Antiobiotiká s dvojitým účinkom

Číslo patentu: E 2219

Dátum: 04.10.2002

Autori: Specklin Jean-luc, Hubschwerlen Christian

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález opisuje nové zlúčeniny, V ktorých sú farmakofory chinolónu a oxazolidinónu spolu chemicky spojované prostredníctvom spojky (linker), ktorá je vo fyziologických podmienkach stabilná, a farmaceutické antibakteriálne kompozície tieto zlúčeniny obsahujúce. Príbuzné antimikrobiálne chinolónové antibakteriálne prípravky sú známe 2 dokumentu WO 02/059116. Tieto zlúčeniny s dvojitým účinkom sú užitočnými antimikrobiálními činidlami účinnými proti celému radu ľudských a veterinárnych patogénov vrátane gram pozitívnych aeróbnych baktérií, ako sú napríklad multirezistentné stafylokoky, streptokoky a enterokoky, ako aj gram negatívne baktérie, ako je napríklad Moraxella catarrhalis a Haemophilus influenzae, a anaeróbne organizmy,ako sú napríklad druhy Bacteroides spp. a Clostridia spp., a acidorezistentné organizmy, ako sú napríklad MycobacteriumIntenzívne použitie antibiotík vyvíja selektívny evolučný tlak na mikroorganizmy, ktoré vytvárajú geneticky založené mechanizmy rezistencie. Moderná medicína a socioekonomické správanie zhoršujú problém rozvoja rezistencie tým, že vytvárajú situácie pomalého rástu patogénnych mikroorganizmov,napr. infekcie súvisiace s kĺbovými náhradami, a podporujú dlhodobé rezervoáry u hostiteľa, napr. u pacientov s poruchami imunity.V nemocničných podmienkach sa narastajúce množstvo kmeňov Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus sp. a Pseudomonas aeruginosa, čo sú hlavné zdroje infekcie, stáva multirezistentné, a je teda obťažné, pokiaľ nie celkom~ S. aureus je rezistentný na B~laktámové antibiotiká, chinolón a teraz dokonca na vankomycín.- S. pneumoniae sa stáva rezistentný na penicilín a dokonce na nové makrolidy.- Enterokoky sú rezistentné na chinolón a vankomycín a B-laktámové antibiotika nikdy neboli proti týmto kmeňom účinné. Jedinou alternatívou je použitie oxazolidinónov, ale tieto zlúčeniny nie sú baktericidné a miera bezpečnosti je skôr nízka. Okrem toho sa v klinickej praxi dokonca už aj u týchto liekov objavuje rezistencia.Naviac mikroorganizmy, ktoré spôsobujú perzistentné infekcie,sú vo zvýšenej miere rozpoznávané ako kauzativne agens alebo kofaktory závažných chronických chorôb, ako sú peptické vredy alebo srdcové choroby.Predkladaný vynález poskytuje nové zlúčeniny vzorca (I), ktoré sú užitočnými antimikrobiálnymi Činidlami a sú účinné proti celému radu multirezistentných baktériíA je skupina vzorca -V-W, kde V je skupina vzorca O, S, SO,S 02, SO 2 NH, -NH-CO-NH-, -CO-NH-, -CO-, -CH 2-, -ĺCH 2)h 3 O alebo-CHCH-C(O)- a W je heterocykloalkylová skupina so 4 až 7 atómami kruhu alebo alkylheterocykloalkylová skupina so 4 až 7atómami kruhu a 1 až 4 atómami uhlíka v alkylovom reťazci X je skupina CR 5 alebo atóm NY je skupina CR 6 alebo atóm NR 1 je atóm H, F, Cl, Br, I, skupina OH, NH 2, alkylová skupina alebo heteroalkylová skupina R 2 je atóm H, F alebo atóm Cl R 3 je etylová skupina, 2-propylová skupina, C 3-C 5 cykloalkylová skupina, fenylová skupina alebo pyridylová skupina, kde všetky tieto skupiny môžu byť substituované jedným, dvoma alebo viacatómami fluóru alebo aminoskupinamiR 4 je skupina vzorca -NHCOCHCHaryl, -O-heteroaryl, -NHSCMe,-NHCOOMG, -NHCS 2 Me, NHCSNH 2, -NHCSOME alebo -NHCOMeR 5 je atóm H, F, Cl, skupina OH, NH 2, alkylová skupina alebo heteroalkylová skupina, aleboR 3 a R 5 spoločne tvorí mostík vzorca -O-CH 2-N(Me)- aleboR 6 je atóm H, F, Cl alebo skupina OMealebo ich farmakologicky prijateľnú soľ, solvát, hydrát alebo formuláciu.Je potrebné si uvedomiť, že určité zlúčeniny vzorca (I) môžu mať tautomérne formy, z ktorých môže byť V nasledujúcom opise špecificky uvedená alebo ukázaná iba jedna, rôzne geometrické izoméry, (ktoré sú obvykle označené ako izoméry cis/trans alebo všeobecnejšie ako izoméry (E) a (2 alebo rôzne optické izoméry ako dôsledok jedného alebo viac chirálnych atómov uhlíka (ktoré sú obvykle pomenované podľa systému Cahna,Ingolda a Preloga alebo R/S). Okrem toho niektoré zlúčeniny môžu prejavovať polymorfizmus. Vo vynáleze sú zahrnuté všetky tieto tautomérne formy, geometrické alebo optické izoméry (akoTermín alkylová skupina sa týka saturovanej alkylovej skupiny s priamym alebo rozvetveným reťazcom, obsahujúca od jedného do šiestich atómov uhlíka, ako je napríklad metylová skupina,etylová skupina, propylová skupina, izo-propylová skupina,butylová skupina, izo-butylová skupina, sekbutylová skupina, tercbutylová skupina, n-pentylová skupina, izo-pentylováskupina, n-hexylová skupina, 2,2-dimetylbutylová skupina,n-oktylová skupina etenylová skupina (vinylová skupina),propenylová skupina (allylová skupina), izo-propenylová skupina, n-pentylová skupina, butenylová skupina, izoprenylová skupina alebo hexa-2-enylová skupina etinylová skupina,propinylová skupina alebo butinylová skupina. Ktorákoľvek alkylová skupina, ako je definovaná v tomto texte, môže byť substituovaná jedným, dvoma alebo viac substituentmi vybranýmiTermín heteroalkylová skupina sa týka alkylovej skupiny, ako je definovaná V tomto texte, kde jeden alebo viac atómov uhlíka sú nahradene atómom kyslíka, dusíka, fosfóru alebosiry, napriklad alkoxyskupiny, ako je napríklad metoxyskupina, etoxyskupina, propoxyskupina, izo-propoxyskupina,butoxyskupina alebo terc-butoxyskupina, alkoxyalkylové skupiny, ako je napríklad metoxymetylová skupina, etoxymetylová skupina, 1-metoxyetylovà skupina, 1-etoxyetylová skupina, 2 ~metoxyetylová skupina alebo 2-etoxyetylová skupina,alkylaminoskupiny, ako je napríklad metylaminoskupina,etylaminoskupina, propylaminoskupina, izopropylaminoskupina,dimetylaminoskupina alebo dietylaminoskupina, alkyltioskupiny,ako je napríklad metyltioskupina, etyltioskupina alebo izopropyltioskupina alebo kyanoskupina. Môže sa tiež týkať jednej 2 vyššie uvedených skupin obsahujúca ketoskupinu. Termín heteroalkylová skupina sa dalej týka skupiny vybranej z karboxylovej kyseliny alebo amidu karboxylovej kyseliny, ako je napriklad acetylová skupina, propionylová skupina,acetyloxyskupina, propionyloxyskupina, acetylaminoskupinanapriklad karboxymetylová skupina, karboxyetylová skupina alebo karboxypropylová skupina, karboxyalkylesteru,alkylhiokarboxyaminoskupiny, alkoxyiminoskupiny,alkylaminothiokarboxyaminoskupiny alebo alkoxykarbonylaminoskupiny. Ktorákoľvek heteroalkylová

MPK / Značky

MPK: C07D 413/00, C07D 498/00, A61K 31/496, A61P 31/00

Značky: účinkom, antiobiotiká, dvojitým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e2219-antiobiotika-s-dvojitym-ucinkom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Antiobiotiká s dvojitým účinkom</a>

Podobne patenty