Bezpečnostný predmet s prvkami proti faľšovaniu a spôsoby jeho výroby a overovania

Číslo patentu: E 5136

Dátum: 30.06.2004

Autori: Heierli René, Eichenberger Martin

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Bezpečnostný predmet s prvkami proti faľšovaniu a spôsoby0001 Vynález sa týka bezpečnostného predmetu s prvkami proti faľšovaniu a spôsobu výroby takého substrátu. Vynález sa tiež týka spôsobu overovania pravosti takého predmetu. Bezpečnostný znak obsahuje hologramovú vrstvu0002 Bezpečnostnými predmetmi tohto typu môžu byť napríklad bankovky, pasy, kreditné karty, identifikačné preukazy, obaly alebo visačky pre hodnotný tovar, nosiče dát,záhlavia listov atď. Také predmety sú často opatrenébezpečnostnými znakmi za účelom sťaženia ich falšovania.0003 Bezpečnostné znaky, založené na hologramoch,sú všeobecne známe. Napriek tomu, že väčšina týchto znakov využíva povrchové hologramy (napriklad rozptylové mrežovanie,majúce hĺbku v rade iba jednej alebo niekoľkých vlnových dĺžok), objemové hologramy boli tiež navrhnuté pre takéuplatnenia, viď napríklad EP 1 091 267.objemové hologramy majú mrežovanie s hĺbkou, ktorá jeovela väčšia, než vlnová dĺžka viditeľného svetla, napríklads hĺbkou aspoň 10 m, s výhodou aspoň 50 m. Môžu mať vysokú difrakčnú účinnosť, môžu generovať silné obrazy a mať presnedefinované difrakčné uhly a vlnové dĺžky.0004 US 2003/0129345 opisuje bezpečnostný dokument s fotografiou a s objemovým hologramom prebiehajúcim cez0005 S narastajúcimi schopnosťami faľšovatelov je židaúce zdokonalovať tieto bezpečnostné predmety. Tiež je židaúce, aby bezpečnostné predmety mali charakteristickéznaky, ktoré umožňujú ich snadné overenie.0006 Úlohou tohto vynálezu je preto vyvinúť bezpečnostný predmet, ktorý poskytuje silnú ochranu proti0007 Za účelom splnenia týchto a ďalších úloh tohto vynálezu, ktoré budú ľahko viditeľné z nasledujúceho opisu,spôsob výroby bezpečnostného predmetu s prvkami proti faľšovaniu obsahuje kroky vytvárania objemového hologramu v hologramovej vrstve, nanášanie hologramovej vrstvy na substrát, a nehomogenne deformovanie hologramovej vrstvy, a tým deformovanie objemového hologramu.0008 V súlade s druhým aspektom sa vynález týka bezpečnostného predmetu s prvkami proti faľšovaniu, ktorý obsahuje substrát a hologramovú vrstvu s objemovýmhologramom, pričom hologramová vrstva je usporiadanána povrchu substrátu, pričom objemový hologram obsahuje0009 V súlade s posledným aspektom sa vynález týka spôsobu overovania pravosti bezpečnostného predmetu podľadruhého aspektu, tentoo spôsob obsahuje nasledujúce krokyosvetlenie objemového hologramu na vytvorenie odrazeniesveteľného pola, overenie prítomnosti aspoň jednej vlastnosti odrazenéhonegovanie pravosti pri absencii tejto vlastnosti.0010 V danej súvislosti sa nehomogénnou deformáciou rozumie deformácia, ktorá neovplyvňuje celý hologram rovnakým spôsobom. S výhodou je hologram deformovanýlokálne, to znamená iba v určitých oblastiach hologramu.0011 Deformácia hologramu vedie k zmene dĺžky a/alebo smeru lokálneho mriežkového vektora objemového hologramu, čo ďalej ovplyvňuje podmienky (vlnovú dĺžku a uhol), za ktorých je svetlo rozptylované. Deformácia tak môže byť ľahko zistená optickým pozorovaním hologramu. Pretože voliteľnosť vlnovej dĺžky a uhla u objemových hologramov je oveľa vyššia, než u povrchových hologramov, tak sú deformácie0012 Kroky nanášania hologramovej vrstvy na substrát a jej deformovanie môžu byť uskutočňované súčasne0013 Hologramová vrstva je nanášaná na potlaćenú alebo vytláčanú povrchovú štruktúru substrátu, pričom tátopovrchová štruktúra s výhodou obsahuje okraje S výškou aspoň10 m, s výhodou aspoň 30 m, čo vedie k deformácii hologramu. Okraj v tomto zmysle znamená akúkoľvek zmenuvýšky s uhlom sklonu aspoň 10 °, najmä aspoň 30 °.0014 Okrem nanášania hologramovej vrstvy na povrchovú štruktúru môže byť hologramová vrstva deformovaná vytláčanín 1 bud pri izbovej teplote alebo pri zvýšenej teplote. V tomto ohľade výraz vytláčanie označuje akúkoľvek nehomogênnu deformáciu prostredníctvom pôsobenia nehomogénneho tlaku s pomocou tvrdého predmetu, tento predmet je odstránený po deformácii hologramovej0015 Pri výhodnom. uskutočnení je aspoň časť deformácií vytváraná V oblastiach objemového hologramu, ktoré sú bez deformácii vizuálne v podstate homogénne, napríklad V oblastiach, kde dĺžka a smer lokálneho mriežkového vektora sa mení iba pomaly pred deformáciou a oveľa rýchlejšie po deformácii. V takom prípade môžu byť deformácie veľmi0016 Vynález môže byť uplatnený pri akomkoľvek type bezpečnostných predmetov. Pri výhodnom uplatnení je bezpečnostným predmetom bankovka, môže to však byť aj pas,kreditná karta, továrny štítok alebo akýkoľvek zhora uvedený

MPK / Značky

MPK: G07D 7/00, B42D 15/00, B42D 15/10

Značky: předmět, prvkami, overovania, výroby, falšovaniu, proti, bezpečnostný, spôsoby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e5136-bezpecnostny-predmet-s-prvkami-proti-falsovaniu-a-sposoby-jeho-vyroby-a-overovania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezpečnostný predmet s prvkami proti faľšovaniu a spôsoby jeho výroby a overovania</a>

Podobne patenty