade je 45 °, pričom sú opäť V zábere časti 39 až 42 stojky 16 až 19 prvého prvku 2 V podobe pásu s časťami 46 až 48 stojky druhého prvku 3 V podobe pásu. Na zaistenie záberu jednotlivých častí 39 až 42 a 46 až 48 je nutné umiestniť jednotlivé časti 46 až 48 stojky druhého prvku 3 v podobe pásu navzájom posunuto.Na obr. 10 je znázomená ďalšia podoba vyhotovenia spojenia 1 medzi prvým prvkom 2 V podobe pásu, ktorý je vytvorený z jednovrstvovej vlnitej lepenky 4, a druhým prvkom 3 V podobe pásu. Pritom je druhý prvok 3 v podobe pásu pred spojením spojenia 1 zobrazený vo svojom nedeformovanom stave čiarkovane. Druhý prvok 3 V podobe pásu pozostáva z elastického materiálu, ako sú napríklad plastická hmota, penová hmota alebo styropor, V ktorom sú na strane susediacej s homou vrstvou 5 prvého prvku 2 v podobe pásu vytvorené v zodpovedajúcom rozostupe 14 k prvému prvku 2 V podobe pásu v pozdĺžnom smere vybrania 49, ktoré majú šírku 50 vybrania 49, ktorá je rovnaká alebo menšia ako šírka 25 stojky 16 až 19 prvého prvku 2. Tým je zaistené, ako je to zjavné v zostavenej polohe spojenia 1, že jednotlivé stojky 16 až 19 prvého prvku 2 V podobe pásu elastický deformujú materiál druhého prvku 3 V podobe pásu. Pevnosť spojenia 1 je možné jednoducho riadiť voľbou šírky 25 stojky V závislosti od šírky 50 vybrania 49 a tiež voľbou elastického materiálu. Je ale tiež možné vytvoriť druhý prvok 3 V podobe pásu z málo elastického materiálu, napríklad dreva, trieskových dosiek, papiera alebo podobne, a na vytvorenie prídržnej sily spojenia 1 využiť elastické deformácie jednotlivých stojok 16 až 19 prvého prvku 2 V podobe pásu.Na obr. ll je schematicky znázomená ďalšia možná podoba vyhotovenia dielu spojenia 1 na prvom prvku 2 v podobe pásu.Pritom je homá vrstva 5 prvého prvku 2 V podobe pásu oddelená pozdĺž deliacej čiary, ktorá je rovnobežná s vyvýšeninami 11 vlnitej vrstvy 10, a tým vznikajúce jednotlivé stojky 16 až 19 sa deformujú na svojich koncových oblastiach V smere vlnitej vrstvy 10 dowiútra pomocou schematicky znázomeného ohýbacieho prípravku 51. Tým sa V okrajových oblastiach dosiahne zaoblený priechod, ktorý jednoducho umožňuje spojenie a neskoršie rozopnutie spojenia 1, resp. bráni Vniknutiu stojky 16 až 19 prvého prvku 2 V podobe pásu do materiálu protikusu.Na obr. 12 je znázomený ďalší variant vyhotovenia spojenia 1 medzi prvkami 2, 3 V podobe pásu, pričom opäť na rovnaké diely boli použité rovnaké vzťahove značky.Pri tomto vyhotovení spojenia 1 medzi prvkami 2, 3 V podobe pásu sú home vrstvy 5, 7, ako tiež spodné vrstvy 6,8 vhodne rozdelené, prípadne sú z nich oddelené pásky 32,čím sa vytvorí diel spojenia 1 na obidvoch stranách jednoVrstvovej vlnitej lepenky 4. Tým je možné súčasne spojiť Viacero prvkov 2, 3 V podobe pásu, čím sa môže vytvoriť viacvrstvové teleso 52. To nastane napríklad tým, že sa druhý prvok 3 v podobe pásu posunie svojou dĺžkovou rozťaäiosťou priečnou na vlnitú vrstvu 10 k sebe a prvý prvok 2 v podobe pásu sa vhodne vo svojej dĺžkovej rozťažnosti roztiahne, čím je možné Vzájomné spojenie. Je ale tiež možné, že sa pri prvku 2, 3 V podobe pásu celkom oddelí vrchná vrstva 5, 8, a tým sa na oboch vonkajších stranách vytvorí zvlnený povrch.Po ďalšie je ale tiež možne týmto vyhotovenim, V ktorom sú homá a spodná vrstva 7, 6 dvoch prvkov 2, 3 V podobe pásu spojené stojkami, vytvoriť viacvrstvový spojový diel, takže sa môžu jednoducho vytvoriť prvky 2, 3 V podobe pásu, ktoré môžu prenášať rôzne zaťaženia.To môže byť výhodné na baliace účely, pretože isté miesto môže byť vybavené zodpovedajúcim zosilnením baliacej vrstvy, ktoré je pevne spojené s prvkami 2, 3 V podobe pásu. Je ale tiež za istých okolností možné na dosiahnutie rozdielnej pevnosti v rôznych oblastiach miestne upraviť rozostupu 14.Spojením viacerých prvkov 2, 3 V podobe pásu, V ktorých sú šikmé pozdĺžne rebrá 9 navzájom usporiadané s rôznym rozostupom 14, je možné vytvoriť v závislosti od pomeru medzi rozostupmi 14 Viacvrstvový zaoblený pásovitý prvok. Zaoblenie sa môže zmenšiť zväčšením rozdielu medzi rozostupmi 14 šikmých pozdlžnych rebier 9 spojovacich prvkov 2, 3 V podobe pásu. To znamena, že pri väčšom rozdiele medzi rozostupmi 14 šikmých pozdĺžnych rebier 9 V obidvoch prvkoch 2, 3 V podobe pásu je možné väčšie zaoblenie takto vytvoreného spojovacieho dielu.Na obr. 13 je schematicky znázomenć kónicky šipkovité vyhotovenie jednotlivých stojok 16 až 19 hornej vrstvy 5 prvého prvku 2 V podobe pásu a stojok 20 až 24 homej vrstvy 7 druhého prvku 3 V podobe pásu. Pritom šírka 25 stojky V koncovej oblasti 53 klesá na šírku 55 stojky V dĺžke 54, čím sa zväčšuje vzdialenosť 26 medzi jednotlivými stojkami 16 až 19 na vzdialenosť 56 V dĺžke 54. Časť spojenia 1 je na druhom prvku 3 v podobe pásu vytvorená V zodpovedajúcom protiľahlom tvare, čím sa pri vzájomnom spojení obidvoch prvkov 2, 3 V podobe pásov podľa šípok 57, 58 navzájom stojky 16 až 19 prvého prvku 2 V podobe pásu zakliňujú so stojkami 20 až 24 druhého prvku 3 v podobe pásu.Voľbou šírky 25, 55 stojky a z toho vyplývajúcej vzdialenosti 26, 56 medzi jednotlivými stojkami možno uhol 59 stojky jednoducho podriadiť zodpovedajúcej oddeľovacej sile medzi jednotlivými prvkami 2, 3 v podobe pásu. Čim viac sa volí uhol 59 stojky plochý, tým ďalej možno obidva prvky 2, 3 v podobe pásu navzájom zasunúť a súčasne dochádza k samosvomosti.Na obr. 14 je zobrazené ďalšie vyhotovenie okrajovej oblasti jednotlivých stojok 16 až 19 prvého prvku 2 V podobe pásu, ktoré sú vytvorené rovinné, teda celkom rovnobežne so spodnou vrstvou 8 prvého prvku 2 v podobe pásu. Vyhotovenie spojenia 1 zodpovedá V podstate obr. 1 až 4,pričom opäť boli použité na rovnaké diely rovnaké vzťahové mačky. Vrcholový uhol 60 ozubu 61, ktoré sú umiestnené V pozdlžnom smere po obidvoch stranách stojok 16 až 19 prvého prvku 2 V podobe pásu, je umiestnený symet

MPK / Značky

MPK: B65D 5/00, B31F 1/28, B65D 5/32, E04C 2/34, B31D 5/00, F16B 5/07

Značky: spojenie, dvoch, pásu, prvkov, spôsob, prvok, podobě, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-280645-prvok-v-podobe-pasu-sposob-jeho-vyroby-a-spojenie-dvoch-prvkov-v-podobe-pasu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prvok v podobe pásu, spôsob jeho výroby a spojenie dvoch prvkov v podobe pásu</a>

Podobne patenty