Zariadenie a spôsob poťahovania kovového pásu ponorením do taveniny

Číslo patentu: E 9788

Dátum: 05.02.2008

Autor: De Kock Peter

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zariadenia na poťahovanie kovového pásuponorením do taveniny a použitia tohto zariadenia.0002 Takéto zariadenie je V zásade známe napríklad z DE 102004 030 207 A 1. Zariadenie na potiahnutie ponorením do taveniny tam opísané zahŕňa nádrž pre kovovú taveninu, cez ktorú je vedený kovový pás. Pri priechode cez taveninu je kovový pás vtavenine vedený a stabilizovaný pomocou vaičeka, ktorý má teleso vaičeka a čap vaičeka. Valček resp. čap vaičeka sú uložené vo valivých Iožiskách. Na zaistenie ich funkčnosti musia byt valivé ložiská chránené proti agresívnej kovovej tavenine. Na tento účel musi byt priechod hriadeľa ku kovovej tavenine uzatvorený účinným tesnením, aby bolo zamedzené prenikaniu taveniny do valivého ložiska. V uvedenom dokumente je utesnenie realizované pomocou priepustu, ktorý obklopuje čap vaičeka komorou priepustu, ktorá - nehladiac na netesnosť na priechode hriadeľa, to znamená na priechode k čapu hriadeľa -je proti kovovej tavenine uzatvorená resp. utesnená. Na zamedzenie prenikania kovovej taveniny cez priechod hriadeľa je do komory priepustu privádzané plynné médium s tlakom plynu. Priepust má záchytnú nádrž na zachytávanie strát presakovaním vo forme malých množstiev kovovej taveniny, ktorá navzdory tlaku plynu prenikla do komory priepustu. Táto záchytná nádrž musí byt čas od času vyprázdnená,kčomu musí byť najprv demontovaná a potom znovu namontovaná, takžes prevádzkou tohto priepustu sú spájané zvýšené náklady na údržbu.0003 vychádzajúc ztohto stavu techniky, úlohou vynálezu je, známe zariadenie na potiahnutie kovového pásu ponorením do taveniny ďalej dotvoriť tak, aby boli znížené náklady na údržbu, hlavne pre priepust, aponúknuť0004 Táto úloha je riešená predmetom nároku 1 na zariadenie. Podľa nej sa zariadenie na potiahnutie ponorením do taveniny podľa vynálezu wznačuje tým, že priepust s komorou priepustu je ponorený do kovovej taveniny, a že komora priepustu je vytvorená vo forme ponorného zvonu svýstupom tvarukanálu, ktorýje ponorený do kovovej taveniny a je voči nej otvorený.0005 U nárokovaného vytvorenia komory priepustu ako ponorného zvonu sú vedome akceptované nepatrné straty presakovaním. Tie sú neškodné a nespôsobujú zvýšené náklady na údržbu, lebo nepatrné množstvá kovovej taveniny, ktoré sa proti tlaku plynu cez priechod hriadeľa dostávajú do vnútrajšku komory priepustu, sú tam bezprostredne cez výstup tvaru kanálu opät vedené do kúpeľa taveniny. Pri vytvorení priepustu podľa vynálezu preto môže odpadnúť zachytávanie strát presakovaním voddelenej nádrži a týmnáklady na údržbu známe zo stavu techniky.0006 Pre jednoduchosť nie je vpredloženom opise rozlišované medzi hnacím hriadeľom, ktorý môže byť pripojený na čap valčeka, a čapom valčeka samotným pojem čap valčeka môže teda tiež znamenat hnací hriadeľ, hlavne ked v konkrétnom uskutočnení nie je ložiskovým priestorom obklopený a otočne0007 Podľa prvého príkladu uskutočnenia vynálezu je Iožisková komora složiskom pre čap valčeka vytvorená, pokiaľ ide oplynné médium, ako prepojená s komorou priepustu. To má tu výhodu, že tiež v Iožiskovej komore jetlak plynu, a tým je kovová tavenina zadržiavaná od ložiska.0008 Nárokovaný priepust vo forme ponorného zvonu môže byt usporiadaný medzi Iožiskovou komorou a telesom valčeka sám alebo tiež spolu sďalšími priepustmi, ktoré môžu byť proti kovovej tavenine napr. otvorené alebo uzatvorené. Tieto paralelne usporiadané priepuste spolu slúžia ako redundantný kaskádový utesňovací systém k utesneniu ložiskovej komory protikovovej tavenine, nachádzajúcej sa na druhej strane utesňovacieho systému, EP 2 126 153 33758/Htzn. v oblasti telesa valčeka. Ujednotlivých priepustov, hlavne - ako je vyššie opísané - u priepustov vytvorených ako ponorný zvon, sú vedome akceptované netesnostl, ktoré však nie sú v protiklade primárnemu cieľu, to znamenáudržiavanie ložiskového priestoru bez kovovej taveniny.0009 Jednotlivé priepuste a eventuálne tiež Iožiskový priestor môžu byt napájané plynným médiom vzásade vždy separátne, a tým spôsobom utesnené proti kovovej tavenine. Podľa vynálezu je však výhodne navrhnuté, že Iožiskový priestor a rôzne komory priepustu sú vytvorené, pokiaľ ide o plynné médium, vzájomne prepojené, a dovoľujú prúdeniu plynného média aspoň vjednom smere. To je zvlášť výhodne realizované prisávacím tesnením v prechodovej oblasti medzi dvoma susednými komorami, pričom prisávacie tesnenie dovoľuje prúdenie plynného média vjednom smere a v druhom smere funguje ako spätný ventil pre plynné médium a ako uzáver pre eventuálnemnožstvo priesakov kovovej taveniny.0010 Priechod hriadeľa v prechodovej oblasti medzi komorou priepustu a kvapalnou kovovou taveninou predstavuje podstatné netesné miesto zariadenia na potahovanie ponorením do taveniny ako pre plynné médium unikajúce z komory priepustu do kovovej taveniny, tak tiež pre kovovú taveninu prenikajúcu do komory priepustu. Spätné vedenie nežiaducim spôsobom preniknutejkovovej taveniny do kúpeľa taveniny podľa vynálezu bolo už uvedené vyššie.0011 Svýhodou môže byt vsusedstve priechodu hriadeľa zvonka priepustu usporiadaný prvok separácie plynu na zachytávanie plynného média vystupujúceho z komôr priepustu do kovovej taveniny. S výhodou môže byť toto zachytené médium potom prostredníctvom okruhu plynu opäť vedené do Iožiskovej komory alebo do komôr priepustu. Alternatívne však môže bytodvádzané tiež do okolitého vzduchu.0012 Aj keď sú netesnosti voblasti priechodu hriadeľa vzásadeakceptované, napriek tomu sú nežiaduce. Tesnost v oblasti priechodu hriadeľamôže byť značne zvýšená tým, že je tam umiestnené klzné tesnenie, ktoré je tlakovým rozdielom medzi tlakom plynu v komore priepustu a tlakom v kúpeli kovovej taveniny paralelne s osou valčeka tlačené proti telesu valčeka alebo proti výstupku čapu valčeka. Eventuálne je potom možné s výhodou upustit od systému cirkulácie plynu, ktorý predpokladá uvedené spätné vedenie uniknutého plynu. Alternatívne alebo navyše ku klznému tesneniu môže byt voblasti priechodu hriadeľa umiestnené tiež indukčné tesnenie. indukčnétesnenie môže byt tiež použité ako prstencové tesnenie proti čapu valčeka.0013 výhodnejšie je tlak plynu v komorách priepustu a tiež v ložiskovej komore kontrolovaný pomocou regulačného obvodu plynu a svýhodou0014 výhodnejšie je vložiskovom priestore integrovaný tiež pohon na otáčanie čapu valčeka a tým celého valčeka. Pohon môže byť vytvorený napríklad ako elektromotor alebo ako špeciálne vytvorený motor na stlačený vzduch. Alternatívne, miesto usporiadania pohonu vnútri ložiskového priestoru,môže byt pohon usporiadaný tiež externe, to znamená zvonka kovovej taveniny, pričom potom čap valčeka a valček sú uvádzané do otáčavého pohybu prostredníctvom mechanického spojenia, napríklad posuvného kľukového hriadeľa.0015 Vyššie uvedená úloha je ďalej riešená nárokovaným použitím zariadenia na poťahovanie ponorením do taveniny. Výhody, ktoré sú stýmto spôsobom spojené, zodpovedajú výhodám uvedeným vyššie vsúvislosti sozariadením na poťahovanie ponorením do taveniny.0016 Ďalšie výhodné uskutočnenia zariadenia na poťahovanie ponorením do taveniny a spôsobu jeho prevádzky sú predmetom závislých nárokov.0017 K opisu je pripojených päť obrázkov, na ktorých je znázornené

MPK / Značky

MPK: C23C 2/00

Značky: taveniny, ponorením, spôsob, poťahovania, zariadenie, pásu, kovového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e9788-zariadenie-a-sposob-potahovania-kovoveho-pasu-ponorenim-do-taveniny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob poťahovania kovového pásu ponorením do taveniny</a>

Podobne patenty