Zariadenie a spôsob na kalibráciu valcovej rovnačky inštrumentačnou tyčou

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález, ktorý spadá do oblasti metalurgie, najmä do oblasti výroby plechov,hlavne oceľových plechov, sa týka kalibrácie valcovej rovnačky plechov s výnimkou takzva ných trakčných multivalcových rovnačiek.Je známe, že rovnačky sú určené na korigovanie alebo na výrazné potlačenie defektov,ktoré vznikajú V rôznych štádiách výroby kovových plechov (valcovanie, navíjanie, tepelné spracovanie). Je možne napríklad uviest rozvinuteľné defekty (východiskové zakrivenie,hrebenáč) alebo nerozvinuteľné defekty (defekty typu dlhého okraja alebo dlhého stredu).Je potrebné pripomenúť, že schematicky spočíva princíp rovnania za studena v transformácii geometrického defektu na systém variabilných zvyškových napätí v hrúbke plechu pomocou striedavého ohýbania plechu. Plech alebo pás určený na vyrovnanie takto prechádza valcovacou stolicou tvorenou zostavou obsahujúcou aspoň dva rady spodných a homých valcov usporiadaných proti sebe. Obidva rady sú usporiadané v podstate vzájomne paralelne a kolmo na smer pohybu pásu. Pri prechode medzi týmito valcami je plech vystavený čiastočnej plastickej deformácii v ohybe v jednom smere a potom v opačnom smere. Amplitúda ohybu postupne klesá, takže vzájomné zanorenie valcov sa smerom k výstupu rovnačky zmenšuje. Týmto spôsobom je možné vyrobiť produkty so znamenitou rovinnosťou a veľmi nízkou hladinou zvyškových napätí, ktoré sú schopné splniť podmienky niektorých aplikácii v oblasti kovového nábytku, domácich elektrických zariadení aČím ďalej tým menšie dovolené odchýlky, týkajúce sa rovínnosti a úrovne zvyškových napätí produktov a požiadavky spotrebiteľa, vyžadujú nepretržité zlepšovanie ovládania mechanického správania rovnačiek, bez čoho by prevádzka rovnačiek bola nespoľahlivá. V tomto štádiu výkladu sa javí ako užitočné z dôvodu lepšieho pochopenia jednotlivých regulačných parametrov rovnačky opísať základné prvky tvoriace valcovúrovnačku, ktorá je napríklad známa z dokumentu FR-A-28 l 6856.S týmto cieľom je na obr. l schematicky znázornený pozdĺžny rez klasickou rovnačkou je možne tu rozlíšiť rad spodných valcov 11 (označených jednotlivo vzťahovými značkami l la až l ln, pričom ich počet je V danom prípade desať) a rad homých valcov 12, označených jednotlivo vzťahovýmí značkami l 2 a až l 2 m, ktoré sú nesené spodným nosníkom 13, resp. horným nosníkom 14. Kovový pás 10 je unášaný rovnačkou v smere šípky F. Valce ll a 12 sú vzájomne medzi seba zanorené tak, že miera ich zanorenia klesá v smere pohybu pásu takto je pás významne deformovaný v ohybe medzi vstupnými valcami 11 a,12 a, 11 b, ale už veľmi málo medzi výstupnými valcami 11 m, 12 m, lln na výstupe z rovnačky. Týmto spôsobom sa východiskové geometrické defekty pásu transformujú zvláčnením na systém zvyškových napätí, ktorých amplitúda klesá spoločne s amplitúdouohybu vynúteného uvedenými valcami.Obr. 2 schematicky znázorňuje známe prostriedky umožňujúce reguláciu vzájomného zanorenia valcov sklopenie charakterizuje náklon horného nosníka 14 vzhľadom na spodný nosník 13 v smere pohybu pásu. Spodný nosník je považovaný za referenčnú rovinu. Nosník 14 je nesený homým rámom 15 pomocou regulačných členov 16 a, 16 b, 16 c a 16 d, napríkladtypu skrutka-matíca s uhlovým rozvodom alebo typu využívajúceho inú technológiu.Regulačné členy príkladného uskutočnenia tvoreného systémom skrutka-matica sú uvádzané do pohybu motormi 19 a a 19 b prostredníctvom hnacích hriadeľov 17 a a 17 b. Spojky 18 a a 18 b umožňujú dočasne rozpojiť regulačné členy, ktoré spájajú, tak, aby bolo možné regulovať príečnu rovnobežnosť (alebo bočný výklon) medzi spodnými a homými valcami a to ako na vstupe, tak i na výstupe rovnačky. Regulácia vzájomného zanorenia valcov sa potom uskutoční pomocou motorov, ktoré uvádzajú do pohybu súčasne regulačnáčleny na vstupe a na výstupe rovnačky.Bočný výklon musí byť eliminovaný značnými zásahmi do rovnacieho stroja. Sklo penie sa reguluje bežným spôsobom s cieľom modifikácie vzájomného zanorenia valcov, najmä v závislosti od charakteristík pásu, ktorý je určený na vyrovnanie.Obr. 3 schematicky znázorňuje klasickú rovnačku v čelnom pohľade, na ktorom súzjavné prostriedky, ktorými rovnačka disponuje na kompenzovanie priehybu valcov podzaťažením. Reakčné sily pôsobiace pri rovnaní pásu sa totiž prejavujú deformáciami valcov.Aby sa tieto deformácie kompenzovali, sú rovnacíe valce podopreté valcovými etážami,rampami alebo podopierajúcímí valčekmi a podperami. Tento súbor je usporiadaný v ráme označovanom ako kazeta a uloženom na súbore opomých rámp, ktore sú nezávislé, výškovo regulovateľné a rozdelené v priečnom smere rovnačky. Obr. 3 znázorňuje príklad jedenástich radov podpíer 21 umožňujúcich kompenzovať priehyb valcov 11. Bočný pohyb valcov je obmedzený ložiskami 20. Vertikálna poloha týchto rámp môže byť nastavená napríkladpomocou regulovateľných kosých blokov 22.Obr. 4 znázorňuje vedome prehnaným spôsobom deformácie vytvorené na spodných valcoch uvedenými rampami opierok pomocou väčšieho alebo menšieho vertikálneho posunu rámp. Tieto deformácie môžu byť uskutočnené na prázdnych valcoch alebo na valcoch podObr. 5 uvádza známy príklad uskutočnenia, v ktorom je výška uvedených opierok regulovateľná pomocou kosých blokov 23 vložených medzi nosné valce 11 a spodný pevný rám 15 . Vzájomný posun týchto kosých blokov je zaistený pracovným hydraulickým valcom24 a môže byť meraný napríklad polohovým snímačom 25.V prípade rovnačky obsahujúcej 5 až 6 superponovaných úrovní valcov (tento prípad tu nie je znázornený) sú tu taktiež prítomné excentrické valčeky opierajúce sa o medziľahlévalce a umožňujúce regulovať zovretie vstupných valcov 12 a a výstupných valcov 12 m.Takto celková regulácia rovnačky zahŕňa mnohé opatrenia, ktorými sú najmä- regulácia bočného výklonu (priečna rovnobežnosť medzi hornými a spodnými valcami) uskutočnená napríklad súborom regulačných členov typu skrutka-matica a opierkových rámp- regulácia vzájomného zanorenia valcov na vstupe a výstupe rovnačky sklápanim nosníka- regulácia opierok na kompenzovanie priehybu valcov pod zaťaženímAby bolo možné regulovať rovnačky v závislosti od charakteristík pásov, je tedanevyhnutné rovnačky kalibrovať alebo inicíalizovať. To spočíva v stanovení základnýchregulácií rovnačky prispôsobených na dosiahnutie zamýšľaného účinku. Taktiež je žiaduce poznať regulačne hodnoty kontrolovateľné disponibilnými prostriedkami (najmä regulácia vzájomného zanorenia valcov, regulácia výšky opierkových valcov), ako i hodnoty vôle a skokov valcov valcovacej stolice a priehybu valcov počas rovnania. V takomto prípade jemožné vziať do úvahy tieto parametre pri regulácii rovnačky.Dosiałmutie dobrej rovinnosti uvažovaných produktov teda vyžaduje- presnú kalibráciu medzery medzi valcami na vstupe a výstupe rovnačky, uskutočnenú napríklad s presnosťou i 0,05 mm,- overenie absencie parazitného bočného výklonu alebo sklopenia vzhľadom na teoreticky rovnobežne nosníky z hľadiska operátora,- presnú kalibráciu výšky opierok uskutočnenú napríklad s presnosťou i 0,02 mm, V súčasnosti sú rovnacie operácie a najmä kalibrovacie operácie podrobenć určitému empirizmu a to z niekoľkých dôvodov- predregulačně grafy alebo pokyny uvedené konštruktérmi sa môžu ukázať ako neprispôsobivé,- pravidelne overenie kalibrácie rovnačiek operátormi je mnohokrát uskutočnené s použitím kalibrovanej tyče alebo kruhovej tyče s kalibrovaným priemerom zavedenej do medzery medzi valcami s cieľom overenia danej hodnoty v okamihu, kedy rovnacie valce prídu do styku s uvedenou tyčou. Nakoľko sa kalibrácia v tomto pripade uskutočňuje bez zaťaženia valcov, nezaručuje táto kalibrácia presnú hodnotu medzery pri uvedení rovnačky do zaťaženej polohy (zovretie produktu), pretože pri tejto metóde kalibrácie nie sú vzaté do úvahy vôľa a skoky valcov. Presnosť tejto kalibračnej metódy je ťažko kvantifikovateľná,pretože táto metóda je evidentne závislá od citlivosti a skúseností operátorov a jej repro dukovateľnosť nie je možné zaručiť.Bola už navrhnutá metóda charakterizácie rovnačiek pod zaťažením (Modeling of the leveling process and applications to heavy plate mills and strip ñnishing mills, METEC,Düsseldorf, 1994) umožňujúca kalibráciu rovnačiek. Táto metóda spočíva v použitíreferenčných plechov rôznych formátov obsahujúcich deformačné snímače umiestnene oproti

MPK / Značky

MPK: B21D 1/00

Značky: rovnačky, kalibráciu, spôsob, inštrumentačnou, valcovej, tyčou, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e3420-zariadenie-a-sposob-na-kalibraciu-valcovej-rovnacky-instrumentacnou-tycou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob na kalibráciu valcovej rovnačky inštrumentačnou tyčou</a>

Podobne patenty