Zariadenie na zablokovanie a odblokovanie a sedadlo motorového vozidla s takýmto zariadením

Číslo patentu: E 20777

Dátum: 10.02.2006

Autori: Haida Stefan, Pastoors Alfred, Willing Thomas

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka zariadenia na zablokovanie a odblokovanie blokovacieho čapu komponentami, najmä operadlá chrbta sedadla motorového vozidla, s blokovacím hákom a ovládacím konštrukčným dielom, pričom tento blokovací hák vzablokovanej polohe,zaisťujúci zablokovanie, spolupracuje silovým a/alebo tvarovým prepojením s blokovacím čapom a je otáčaním ovládacieho konštrukčného dielu usporiadaný na otočenie do odblokovanej polohy, ktorá nezaisťuje zablokovanie, přičom toto zariadenie obsahuje blokovaciu západku, ktorá je reverzibilne prestaviteľná zuvoľnenej polohy do zaistenej polohy, a ktorá vo svojej zaistenej polohe zaisťuje blokovací hák V jeho zablokovanej polohe, a vynález sa týka aj sedadla motorového vozidla s takýmto zariadením.Moderné sedacie zariadenia vo vozidlách, najmä v motorových vozidlách, by mali vykazovať vlastnosti dobrého komfortu a vysokú flexibilitu, napríklad s ohľadom na možnosť zväčšiť Veľmi jednoducho a niekoľkými hmatmi disponibilný objem pre náklad tým, že sa sedacie zariadenie sklopí. Pritom musí byť pre koncového zákazníka po rovnako jednoducho uskutočniteľnom obnovení východiskového stavu sedacieho zariadenia vždy zaistené bezpečne zablokované sedacie zariadenie, aby tak mohla byť V prípade nehody vyskytujúca sa záťaž pri zrážke absorbovaná zablokovaním sedadla. Zariadenia podľa predvýznaku nároku 1 sú známe napr. zo spisov EP 0 839 685 Al, DE 298 11 388 Ul, DE 101 42 486 A 1.Úlohou vynálezu je vytvoriť jednoducho obsluhovateľné zariadenie na zablokovanie a Odblokovanie najmä operadlá chrbta sedadla najmä motorového vozidla, ktoré vykazuje pre užívateľa väčšiu bezpečnosť tým, že zaisťuje najmä pri zrážke vyrovnané konštantné blokovacie sily vo všetkých teplotných rozsahoch, a to pri daných toleranciáeh, najmä pri toleranciách komponentov a výrobných toleranciách a ktoré vykazuje minimálnu vôľu a jepreto bezhlučné. Táto úloha je vyriešená zariadením podľa patentového nároku l.Výhodné formy uskutočnenia sa dajú vidieť zo závislých nárokov 2, 3.S výhodou je blokovací hák usporiadaný na reverzibilné otočenie silou silového prostriedku zo zablokovanej polohy do odblokovanej polohy tak, že zablokovaná poloha je držaná silouSilovým prostriedkom je s výhodou pružina, prostredníctvom ktorej je blokovací hákPodľa vynálezu obsahuje zariadenie blokovacíu západku, ktorá je reverzibilne prestaviteľná z uvoľnenej polohy do zaístenej polohy a ktorá vo svojej zaístenej polohe istí blokovací hák v jeho zablokovanej polohe, najmä pri zrážke. Blokovacia západka umožňuje optimálny toksíl a tým aj veľkú schopnosť absorpcie záťaže v zariadení podľa vynálezu.Podľa vynálezu obsahuje ovládací konštrukčný diel nastavovací prostriedok, ktorý spolupracuje pri ovládaní s blokovacou západkou až po pootočení o určitý bezpečnostný úhol,takže nechcené vychýlenie ovládacieho konštrukčného dielu veľkými silami pri zrýchlení,napríklad v dôsledku otrasov alebo pri nehode, nespôsobí prestavenie blokovacej západky do uvoľnenej polohy. Ovládací konštrukčný diel je hmotnostne vyvážený a je tiež s výhodouNapríklad os otáčania, okolo ktorej je ovládací konštrukčný diel ovládaním otáčaný, prebieha jeho ťažiskom. V dôsledku toho je ovládací konštrukčný diel zvlášť necitlívý na zrýchlenieOtočeníe blokovacieho háku z odblokovanej polohy do zablokovanej polohy je nezávisle na prestavení blokovacej západky z uvoľnenej polohy do zaístenej polohy, najmä ked blokovací hák a blokovacia západka nie sú vzájomne prepojené, napríklad pružinou. V tomto prípadevšak nie je blokovací hák v zablokovanej polohe Zablokovaný.S výhodou zariadenie obsahuje posuvný prvok, pomocou ktorého je možne v zablokovanej polohe zmenšiť vôľu medzi blokovacím čapom a blokovacím hákom. V dôsledku toho potom zariadenie najmä pri jazde nerovným terénom neklepe. Okrem toho umožňuje tento posuvnýprvok pre užívateľa jednoduche a rovnomerné zablokovanie zariadenia.S výhodou obsahuje posuvný prvok druhý silový prostriedok, pomocou sily ktorého je dosiahnuté V zablokovanej polohe spolupôsobenie blokovacieho háku s blokovacím čapom,pričom sila druhého silového prostriedku je vpodstate nezávislá na okolitej teplote. Zablokovanie je preto vpodstate možné vykonať rovnako rovnomerne aj pri extrémnychĎalším predmetom predloženého vynálezu je sedadlo motorového vozidla stakýmtoZariadenie podľa vynálezu zaisťuje pri všetkých teplotných rozsahoch trvale rovnomernéĎalej bude vynález opísaný na základe obrázkov. Tieto obrázky sú iba prikladné a nijakoneobmedzujú všeobecnú myšlienku vynálezu.Obrázok 1 znázorňuje zariadenie podľa nálezu s blokovacím hákom.Obrázok 2 znázorňuje rez zariadením vo forme uskutočnenia podľa obrázku l. Obrázok 3 znázorňuje bokorys zariadenia podľa vynálezu s posuvným prvkom.Obrázok 4 znázorňuje ďalšiu formu uskutočnenia posuvného prvku na zariadeni podľaObrázok 5 znázorňuje Výrez zo zariadenia podľa vynálezu, pričom sa blokovací hákObrázok 7 znázorňuje uskutočnenie zariadenia podľa vynálezu podľa obrázku 1 soObrázok 8 znázorňuje prípad použitia zariadenia so signálnym prostriedkom 7, ktoré nie jeObrázok 1 predstavuje formu uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu s blokovacím hákom l. Na znázomeníach a a b sa blokovací hák l nachádza V zablokovanej polohe V, zatiaľ čo na znázomeníach c a d sa nachádza V odblokovanej polohe E. V zablokovanej polohe V pôsobí blokovací hák 1 V tvarovej a/alebo silovej súčinnosti s blokovacou západkou 2, takže je blokovací hák l V tejto zablokovanej polohe V zaistený. Ovládací konštrukčný diel 4 sa otáča pomocou ovládacieho prostriedku 6. Ovládací konštrukčný diel 4 je vybavený nastavovacím prostriedkom 9, tu kulisou, ktorá spolupracuje s blokovacou západkou 2, tu svačkou 21,V dôsledku čoho sa blokovacia západka 2 pootočí zo zaistenej polohy S, V ktorej je blokovací hák 1 zaistený blokovacou západkou V zablokovanej polohe V, do uvoľnenej polohy F,V ktorej blokovací hák l už nie je istený blokovacou západkou 2 V zablokovanej polohe V. V ďalšom texte budú výrazy nastavovací prostriedok 9 a kulisa používané ako Synonymá. Pomocou sily silového prostriedku 5, tu (ťažnej) pružiny, ktorej prvý koniec 5 l je uložený na ovládacom konštrukčnom dieli 4 a ktorej druhý koniec 52 je uložený na blokovacom háku l, je možne blokovací hák 1 odtiahnuť pozdĺž obrysu 20 blokovacej západky 2 do odblokovanej polohy E.V ďalšom texte budú výrazy silový prostriedok 5 a pružina používané ako Synonymá. Blokovací hák 1, blokovacía západka 2, ako aj ovládací konštrukčný diel 4 sú uložené otočne na základnej doske 3. Vodblokovanej polohe E dolieha blokovací hák 1 svojím druhým dorazom l 4 na základnú dosku 3. Okrem toho je blokovací hák 1 vybavený prvým dorazom 13, ktorý v zablokovanej polohe V dolieha prípadne občas na základnú dosku 3.Znázornené usporiadanie blokovacieho háku l a blokovacej západky 2 umožňuje dosiahnuť veľmi dobrý tok síl a tým aj absorpciu veľkej záťaže, najmä pri zrážke, pričom súčasne je možné veľmi dobré vymedzenie tolerancií V rozsahu cca /- 3 mm - /- 7 mm. Je vzhľadom na svoje správanie pri zrážke veľmi robustné, najmä s ohľadom na zrýchlenie vo viacerýchHmota ovládacieho konštrukčného dielu 4 je rozmiestnená rovnomeme a ovládací konštrukčný diel má v podstate tvar disku, takže V dôsledku toho je ovládací konštrukčný diel4 necitlívý na zrýchlenie silami, pôsobiacimi vpriečnom smere. Navyše je ovládací

MPK / Značky

MPK: B60N 2/44, B60N 2/36

Značky: zariadenie, zablokovánie, sedadlo, odblokovanie, motorového, takýmto, zariadením, vozidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e20777-zariadenie-na-zablokovanie-a-odblokovanie-a-sedadlo-motoroveho-vozidla-s-takymto-zariadenim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zablokovanie a odblokovanie a sedadlo motorového vozidla s takýmto zariadením</a>

Podobne patenty