Zariadenie na detekciu plynu s uzatváracou armatúrou

Číslo patentu: E 3182

Dátum: 08.10.2003

Autori: Pagliari Massimo, Soldano Elvio, Sciocchetti Giuliano

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na detekciu plynu s uzatváracou armatúrou0001 Tento vynález predstavuje zariadenie na0002 Konkrétne sa jedná o detektor rádioaktívnychplynov, napriklad radónu. Nasledujúci opis vychádza zdetekcie radónu a jedná sa len o príklad.0003 Už dlhú dobu sú známe škodlivé účinky niektorých rádioaktívnych a nerádioaktívnych plynných látokNavyše sa zistilo, že rad 2 týchto látok, ktoré sa vyskytujú v podzemí, sa nachádza nielen V prostrediach, kde sa spracovávajú, ale tiež V prostredí, kde sa ľudia bežneTo všetko vyžaduje z dôvodu výskumu a prevencie oveľaprísnejšie podmienky na monitorovanie uvedených látok.0004 Na medzinárodnej úrovni vychádzajú platné predpisy, ktoré upravujú prevenciu a kontrolu vplyvu škodlivých rádioaktívnych a nerádioaktívnych látok, z predpisov a smerníc, ktoré vydali významne národné a medzinárodné organizácie (ako napríklad ICRP « Medzinárodné komisie pre radiačnú ochranu, Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) V U.S.A.) a smernice EU platné vo všetkých0005 V tejto súvislosti predpisy, ktoré boli v Taliansku vydané a upravujú ochranu pred radiáciou (Zák. č. 241/2000 a Zák. č. 257/2001 podľa príslušných smerníc EU),stanovujú povinnú kontrolu radónu na pracoviskách. Ďalejstanovujú prísnejšie podmienky na sledovanie a zaznamenávanie0006 Na meranie sa najčastejšie používa pasívna detekcia integrovaných stôp, pri ktorej sa sleduje priemerná koncentrácia radónu vo vdychovanom vzduchu. Toto množstvo je priamo úmerne expozícii, ktorá je definovaná ako násobok priemernej koncentrácie a dĺžky pobytu V prostredí, v ktorom sú detektory nainštalované. Pomocou vhodných prepočítavacích koeficientov je nmžné stanoviť internú expozíciu dýchacích0007 Doposiaľ používané zariadenia na meranie radónu obsahujú spravidla merací článok s objemom niekoľko desiatok kubických centimetrov, filtračnú jednotku filtrujúcu radón privádzaný do meracieho článku a zachytávajúce pevné častice zo vzduchu, a detektor stôp, ktorý sa nachádza vo vnútri meracieho článku. Tento detektor zachytáva alfačastice emitované radónom a produkty rozpadu radónu. Všetkytieto zariadenia používajú merací článok s konštantnýmobjemom. 0008 Detekčne zariadenia tohto typu sa inštalujú V prostredi na zodpovedajúcu dobu, počas ktorej radóndifúziou prechádza cez filtračné zariadenie a detektor ho0009 Veľkou nevýhodou pri tomto type zariadení je skutočnosť, že merací článok sa z hľadiska koncentrácie radónu dostáva do rovnováhy s vonkajším prostredím (nastáva tzv. počiatočný prechodový jav), a že radón počas istej doby článok opúšťa (nastáva tzv. koncový jav), pričom zodpovedajúci čas závisí na charakteristike filtračneho0010 Ďalšou nevýhodou je skutočnosť, že detektor nie je chránený. Je teda vystavený priebežne radiácii, pričom detekciu nie je nwžné obmedziť na napred určenú dobu resp.0011 Obidve tieto nevýhody majú spoločne nepriaznivý dopad na presnosť detekcie. Detektor je ožiarený pred detekciou aj po detekcii a informácia s koncentráciouradónu a hodnotách expozície nie je teda presná.0012 V tejto súvislosti produkty rozpadu radónu počas počiatočného a koncového prechodového javu resp. produkty rozpadu atmosférického radónu, ktorý sa dostane do zariadenia počas skladovania a dopravy, môžu svojouradiáciou počas monitorovania alebo kalibrovania V riadenýchatmosférach viesť na detekciu chybných hodnôt.0013 V ďalšej oblasti použitia US 6 006 583 prezentuje zariadenie na meranie plynov s komorou s premenlivým objemom využívajúci piest, ktorý pri stlačení0014 Aby boli aspoň čiastočne eliminované vyššie opísané nevýhody, zariadenia boli vybavené mechanickými0015 Tieto riešenia bývajú spravidla zložité a nie sú nijako zvlášť účinné. Maximálne slúžia ako ochrana zariadenia V priebehu dopravy a skladovania, ale problémy s počiatočnými a koncovými prechodovými javmi nijako0016 Predkladaný vynález predstavuje zariadenie na detekciu plynných látok, ktorý jednoducho a cenovo nenáročnýmspôsobom eliminuje známe nevýhody doterajších riešení.0017 Tento vynález predstavuje zariadenie na detekciu plynných látok, ktoré obsahuje aspoň jeden merací článok a aspoň jeden filtračný článok na zachytávanie pevných častíc zo vzduchu vstupujúceho do daného meracieho článku. Ďalej zariadenie vo vnútri meracieho článku obsahuje minimálne jeden detekčný článok. V meracom článku sa nachádza pohyblivý uzáver, ktorý sa nepriedušne pohybuje medzi zasunutou polohou, v ktorej má meraci článok maximálnyobjem, a prednou polohou, v ktorej má meraci článok minimálny

MPK / Značky

MPK: G01N 1/22, G01N 1/24, G01N 33/00

Značky: zariadenie, uzatváracou, plynů, armaturou, detekciu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e3182-zariadenie-na-detekciu-plynu-s-uzatvaracou-armaturou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na detekciu plynu s uzatváracou armatúrou</a>

Podobne patenty