Peptidové vakcíny pre druhy rakoviny exprimujúce MPHOSPH1 alebo DEPDC1 peptidy

Číslo patentu: E 14561

Dátum: 16.10.2007

Autori: Osawa Ryuji, Tsunoda Takuya, Shida Midori, Fujioka Tomoaki, Nakamura Yusuke

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Peptidové vakcíny pre druhy rakoviny exprimujúce MPHOSPH 1 alebo DEPDC 1 peptidy0001 Predkladané uverejnenie sa týka oblasti biologických vied, konkrétnejšie oblasti terapie rakoviny. Predovšetkým,predkladané uverejnenie sa týka nových peptidov, ktoré slúžia ako extrémne účinné vakcíny voči rakovine a liečivá na liečbua prevenciu tumorov obsahujúcich takéto peptidy. Podstata vynálezu0002 Ukázalo sa, že CD 8 cytotoxické T lymfocyty (CTL) rozpoznávajú epitopové peptidy odvodené od antigénov súvisiacich s tumorom (TAA) prítomných na MHC molekulách skupiny I a rozkladajú tumorové bunky. Od výskumu MAGE skupiny ako prvého príkladu TAA, sa skúmali mnohé iné TAA použitím imunologických prístupov (Boon T. (1993) Int J Cancer 54 17780. Boon T. et al., (1996) J Exp Med 183 725-9. van der Bruggen P et al., (1991) Science 254 1643-7. Brichard V et al., (1993) J Exp Med 178 489-95. Kawakami Y et al., (1994) J Exp Med 180 347-52.). Niektoré z nich sú teraz v klinickom vývoji ako ciele imunoterapie. Doteraz preskúmané TAA zahŕňajú MAGE (van der Bruggen P et al., (1991) Science 254 1643-7.),gpl 00 (Kawakami Y et al., (1994) J Exp Med 180 347-52.), SART(Chen Y.T. et al., (1997) Proc. Natl. Acd. Sci. USA, 94 19148.). Na druhej strane, niektoré génové produkty ukázali, že sa potenciálne špecificky nadmerne exprimujú V tumorových bunkách, že by sa mali rozpoznávať ako ciele na indukciubunkových imunitných odpovedí. Takéto génové produkty zahŕňajú0003 Napriek významnému pokroku v základnom a klinickom výskume zahŕňajúcont TAA (Rosenberg SA et al., (1998) Nature Med, 4 321-7. Mukherji B. et al., (1995) Proc Natl Acad Sci USA, 92 8078-82. Hu X et al., (1996) Cancer Res, 56 247983.), je V súčasnosti dostupný len veľmi obmedzený počet kandidátnych TAA vhodných na liečbu rakoviny. TAA, ktoré sa hojne exprimujú v rakovinových bunkách a ktorých expresia je obmedzená na rakovinové bunky, by mali byť sľubni kandidáti ako imunoterapeutické ciele.0004 Aj HLA-A 24, aj HLA-A 0201 sú bežné HLA alely V japonskej a kaukazskej populácii (Date Y et al., (1996) Tissue Antigens 47 93-101. Kondo A et al., (1995) J Immunol 155 4307-12. Kubo RT et al., (1994) J Immunol 152 3913-24. Imanishi et al., Proceeding of the eleventh International Histocompatibility Workshop and Conference Oxford University Press, Oxford. 1065 (1992) Williams F et al., (1997) Tissue Antigen 49 129-33.). Teda antigénne peptidy rakoviny predstavované týmito HLA alelami môžu nájsť konkrétne využitie v liečbe rakoviny u japonských a kaukazských pacientov. Okrem toho je známe, že indukcia nízko-afinitných CTL in vitro je výsledkom vystavenia vysokým koncentráciám peptidu, generujúc vysokú hladinu komplexov špecifický peptid/MHC na bunkách nesúcich antigén (APC), ktoré môžu účinne aktivovať tieto CTL(Alexander-Miller et al., (1996) Proc Natl Acad Sci USA 93 4102-7.).0005 Nedávny vývoj V cDNA núcroarray technológiách umožnil konštrukciu komprehenzívnych profilov génovej expresie malígnych buniek V porovnaní s normálnymi bunkami (Okabe, H. et al., (2001) Cancer Res., 61, 2129-37. Lin YM. et al.,(2002) Oncogene, 214120-8. Hasegawa S. et al., (2002) CancerRes 627012-7.). Tento prístup umožňuje porozumenie komplexnejpovahe rakovinových buniek a mechanizmom karcinogenézy a uľahčuje identifikáciu génov, ktorých expresia je V tumoroch deregulovaná (Bienz M. et al., (2000) Cell 103, 311-20.). Spomedzi transkriptov identifikovaných ako vzostupne regulovaných v rakovine sa nedávno skúmali MPHOSPHl (M-fázový fosfoproteín 1 GenBank Accession No. NM 016195 SEQ ID No.1,2) a DEPDC 1 (doménu obsahujúci DEP 1 GenBank Accession No. BM 683578). Pozri W 0 2004/031413, W 0 2006/085684 a WO 2007/013,665, ktorých celý obsah je začlenený tu V odkazoch. DEPDC 1 bol opísaný v kontexte dvoch rôznych transkripčných variantov - DEPDC 1 V 1 (SEQ ID No. 3, 4) a DEPDC 1 V 2 (SEQ ID No 5, 6). Tieto gény ukázali, že sa vzostupne regulujú V tumorových bunkách rôznych rakovinových tkanív analyzovaných prípadov (pozri nižšie) avšak Northern blot analýzy ukázali,že tieto génové produkty sa nenachádzajú V normálnych vitálnych orgánoch (pozri PCT/JP 2006/302684). Pretože imunogénne peptidy odvodené od MPHOSPH 1 a DEPDC 1 môžu nájsť využitie v smrtiacich tumorových bunkách exprimujúc takéto antigény, tieto gény sú pre predkladateľov vynálezu zvlášť zaujímavé.0006 Pretože cytotoxické liečivá ako M-VAC často spôsobujú vážne nežiaduce reakcie, je zrejmé, že starostlivý výber nových cieľových molekúl na základe dobre charakterizovaných mechanizmov účinku je dôležitý vo vývoji účinných protirakovinových liečiv s minimálnym rizikom negatívnych vedľajších účinkov. Pre tento cieľ predkladatelia predtým uskutočnili analýzy expresných profilov na rôznych rakovinových a normálnych ľudských tkanivám a skúmali viaceré gény, ktoré sa špecificky nadmerne exprimujú v rakovine (Lin YM, et al., Oncogene. 2002 Jun l 3214120-8. Kitahara O, et al., Cancer Res. 2001 May 16 l 3544-9. Suzuki C, et al.,Cancer Res. 2003 Nov l 637038-41. Ashida S, Cancer Res. 2004 Sep 1645963-72. Ochi K, et al., Int J Oncol. 2004 Mar 24(3)647-55. Kaneta Y, et al., Int J Oncol. 2003Sep 23681-91. Obama K, Hepatology. 2005 Jun 411339-48. Kato T, et al., Cancer Res. 2005 Jul l 655638-46. Kitahara O, et al., Neoplasia. 2002 Jul-Aug 4295-303. SaitoHisaminato A et al., DNA Res 2002, 9 35-45.). Z týchto MPHOSPHI (vlastné No. C 2093) a DEPDC 1 (vlastné No. B 5860 N) sa identifikovali gény nadmerne exprimované V rôznych rakovinách. Predovšetkým, MPHOSPH 1 sa identifikoval ako nadmerne exprimovaný v rakovine mechúra, rakovine prsníka, cervikálnej rakovine, cholangiocelulárnom karcinóme, CML, kolorektálnej rakovine, rakovine žalúdka, NSCLC, lymfóme, osteosarkóme,rakovine prostaty, renálnom karcinóme, tumore mäkkého tkaniva. Podobne DEPDC 1 sa identifikoval ako nadmerne exprimovaný V rakovine mechúra, rakovine prsníka, cervikálnej rakovine,cholangiocelulárnom karcinóme, CML, NSCLC, lymfóme,osteosarkóme, rakovine prostaty, SCLC, tumore mäkkého tkaniva. 0007 MPHOSPHl sa predtým identifikoval ako jeden z proteínov špecificky fosforylovaných pri G 2/M prechode a charakterizoval sa ako proteín súvisiaci s plus-end-miereným proteínom (Abaza A et al., J Biol Chem 2003, 278 27844-52.). Konkrétnejšie,MPHOSPHl sa predtým dokumentoval, že je plus-end-mierený molekulový motor, ktorý hrá kľúčovú úlohu V cytokínoch a akumuluje sa V midzóne závitnice V priebehu anafázy k telofáze v HeLa bunkách (Abaza A et al., J Biol Chem 2003,278 27844-52 Kamimoto T et al., J Biol Chem 2001, 276 37520-8). MPHOSPH 1 CDNA kóduje 1780-aminokyselinový proteín,ktorý sa skladá z troch domén doména NH 2-kinázového motora,centrálna doména kroku zvinutia závitu a domény C-globulárneho chvosta. Súhrnom, tieto dáta predpokladajú, že MPHOSPH 1 je proteín súvisiaci s kinezínom typu NH 2.0008 Ako pre DEPDC 1, jeho funkcia zostáva nejasná. DEP doména obsiahnutá V tomto proteíne sa tiež nachádza v Dishevelled, Egl-10 a Pleckstrin. DEP doména v Drosophila dishevelled hrá dôležitú úlohu na zabránenie v defektochplanárnej polarity a indukuje JNK signalizáciu avšak jeho

MPK / Značky

MPK: A61K 39/00, C12N 15/09, C07K 7/00, A61K 38/00, C07K 14/435, A61P 35/00

Značky: exprimujúce, depdc1, peptidy, druhý, vakcíny, rakoviny, peptidové, mphosph1

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/232-e14561-peptidove-vakciny-pre-druhy-rakoviny-exprimujuce-mphosph1-alebo-depdc1-peptidy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Peptidové vakcíny pre druhy rakoviny exprimujúce MPHOSPH1 alebo DEPDC1 peptidy</a>

Podobne patenty