Číslo patentu: E 9735

Dátum: 26.09.2007

Autor: D'amato Gianfranco

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa vzťahuje na viacvrstvovú nádobu a osobitne na nádobu obsahujúcu otvor nádoby a dno nádoby, kde s výhodou najmenej jedna vonkajšia stena obsahuje určený vyberateľný stenový výsek, ktorý odkrýva informácie.0002 V súčasnosti sú v doterajšom stave techniky známe obaly, ktoré majú etiketu určenú na odkrytíe pôvodne skrytých informácií. Na tento účel používateľ uchopí štítok etiketu alebo aspoň jej časť astiahne ju. Zdôvodu tohto stiahnutia sa informácia skryje amôže sa nachádzať na vnútornej strane etikety alebo na vonkajšej strane vrstvy, ktorá sa pôvodne nachádzala pod ňou. Informáciu sa tiež môže nachádzať na kúsku ukrytom za etiketou, napr. na nálepke.0003 Rôzne typy obalov sú známe z patentov DE 697 12 370 T 2 a DE 698 07 259 T 2.0004 V obale podľa DE 697 12 370 T 2 sa nachádza na povrchu obalu viacvrstvová etiketa, pričom jedna etiketa alebo viacero etikiet je uložených rovnobežne na povrchu a etikety sú pripevnené alebo sa dajú z etikety stiahnuť.0005 Okrem toho je z praxe známy iný typ viacvrstvového obalu, kde nádoba na pitie, konkrétne pohár, je skombinovaný s izolačným puzdrom. Obidve pozostávajú hlavne z kartónu a vyrábajú sa osobitne. Izolačné puzdro má zvlnený povrch na účel izolácie a voľne sa zospodu nasúva na pohár pred naplnením pohára. Puzdro môže slúžiť ako nosič informácií, napr. reklamy. Keďže nie je natrvalo pripevnené k poháru,dá sa z neho vybrať.0006 Tento obal predstavuje jednoduché riešenie, má však nevýhodu vtom, že puzdro je od nádoby na pitie oddelené apredajcovia vstánku ho musia pred odovzdaním zákazníkovi zložiť, takže na vytvorenie finálnej formy obalu je potrebné osobitné uskladnenie, ako aj práca pri skladaní.0007 Patent WO 01 /3818 OA 1 zverejňuje nádobu s prvkami uvedenými v preambule nároku 1. Vynález vychádza zo zámeru poskytnúť lacnú ajednoduchšiu nádobu vyššie uvedeného typu spolu so stenovým výsekom, sktorou sa ľahko manipuluje bez negatívneho vplyvu na izolačné vlastnosti nádoby. Tento zámer sa dosahuje prvkami hlavného nároku.0008 vyberateľný stenový výsek je vo forme štítku a predstavuje integrovanú súčasť vonkajšej steny. Vďaka vhodným rozmerom sa dá veľmi ľahko a bez zasahovania do iných súčastí ľahko z nádoby uvoľniť po uchopení rukami. Keď ako nosič informácií slúži samotný stenový výsek a ak je okrem toho potrebné udržať stanovený tvar počas určitého obdobia používania, je vyrobený z relatívne odolného alebo tuhého materiálu. vonkajšia stena nádoby je s výhodou vyrobená z toho istého materiálu.0009 Nádoba je zložená minimálne z dvoch stien, t.j. vnútornej a vonkajšej steny,ktoré sú od seba oddelené za účelom izolácie. Vďaka tomuto priestoru vznikne medzi stenami izolačný priestor, ktorý tiež môže byť od okolia oddelený na uchovávanie tekutiny, predovšetkým vzduchu.0010 Dobré izolačné hodnoty, ktoré sa takto dosiahnu, prinášajú tú výhodu, že do takejto dvojstennej nádoby, predovšetkým pohára, sa môže nalievať čerstvo uvarená káva. Používateľ potom môže uchopiť nádobu rukou, aj ked má káva ešte vysokú0011 Stenový výsek, ktorý tvorí štítok, je relatívne tuhý, rovnako ako vonkajšia stena nádoby, aby sa uľahčilo odobratie vonkajšej steny a aby mal určitú odolnosťpotrebnú na budúce použitie.0012 Nádoba, a predovšetkým nádoba so stenovým výsekom na vonkajšej stene,predstavuje ďalší nosič informácií, ktorý si vyžaduje spoluprácu spotrebiteľa vtom,že spotrebiteľ rozozná stenový výsek, chápe jeho funkciu a stenový výsek otvorí, aby sa dostal k ďalším informáciám.0013 Toto vyhotovenie vynálezu teda rieši dva ciele, konkrétne optimalizáciu izolácie aposkytnutie najprv zakrytej aneprístupnej dodatočnej infomtácie.0014 vyberateľný stenový výsek je vytvorený ako súčasť nádoby, ktorá stále zaisťuje dostatočnú izoláciu Wrobku v nádobe. vonkajšia stena okrem toho zároveň slúži ako druhá stena dvojstenného pohára a taktiež zaisťuje rozmerovú stabilitu, keď sa stenový výsek odstráni na účel odhalenia dodatočných informácií. Vďaka medzere medzi týmito dvomi stenami sa stenový výsek dá okrem toho veľmi ľahko odstrániť,pretože nie je pripojený na vnútornú stenu. To používateľovi uľahčuje manipuláciu0015 Vďaka tomu, že stenový výsek je tiež realizovaný ako súčasť nádoby, je možné predísť zvýšeniu nákladov vo výrobnom procese, pretože nie sú potrebné dodatočné pracovné kroky na výrobu a pripevnenie stenového výseku.0016 Vtejto súvislosti sa používa papier, kartón, plast alebo podobný materiál,pričom tieto materiály môžu byť potiahnuté, ak je to dôležité pre účel nádoby. To sa vzťahuje najmä na jedlo a ich príslušné nádoby.0017 Ako nosič informácií teda môže slúžiť samotný stenový výsek. Alternatívne sa môžu po jeho odobratí ukázať informácie, ktoré predtým zakrýval. Aby sa uľahčilo odobratie stenového výseku pre používateľa, je možné zvoliť materiál stenového výseku a/alebo vonkajšej steny tak, aby používateľ mohol stenový výsek zo súpravy odstrániť.0018 Na účel odhalenia informácií sa môže stenový výsek odstraňovať čiastočnealebo úplne. V prvom prípade zostáva stále spojený so stenou. V druhom prípade saod steny úplne oddelí. Pri odstraňovaní stenového výseku sa v oboch prípadoch na vonkajšej stene otvorí pre používateľa okienko.0019 Táto nádoba sa môže používať na servírovanie, najmä vgastronómii(napríklad vbufetoch), na jedlo alebo nápoje. Keďže vtejto oblasti aplikácie súvýrobné náklady veľmi dôležité, nádoba môže byt vyrobená zpapiera, kartónu,plastu alebo podobného materiálu.0020 Veľkosť, tvar a polohu stenového výseku môže prednostne určovat vytvorená Iomová čiara. To umožňuje rýchle a čisté oddelenie stenového výseku od vonkajšej steny vo veľkosti, tvare a polohe požadovanej výrobcom.0021 V jednom výhodnom uskutočnení vynálezu je stenový výsek pravouhlý a má dĺžku L ašírku B. Dĺžka L sa rozprestiera vobvodovom smere ašírka B sa rozprestiera vsmere obalenia. Pri tomto usporiadaní stenového výseku vsmere orientačných osí pohára sa stenový výsek dá zvonkajšej steny odstrániť alebo oddeliť mimoriadne ľahko a jednoducho.0022 Vďalšom uskutočnení tohto vynálezu môže byť určená Iomová čiaradoplnená ohybovou čiarou, ktorá navzájom spája obidva konce určenej lomovej čiary.Tým sa dá predísť tomu, aby sa stenový výsek úplne oddelil od steny pohára. Stenový výsek tak zostáva pripojený k poháru.0023 V jednom obzvlášť výhodnom uskutočnení tohto vynálezu môže byť určená Iomová čiara stenového výseku v podstate vyhotovená ako perforácia. Perforácia umožňuje rýchle oddelenie stenového výseku od vonkajšej steny. Ak časť určenej lomovej čiary nemá perforáciu, oddelený povrch stenového výseku je vtejto oblasti hladký a nemá žiadne perforačné pásy.0024 V jednom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu môže mať stenový výsek potlač na vnútornej a/alebo vonkajšej strane. Preto sa dá napr. na jednu stranu stenového výseku umiestniť reklama a na druhú stranu stenového výseku vytlačiť zberateľská karta alebo bonusová karta pre dôležitého zákazníka.0025 Vjednom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu môže byť na vonkajšej strane vnútornej steny vpodstate obvodová tlač. Tak sa dá zaistiť, že tlač bude viditeľná v akomkoľvek vzájomnom usporiadaní pohárov cez otvorený stenový výsek. Takýmto spôsobom je možné upustiť od presného umiestňovania vonkajšieho pohára vzhľadom na vnútorný pohár.0026 V jednom mimoriadne výhodnom uskutočnení tohto vynálezu najmenej vonkajšia stena pohára môže byť zložená z dvojrozmerného narezaného dielu, ktorý sa dá so sebou spojiť. Takáto štruktúra predstavuje cenovo prístupnú a rýchlu výrobu pohára s vyberateľným stenovým výsekom.0027 Vjednom priaznivom uskutočnení tohto vynálezu sa môže stenový výsek rozprestierať na vonkajšej stene okolo obvodového smeru pohára. Keďže pohár je uzavretý v obvodovom smere, keď ho používateľ drží v ruke, a dno pohára a otvor pohára sú tak zvislo zarovnané, odstránenie stenového výseku z vonkajšej steny sa používateľovi uľahčí umiestnením v obvodovom smere.0028 Vjednom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu sa môže stenový výsek rozprestierať hned vedľa okraja narezaného dielu vsmere obalenia pohára.0029 Tým sa uľahčí odstránenie stenového výseku, ak je narezaný diel so sebouspojený, keďže časť stenového výseku hneď vedľa okraja z dôvodu materiálových vlastností vyčnieva, a preto ho používateľ môže ľahko chytiť.0030 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu môže stenový výsek prečnievat cez okraj narezaného dielu tak, že ho prekrýva, a vytvárať držiak. Keď sa stenový výsek bude odstraňovať, tento jazýček sa dá veľmi ľahko uchopiť a proces0031 Vjednom obzvlášť výhodnom uskutočnení tohto vynálezu môže byt hneďvedľa stenového výseku na prekrývajúcej sa časti narezaného dielu prístupový výsek.Tento prístupový výsek môže byť upravený tak, že vstredovej časti koncového okraja narezaného dielu je vyrezaná jedna časť, pričom túto časť tvoria dva okraje,ktoré sú navzájom v podstate rovnobežne a stoja zvislo na koncovom okraji a pri vedľajšom stenovom výseku. Ak je vyrezaný diel so sebou spojený, materiál narezaného dielu sa v oblasti prístupového výseku neprekrýva a z dôvodu priehlbiny,ktorá je tu vytvorená vzhľadom na obvodovú stenu pohára, môže používateľ stenové výseky ľahšie zdvihnúť prstami a oddeliť.0032 Vďalšom uskutočnení tohto vynálezu môže mať narezaný diel vedľa stenového výseku držiak na ľahšie otváranie stenového výseku. Tento držiak môže byť rúčka pripevnená na stenový výsek, napríklad jazýček. Pomocou takéhoto zariadenia sa uchopenie a odstránenie stenového výseku pre používateľa výrazne0033 vjednom mimoriadne výhodnom uskutočnení tohto vynálezu môže byt dĺžka L stenového výseku väčšia než šírka B, pričom dlžka L sa rozprestiera v obvodovom smere. Vzájomný pomer týchto dvoch rozmerov môže mať vplyv na správanie stenového výseku pri trhaní. Keďže dlžka L je väčšia než šírka B a dĺžka L sa rozprestiera v obvodovom smere, má to tiež tú výhodu, že poloha trhania je pre potreby používateľa lepšia.0034 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu môže byť stenový výsek umiestnený spôsobom nakloneným v uhle o. Z dôvodu šikmého umiestnenia stenového výseku sa na jednej strane môže zlepšiť odtŕhanie stenového výseku a okrem toho sa dá na vnútornej stene realizovať akýkoľvek počet orientácii tlače, pričom táto tlač je cez otvor stenového výseku vždy viditeľná.0035 Na druhej strane, dĺžka L stenového výseku sa tiež môže rozprestierať V smere k povrchovej čiare pohára, takže používateľ môže odstrániť stenový výsek aj vtedy, ak má nádoba inú polohu než vyššie opísaná poloha používania.0036 Je dobré, ak os súmernosti stenového výseku v obvodovom smere nádoby vytvára priesečník s okrajom stenového výseku, pričom tento okraj je hneď vedľa prístupového výseku a osobitne zaoblený. Poloha stenového výseku a priesečníka vzhľadom na os súmernosti je premenlívá v závislosti od uhla a. Keďže stenový výsek je vtejto oblasti zaoblený, nesymetrické umiestnenie sa opticky nemusí dať rozoznať. Okrem toho sa dá pomocou tohto usporiadania dosiahnuť výhodná poloha0037 Teraz pomocou nasledovných výkresov opíšeme vyhotovenie tohto vynálezu.

MPK / Značky

MPK: B65D 81/38, B65D 3/28, B65D 25/20

Značky: nádoba

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e9735-nadoba.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nádoba</a>

Podobne patenty