Upevňovacie ústrojenstvo

Číslo patentu: E 9040

Dátum: 23.08.2006

Autor: Christensen Martin

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka upevňovaeieho ústrojenstva na upevňovanie sedačky alebo sedadla k drážke, pričom drážka obsahuje spojovacie prostriedky, kde upevňovacie ústrojenstvo obsahuje uzamykacie prostriedky uspôsobene na vstup do drážky a na pohybovaníe sa v nej pozdlž pozdĺžnej osi drážky. pričom uzamykacie prostriedky majú prostriedky na spájanie so spojovacími prostriedkami drážky. Upevňovacie ústrojenstvo ďalej obsahuje polohovací prostriedok na nájdenie polohy upevňovacieho ústrojenstva, kde uzamykacie prostriedky budú schopné spojit sa so spojovacími prostriedkami drážky. Vynález sa týka tiežspôsobu upevňovania upevňovacieho íistrojenstva podľa vynálezu.0002 Upevňovacie ústrojenstvo tohto typu je známe na upevňovanie sedačiek alebo sedadiel, najmä keď sa takéto upevňovanie vykonáva na podlahu vozidiel, ako sú autobusy. Pri známom riešení sa polohovací prostriedok aktivuje potom, ako sa uzamykacie prostriedky upevňovacieho ústrojenstva umiestnili vo vnútri drážky V podlahe. Keď je polohovací prostriedok aktívny, tak sa môže upevňovacim ústrojenstvom pohybovať pozdĺž smeru drážky suzamykacimi prostriedkami vo vnútri drážky a polohovacím prostriedkom klzajúcim na vršku drážky. Keď upevňovacie ústrojenstvo dosiahne polohu. kde uzamykacie prostriedky budú schopné spájať sa so spojovacími prostriedkami drážky, tak polohovací prostriedokmusi lícovat do otvoru V drážke a bude tlačený do tohto otvoru, napr. pomocou sily pružiny.0003 Upevňovacie ústrojenstvo, známe z DE 198 Sl 392 A, obsahuje znaky z predvýznakovej časti nároku l. Podobne upevňovacie ústrojenstvo s pravým upevnením a ľavým upevnením je známe ZDE 200 19 891 U. Ine upevňovacie ústrojenstva sú známe0004 To znamená, že tvar polohovacieho prostriedku a tvar drážky v povrchu. ku ktoremu sa má vykonať upevnenie, musia spolu licovať takým spôsobom, že polohovací prostriedok bude vstupovať do drážky len ked je poloha uzamykacich prostriedkov upevňovacieht) ústrojenstva taká, že sa môže spájať so spojovacími prostriedkami drážky. Po vstúpení polohovacieho prostriedku do dražky sa môžu uzamyrkacie prostriedky Liviest do spojenia sospojovacími prostriedkami, takže je lixovzinzi Joloha upeviíovaicieluw ťtstrojenstva v drzižke.0005 Pevnosť a spoľahlivosť tejto lixzieie je zjavne veľmi dôležitá ked sa upevňovacie(istrojenstvt) pottžíva na tixáciu sedačíek vo vozidle. pretože bezpečnost osôb dopravovztnýcltvo vozidle zavisi od tejto lixzicie.0006 Aby sa zabezpečilo riadne upevnenie napr. sedačiek, je nutné, aby bolo možne pre vádzkovať upevňovacie ústrojenstvo v troch rôznych režímoch.0007 V prvom režime je možne umiestniť uzamykacie prostriedky v drážke a pohybovať upevňovacím ústrojenstvom voľne pozdiž pozdĺžnej osi drážky. Je dôležité, aby polohovací prostriedok nebol prekážkou tohto pohybu, a tak polohovací prostriedok musi byť v tomto režime pasívny. Pasívnym je chápané, že polohovací prostriedok je zadržiavaný tak, že žiadnasila sa nesnaží tlačiť polohovací prostriedok do drážky.0008 V druhom režime je polohovací prostriedok aktívny, takže existuje sila tlačiaca polohovací prostriedok proti otvorenej časti drážky. Ked je polohovací prostriedok umiestnený v polohe, kde tvar polohovacieho prostriedku pasuje do otvoru drážky, polohovací prostriedokbude zatlačený do drážky a bude držať upevňovacie ústrojenstvo v tejto polohe a bránit ďalej0009 V treťom režime sa uzamykacie prostriedky uzamjykajú ich zatlačenítn proti spojovacím prostriedkom drážky. Tretí režim by sa mal zapojiť len potom, ked polohovací prostriedok V druhom režime zapadol do drážky a udržiava upevňovacie ústrojenstvo v polo he, kde uzamykacie prostriedky budú schopne spájať sa so spojovacími prostriedkami drážky.0010 Problémom známych upevňovacích Listrojenstiev je, že takéto prechádzanie medzi týmito tromi režimami nie je priame. Paka sa musí twládat rôznymi spôsobmi. to znamená ako otáčaním, tak je nutné aj tlačenie/ťahanie páky. To samo o sebe bude zvyšovať čas inštalovania napríklad sedačiek v autobuse. Súčasne to tiež znamená, že neexistuje jednoduchá cesta ako nastaviť systém na prechádzanie režimov súčasne pri dvoch alebo viacerých upevňovacích Listrojenstvách v paralelných drážkach. To, že taký systém chýba,bude tiež zvyšovať čas inštalácie. Navyše. čím je jednoduchšia inštalácia. napríklad sedačiek, tým spoľahlivejšia inštalácia sa dosiahne.0011 Čas inštalácie je dôležitým parametrom. pretože počet sedačiek v autobuse môže byt značný. Okrem toho, môžu existovať autobusy. ktoré sa používajú na rôzne Ličely. kde sasedačky často odstraňujú alebo sa s nimi pohybuje. lak by tomu mohlo byt pri ziumbuse, kdeje niekedy potrebne zaplniť ho sedaćkami a niekedy je potrebné mať medzi seciačkeuni stolíky0012 Úlohou vynálezu teda bolo vyvinúť upevňovacíe ústrojenstvo, kde sú presuny medzi týmito troma režimami jednoduche a rýchle. Okrem toho, je úlohou vynálezu získat upevňovacie ústrojenstvo, kde je možné jednoducho vykonávať prechádzame medzi týmitotroma režímami pre dve alebo viacero upevňovacích ústrojenstiev súčasne.0013 Tento problém sa rieši upevňovacím ústrojenstvom, pozostávajúcim Z prvej vačky na ovládanie spájania a rozpájania uzamykacích prostriedkov so spojovacími prostriedkami,druhej vačky na prepínanie polohovacieho prostriedku do aktívnej polohy, kde polohovací prostriedok siaha do drážky V ich vybraných oblastiach a jedného hriadeľa na otáčanie ako prvou, tak aj druhou vačkou, pričom druhá vačka je posúvaná pozdĺž dĺžky hriadeľa voči prvej vačke, pričom hriadel je rotačným pohybom schopný nastavovať upevňovacíeústrojenstvo medzi najmenej troma režimamil) polohovací prostriedok je pasívny a uzamykacie prostriedky sú rozpojené,2) polohovací prostriedok je aktívny a uzamykacie prostriedky sú rozpojené,3) uzamykacíe prostriedky sú spojené so spojovacími prostriedkami.0014 Také upevňovacíe ústrojenstvo bude mať výhody, že je ako jednoduché, tak aj0015 Vo výhodnom vyhotovení má upevňovacíe ústrojenstvo prostriedok na zabraňovanie rotácie hriadeľa do tretieho režimu predtým, ako polohovací prostriedok v druhom režime nájde polohu, v ktorej sa uzamykacie prostriedky môžu spojiť so spojovacímí prostriedkami drážky, čím sa zabraňuje chybnému upevneniu upevňovacícho ústrojenstva, ak sú uzamykacie0016 Vo výhodnom vyhotovení je jeden hriadeľ na otáčanie dvoma vačkami v podstate rovnobežný srovinou tvorenou povrchom obsahujúcim dražku. To uľahčuje jednoduchú inštaláciu a umožňuje prevádzkovať viac ako jedno Lipevňovacie íistrojenstv-o súčasne tým. že sa podľa toho (limenzuje hriadel. ľo dáva príležitosť poskytovať systém na upcvňovanie vnútorného vybavenia k podlahe vozidla. ktorý obsahuje dve upevňovacíe ústrojenstva. To zahŕňa výhodu, že Ltžívatel môže upevňovat alebo uvoľňovať sedadlo napríklad na dvoch rámoch jedinou činnosťou. pri ktorej sa pOLIŽÍWI jedina páka. ľatto páka otáčił hriadeľotn siahajúcim Cez dve upevňovacíe ústrojenstva a iwláda polohy vačick v (JĎÍLlVOClI0017 V 0 výhodnom vyhotovení je polohovací prostriedok uspôsobený na to, že siaha do drážky soblasťami, ktoré sú medzi polohami spojovacích prostriedkov pozdĺž pozdĺžnehosmeru drážky. To ponúka relatívne presné polohovanie upevňovacieho ústrojenstva.0018 V ešte ďalšom vyhotovení uzamykací prostriedok zodpovedá prvému rámu, prenášajúcemu rotačný pohyb prvej vačky na pohyb uzamykaeieho prostriedku, ktorý je v podstate kolmý na povrch obsahujúci túto drážku. To je spoľahlivá a jednoducha cesta ako pohybovať0019 V ďalšom vyhotovení polohovací prostriedok zodpovedá druhému rámu, prenášajúcemu rotačný pohyb druhej vačky na pohyb polohovacieho prostriedku V podstate kolmého na povrch obsahujúci túto drážku. To je tiež spoľahlivá a jednoduchá cesta ako pohybovať0020 Vo výhodnom vyhotovení je druhý rám umiestnený pre pohyb cez otvor v tomto0021 V ďalšom vyhotovení je upevňovacie ústrojenstvo uspôsobené na upevnenie v drážke,pričom plochy (na vstup bud uzamykacích prostriedkov, alebo polohovacieho prostriedku) pozdĺž pozdĺžneho smeru drážky sú tvorené časťami kruhových okrajov, ilmiestnenýeh sytnetricky jeden proti druhému na obidvoch stranách drážky. Spojovacie prostriedky sú výhodne vytvorené v polohách, kde obidve časti kruhovýeh okrajov susedia. To ponúka tlexibilný systém, kde je upevňovanie do drážky relatívne rýchle. Obidve časti kruhových okrajov, umiestnené symetricky proti sebe navzájom, tvoria výhodne časť okraja v podstaterovnakého kruhu, ktorý má stred v strede oblasti.0022 V ďalšom vyhotovení je upevňovacie ústrojenstvo skonštruované tak, aby sa umíestnilo priamo na spodnom povrchu drážky, čím sa budú všetky zaťaženia na upevňova eom ústrojenstve prenášať na podlahovú konštrukciu.0023 Vo výhodnom vyhotovení sa vynález týka tiež sedadla na upevňovanie k podlahe vozidla obsahujúceht) opísanć upevňovacie Listrojenstvo. Dve upevňovacie ústrojenstva budúvýhodne použite pre sedadlo alebo pre súbor sedadiel.0024 Vďalšom výhodnom )hOÍOVCllÍ sa vynález týka tiež spôsobu na upevňovanie upevňovaeieho ttstrojenstvzt podľa nĺcktoľćllt) znárokov 1 až 12, pričom upevňoxtaeieťistrojenstvr) je upevňovanć v dražke so spojovaeinii arostriedkauíih zahŕňajúc kroky

MPK / Značky

MPK: B64D 11/06, B60N 2/015

Značky: upevňovacie, ústrojenstvo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e9040-upevnovacie-ustrojenstvo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upevňovacie ústrojenstvo</a>

Podobne patenty