Spôsob a zariadenie na prenos širokopásmového číslicového signálu špecifického vzorkovacieho kmitočtu

Číslo patentu: 280559

Dátum: 15.10.1991

Autor: Lokhoff Gerardus Cornelis Petrus

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri prenose s vysielaním a/alebo prijímaním signálu sa na vysielacej strane na vstupnú svorku (2) privádza širokopásmový číslicový signál špecifického vzorkovacieho kmitočtu Fs. V prevádzacom obvode (1) sa tento signál prevádza na druhý číslicový signál, obsahujúci po sebe nasledujúce rámce, z ktorých každý rámec obsahuje skupinu informačných zväzkov IP, majúcich každý počet N bitov, kde N je väčšie ako 1, ktorý sa v druhom prevádzacom obvode prevádza na tretí číslicový signál tak, aby bol spôsobilý na aplikovanie na prenosové médium (4), na ktoré sa vedie. Prvý prevádzací obvod (1) obsahuje generátor rámcov buď na generovanie rámcov, majúcich počet informačných zväzkov v každom rámci P, ak P je celé číslo, alebo ak P nie je celé číslo, na cyklické generovanie prvého a druhého počtu rámcov, pričom prvý počet rámcov má počet informačných zväzkov rovnajúci sa P', kde P' je najbližšie nižšie celé číslo predchádzajúce P a druhý počet rámcov má počet informačných zväzkov rovnajúci sa P'+ 1, pričom prvý a druhý počet sú také, aby sa priemerná rýchlosť rámcov druhého číslicového signálu v podstate rovnala Fs/ns, kde P = BR/N x ns/Fs, kde BR predstavuje bitovú rýchlosť druhého číslicového signálu a ns predstavuje počet vzoriek v širokopásmovom číslicovom signáli.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu prenosu s vysielaním a/alebo prijímaním širokopásmového číslicového signálu špecifického vzorkovacieho kmitočtu F 5, napríklad číslicového zvukového signálu, po prenosovom médiu alebo z tohto média, spôsob vysielania obsahuje pochod príjmu širokopásmového číslicového signálu, pochod prevádzanía tohto širokopásmového číslicového signálu na druhý číslicový signál, obsahujúci po sebe nasledujúce rámce, zktorých každý obsahuje väčší počet informačných zväzkov IP, obsahujúcich každý N bitov, kde N je Väčšie ako l, pochod prevádzania uvedeného druhého číslicového signálu na tretí číslicový signál, čím sa dmhý číslicový signál realizuje do formy vhodnej na aplikáciu na prenosové médium a na prenos prostredníctvom prenosového média, pochod aplikovania číslicového signálu na prenosovć médium, pričom spôsob prijímania obsahuje pochod príjmu tretieho číslicového signálu zprenosového média, pochod dekódovania tretieho číslicového signálu na získanie druhého číslicového signálu a pochod opätovného prevádzania druhého číslicového signálu na získanie širokopásmového číslicového signálu.Vynález sa tiež týka vysielača a prijímača na realizáciu tohto spôsobu, predovšetkým vysielača vo forme zariadenia na záznam druhého číslicového signálu do stopy na nosiči záznamu, nosiča záznamu, získaného pomocou vysielača, a prijímača vo forme zariadenia na čítanie druhého číslicového signálu zo stopy na nosiči záznamu.Prenosový systém, t. j. spôsob a zariadenie uvedeného typu, je známy z článku The Critical Band Coder-Digital Encoding of Speed signals based on the Percentual requirements of the Auditory System M. E. Krasnera V Proc. IEEE ICASSP 80, zv. l, str. 327 - 331, apríl 9 - ll, 1980. Tento článok sa týka prenosového systému, v ktorom vysielač používa systém kódovania čiastkových pásiem a prijímač používa zodpovedajúci dekódovací systém čiastkových pásiem. Vynález však nie je obmedzený len na takýto kódovací systém, ako je uvedené ďalej.Vsystéme, známom zuvedenej publikácie, je pásmo signálu ľudskej reči rozdelené do niekoľkých čiastkových pásiem, ktorých šírka pásma v podstate zodpovedá pásmovým šírkam kritických pásiem ľudského ucha V príslušných kmitočtových pásmach (obr. 2 včlánku Krasnera). Toto rozdelenie bolo zvolené preto, že na základe psychoakustických experimentov sa dá predpokladať, že kvantizačný šum v takomto čiastkovom pásme bude maskovaný na optimálnu mieru signálu V tomto čiastkovom pásme, ak sa pri kvantovaní berie zreteľ na maskovaciu krivku šumu ľudského ucha (táto krivka dáva prahovú hodnotu na maskovanie šumu V kritickom pásme jediným tónom v strede kritickćho pásma, obr. 3 v článku Krasnera).V pripade vysoko kvalitného číslicového signálu, prenášajúceho hudbu, ktorý je V súlade s normou kompaktného disku (CD - norma) reprezentovaný 16 bitrni na signálovú vzorku V pripade vzorkovacieho kmitočtu 1/T 44,1 kHz, bolo zistené, že svhodne zvolenou šírkou pásma a vhodne zvoleným kvantovanim pre príslušné čiastkové pásma poskytuje použitie tohto známeho systému pásmového kódovania kvantované výstupné signály kodéra, ktoré môžu byť reprezentoval-té priemerným počtom približne 2,5 bitov na signálovú vzorku, pričom kvalita kópie hudobného signálu sa porovnateľne nelíši od originál neho hudobného signálu v podstate všetkých úsekov v podstate všetkých druhov hudobných signálov.Čiastkové pásma nemusia nutne zodpovedať pásmovým šírkam kritických pásiem ľudského ucha. Altemativne môžu mať čiastkové pásma iné šírky pásma, napríklad môžu mať rovnakú širku pásma za podmienky, že je na to branj zreteľ pri určovaní maskovacieho prahu.Vynález si kladie za cieľ vytvoriť rad krokov pre prenosový systém, predovšetkým veľmi špecifickú voľbu pre formát, s ktorým môže byť číslicový širokopásmový signál,po prevedení na druhý číslicový signál, prenášaný cez prenosové médium, a to takým spôsobom, že sa dosiahne flexioilný a vysoko všestranný prenosový systém. Myslí sa týn, že vysielač musí byť schopný prevádzať širokopásmové číslicové signály rôznych formátov, ktoré sa líšia okren iného zhľadiska vzorkovacieho kmitočtu F, širokopásmového číslicového signálu, ktorý môže mať rôzne hodnoty, ako 32 kHz, 44,1 kHz a 48 kHz, tak ako je stanovené v norme číslicoVo-analógovćho rozhrania (digitalaudio interface standard) AES a EBU, na druhý číslicový signál. Podobne treba, aby prijímač bol schopný odvodzovať širokopásmový signál správneho formátu z uvedeného druhého číslicového signálu.Uvedený cieľ je dosiahnutý spôsobom prenosu s vysielaním a/alebo prijímaním širokopásmového číslicového signálu špecifického vzorkovacieho kmitočtu F napríklad číslicového zvukového signálu, po prenosovom médiu alebo ztohto média, pričom vysielanie obsahuje pochod príjmu širokopásmového číslicového signálu, pochod prevádzania tohto širokopásmového číslicového signálu na druhý číslicový signál, obsahujúci po sebe nasledujúce rámce, z ktorých každý obsahuje väčší počet informačných zväzkov IP. obsahujúcich každý N bitov, kde N je väčšie ako l, pochod prevádzania uvedeného druhého číslicového signálu na tretí číslicový signál, čím sa druhý číslicový signál realizuie do formy, vhodnej na aplikáciu na prenosová médium a ia prenos prostredníctvom prenosového média, a pochod aplikovania tretieho číslicového signálu na prenosová médium, pričom spôsob prijímania obsahuje pochod príjmu tretieho číslicového signálu zprenosového média, pochod dekódovania tretieho číslicového signálu na získanie druhćho číslicového signálu a pochod opätovného prevádzania druhého číslicového signálu na získanie širokopásmového číslicového signálu, ktorého podstatou je, že vysielanie ďalej obsahuje pochod vzatia počtu informačných zväzkov V ámcoch rovnajúcieh sa hodnote P, akje uvedená hodnota celé číslo, alebo ak P nie je celé číslo, pochod cyklického gsnerovania prvého počtu rámcov a druhého počtu rámcov,pričom rámce V prvom počte rámcov majú počet informačnj ch zväzkov rovnajúeich sa P, a rámce V druhom počte rámcov majú počet informačných zväzkov rovnajúcich sa P l, pričom prvý a druhý počet sú také, aby sa priememá rýchlosť rámcov druhého číslicového signálu V podstate rovnala Fs/ns, ďalej pochod generovania synchronimčnej in formácie a pochod vkladania synchronizačnej informácie do prvej rámcovej časti rámcov, a kde sa hodnota P rovnáBR predstavuje bitovú rýchlosť druhého číslicového signálu, n, predstavuje počet vzoriek v širokopásmovom číslicovom signáli, ktorého zodpovedajúca informácia, ktorá patrí druhému číslicovému signálu, je zahrnutá v jednom rámci druhého číslicového signálu, a pričom prijímanie obsahuje pochod bud prijímania rámcov, obsahujúcich P informačných zväzkov V každom rámci, ak je P celé číslo, alebo prijimanie cyklicky sa vyskytujúceho prvého počtu rámcov, majúcich počet P informačných zväzkov, a druhého počtu rámcov, majúcich P l informačných zväzkov.Účelom delenia rámcov na B informačných zväzkov je,že pre širokopásmový číslicový signál ľubovoľného vzorkovacieho kmitočtu F, je priemerná rámcová rýchlosť druhého čĺslicového signálu, prenášaného vysielačom, teraz taká, že čas trvania rámca v druhom číslicovom signáli zodpovedá času trvania, pozorovanej n, vzorky širokopásmového signálu. Okrem toho, toto umožňuje udržiavať synchronizáciu na základe infonnačných zväzkov, čo je jednoduchšie a spoľahlivejšie ako udržiavať synchronizáciu na bitovej báze. Vtých prípadoch, keď P je celé číslo, je tak vysielač schopný V okamihoch, v ktorých je to možne a tiež potrebné, zabezpečiť rámec s P l namiesto P informačnými blokmi, takže priememá rámcová rýchlosť druhého číslicoveho signálu sa môže udržiavať na F,/n,. Pretože v tomto prípade je odstup medzi synchronizačnou informáciou (synchronizačnými signálmi alebo synchronizačnými slovami), zahmutou v prvej rámcovej časti po sebe nasledujúcich rámcov tiež celistvý násobok dĺžky informačného zväzku, zostáva možnosť udržiavať synchronizácíu na báze informačného zväzku.Výhodne sa pri spôsobe prenosu na vysielacej strane ďalej vkladá informácia, vzťahujúca sa na počet infonnačných zväzkov v rámci do prvej rámcovej časti rámca, a pri spôsobe prijímania sa odvodzuje informácia, týkajúca sa počtu informačných zväzkov vrámci od prvej rámcovej časti rámca. V rámci, obsahujúcom B informačných zväzkov, sa môže táto informácia rovnať hodnote B. To znamená, že táto informácia zodpovedá P pre rámce, obsahujúce P informačných zväzkov, a P l pre rámce, zodpovedajúce P l infonnačným zväzkom. Inou možnosťou je, aby informácia zodpovedala P, pre všetky rámce, bez ohľadu na to, či rámec obsahuje P alebo P l informačných zväzkov. Prídavne vložený (P l)-ty informačný zväzok môže obsahovať napríklad len nuly. V tomto prípade tento informačný zväzok neobsahuje žiadnu užitočnú informáciu. Samozrejme môže byť prídavný informačný zväzok tiež naplnený užitočnou informáciou.Prvá rámcová časť môže ďalej obsahovať systćmovú informáciu. S týmto cieľom sa podľa ďalšieho znaku spôsobu podľa vynálezu na vysielacej strane do prvej rámcovej časti rámca ďalej ukladá systémová informácia a do druhej a tretej rámcovej časti rámca sa ukladá signálová informácia, na prijímacej strane sa pri spôsobe prijímania odvodzuje signálová informácia. Systémová informácia môže zahŕňať vzorkovací kmitočet F, širokopásmového číslicového signálu, privádzaného do vysielača, ako je stereofonny zvukový signál alebo monofónny zvukový signál, alebo číslicový signál obsahujúci dva v podstate nezávislé zvukové signály. Iná systémová informácia je však tiež možná,ako je uvedené.Zahmutie systémovej informácie umožňuje prijímaču,aby bol tiež flexibilný, a umožňuje, aby bol prijatý druhý číslicový signál správne znova prevedený na širokopásmový číslicový signál. Druhé a tretie rámcove časti rámca obsahujú signálovú informáciu. Vysielač môže obsahovať ko dér, obsahujúci prostriedok na delenie signálu, citlivý na širokopásmový číslicový signál na vytváranie druhého číslicového signálu formou niekoľkých M čiastkových signálov, kde M je väčšie ako l, a obsahujúci prostriedok na kvantovanie zodpovedajúcich čiastkových signálov. Na tento účel môže byť použité ľubovoľné transformačne kódovanie, ako je napríklad pomocou rýchlej Fourierovej transformácie (FFT). Vtomto prípade sa spôsob prenosu vymačuje tým, že druhá rámcová časť rámca obsahuje prideľovacie informácie, ktoré pre aspoň niekoľko čiastkových signálov udáva počet bitov, reprezentujúcich vzorky kvantovaných čiastkových signálov, odvodených od uvedených čiastkových signálov (ak sú prítomné). Na prijímacom konci je potom nutne aplikovať inverzné tranformačnć kódovanie, napríklad inverznou Fourierovou transformáciou (IFFT) na opätovne získanie širokopásmového číslicového signálu.Výhodne sa ďalej pri vysielaní vkladá informácia,vzťahujúca sa na počet informačných zväzkov v rámci, do prvej rámcovej časti rámca, a pri prijímaní sa odvodzuje informácia, týkajúce sa počtu informačných zväzkov v rámci,od prvej rámcovej časti rámca. BR je bitová rýchlosť druhého číslicového signálu, n, je počet vzoriek v širokopásmovom číslícovom signáli, ktorého zodpovedajúca informácia, náležiaca druhému číslicovému signálu, je zahmutá vjednom rámci druhého člslicového signálu, pričom zariadenie obsahuje generátor synchronizačnej informácie na generovanie synchronizačnej informácie, a kombinačný obvod na vkladanie synchronizačnej infonnácie do prvej rámcovej časti rámcov.Podľa ďalšieho znaku zariadenia podľa vynálezu, kde prvý prevádzací obvod obsahuje koder, majúci deliacu jednotku signálu na generovanie druhého číslicového signálu vo forme M čiastkových signálov ako ozvy na širokopásmový číslicový signál, pričom M je väčšie ako l, a ďalej obsahuje kvantizátor na kvantovanie príslušných čiastkových signálov, toto zariadenie ďalej obsahuje generátor prideľovacej informácie na generovanie prideľovacej informácie, udávajúci pre aspoň niekoľko čiastkových signálov počet bitov, reprezentujúcich vzorky kvantovaných čiastkových signálov, odvodených od uvedených čiastkových signálov, pričom kombinačný obvod signálov je ďalej upravený na vkladanie prideľovacej informácie čiastkových signálov, ak sú prítomné, do tretej rámcovej časti uvedeného rámca.Podľa ďalšieho znaku uvedeného zariadenia, ktorého kodér má deliacu jednotku signálu vo forme analyzačného tiltračného obvodu na generovanie M signálov čiastkovćho pásma 853 m delením signálovćho pásma širokopásmového číslicového signálu, pri realizácii redukcie vzorkovacieho kmitočtu do čiastkových pásiem nasledujúcich po sebe,majúcich počty pásiem m, zvyšujúcich sa s kmitočtom, pričom kvantizátor je upravený na kvantovanie príslušných signálov čiastkových pásiem blok po bloku, sa vyznačuje tým, že ďalej obsahuje obvod na určovanie mierky (mierkový faktor - scale factor), pričom mierka je združená snajmenej jedným zkvantovaných signálov čiastkových pásiem, obsiahnutých v tretej rámcovej časti, pričom kombinačný obvod signálov je ďalej upravený na vkladanie informácie o mierke do tretej rámcovej časti.Pri uvedenom mriadení, upravenom na spolupôsobenie s prijímačom, obsahujúcom dekodér, ktorý obsahuje syntetimčný filtračný obvod na rekonštrukciu repliky širokopásmového čislicového signálu ako ozvy na prijímané kvantované signály čiastkových pásiem, pričom syntetizačný filtračný obvod kombinuje čiastkové pásma pri aplikovaní obnovy vzorkovacieho kmitočtu na vytváranie signá SK 280559 B 6lového pásma širokopásmového signálu, je kombinačný obvod signálov ďalej upravený na vkladanie vzoriek, ak sú prítomné, čiastkových pásmových signálov do tretej rámcovej časti vslede, zodpovedajúcemu sledu, vktorom sú vzorky vedené do syntetizačného ñltračného obvodu V prijímači.Kombinačný obvod signálov je výhodne ďalej upravený na vkladanie prideľovacej informácie pre rôzne kvantované signály čiastkových pásiem v rovnakom slede do druhej rámcovej časti. Ďalej je kombinačný obvod signálov výhodne upravený na vkladanie informácie o mierke pre rôzne kvantované signály čiastkových pásiem v rovnakom slede do tretej rámcovej časti.Pri zariadeni na vysielanie širokopásmového signálu,obsahujúceho prvú a druhú signálovú zložku, napríklad číslicového stereosignálu, pričom analyzačný filtračný obvod je upravený na generovanie signálov čiastkového pásma, obsahujúcich prvú a druhú signálovú zložku, pričom kvantizátor je ďalej upravený na kvantovanie príslušnej prvej a druhej signálovej zložky čiastkových pásiem v špeciñckom čiastkovom pásme, je ďalej podľa vynálezu generátor prideľovacej informácie upravený na generovanie prideľovacej informácie, udávajúcej pre uvedene čiastkové pásmo počet bitov, reprezentujúcej vzorky kvantovanej prvej a druhej signálovej zložky čiastkového pásma v uvedenom čiastkovom pásme, pričom kombinačný obvod signálov je upravený na vkladanie uvedenej prideľovacej informácie pre uvedenú prvú a druhú kvantovanú zložku signálu čiastkového pásma do druhej rámcovej časti a je upravený na vkladanie vzoriek uvedenej kvantovanej prvej a dmhej signálovej zložky čiastkového pásma, ak sú prítomné, do tretej rámcovej časti.Obvod na určovanie mierky je výhodne ďalej upravený na určovanie, pre každé čiastkové pásmo, informácie pre dve mierky, patriace zodpovedajúcemu prvému a druhému signálu v uvedenom čiastkovom pásme, pričom kombinačný obvod signálov je upravený na vkladanie uvedenej informácie o mierke do uvedenej tretej rámcovej časti rámca.Pri uvedenom zariadení na spolupôsobenie s prijimačom, ktorý obsahuje dekodér, obsahujúci syntetizačný filtračný obvod na rekonštrukciu repliky širokopásmového číslicového signálu, obsahujúceho prvú a druhú signálovú zložku, ako ozvu na kvantované zložky prijímaného čiastkového signálu, je kombinačný obvod signálov výhodne upravený na vkladanie vzoriek, ak sú prítomné, signálových zložiek čiastkového pásma do tretej rámcovej časti v slede, zodpovedajúcemu sledu, v ktorom sú vzorky uvedených signálových zložiek čiastkového pásma vedené do syntetizačnćho ñltračnćho obvodu v prijimači.Kombinačný obvod signálov je účelovo ďalej upravený na vkladanie prideľovacej informácie pre rôzne kvantované zložky signálu v rovnakom slede do druhej rámcovej časti. Ďalej je tento kombinačný obvod výhodne upravený na vkladanie informácie o mierke pre rôzne kvantované signálové zložky čiastkového pásma v rovnakom slede v tretej rámcovej časti pred kvantovanými signálovými zložkami čiastkovćho pásma.Zariadenie podľa vynálezu ďalej výhodne obsahuje generátor na generovanie informácie o detekcii chyby a/alebo oprave chyby, pričom kombinačný obvod signálov je upravený na vkladanie informácie o detekcii chyby a/alebo oprave chyby a/alebo informácie o korekcii chyby do štvrtej rámcovej časti rámca.Generátor rárncov výhodne obsahuje generátor na generovanie (P 1)-ho informačného zväzku, pričom tento informačný zväzok neobsahuje žiadnu užitočnú informáciu.Zariadenie podľa vynálezu má výhodnú formu zariadenia na záznam číslicového signálu na nosič záznamu, obsahujúceho záznamovújednotku.Vynález sa ďalej vzťahuje na zariadenie na realizáciu spôsobu prijímania signálu, obsahujúce prijímací obvod na príjem tretieho číslicového signálu zprenosového média,dekódovaci obvod na dekódovanie tretieho čislicového signálu na získanie druhého číslicového signálu, obvod na opätovné prevádzanie dmhého číslicového signálu na získanie širokopásmového číslicového signálu a výstup na poskytovanie širokopásmového číslicového signálu, ktorého podstatou je, že ďalej obsahuje prijímací prostriedok rámcov, a obvod na opätovne prevádzanie obsahuje detektor na detekciu synchronizačnej informácie v prvých rámcových častiach rámcov.Obvod na opätovne prevádzanie výhodne obsahuje pri naposledy uvedenom zariadení druhý detektor na odvodzovanie informácie, týkajúcej sa počtu informačných zväzkov v rámci prvej rámcovej časti v uvedenom rámci. Ďalej je druhý detektor výhodne upravený na odvodzovanie systémcvej informácie z prvej rámcovej časti v uvedenom rámci, pričom obvod na opätovné prevádzanie ďalej obsahuje tretí detektor na odvodzovanie signálovej informácie z druhej rámcovej časti a štvrtý detektor na odvodzovanie signálovej informácie z tretej rámcovej časti V uvedenom rámci.Zariadenie ďalej výhodne obsahuje dekodér, majúci kombinačnú jednotku signálu na generovanie širokopásmového číslicového signálu ako ozvy na druhý číslicový signál vo forme čiastkových signálov, kde tretí detektor je upravený na detekciu prideľovacej informácie a štvrtý detektor je upravený na detekciu vzoriek aspoň uvedených kvantovaných čiastkových signálov, ak sú prítomné, v tretej rámcovej časti v uvedenom rámci.Dekodér, obsahujúci syntetizačný ñltračný obvod na rekonštruovanie repliky širokopásmového číslicovćho signálu ako ozvy na kvantovanć signály čiastkového pásma,na kombinovanie čiastkových pásiem a realizáciu obnovy vzorkovacieho kmitočtu na vytváranie signálového pásma širokopásmového signálu, obsahuje obvod na opätovné prevádzanie, výhodne ďalej detektor na detegovanie informácie o mierke, obsiahnutej v tretej rámcovej časti.Zariadenie má podľa ďalšej realizácie vynálezu formu zariadenia na reprodukciu číslicového signálu z nosiča záznamu, obsahujúceho reprodukčnú jednotku.Obvod na opätovné prevádzanie môže obsahovať druhý detektor na odvodzovanie informácie o bitovej rýchlosti. Alternatívne môže obvod na opätovné prevádzanie obsahovat druhý detektor na odvodzovanie informácie o vzorkovacej rýchlosti F 5. Nakoniec môže obvod na opätovne prevádzanie obsahovať druhý detektor na odvodzovanie signálu identifikácie módu, identifikujúceho tretí číslicový signál ako obsahujúcu informáciu, týkajúcu sa stereofónneho zvukového signálu, alebo obsahujúcu informáciu, týkajúcu sa monofónneho zvukového signálu, alebo obsahujúcu iníonnáciu, týkajúcu sa dvojjazyčného signálu, alebo obsahuúcu informáciu, týkajúcu sa intenzitou kódovaného stereofónneho zvukového signálu.Toto zariadenie podľa vynálezu umožňuje vytvoriť prcnosový systém, v ktorom je prostriedok na delenie signálu vo forme analyzačného tiltračněho prostriedku, citlivého na širokopásmový číslicový signál, na vytvorenie niekoľkých M čiastkových pásmových signálov, pričom tento anulyzačný filtračný prostriedok rozdeľuje signálové pásmo širokopásmového číslicového signálu, a v ktorom sú kvantoxacie prostriedky upravené na kvantovanie príslušných čiastkových pásmových signálov blok po bloku, je systémpouživajúci čiastkové pásmovć kódovanie, tak ako je opísané. Pri takomto prenosovom systéme, aspoň pre niekoľko čiastkových pásmových signálov prideľovacej informácie v druhej rámcovej časti rámca, udáva počet bitov, reprezentujúcich vzorky kvantovaných čiastkových pásmových signálov, odvodených od uvedených čiastkových pásmových signálov, pričom tretia rámcová časť obsahuje vzorky aspoň uvedených kvantovaných čiastkových pásmových signálov (ak sú prítomné).To skutočne znamená, že prideľovacia informácia je vložená do rámca pred vzorky. Táto prideľovacia informácia je nutná preto, aby umožnila plynulý sériový bitový tok vzoriek V tretej rámcovej časti deliť na rôzne jednotlivé vzorky správneho počtu bitov na prijímacom konci. Prideľovacia informácia môže vyžadovať, aby všetky vzorky boli reprezentované pevným počtom bitov na čiastkové pásmo na vzorku. To sa označuje ako vysielač, založený na pevnom alebo statickom bitovom pridelení. Prideľovacia informácia môže tiež vyžadovať, aby sa pre vzorky v čiastkovom pásme použil počet bitov meniaci včase. To sa označuje ako vysielač, založený na adaptívnom alebo dynamickom bitovom pridelení. Pevné a adaptívne bitové pridelenie je opisanć okrem iného v publikácii (Low bit-rate Coding ofhing quality audio signals. An introduction to the MASCAM systém G. Theileho a kol., EBU technical Review, č. ESO/august 1988).Vkladanie prideľovacej informácie do rámca pred vzorky V rámci je výhodné v tom, že sa umožňuje na prijímacom konci jednoduchšie dekódovanie, čo môže byť realizované v reálnom čase, a tým sa získava len malé signálové zdržanie. Ako výsledok tohto sledu už nie je nutné najprv ukladať všetky informácie do tretej rámcovej časti v pamäti prijímača. Po príchode druhého číslicového signálu je prideľovacia informácia uložená do pamäte prijímača. Informačný obsah prídeľovacích informácií je oveľa menší,ako je informačný obsah vzoriek vtretej rámcovej časti,takže treba podstatne menšiu úložnú kapacitu, než v prípade, že by mali byť uložené v prijímači Všetky vzorky. Bezprostredne po príchode toku sériových dát vzoriek do tretej rámcovej časti môže byť tento dátový tok vzoriek v tretej rámcovej časti rozdelený na rôzne vzorky, majúce počet bitov špecifikovaný prideľovacou informáciou, takže nie je nutné predchádzajúce ukladanie signálovej informácie. Prideľovacie informácie pre všetky čiastkové pásma môžu byť zahmutć V rámci. To však nie je nutné, ako je zrejmé z ďalšieho opisu.Prenosový systém, používajúci spôsob a zariadenie podľa vynálezu, umožňuje, aby tretia ráincová časť ďalej obsahovala informáciu, vzťahujúcu sa na mierku, pričom mierka je pridelené aspoň jednému z kvantovaných signálov čiastkových pásiem, obsiahnutých v tretej rámcovej časti, pričom informácia o mierkach je obsiahnuté v tretej rámcovej časti pred kvantovanými signálmi čiastkových pásiem. Vzorky môžu byť kódované vo vysielači bez toho,aby boli normalizované, t. j. bez toho, aby amplitúdy bloku vzoriek v čiastkovom pásme boli delené amplitúdou vzorky, majúcej najväčšiu amplítúdu vtomto bloku. V tomto prípade neboli prenesené žiadne mierky. Ak sú vzorky normalizované počas kódovania, musí byť vysielaná informácia o mierke na poskytnutie rozsahu uvedenej najvyššej amplitúdy. Ak vtomto pripade je informácia o mierkach tiež vložená do tretej rámcovej časti pred vzorky, je možné,že počas prijímania mierok, ktoré sa majú odvodiť z uvedenej mierkovej informácie, sa mierky najprv ukladajú do pamäte a vzorky sa násobia bezprostredne po prijatí, t. j. bez časového sklzu, prevrátenými hodnotami uvedených mierok.Informácia o mierkach môže byť vytvorená samotnými mierkamí. Je zrejmé, že mierka, vkladaná do tretej rámcovej časti, môže byť tiež prevrátenou hodnotou amplitúdy najväčšej vzorky v bloku, takže v prijimači nie je nutne určovať prevrátenú hodnotu a V dôsledku toho môže byť dekódovanie rýchlejšie. Altematívne môžu byť hodnoty mierok zakódované pred vkladaním do tretej rámcovej časti ako mierky s následným prenosom. Okrem toho je zrejmé,že ak po kvantovaní vo vysielači je číastkový pásmový signál v čiastkovom pásme nula, čo bude samozrejme očividne z prideľovacej informácie pre čiastkové pásmo, nemusí byť pre toto čiastkové pásmo prenášaná žiadna informácia o mierke.Prenosový systém, vktorom prijímač obsahuje dekodér, obsahujúci syntetizačný filtračný prostriedok, citlivý na príslušné kvantované signály čiastkového pásma, na konštrukciu kópie širokopásmového číslicového signálu,pričom tento syntetizačný filtračný prostriedok kombinuje čiastkové pásma aplikovanim prírastku vzorkovacej frekvencie pre tvorbu signálovćho pásma širokopásmového číslicového signálu, môže pracovať tak, že vzorky čiastkových pásmových signálov (ak sú prítomné) sú vkladané do tretej rámcovej časti v slede, zodpovedajúcemu sledu, v ktorom sú uvedene vzorky vedené do syntetizačného filtračného prostriedku pri prijímaní prijímačom, Vkladanie vzoriek do tretej rámcovej časti v rovnakom slede, ako boli privádzané do syntetizačného íiltračného prostriedku v prijímači, má tiež za následok rýchle dekódovanie, ktoré opäť nevyžaduje prídavné ukladanie vzoriek v prijímači predtým, ako môžu byť ďalej spracované. V dôsledku toho môže byť úložná kapacita, nutná pre prijímač, obmedzená V podstate na úložnú kapacitu, potrebnú na ukladanie systémovej infonnácie, prideľovacej informácie, a ak je aplikovateľná, informácie o mierkových moduloch. Okrem toho sa získa obmedzený sklz signálu, čo je hlavne výsledok spracovania signálov, realizovaněho na vzorkách.Prideľovacia informácia pre rôzne kvantovane signály čiastkových pásiem sa výhodne vkladá vdruhej rámcovej časti v rovnakom slede, ako sú vzorky čiastkových pásiem obsiahnuté vtretej rámcovej časti. To isté sa týka sledu mierkových modulov. Ak sa to požaduje, môžu byť rámec tiež delené do štyroch časti, pričom prvá, druhá a tretia časť už boli opisané. Posledná, t. j. štvrtá časť vrámci môže potom obsahovať informáciu na detekciu chýb a/alebo na korekciu chyby. Po prijatí tejto informácie vprijímači je možné aplikovať korekciu chýb, vzniknutých V druhom číslicovom signáli počas prenosu. Ako už bolo uvedené, širokopásmový číslicový signál môže byť monofónny signál. Altematívne môže byť širokopásmový číslicový signál stereofónny zvukový signál, vytvorený zprvej (ľavej) a druhej (pravej) kanálovej zložky.Ak je prenosový systém založený na kódovacom systéme čiastkových pásiem, vysielač bude vysielať čiastkové pásmovć signály, obsahujúce každú prvú a druhú kvantovanú čiastkovú pásmovú signálovú zložku. V tomto prípade by rámce mali tiež obsahovať prideľovaciu informáciu a informáciu o mierkových moduloch (pokiaľ budú vzorky mierok upravené vo vysíelači). Sled je tu tiež dôležitý. Tento systém je podrobne definovaný ďalej. Z ďalšieho je zrejmé, že systém môže obsahovať viac ako dve signálové zložky.V uvedenom systéme, používajúcom širokopásmový číslicový signál, obsahujúci prvú a druhů signálovú zložku,napríklad číslicový stereofónny signál, pričom analyzačný ñltračný prostriedok je upravený tak, že je citlivý na prvú a druhú signálovú zložku, na vytváranie niekoľkých M čiastkových pásmových signálov, a pričom ďalej obsahuje

MPK / Značky

MPK: H03M 5/14, H04B 1/66

Značky: specifického, signálu, prenos, číslicového, širokopásmového, vzorkovacieho, kmitočtu, spôsob, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-280559-sposob-a-zariadenie-na-prenos-sirokopasmoveho-cislicoveho-signalu-specifickeho-vzorkovacieho-kmitoctu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na prenos širokopásmového číslicového signálu špecifického vzorkovacieho kmitočtu</a>

Podobne patenty