Diel vnútorného obloženia a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: E 18861

Dátum: 03.05.2013

Autori: Scharf Dieter, Peters Stephan, Sasu Anna

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(0001) Vynález sa týka dielu vnútorného obloženia, najmä pre motorové vozidlo, a spôsobu(0002) Vynález je predovšetkým použiteľný na diely vnútomého obloženia, ako je napriklad prístrojová doska, do ktorej je integrovaný kryt airbagu. Diel vnútorného obloženia má dekoračnú vrstvu z kože alebo z materiálu podobného koži, ako je plastická koža, alkantara alebo kožený spojovací materiál. K materiálom podobným koži sa počítajú materiály, ktoré sa vyznačujú podobnými úžitkovýmí vlastnosťami a možnosťami použitia, ako má pravá koža. Môžu sa vyrábať napríklad zo zvyškov alebo odpadov kože alebo tiež existujú vo forme(0003) Zo spisu DE 10 2009 008 726 A 1 je známy kryt airbagu, ktorý zahmuje tvarový diel,viditeľnú časť z kože alebo z koži podobného materiálu, ktorá prekrýva tvarový diel, a penovú vrstvu medzi tvarovým dielom a viditeľným príkrovom. Ďalej je medzi penovou vrstvou a viditeľným príkrovom umiestnená medzivrstva, ktorá má vyšší modul pružnosti než viditeľný príkrov, napríklad fólia, pletenina alebo tkanina. Na vytvorenie trhacej čiary je vytvorené spoločné zoslabenie cez tvarový diel, penovú vrstvu a medzivrstvu, zatiaľ čo viditeľný príkrov samotný zoslabený nie je a nemá tiež žiadnu redukciu svojej hrúbky steny, aby nebolpoškodený estetický vzhľad viditeľného príkrovu.(0004) Spis DE 10 2006 055 861 B 3 opisuje diel vnútorného obloženia na pokrytie airbagu,s nosnikom, medzivrstvou z distančnej tkaniny a sdekoračnou povrchovou vrstvou zkože alebo plastickej kože. Na vytvorenie trhacej čiary sú nosník a distančná tkanina s výnimkou niektorých zostávajúcich stupňov pozdĺž trhacej čiary celkom prerazené alebo tiež zoslabené iným spôsobom, zatiaľ čo povrchový dekor žiadne lokálne zoslabenie a tiež žiadny šev nemá. Namiesto toho je plochý lepený spoj medzi povrchovým dekorom a medzivrstvou vyrezaný zpásov, prebiehajúcich pozdĺž trhacej čiary, na šírku asi 4 mm.(0005) Spis DE 10 2009 043 498 A 1 opisuje ďalší vnútomý diel obloženía snosníkom,medzivrstvou a s dekoračnou vrstvou, pričom nosník amedzivrstva sú na vytvorenie trhacejčiary zoslabené, dekoračná vrstva V oblasti trhacej čiary však žiadne zoslabenie nemá.(0006) V oboch krokoch nie je samotný povrchový dekor zkože alebo z koži podobného materiálu zoslabený, aby bolo zabránené tomu, že trhacia čiara je od viditeľnej strany dielu vnútomého obloženía postrehnuteľné. Aby bolo napriek tomu zaistené roztrhnutie krytu airbaguri uvoľnení airba , sú učinené ďalšie o atrenia, ako e umiestnenie medzivrstv alebo P 8 U(0007) V stave techniky sú známe ďalšie kroky, ktoré sa týkajú vnútorných obložení vozidla s dekoračnou vrstvou z kože, pričom na vytvorenie trhacej čiary je tiež dekoračná vrstva od svojej spodnej strany lokálne zoslabená viď napriklad spis DE 10 2005 013 477 B 4, EP l 980 455 A 2, DE 10 2006 054 590 B 3, DE 10 2007 007 635 Al, DE 10 2009 054 859 A 1 a EP(0008) Spis EP 15588906 A 1 je pokladaný za najbližší stav techniky a opisuje diel vnútoméhoobloženía so znakmi úvodnej časti nárokov 1 a 12.(0009) Pri výrobe dielov vnútomého obloženía, ktoré majú slúžiť ako kryt airbagu vmotorovom vozidle, najmä takých s dekoračnou vrstvou zkože alebo z koži podobného materiálu, ktorý dielu vnútomého obloženía prepožičiava vysoko hodnotný dojem, hľadajú konštruktérí stále optimálny kompromis medzi spoľahlivým a kontrolovateľným trhacím chovaním krytu airbagu pri spustení airbagu a čo možno najhodnotnejším vzhľadom, pričomtrhacie čiary nemajú byť opticky pozorovateľné, alebo majú byť pozorovateľné čo najmenej.(0010) Úlohou vynálezu je poskytnúť diel vnútorného obloženía a spôsob jeho výroby, ktorý má dekoračnú vrstvu z kože alebo z koži podobného materiálu a môže byť použitý ako kryt airbagu, pričom zoslabenie vnútorného obloženía potrebné na vytvorenie trhacej čiary krytu airbagu nemá byť opticky a hapticky postrehnuteľné. Táto úloha je vyriešený dielom vnútomého obloženía podľa patentového nároku l, rovnako ako spôsobom podľa patentovéhonároku 14. Výhodné uskutočnenia vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.(0011) Vynález upravuje diel vnútorného obloženia, najmä pre motorové vozidlo, ako je prístrojová doska, do ktorej je integrovaný kryt airbagu, s nosnou súčasťou, dekoračnou vrstvou z kože alebo z koži podobného materiálu a s distančnou vrstvou medzi nosnou súčasťou a dekoračnou vrstvou, ktorá je vyrobená z materiálu, ktorý je mäkší než materiál nosnej súčastí. Nosná súčasť, dekoračná vrstva a distančná vrstva majú vždy lokálne zoslabenia materiálu,ktoré tvoria trhaciu čiaru a dovoľujú kontrolované roztrhnutie dielu vnútorného obloženia, ak je na nosnú súčasť vyvijaná zadaná sila, pokiaľ je napríklad spustený airbag a naráža proti spodnej strane nosnej súčasti. Aby bolo zabránené tomu, že toto zoslabenie materiálu, najmä zoslabeníe materiálu vytvorené V dístančnej vrstve, je od homej strany dekoračnej vrstvy opticky a/alebo hapticky postrehnuteľná., je prinajmenšom v oblasti trhacej čiary umiestnená medzivrstva medzi dekoračnou vrstvou a distančnou vrstvou, ktorá sama žiadne lokálne zoslabenie nemá. Medzivrstva pozostáva z netkanej textílie, ktorá je vyrobená z jednotlivých vláken amá len nepatmú súdržnosť - inak než napríklad tkanina, úplet alebo pletenina z vláken - a tiež môžebyť bez vlastného lokálneho zoslabenia ľahko roztrhnutá.(0012) Netkaný materiál tvon netkanú textíliu, ktorej trhacie chovanie môže byť podobné ako napríklad pri tkanine z vláken alebo podobne. Mysliteľnými materiálmi pre netkanú textíliu sú tepelne spojené netkané materiály s plošnou hmotnosťou asi 20 g/mz, netkané materiály spevnené vodným lúčom s plošnou hmotnosťou napríklad asi 35 g/mz a netkané materiály spevnené ihlovaním s plošnou hmotnosťou napríklad asi 60 až asi 250 g/mz. Netkané materiály môžu byť vyrobené zo syntetického vláknového materiálu, napríklad z PP, PE, PET, PA, PAN z viskózy a podobne alebo z netkaných materiálov zo zmesi vláken, napríklad PP-PE, PP-PET,PET-BicoPET, PET-viskóza a podobne. Na základe adhézie lepidla sú výhodné napríkladnetkané materiály z PET alebo zo zmesi oproti netkaným materiálom z PP.(0013) Hrúbky netkaných materiálov môžu ležať v rádovej hodnote napriklad asi 0, mm až 0,5(0014) Medzivrstva môže byť upravená ako pás len v oblasti zoslabenej čiary alebo celoplošne medzi dekoračnou vrstvou a distančnou vrstvou. Ukrýva trhaciu čiaru, tvorenú najmä V dístančnej vrstve, takže tá nie je zvonka opticky a hapticky postrehnuteľná. Toto ukrytie zoslabenia dístančnej vrstvy je najmä relevantné pri vnútomých obkladoch, ktoré už prešli určitým procesom starnutia, pričom sa pozdĺž zoslabenia tvoriaceho trhaciu čiaru môževdístančnej vrstve vytvoriť medzera. Tá je potom zvlášť závažná, pokiaľ je ako distančnávrstva použitá napríklad pletenina, úplet alebo tkanina, ktorá je voblasti zoslabovacej línie(0015) Je tiež možné vytvoriť medzivrstvu z dvoch alebo viacerých vrstiev, napríklad z dvoch vrstiev netkaného materiálu s rovnakými alebo rôznymi vlastnosťami. Jedna z vrstiev by mohla byť umiestnená priamo na spodnej strane koženej dekoračnej vrstvy, aby udržiavala jeden alebo niekoľko rezov, ktoré môžu tvoriť zoslabenie, pri sebe. Druhá vrstva môže byť umiestnenápriamo na distančnej vrstve, predtým než sa dekoračná vrstva a distančná vrstva spájajú.(0016) V jednom uskutočnení vynálezu sú nosná súčasť a distančná vrstva zlepené, V ďalšom uskutočnení, ktoré je následne ešte opísané, môžu byť medzi nosnou súčasťou a distančnou vrstvou umiestnené ďalšie vrstvy. Pokiaľ je medzivrstva upravená len vo forme pásu pozdĺž trhacej čiary, môžu byť tiež distančná vrstva a dekoračná vrstva vmimo ne prebiehajúcej oblasti spolu zlepené priamo. Podľa vynálezu môžu byť však tiež distančná vrstva a medzivrstva, rovnako ako medzivrstva a dekoračná vrstva k sebe zlepené. Mysliteľné sú tiež(0017) Vo výhodnom uskutočnení zahmuje distančná vrstva distančnú tkaninu, záťažnú alebo osnovnú pleteninu. Alternatívne je tiež možné vytvoriť distančnú vrstvu napríklad ako penovú(0018) V jednom uskutočnení vynálezu je zoslabenie materiálu distančnej vrstvy vytvorené tak,že je prinajmenšom vúsekoch cez svoju celú hrúbku rozrezané. Môže byť ktomu úplne rozrezané pozdĺž celej trhacej čiary, alebo môžu medzi jednotlivými rezmi zostávať mostíky. V ďalšom uskutočnení môže byť distančná vrstva nanášaná vo fomie jednotlivých, vopred(0019) V jednom uskutočnení vynálezu je zoslabenie materiálu dekoračnej vrstvy tvorené jedným alebo niekoľkými rezmi v spodnej strane dekoračnej vrstvy, pričom tieto rezy dekoračnou vrstvou prestupujú len cez časť jej hrúbky, napríklad do asi 2/3. V jednom uskutočnení môže zostávať zvyšková hrúbka materiálu od 0,4 do 0,5 mm. Je tiež mysliteľnéopracovať dekoračnú vrstvu iným spôsobom zoslabenia, ako je zrezanie alebo zbrúsenie.

MPK / Značky

MPK: C14B 1/00, B60R 21/2165, B29C 37/00, B32B 7/00, B26D 3/00

Značky: vnútorného, spôsob, obloženia, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e18861-diel-vnutorneho-oblozenia-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Diel vnútorného obloženia a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty