Vysokotlakový výmenník tepla so zväzkom rúrok

Číslo patentu: E 5673

Dátum: 11.11.2005

Autori: Ehrlicher Stefan, Brunner Robert

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vysokotlakový výmenník tepla so zväzkom rúrokVynález sa týka vysokotlakověho výmenníka tepla sozvàzkom rúrok podľa predvýznaku nároku 1.Výmennĺky tepla so zvázkom rúrok sú všeobecne známe. V tejto súvislosti je ako na doterajší stav techniky poukazovanê na spis DE 31 42 921, DE 31 O 2 705, DD 269 657, na úžitkový vzor G 8 903 349, úžitkový vzor G 8 601 340,DE 36 Ol 588 a na JP 62158992.V spise EP 1 014 026 A 2 je opísaný výmenník tepla na ohrievanie oxidačných plynov, u ktorého je v temperovacom priestore uložený zväzok rúrok. Konce rúrok zväzku rúrok sú uložené v dvojdielnych doskách, ktoré majú prietokové kanály,čiastočne na vzájomné spojenie niekoľkých rúrok, čiastočne na spojenie s prívodnou alebo odtokovou komorou. Prívodná a odtoková komora sú tvorené pomocou krytov ktoré sú tesneSpis US 2,196,683 zverejňuje analogicky k spisu EP 1 1014 026 výmenník tepla so zvàzkom rürok, u ktorého je zväzok rúrok usporiadaný medzi dvomi jednotkami s dierovanými doskami. Každá jednotka s dierovanými doskami zahŕňa dve dierovanê dosky, s tesnenĺm zaradeným medzi nimi. Vďaka usporiadaniu stredovêho ćahového elementu je možné pomocou skrutky obidve dierované dosky príslušnej jednotky pritlačovatk sebe takým spôsobom, že vradeně tesnenie sa rôzne stlačuje apritlačuje na rúrky na vytvorenie utesnenia. Z čelnej strany sú na plášti rovnako upevnené veká, tvoriace komory, pričom tieto veká sú potom v prietokovom spojení s príslušnýmiZo spisu US 1,954, 356 je známy výmenník tepla so zvàzkom rúrok, u ktorého sú v spodnej, v podstate dvojdielne konštruovanej mediálnej doske, uložené konce rúrok zväzku rúrok. Protiľahlé konce rúrok sú uložené V niekoľkých spojovacích hlavách, ktoré sa môžu vo vnútri plášta pohybovať. Príslušné spojovacie hlavy vytvárajú prietokové spojenie medziPre všetky tieto výmenníky tepla je spoločné, že pracovné médium, ktoré má byt temperované, je vedené veľkým počtom rúrok, spojených do jedného zväzku rúrok, ktoré sú omývané temperovacím mêdiom. Tepelnou výmenou je možné uviest pracovné médium, ktoré preteká rúrkami, na požadovanú teplotu, teda ohriat alebo ochladić. Oblast použitia takého výmenníka teplaso zväzkom rúrok je mimoriadne rozmanitá.Menšou oblastou použitia je temperovanie pracovných médií V oblasti spracovávania polyuretánu. Obidva komponenty,izokyanát a polyol je tak možné temperovać na požadovanú teplotu napríklad 20 °C. U tohto usporiadania, u ktorého sa obe pracovné média privádzajú vždy zo zásobníka, pri vradení vysokotlakového čerpadla, do zmiešavacej hlavice a odtiaľ sa vždy podľa prevádzky zmiešavacej hlavice opät privádzajú do zásobníka, je výmenník tepla tradičnýnl spôsobom usporiadaný buď v spàtnom vedení do zásobníka materiálu alebo medzi zásobníkom materiálu a vysokotlakovým čerpadlom. Problematická u toho samozrejme je, že tak nie je možné uskutočňovat tepelnúreguláciu pracovných médií bezprostredne pred zmiešavacouhlavicou, pretože napríklad teplo vznikajúce prevádzkoučerpadla sa prenáša na pracovné médium, ktoré je potomprivádzané do zmiešavacej hlavice ohriatej nežiaducim spôsobom. Z tohto dôvodu existujú už taktiež usporiadania, uktorých je výmenník tepla zaradený medzi vysokotlakové čerpadlo a zmiešavaciu hlavicu. Tento úsek samozrejme pracuje vo vysokotlakovej prevádzke, pričom sa môžu vyskytovať tlaky 250 barov a viac. Z tohto dôvodu je nutné, aby výmenník tepla,ktorý má byt V tejto oblasti usporiadaný, odolával zvláštnym tlakovým požiadavkám. Pri tom sa teda musí jednat o vysokotlakový výmenník tepla. Z tohto dôvodu sa z konštrukčných hľadísk vylučujú niektoré známe spôsoby konštrukcie výmenníkov tepla, napríklad doskové výmenníkyZnáme je už použitie výmenníkov tepla so zvàzkom rúrok pre túto vysokotlakovú oblast, pričom obvykle sú jednotlivé rúrky s koncovýnd doskami zvarené. Tieto zváracie práce sú skutočne náročné a nákladné, pretože musia byt uskutočňované len vysoko špecializovaným a obzvlášt spôsobilým personálom aÚlohou predkladaného vynálezu je poskytnúť vysokotlakový výmenník tepla, so zvàzkon rúrok, ktorý je možné na. základe jeho jednoduchej konštrukčnej stavby cenovo priaznivo a ľahkoTáto úloha je vyriešené. pomocou znakov uvedenýchPodstatnou myšlienkou predkladaného vynálezu je zavádzanie koncov jednotlivých rúrok výmenníka tepla so zvàzkom rúrok do presne uskutočnených obrobených otvorov koncových dosiek a utesnenie tesnením voči temperovaciemu priestoru, V ktorom sa nachádza temperovacie médium. Ak sú obe koncové dosky nastavené proti sebe, sú tým taktiež definované rúrky usporiadané medzi nimi a môžu sa - pokiaľ vôbec ~ pohybovať len V minimálnej oblasti v axiálnom smere. Na základe presného utvárania obrobených otvorov v kombinácii s tesnením môžu byt splnené taktiež tlakové požiadavky 250 barov a vyššie. Celkom je možné vyhnút sa touto konštrukciou nákladným prácam pri zváraní koncov rúrok s koncovou doskou. Spojenie jednotlivých vnútorných priestorov rúrok je vždy podľa konštrukcie vytvárané v jednej alebo v oboch koncových doskách. Vždy podľa formy uskutočnenia vysokotlakového výmenníka tepla so zväzkom rúrok môže byt v koncovej doske upravený jeden alebo viac prietokových priestorov. Usporiadanie a vytvorenie prietokových priestorov závisí na zamýšľanom vedení pracovného média, ako aj na teplote média. Jednotlivé možnosti budú následne eštePrietokové priestory v koncových doskách je možné vytvorit predovšetkýn 1 veľkýnx WDOŽSCVOU 1 slepých dier, pričom otvory slepých dier sú od vonkajšieho okolia utesnenê zátkami. Koncové dosky tak sú najnákladnejším obrábanýnl polotovarom celého obrobku. Pomocou zodpovedajúceho zvýšenia počtu kusov je samozrejme taktiež tu možné dosiahnut výrazné zníženieNastavenie koncových dosiek proti sebe sa môže diat napríklad tak, že sú v smere k sebe podopierané pláštom.Plášt, ktorý je prednostne vytvorený vo valcovej forme, sa

MPK / Značky

MPK: F28F 9/02, F28D 7/00, F28F 9/04

Značky: rúrok, zväzkom, vysokotlakový, výmenník, tepla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e5673-vysokotlakovy-vymennik-tepla-so-zvazkom-rurok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysokotlakový výmenník tepla so zväzkom rúrok</a>

Podobne patenty